За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Няколко ВАЖНИ забележки към Таблица 3страница30/31
Дата19.07.2018
Размер4.69 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


Няколко ВАЖНИ забележки към Таблица 3.:

1. Знакът( < ) означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод.

2. Знакът от една звездичка ( * ) означава, че действителната стойност на съдържанието на обследвания параметър е по-малко от границата на определяне на метода.
Внимание и бележки при попълване на тези изчислени данни в Таблица № 1 на основание докладваното в настоящата Таблица 3 :

Съгласно усл. 4.1. на Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено разрешителното то в ГДОС операторът е докладвал всяко вещество, чието годишно количество е:  • по-голямо от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл.1 се записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя надвишава записаната в таблицата над емисионния праг без скоби изчислено, а на средата в клетката има поставено тире "-", което всъщност представлява нашият праг, който сме надхвърлили;

  • по-малко от посочената емисионна прагова стойност, като при представяне в ГД в табл. 1 са записват така: притежателя на разрешителното докладва за емисиите, като се посочва стойността, с която замърсителя не превишава определения емисионен праг за даденото вещество, като се посочва стойността, реално получената, като мястото в средата на клетката на таблицата се отбелязва с тире ”-“, за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби, от долу на клетката се посочва изчисленото количество.

  • Докладва се и методът, използван за получаване на резултатите - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН метод е ползван.

Таблица 4. Образуване на отпадъциОтпадък

Код

Годишно количество

(t/2013 y)Годишно количество

за


единица продукт
(t/1m2 2013 y)

Вре-менно съхра-нение на площад-ката*

(t/

01.01.2013 y)

И

(t/31.12.2013 y)

Транспор-тиране - собствени трансп. ср. / външни фирми

Съот-вет-ствиеКоли-чества определени с КР

Реално измерено

Коли-чества определени с КР

Реално измерено

Начало/ Край

с посочен №

на площадката
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Строителни отпадъци

Бетон

17.01.01

81.000

0.00

6.750

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2Външен на “Семиз” ООД –

с. Езерово, Обл. Варнада

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17.01.03

30.000

0.00

2.500

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2Външен на “Семиз” ООД –

с. Езерово, Обл. Варнада

Битови отпадъци

Биораз-градими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20.01.08

0.260

0.160

0.022

0.0005161

(0.010 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 4в общо 4-те броя контейнера - Тип “Бобър”
да

Външен на “ЕЛБИМЕКС” ООД –

гр. София с клон в гр. ВарнаСмесени битови отпадъци

20.03.01

100.000

12.557

8.333

0.040501

(0.103 t/

01.01.2013 y)

И

(0.030 t/31.12.2013 y)

1-

№ 4в общо 4-те броя контейнера - Тип “Бобър”
да

Външен на “ЕЛБИМЕКС” ООД –

гр. София с клон в гр. ВарнаПроизводствени отпадъци с неопасен характер

Отпадъчни покривни прахове

08.02.01

0.100

0.0115

0.0083

0.0000371

(0.0562 t/

01.01.2013 y)

И

(0.0677 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2Не сме предавали

да

Прах

и

частициот

цветни метали12.01.04

3.350

0.626

0.279

0.0020194

(0.009 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1- № 2


Външен на “Валенсия Метали”

ЕООД –


гр. Тетевен

да

Стърго-тини, стружки и изрезки от черни метали

12.01.01

589.000

123.660

49.083

0.3897576

(0.323 t/

01.01.2013 y)

И

(0.260 t/31.12.2013 y)

1-

№ 1Външен на “Валенсия Метали”

ЕООД –


гр. Тетевен

да

Външен на

“Надин Комерс”

ООД – гр. София с клон в

гр. ДевняВъншен на

“Надин - Транс”

ООД – гр. София с клон в

гр. ДевняСтърго-тини, стружки

и

изрезкиот

цветни метали12.01.03

124.100

в това число

123.000 – от произв. общи за оператора

и

1.100- от

ремонтна дейност в Цех “Галваничен”28.761

в това число

39.900 – от произв. брави, врати и панти

и

0.3345 - от ремонтна дейност и струговане40.2345


0.128710


и

0.001079

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.200 t/31.12.2013 y)

1-

№ 1На

“СОФИЯ МЕД”

АД – гр. София


да


“Фениск норд” ЕООД – гр. София и

на “Хефти металс”

ООД – гр. София с клон в

гр. Девня“Валенсия Метали”

ЕООД –


гр. Тетевен и

на “Алтметал”

ЕООД – гр. Попово


Хартиени и картонени опаковки
/произв. дейност

и

разделно събрани/

15.01.01

1.400

в това число

0.800 – произв. д-ст

и

0.600 – разделно събрани2.599

в това число

0.800 – произв. д-ст

и

1.799 – разделно събрани0.117


0.0025807

и

0.0058032(0.060 t/

01.01.2013 y)

И

(0.005 t/31.12.2013 y)

1-

№ 41 и 2в общо 2-та броя контейнера - Тип “Бобър” за разделно събиране

Външен на “Титан - АС” ООД –

гр. София с клон в гр. Варнада и не

Външен на “ЕЛБИМЕКС” ООД –

гр. София с клон в гр. ВарнаВъншен на “ЕЛБИМЕКС” ООД –

гр. София с клон в гр. ВарнаМетални опаковки

15.01.04

0.400

0.140


0.0333

0.0004516

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.140 t/31.12.2013 y)

1№ 41 и 2

в 2-та броя контейнера - Тип “Бобър” за разд. събиране.


Външен на “Титан - АС” ООД –

гр. София с клон в гр. Варнада

Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12.01.20

12.01.21

3.200

0.000

0.2667

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 1Не сме предавали на “СОФИЯ МЕД” АД – гр. София

или друга фирмада

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоме-натите в 15.02.02

15.02.03

0.041

в това число

0.010 – от леярна и шлайф

и

0.031 – от прахово боядисване0.000

в това число

0.000 – от леярна и шлайф

и

0.000 – от прахово боядисване0.0034


0.0000000

и

0.0000000


(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 1Нямаме

ВрС

и не са генерирани

да

Излезли

от употреба гуми16.01.03

1.400

0.028

0.1167

0.0000903

(0.055 t/

01.01.2013 y)

И

(0.083 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2Не сме предавали на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД –

гр. София

или друга фирма


да

Други облицо-въчни

и огнеупорни материали от металур-гични процеси, различни от упоме-натите

в 16.11.03


16.11.04

10.000

0.000

0.833

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2Нямаме

ВрС

и не са генерирани

да

Текстилни материали

19.12.08

0.223

0.000

0.0190

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2

Нямаме

ВрС

и не са генерирани

да

Производствени отпадъци с опасен характер

Други отпадъци

11.03.02*

1.000

0.000

0.0833

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Утайки от филтърен кейк съдържащи опасни вещества

11.01.09*

1.000

0.0052

0.0833

0.0000167

(0. 0379 t/

01.01.2013 y)

И

(0.0000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 3Предадени на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД –

гр. София
да

Машинни масла

на минерална основа, несъдър-жащи халогенни елементи12.01.07*

2.000

0.000

0.1667

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2-3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Машинни емулсии и разтвори, несъдър-жащи халогенни елементи

12.01.09*

До 2.000

0.000

0.1667

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2-3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Нехлори-рани хидравли-чни

масла


на минерална основа

13.01.10*

8.300

0.060

0.6917

0.0017419

(0.300 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2-3Предадени на “Метакомет” ООД –

гр. Руседа

Нехлори-рани моторни, смазочни

и

маслаза зъбни предавки на минерална основа

13.02.05*

3.200

0.000

0.2667

0.0000000

(0.300 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2-3Предадени на “Метакомет” ООД –

гр. Руседа

Облицо-въчни и огнеупорни материали от

немета-лургични процеси, съдържащи опасни вещества16.11.05*

5.420

0.000

0.4517

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Оловни акумула-торни батерии

16.06.01*

5 броя

0 броя

По

1 брой за 2 месеца от годината0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Абсор-бенти, филтърни материали

(вкл. масл. филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества15.02.02*

7.750

в това число

0.040 – от леярна и шлайф,

0.010 – от галвани-чен цех


и

7.700 – от дървени опилки0.140

в това число

0.000 – от леярна и шлайф,

0.000 – от галва-ничен цех


и

0.060 – от дървени опилки0.6458


0.0000000

и

0.0000000

и

0.0001936


(0.040 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 3


и

(1.620 t/

01.01.2013 y)

И

(1.430 t/31.12.2013 y)

1-

№ 2-3Предадени на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД –

гр. София
да

Изола-ционни материали, съдържащи азбест

17.06.01*

0.160

0.000

0.0133

0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1- № 3


Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Наситени или отработени йонообмен-ни

смоли


19.08.06*

1 600 литра на 5 години

0.000

По 26.6667 литра

за 1 месец от годината0.0000000

(0.000 t/

01.01.2013 y)

И

(0.000 t/31.12.2013 y)

1-

№ 3Нямаме

ВрС и не са генерирани

да

Флуорес-центни тръби

и

други отпадъци, съдържащи живак20.01.21*

256

броя


< 256

броя, или това са 95 бр. =

0.0245 тона


По 21 или

това са макс. 22 броя

за 1 месец от годината


0.000079

или


това са

приблизи -телно по 8 броя

за 1 месец от 2013 год.


(0.0425 t/

01.01.2013 y)

И

(0.0000 t/31.12.2013 y)

или това са общо 164 броя пури 1-

№ 3


Предадени на “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД –

гр. София
да


Някои забележки към Таблица 4.:

1. В колона 2,

където има поставена една звездичка (* ) след изписаният 6-ст цифрен код на отпадъка означава, че същият е опасен отпадък, по което се различава с обозначението си от изписването на отпадъка с неопасен код.

2. В колона 7,

където има поставена звездичка (* ) на ред 1 в началото на таблицата озвачава, че срещу всеки отпадък трябва да се посочи номера на площадката за временно съхранение /ВрС/ на оператора. “МЕТАЛ” АД – гр. Варна има само една площадка, на която обаче има определени няколко места в границите на терена си за ВрС на отпадъци. Поради тази причина сме сложили следното номериране: “1 - № …?... (вътрешен наш друг номер за определените места)!”;

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


Отпадък

Код

Оползотво-ряване

на отпадъци на площадката от страна

на оператора


Обезвреж-дане

на отпадъци на площадката от страна

на оператора


Описание на услугата на външната

фирма


извършваща операция през 2013 год.

по

ОПОЛЗО-ТВОРЯВАНЕ

или по

ОБЕЗ- ВРЕЖДАНЕ

Име на външната

фирма


/ Разрешителен

документ

на МОСВ,

респективно на

РИОСВ към МОСВ

извъшваща съответната операция с

отпадъците и тяхното

количество (t/2013 y)


Съот-вет-ствиеДа /код (R..)

Не

се извър-шва

Да /код (D..)

Не

се извър-шва

код

(R..)/(D..) и наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Строителни отпадъци

Бетон

17.01.01

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR10 - обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на ОС

СЕМИЗ” ООД

с. Езерово, Обл. Варна

/ 103791688

/ № 03-РД-50-00 от 27.04.2005 год. на

РИОСВ – гр. Варна;

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ

- количество (0,000 t).


да

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17.01.03

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR10 - обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на ОС

СЕМИЗ” ООД

с. Езерово, Обл. Варна

/ 103791688

/ № 03-РД-50-00 от 27.04.2005 год. на

РИОСВ – гр. Варна;

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ

- количество (0,000 t).


да

Битови отпадъци

Биораз-градими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20.01.08

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково

- количество (0,170 t)

на

ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 175048145

/ № 03-ДО-307-01 от 18.08.2009 год. на МОСВ- като същото количество (0,170 t) е преданено на 12 пъти от горния изпълнител на

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.
да

Смесени битови отпадъци

20.03.01

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково

- количество (12,630 t)

на

ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 175048145

/ № 03-ДО-307-01 от 18.08.2009 год. на МОСВ- като същото количество (12,630 t) е преданено на 12 пъти от горния изпълнител на

СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ.
да

Производствени отпадъци с неопасен характер

Стърго-тини, стружки и изрезки от черни метали

12.01.01

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

Общо количество 123,723 t, от които имаме на:

1. “Валенсия Метали”

ЕООД – гр. Тетевен;

Статут на лицето: № 120търговец и брокер

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ

количество - 7,2423 t;

2. “Феникс Норд”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-00 / 01.03.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВколичество - 1,220 t;

3. “Надин Транс”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;Удостоверение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 573 / 16.02.2005 год.

на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

количество - 14,300 t;

4. “Хефти Металс”

ООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-540-00 / 06.02.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

Статут на лицето: № 144

търговец

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ

количество - 100,960 t.


да

Стърго-тини, стружки и изрезки от цветни метали

12.01.03

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения


Общо количество 40,0345 t, от които имаме на:

1. “Валенсия Метали”

ЕООД – гр. Тетевен;

Статут на лицето: № 120търговец и брокер

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ

количество - 0,335 t;

2. “Феникс Норд”

ЕООД – гр. София и Клон в гр. Плевен, Общ. Плевен,

Обл. Плевен;Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 08-ДО-302-00 / 01.03.2013 год. на РИОСВ – гр. Плевен към МОСВколичество - 2,580 t;

3. “Алтметал”

ЕООД – гр. Попопо, Общ. Попово, Обл. Търговище;

Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 153-ДО-244-00 / 12.03.2013 год.на РИОСВ – гр. Шумен към МОСВколичество - 3,600 t;

4. “Хефти Металс”

ООД – гр. София и Клон в гр. Девня, Общ. Девня,

Обл. Варна;Решение

да извършва дейности по третриране на отпадъци

№ 03-ДО-540-00 / 06.02.2013 год.на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ

Статут на лицето: № 144

търговец

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ

количество - 2,1275 t;

5. “СОФИЯ МЕД” АД – гр. София, Общ. Столична,

Обл. София (столица);КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 142 / 2006 год. на МОСВ,

актуализирано - в сила

от 01.01.2010 год.;

поправено с

Решение

№ 142-Н0-И0-А1-ТГ1 / 2010 год. на МОСВ;

актуализирано - в сила

от 23.05.2012 год. сРешение

№ 142-Н0-И0-А2-ТГ1 / 2012 год. на МОСВколичество - 31,392 t.


да

Прах и частици от цветни метали

12.01.04

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения


1. “Валенсия Метали”

ЕООД – гр. Тетевен;

Статут на лицето: № 120търговец и брокер

в публичния регистър

на ИАОС към МОСВ

количество - 0,635 t;


да

Хартиени и картонени опаковки

15.01.01

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

По договори междинна дейност (Т)

за следващоR7 - възстановяване на компонети, използвани за намаляване на замърсяването

ТИТАН - АС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 121317720

/ № 03-РД-516-00 от 25.01.2013 год. на МОСВ

- количество (0,200 t);

ЕЛБИМЕКС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 175048145

/ № 03-ДО-307-01 от 18.08.2009 год. на МОСВ- количество (2,454 t).

  • Общо количество (2,654 t).

да

Метални опаковки

15.01.04

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

По договор междинна дейност (Т)

за следващоR4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

ТИТАН - АС” ООД - гр. София и Клон в гр. Варна

/ 121317720

/ № 03-РД-516-00 от 25.01.2013 год. на МОСВ

- количество (0,000 t).


да

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси и процеси, различни от упоменатите в 16.11.03

16.11.04

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме сключен договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани такива отпадъци в отчетния период

2005 ÷ 2013 год.

да

Излезли от употреба гуми

16.01.03

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване.

Следват:

R4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

и R5 - рециклиране или възстановяване на други неорганични материали.

Имаме ВрС,

но не предадени в отчетния период


да

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упомена-тите

в 15.02.0215.02.03 –

1. От дейност – при полирането на детайли в Цех “Леярна и шлайф”;

2. От дейност – при праховото боядисване – негодни филтри.


-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково


МЕТАЛ” АД – гр. Варна – не е предавала от този отпадък на превочзвач за да се предаде на Региоталното депо находящо се в с. Въглен и стопанисвано от “СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ  • количество (0,000 t).
да

Текстилни материали

19.12.08

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD1 - депониране (наземно или подземно) на депо в землището на с. Въглен, Общ. Аксаково

МЕТАЛ” АД – гр. Варна – не е предавала от този отпадък на превочзвач за да се предаде на Региоталното депо находящо се в с. Въглен и стопанисвано от “СПАРТАК ТАКСИМ” ООД – гр. Варна, Обл. Варна

/ 81398789,

като подизпълнител на

Община Аксаково оператор с

/ КР № 345-Н0

от 08.10.2008 год. на МОСВ  • количество (0,000 t).
да

Производствени отпадъци с опасен характер


Други отпадъци (утайки от охлаждане)

11.03.02*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Оловни акумула-торни батерии

16.06.01*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Утайки от филтърен кейк съдържащи опасни вещества

11.01.09*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD13 - предварително третиране до код 19. 02. 11*;

D14 - препакетиране преди предаване за обезвреждане;

D15 - съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезврежданеот букви от “а” до “о”, освен ВрС до събиране на отпадъците от мястото им на образуването им.
Всички горецитирани дейности, са последвани от

D10 -

наземно изгаряне

(инсинерация).

количество - 0,043 t

на

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. СофияРегистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна

НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за обезвреждане на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК на

SAVA GmbH & Co. KG

Osterweute 1, 25541 Brunsbuettel. Germany

да

Машинни масла на минерална основа, несъдър-жащи халогенни елементи

12.01.07*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Машинни емулсии и разтвори, несъдър-жащи халогенни елементи

12.01.09*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Нехлори-рани хидравли-чни масла на минерална основа

13.01.10*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване.


количество - 0,360 t

на

Метакомет”ООД – гр. Русе; Общ. Русе, Обл. Русе;
Регистрационен документ

№ 10-РД-527-00 /

24.01.2013 год.

на РИОСВ – гр. Русе,

както и тяхно

Решение

за третиране на отпадъци

№ 10-ДО-636-00 /

01.02.2013 год.


да

Нехлори-рани моторни, смазочни и масла за

зъбни предавки на минерална основа13.02.05*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване.


количество - 0,300 t

на

Метакомет”ООД – гр. Русе; Общ. Русе, Обл. Русе;
Регистрационен документ

№ 10-РД-527-00 /

24.01.2013 год.

на РИОСВ – гр. Русе,

както и тяхно

Решение

за третиране на отпадъци

№ 10-ДО-636-00 /

01.02.2013 год.


да

Абсорбенти, филтърни материали

(вкл. масл. филтри, неупоменати другаде), кърпи

за изтриване

и предпазни облекла, замърсени с

опасни вещества


15.02.02* –

1. От дейност – при попиване на пръски от масла около някои машини с дървени опилки;

2. От дейност – със замърсяване на ръкавните филтри в Цех “Леярна и шлайф”;

3. От дейност – при нанасяне на електро-химично покритие във вани, от където се вадят забити пластмасови филлтърни платна в Цех “Галваничен”.-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

за следващоD13 -

предварително третиране до код 19. 02. 11*;

D14 - препакетиране преди предаване за обезвреждане;

D15 - съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезврежданеот букви от “а” до “о”, освен ВрС до събиране на отпадъците от мястото им на образуването им.
Всички горецитирани дейности, са последвани от

D10 -

наземно изгаряне

(инсинерация).

количество - 0,290 t

на

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. СофияРегистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна

НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за обезвреждане на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК на

SAVA GmbH & Co. KG

Osterweute 1, 25541 Brunsbuettel. Germany

да

Флуорес-центни тръби

и

други отпадъци, съдържащи живак20.01.21*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

междинна дейност (Т)

и следващоR13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операците по букви от “а” до “м” освен ВрС до събирането им от мястото на образуване;

R4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения;

R5 - рециклиране или възстановяване на други неорганични материали.


количество - 0,067 t

на

БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. СофияРегистрационен документ

№ 12-ДО-895-01 / 21.11.2013 год. на

РИОСВ – гр. София, както и тяхно

Решение

№ 12-ДО-1271-00 / 07.06.2013 год.,

но отделно

за нуждите си имат издаденоКОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 473-НО / 25.10.2013 год.

на МОСВ - в сила от

12.11.2013 год.,

както и тяхна НОТИФИКАЦИЯ BG 001013

за съвместна дейност по ПРЕДАВАНЕ за оползотворяване на ОПАСНИЯ ОТПАДЪК наGREENLAMP RECICLARE SRL, Frasinu Ind. Park

DJ 203D Buzau-Sloboziaq 127640, Tintesti, Buzau. Romaniaда

Облицо-въчни и

огнеупорни материали

от немета-лургични процеси, съдържащи опасни в-ва


16.11.05*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Изола-ционни материали, съдържащи азбест

17.06.01*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Наситени или отработени йонообмен-ни смоли

19.08.06*

-

R - Не

се извър-шва

-

D - Не

се извър-шва

Нямаме договор

Нямаме ВрС

и не са генерирани

да

Някои забележки към Таблица 5.:

1. В колона 2,

където има поставена една звездичка (* ) след изписаният 6-ст цифрен код на отпадъка означава, че същият е опасен отпадък, по което се различава с обозначението си от изписването на отпадъка с неопасен код.


Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi -> documenti-2013
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
documenti-2013 -> Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
documenti-2013 -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год
documenti-2013 -> Доклад за 2013 год за изпълнение на дейностите за които е предoставено Комплексно разрешително №370-H0 / 2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница