За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница27/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

7. 1. Аварии

За периода на отчетната година “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не е регистрирал случай на допусната авария, за която с ГДОС-2013 да се докладва.7.2. Оплаквания и възражения

За периода на отчетната година “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е регистрирал един случай на усно оплакване постъпило до Изпълнителния директор на 17.04.2013 год. от външна фирма, която е в наше съседство по южната граница. Управителя е изразил недоволство от дейността на фирмата наш наемател - “Войл груп” ООД – гр. Варна по отношение на дейности извършвани на площадката ни с отпадъци от пластмаса, тяхното разтоварване и съхравняване преди да бъдат третирани. При това, същите са подали сигнал и в РИОСВ – гр. Варна към МОСВ на “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”. Предприети коригиращи действия по оплакването: Независимо от проведеният разговор, сме отправили педупреждение с писмото ни Изх. № 369-150 / 18.04.2013 год. до наемателя. Отделно, с писмо наш Изх. № 368-149 / 18.04.2013 год. дружеството ни отправи запитване за това, до колко извършваните дейности са в правата на наемателя, съгласно издаденото им от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ – РЕШЕНИЕ за издаване на регистрационен документа № 03-РД-530-00 / 28.03.2013 год. Отговорната институция отреагира, като на 30.04.2013 год. се извърши проверка на място и се състави констативен протокол без предписание за наемателя ни, видно от което е, че тяхното дружество има право на такъм род дейност с някои неопасни отпадъци – включени в разрешителния им документ. Впоследствие е получен и писмен отговор от съответния РИОСВ – писмо Изх. № С-2892 (2) / 17.05.2013 год., видно от който е същото твърдение. За нас в писмото има указания, какво да се направи по отношение на актуализация/изменение на настоящото КР № 25 / 2005 год. и за промяна на генплана на дружеството. Предприети са действия и сме в процедура по реализиране на промените по разрешителното ни в 2014 год.

През отчетният период продължи съвместната работа на ЕКОЛОГА с фирмите-наематели. Предприели сме тази превантивна мярка, като с нея целим единствено и само да оказваме вътрешен контрол, в рамките на правомощията ни. На всички е разяснено при срещите на място, какви са ни задълженията за опазване на работната и на компонентите на околната среда – респетктивно, което и те трябва да включат в политиката си на екологосъобразна работа. Определено усилията ни не са напразни и допринасят за по-обстойно запознаване от наша стана с контрола, който И НА ТЯХ им се оказвал през 2013 год. от регионалните структури на МОСВ и други контролни органи и институциите.
Юридическите лица – наематели,

с които “МЕТАЛ” АД – гр. Варна има сключени договори ведно с анекси за предоставяне на нашите дълготрайни материални активи бяха, към дата :- 01.01.2013 год. общо – 32 фирми;

- 31.12.2013 год. общо – 34 фирми.
8. Подписване на годишния доклад
Декларация
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в изготвения Годишнен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 25 / 17.01.2005 год. на МОСВ за оператора ”МЕТАЛ” АД – гр. Варна (посочва се името на обекта и неговия оператор).

Не възразявам срещу предоставяне от страна на ИАОС, РИОСВ – гр. Варна, БДЧР – гр. Варна или МОСВ на копие от този доклад на трети лица при спазване законовият ред и процедурата за достъп до обществена информация.Изготвил –

Еколог,

Подпис:_________________________________ Дата: 31.03.2014 год. (инж. Ирина Г. Христова - Данкова) Място: гр. Варна


Утвърдил –

Подпис:_________________________________ Дата: 31.03.2014 год.

(представляващ оператора лице) Място: гр. ВарнаИме на подписващия – инж. Иван Станев Лупов

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор

Забележка:

Неразделна част от настоящият ГДОС-2013 на оператора и подписаната декларация са приложените документи за актуално състояние на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна издадени по фирмено дело 6354 / 1993 год. от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България, които отразяват всички извършени промени по партидата за периода на 2013 год. и към 31.12.2013 год., както и към датата – 12.02.2014 год., а именно:  • УДОСТОВЕРЕНИЕ Изх. № 20131004121710 от дата 04.10.2013 год.;

- УДОСТОВЕРЕНИЕ Изх. № 20140212142018 от дата 12.02.2014 год.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТАБЛИЦИ

ОПИС на ТАБЛИЦИТЕ:
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR
Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи води) във водни обекти/канализация
Таблица 4. Образуване на отпадъци
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Таблица 6. Шумови емисии
Таблица 7. Опазване на подземните води
Таблица 8. Опазване на почви
Таблица 9. Аварийни ситуации
Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР
ЗАМЪРСИТЕЛИ
Таблица 1. Изпускания по PRTR за 2013 год.п

о
р

е

д

CAS номер –

точен идентификатор в Chemical Abstracts ServiceЗамърсител

Емисиони прагове

(колона 1)

Праг на пренос на замърси -тели извън площ. (колона 2)

Праг за произ - водство, обработка или употреба (колона 3)

във въздух

(колона 1а)

във води (колона 1b)

в почви (колона 1с)


нашKg /год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

1-

2#


630-08-0

Въглероден оксид

(СО)

-

(0.0000) /С//нямаме такъв замърсител от 2005 год./

-

-

-

*


2-

3#


124-38-9

Въглероден диоксид

(СО2)


-

(0.0281) /С/-

-

-

*


3-

7#

Неметанови летливи органични съединения (NMVOS)

-

(0.0000) /С//нямаме такъв замърсител от 2008 год./

-


-


-


*4-

8#

Азотни оксиди (Nox/NO2)

-

(856.2343) /С/


-

-

-

*


5-

11#

Серни оксиди (Sox/SO2)

-

(87.5672) /С/


-

-

-

*


6-

12#

Общ

азот

-

-

(0.0686) /С/


-

-

10 000


7-

17#

Арсен и съединенията му

(изразени като As) (8)


-

(0.00??) /С//не е обследван през 2013 год./

-

-

-

50


8-

18#

Кадмий и съединенията му (изразени като Cd) (8)

-

(0.00??) /С//не е обследван през 2013 год./

-

-

-

5


9-

19#

Хром и съединенията му (изразени като Cr) (8)

-

(0.9507) /С/


-

(0.0165) /С/


-

200

10 000


10-

20#

Мед и съединенията му

(изразени като Cu) (8)


-

(4.674) /С/


-

(0.0427) /С/


-

500

10 000


11-

22#

Никел и съединенията му

(изразени като Ni) (8)-

(0.6005) /С/-

(0.3166) /С/-


500


10 000


12-

23#

Олово и съедине-нията му съединенията му

(изразени като Pb) (8)-

(0.3854) /С/-

(0.0047) /С/-


50


50


13-

24#

Цинк и съединенията му (изразени като Zn) (8)

-

(0.0697) /С/


-

(0.3794) /С/


-

1 000

10 000


14-

50#1336-36-3

Полихлори -рани бифенили (РСВ)

-

(0.0000) /С//нямаме такъв замърсител от 2005 год./

-


-


-


**


15-

76#

Общ органичен въглерод (ТОС) (изразен

като общ С или ХПК/3)-

(18.7516) /С/-


-


-


**


16-

80#

Хлор

и негови неорганични съединения (изразен

като НСl)

-

(0.0508) /С/


-

-

-

*


17-

82#

Цианиди /свободни/ -

(изразени като общ CN)


-

(26.2782) /С/


-

(0.0066) /С/


-

500

10 000


18-

85#


74-90-8

Циано-водород

(НСN)

-

(0.0000) /С/
-

-

-

-


19-

?#

Перхлор -етилен

-

(0.000) /С/ /нямаме такъв замърсител от 2005 год./-

-

-

*


20-

86#

Вещество под формата на

финни праховималки твърди

или


течни частици

< µm (РМ10)

-

(561.2660) /С/


-

-

-

*

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница