За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница23/31
Дата19.07.2018
Размер4.94 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

Таблица 11.2. Опасни отпадъци

Вид отпадък

Код

Количество

(t/y)

Коли-чество

за тон продукт

(t/t)

Временно съхра-няване на площад-ката

Обез-вреж-

дане

Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране

Съот-вет-ствие

По КР / МОСВ

За 2013 год.

Изолационни материали, съдържащи азбест

17 06 01*

0.160

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Условие 11.6.3.

-

да

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (дървени опилки омаслени)

15 02 02*

7.700

0.060

0.00019

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 05*

5.420

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Условие 11.6.3.

-

да

Наситени или отработени йоннообменни смоли

19 08 06*

1 600 l/5y

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Условие 11.6.3.

-

да

Галваничен цех


Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (пластмасови филт. платна)

15 02 02*

0.010

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Условие 11.6.3.

-

да

Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни

вещества (галваничен шлам)11 01 09*

1.000

0.0052

0.00002

Условие 11.3.6.

Условие 11.6.3.

-

да


Леярна и шлайф

Други отпадъци (утайки от охлаждане)

11 03 02*

1.000

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри)

15 02 02*

0.040

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Усл. 11.6.2.

-

да

Производство на стоманени ленти

Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи

12 01 09*

2

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да


Таблица 11.2.1. Други опасни отпадъци, образувани на площадката на “Метал” АД

Вид отпадък

Код

Количество

(t/y)

Коли-чество

за тон продукт

(t/t)

Временно съхра-няване на площад-ката

Обез-вреж-

дане

Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране

Съот-вет-ствие

По КР / МОСВ

За 2013 год.

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

256 бр/y

< 256 или 95 бр/y - 0.0245 т

0.00008

Условие 11.3.4.

-

Условие 11.5.1.

да

Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 07*

2.000

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

5

0.000

0.00000

Условие 11.3.5.

-

Условие 11.5.1.

да

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10*

8.3

0.060

0.00019

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

3.2

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

-

Условие 11.5.1.

да


Таблица 11.3. Строителни отпадъци, образувани на площадката на “Метал” АД

Вид отпадък

Код

Количество

(t/y)

Коли-чество

за тон продукт

(t/t)

Временно съхра-няване на площад-ката

Обез-вреж-

дане

Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране

Съот-вет-ствие

По КР / МОСВ

За 2013 год.

Бетон

17 01 01

81.000

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Условие 11.6.2.

-

да

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 01 03

30.000

0.000

0.00000

Условие 11.3.2.

Условие 11.6.2.

-

да


Таблица 11.4. Битови отпадъци, образувани на площадката на “Метал” АД

Вид отпадък

Код

Количество

(t/y)

Коли-чество

за тон продукт

(t/t)

Временно съхра-няване на площад-ката

Обез-вреж-

дане

Оползотво-ряване, преработ-ване и рецикли-ране

Съот-вет-ствие

По КР / МОСВ

За 2013 год.

Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20 01 08

0.260

0.160

0.000516

-

Условие 11.6.2.

-

да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

100.00

12.557

0.040507

-

Условие 11.6.2.

-

да

Резултатите от прилагане на инструкцията по Усл. 11.1.3. на КР, респективно за посочените отпадъци към Усл. 11.1.1. включени в неговите Таблица 11.1., Таблици - 11.2. и 11.2.1., Таблица 11.3. и Таблица 11.4. за оценка на тяхното съответсвие по количествата, които са образувани през 2013 год. с определените количества в КР при производството на единица продукт отпадъци показват, съответствие, с едно изключение. Констатирано е превишаване на количеството генериран отпадък с код – 15 01 01. Това е наложено от въведената система за разделно събиране на смесените битови отпадъци, които количества се редуцират ежеседмично с известно (допълнително явяващо се) количество масово разпространен отпадък от хартиени и картонени опаковки, пуснати със стоки на българския пазар. В случая, с влизане в сила на КР през 2005 год. не са били предвидени, тези отпадъци от опаковки да се събират отделно. По тази причина дружеството има максимално разрешени 100 т/год. за код отпадък – 20 03 01, които се в пъти повече от реално образуваните количества. Това налага при актуализация на условията в разрешителното, да се обсъди адекватно неговото преразглеждане – по отношение на количесвата за този отпадък и за някои други отпадъци, които за периода от 2005 год. и до 31.12.2013 год. не са генерирани и няма в бъдеще да се генерират. През 2013 год. по това условие са извършени общо 4-ри проверки, с периодика – до 14 дни след приключване на всяко тримесечие.
В резултат на дейността на Дружеството се генерират отпадъци, които не са включени в Усл. 11.1. на КР. Въпросните отпадъци са класифицирани по реда на Наредба № 3 / 2004 год. за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 год.; изм. и доп., бр. 23 от 20.03.2012 год.) посредством утвърдени от РИОСВ - гр. Варна към МОСВ работни листи, както следва:

- код: 17 01 07, наименование: Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, генерирано количество за 2013 год.: 2,500 t;

- код: 15 01 02, наименование: Пласмасови опаковки, генерирано количество за 2013 год.: 1,124 t;

- код: 15 01 07, наименование: Стъклени опаковки, генерирано количество за 2013 год.: 0,020 t;

- код: 16 05 06*, наименование: Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, генерирано количество за 2013 год.: 0,145 t;

- код: 16 07 08*, наименование: Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, генерирано количество за 2013 год.: 7,622 t;

- код: 18 01 06*, наименование: Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, генерирано количество за 2013 год.: 0,000 t;

- код: 20 01 35*, наименование: Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20.01.21 и 20.01.23, съдържащо опасни компоненти (3), генерирано количество за 2013 год.: 0,185 t.За всички упоменати видове отпадъци ”МЕТАЛ” АД – гр. Варна разполага със заверени от страна на РИОСВ – гр. Варна към МОСВ отчетни книги по реда на Наредба № 9 от 2004 год. на МОСВ за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн., ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 год. – отменена ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 год.) поради влязла в сила Наредба № 2 на МОСВ за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 год., изм. и доп., бр. 86 от 1.10.2013 год.). В случая, съгласно промени в нормативната база по управление на отпадъците към края на м. Август 2013 год. Дружеството ни разполагаше вече с отчетни книги за отпадъци изготвени по новите образци и надлежно заверени от Директор РИОСВ. За временното съхранение на отпадъците на територията на производствената площадка на Дружеството са обособени площадки в съответствие с изискванията на Приложение 2 към чл. 12 на Наредбата за изискавнията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 / 1999 год., обн., ДВ, бр. 29 от 1999 год.). При нужда от предаване на отпадъците за последващи операции по оползотворяване или по обезвреждане се осъществява сделка, след сключване на писмен договор с лица и фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи издадени по реда на чл. (37)/35 от (отменения)/новия Закон за управление на отпадъците – в сила от 13.08.2012 год.

За нуждите на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна,

в тази възка има постановени от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ съответните:

РЕШЕНИЕ № ВА 163-ПР/03.12.2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение

и

РЕШЕНИЕ № ВА-9 / 10.12.2012 год.

за поправка на очевидна фактическа грешка в РЕШЕНИЕ № ВА 163-ПР/2012 год.,

от които е видно, че за инвестиционното предложение за промени на площадката с КР, включително промени за дейностите с отпадъците - не е необходимо извършване на ОВОС. В случая, РИОСВ – гр. Варна след отправено наше запитване на 13.12.2012 год., ни изпрати официален отговор Изх. № 26-00-1866 (15) / 16.01.2013 год. за това, от кога са влезли в сила издадените от тях решения.

На база тези решения, “МЕТАЛ” АД – гр. Варна представи в РИОСВ – гр. Варна през 2013 год. допълнително УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение, съгласно законовите изисквания, за преценка и обсъждане допускане изработването на подоробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за Дружеството по плана на Западна Промишлена зона /ЗПЗ/, което се прави задължително преди одобряването му по реда на Закон за устройство на територията /ЗУТ/. В документацията за разглеждане, бяха включени дейности и с отпадъци на територията на дружеството, които ще се извършват от фирми-наематели (с различет предмет на дейност от нашия), които лицензирани оператори на МОСВ/РИОСВ ще изпълняват, но трябва да бъдат разрешени, като се мине по процедурния ред. След разглеждане на документацията на дружеството има постановено от РИОСВ – гр. Варна към МОСВ и съответното

РЕШЕНИЕ № ВА-13/ЕО/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ на инвестиционно предложение с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 310 “завод Метал” по плана на ЗПЗ и УПИ ХІV-310, кв. 34 по плана на ЗПЗ, гр. Варна с цел: Експлоатация на сгради за производствена, складова, търговска и адмитистративна дейности, общежитие, както и площадки за дейности по предварително третиране на вторични суровини – отпадъци от пластмаса, стъкло, дърво, хартия и картон, в т.ч. - отпадъци от опаковки, включително композитни и текстилни опаковки.

От същото е видно, че за инвестиционното предложение за промени на площадката с КР по измететие на нашия ПУП-ПРЗ, включително промени за дейностите с отпадъците - не е необходимо извършване на ЕО.

Подробна информация за количеството образувани отпадъци през 2013 г. и съответствието с условията на КР е представена в Таблица 4 на Приложенията към настоящия ГДОС.


      1. Събиране и приемане на отпадъците - Усл. 11.2.

На територията на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна и през 2013 год. се работи по въведената система за разделно събиране на генерираните отпадъци по време на производствената дейност. За разделото събиране и временно съхранение на различните видове отпадъци са обособени няколко площадки в съответствие с изискванията на Приложение № 2 към чл. 12 на Наредбата за изискавнията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 / 1999 год., обн., ДВ, бр. 29 от 1999 год.). Всички опасни отпадъци се събират разделно от неопасните отпадъци и така, че да не създават опасност за здравето на хората и за компонентите на околната среда. Площадките са обозначени за предназначението си с табели, на които са изписани кодовете и наименованията на видовете отпадъци, които се съхраняват на тях, както и други данни за собственика. Дружеството няма техническа възможност за предварителна обработка на формираните от дейността си отпадъци с цел – намаляване степента на тяхната опасност и/или на техният обем, с оглед привеждане в удобен вид за съхранение и при транспотирането.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си в тази връзка, като има изготвена Инструкция по Усл. 11.2.6. за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Същата, след като е била подготвена през 2005 год., е ревизирана след това, както следва:  • за първи път към дата – 01.07.2008 год.;

  • за втори път към дата – 01.02.2013 год.

Резултатите от прилагане на въпросната ревизирана инструкция по Усл. 11.2.6. на КР и обхващаща посочените отпадъци към Усл. 11.1.1. включени в неговите Таблица 11.1., Таблици - 11.2. и 11.2.1., Таблица 11.3. и Таблица 11.4., които са образувани през 2013 год. на площадката показват, съответствие по отношение на събирането и приемането им. Извършени са общо 10-ет проверки, от които 7е проверки са вътрешни, а 3-те проверки са с представители на Регионалните структури на МОСВ и други контролни органи, включително и от общинската/областната администрация. Спазен е принципа на разделно събиране на рециклируемите отпадъци и временно съхранените на определените места, което се контролира от ЕКОЛОГА. Отговорност на всеки началник цех е осигуряването на палети за разделно събиране на отпадъците в мястото на образуване. С вътрешнозаводския транспорт отпадъците се изнасят към определените за съхранение площадки.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница