За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница4/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

1.1.11. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/ите

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна е производител на секретни заключващи системи, строителен и мебелен обков, метални врати, цинково-алуминиеви сплави и стоманени ленти. Ръководството цели с предлагането на неговите продукти на пазара да обхване почти изцяло нуждите на своите потребители, строителните фирми и индустриалните производители, като налага своя оригинален дизайн на продукцията си и високо качество. Същите отговарят на БДС, а част от тях и на DIN. Има дистрибутори в различни големи градове на страната и извън нея за доставки на стоки на едро и работи също с фирми – търговци на дребно. Разполага със собствен транспорт за доставка на поръчки по подадена заявка, но има и такива клиенти, които идват на място да зареждат. В непосредствена близост до входа на административен портал има магазин с нормално работно време през седмицата.Основните производства на територията на Дружеството по КР са:

 • Цех “Галваничен”, в който се нанасят декоративни и антикорозионни електрохимични покрития върху детайли изработени от метал (материал – СТОМАНА, ЦАМ или МЕСИНГ), както и предварителна обработка на метални заготовки. В този цех имаше седем инсталации, една от които през 2011 год. беше демонтирана, поради което към 31.12.2014 год. инсталациите са шест, както следва:

 • Инсталация 680 /предстои промяна по Прил. № 5 за КР – това е по вътрешна документация (ВД) Инсталация 670/ -

Процес:

Покритие на никел, месинг върху ЦАМ или стомана. Детайлите се поставят/редят ръчно на подвески, които се пускат автоматично за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 687 /предстои промяна по Прил. № 5 за КР – това е Инсталация 685 по ВД/ -

Процес:

Покритие на никел, месинг, черен никел върху ЦАМ, стомана и месинг. Детайлите са в насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 681 /предстои промяна по Прил. № 5 за КР – това е Инсталация 680 по ВД/ -

Процес:

Покритие с алкален или кисел цинк върху детайли от стомана или ЦАМ. Детайлите са в насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 686 -

Процес:

Байцване на детайли от месинг. Детайлите могат или да се поставят/редят на подвески или да са в насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 692 /предстои промяна по Прил. № 5 за КР – линията е демонирана през 2011 год./ -

Процес:

Покритие на мед върху ЦАМ с последващо химическо декоратино почерняване, а след това и нанасяне на лаково покритие с разреден течен лак. Детайлите могат или да се поставят/редят ръчно на подвески или да са в насипно състояние, като се поставят във въртящ се барабан, който автоматично се пуска за определено време във вани до постигане на желаният ефект. ; • Инсталация 676 /предстои промяна по Прил. № 5, въпреки, че това е Инсталация 676 по ВД/ -

Процес:

Покритие на алкален цинк върху детайли от ЦАМ или стомана. Детайлите се поставят/редят ръчно на подвески, които се пускат автоматично за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Инсталация 600 /предстои промяна по Прил. № 5 за КР на Инсталация 600 по ВД/ -

Процес:

Покритие с никел, сатен никел, хром, върху върху детайли от полиран месинг. Детайлите се поставят/редят ръчно на подвески, които се пускат автоматично за определено време във вани до постигане на желаният ефект.; • Цех “Байц на стоманени ленти”, в който се извършва химическа обработка на стоманени ленти в разредена техн. сярна киселина с концентрация от 10,00 % до 25,00 % Н24 в зависимост от нуждите ни и степента на грапавост на байцваната стоманена лента. Операцията байцване има за цел да отнеме окисния слой от повъорхността на стоманата (FeO, Fe2O3 и Fe3O4), който се образува по време и след горещото валцуване на рулони. От м. Май 2014 год. дейността на цеха е закрита.;

 • Локална Пречиствателна станция за отпадъчни производствени води /ПСОВ/ към основните два цеха - “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”;

- Цех “Леярна и шлайф”, в който има няколко машини за леене под налягане на детайли изработени от ЦАМ сплав /цинк-алуминий-мед/ и отделно, предприятието има една машина за леене на детайли от магнезиева сплав. Инсталацията за самостоятелно производство на цинкови сплави, за последно се ползва през 2009 год. На същата, през 2010 год. беше извършен частичен демонтаж, а през м. Май 2014 год. се извърши останалата работа по демонтажа и помещението на цеха се освободи.

- Цех “Заготвителен” в корпус “Механо-монтажен”, в който се има собствено оборудване за производство на студеновалцовани ленти с дебелина на листа от 0,50 до 4,00 мм. През м. Ноември 2014 год. стана се демонтира. Особени са няколко производствени участъка, като 80,00 % от оборудването на завода са преси. Имаме ексцентър преси от 16 до 63 тона за единични детайли и преси от 40 до 150 тона за работа с материал във вид на рулони. Създаден е участък за работа с автомати-стругове с материал на пръти, на рула, а има и автомати-машини за работа с материал на листи и във вид на нишка (жица/тел).

► Участък “Прахово боядисване” към Цех “Леярна и шлайф”;


 • Цех “Производство и ремонт на инструменти”;

 • Цех “Производство на стоманени ленти, брави, врати, дръжки, панти, заключващи системи”;

 • Цех “Производство и ремонт на инструменти”;

 • Цех “Монтаж”, в който има участъци за работа със специализирани машини-агрегати за производство на секретни ключалки и не само тях.;

►Участък “Монтаж на ключалки” към Цех “Производство на заключващи системи и панти”;

►Участък “Монтаж на брави” към Цех “Производство на брави, врати и панти”;

►Участък “Монтаж на дръжки” към Цех “Производство на дръжки”.


 • Цех “Металокерамика”.

1.1.12. Производствен капацитет на инсталацията/ите

За 2014 год. “Метал” АД – гр. Варна представя в настоящият ГДОС - две отделни таблици с данни, както следва:

Първата е за определените инсталации за повърхностна обработка на метали (попадащи под т. 2.6 от Приложение 4 на ЗООС) – Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти”. Тук е посочен по Усл. № 4.1 - максимален проектен капацитет на инсталациите по КР и е дадено производството за всяка отделна инсталация за отчетните периоди, както следва: 2011 год. ÷ 2014 год.;

Втората е за останалите инсталации в Дружеството, които са негова неразделна част от спомагателната дейност за подготовка на метални детайли и за тяхната обработка в инсталациите за повърхностна обратотка (непопадащи в т. 2.6 или други точки от Приложение 4 на ЗООС). За тях, също е посочен в Усл. № 4.1 - максималния проектен капацитет по КР и е дадено производството за отчетните периоди, както следва: 2011 год. ÷ 2014 год.;

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е/са разположена/и инсталацията/ите

РИОСВ: РИОСВ, гр. Варна 9010 - гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4

тел: 052 / 678 - 848; факс: 052 / 634 - 593

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е/са разположена/и инсталацията/ите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ: Басейнова Дирекция “Черноморски район”, гр. Варна

9000 – гр. Варна, ул. “Александър Дякович” № 33

тел: 052 / 687 - 445 (до 49), факс: 052 / 631 - 448 • Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията в Цех “Галваничен” и Производствен капацитет за 2014 год.по ред
Наименование

на

инсталациятаПозиция

на дейността съгласно

Директива

96/61/ЕС


Описание

на дейността за 2014 год.

на инсталациите

по заложените

типови разходни норми /ТРН/ на

МЕТАЛ” АД – гр. ВарнаПроектен

капацитет за детайли с покритие върху квадратура или нетното тегло


Производство (за последната - 2014 год.)
Производство през 2013 год.
Производство

през

2012 год.Производство

през

2011 год.

1.

Цех

“ГАЛВАНИЧЕН”


В галваничния цех се правят метални декоративни и антикорозионни електрохимични покрития върху метали, както и предварителна обработка на метални заготовки.
1.1

Инсталация 680 (нова)

2.6

Покритие на никел, месинг върху детайли изработени от ЦАМ или стомана. Детайлите са на подвески.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-33 – Хромиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-34 – Никелиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-58 – Месинговане на детайли от ЦАМ;

 • 5-71 – Никелиране на детайли от стомана;

 • 5-72 – Месинговане на детайли от стомана;

 • 5-73 – Хромиране на детайли от стомана;

 • 5-74 – Сатиниране на детайли от ЦАМ;

 • 5-75 – Сатиниране на детайли от стомана;

 • 5-76 – Сатиниране върху детайли от месинг;

 • 5-77 – Хромиране върху детайли от месинг;

 • 5-78 – Никелиране върху детайли от месинг;

 • 5-61 – Никелиране на детайли от месинг;

 • 5-79 – Черен никел върху детайли от стомана;

 • 5-03-1 – Байцване на детайли от месинг;

 • 5-03-2 – Друг вид байцване на детайли от месинг;

 • 5-80 – Черен никел върху детайли от ЦАМ;

 • 5-48 – Мед и оксидиране на медно покритие върху детайли от ЦАМ.
2 300 000 dm2/год.

395 089,8000 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-33 –

1 800,1800 dm2/год.;

5-34 –

179 314,380 dm2/год.;

5-58–

няма дейност dm2/год.;5-71 –

128 854,850 dm2/год.;

5-72 –

9 106,4100 dm2/год.;

5-73–

няма дейност dm2/год.;5-74 –

16 778,9600 dm2/год.; 5-75 –

17 328,5300 dm2/год.;

5-76–

20 941,5800 dm2/год.;

5-77 –

няма дейност dm2/год.;5-78 –

20 951,9500 dm2/год.;

5-61 (допълнително от Инсталация 600, добавя се) –

12,9600 dm2/год.

5-79 –

няма дейност dm2/год.;5-03-1 –

няма дейност dm2/год.;5-03-2 –

няма дейност dm2/год.;5-80 –

няма дейност dm2/год.;5-48 (допълнително от Инсталация 692, не се добавя) –

36 378,1400 dm2/год.

371 656,9500 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-33 –

1 723,5200 dm2/год.;

5-34 –

182 449,26 dm2/год.;

5-58–

1 837,8200 dm2/год.;

5-71 –

108 360,990 dm2/год.;

5-72 –

569,4600 dm2/год.;

5-73–

няма дейност dm2/год.;5-74 –

14 817,7900 dm2/год.; 5-75 –

16 098,0300 dm2/год.;

5-76–

21 052,4200 dm2/год.;

5-77 –

няма дейност dm2/год.;5-78 –

18 747,6600 dm2/год.;

5-79 –

няма дейност dm2/год.;5-03-1 –

няма дейност dm2/год.;5-03-2 –

няма дейност dm2/год.;5-80 –

няма дейност dm2/год.;5-48 (допълнително от Инсталация 692, не се добавя) –

33 228,3600 dm2/год.

347 818,3400 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-33 –

455,6000 dm2/год.;

5-34 –

182 758,47 dm2/год.;

5-58–

1 389,5700 dm2/год.;

5-71 –

94 217,510 dm2/год.;

5-72 –

6 994,0400 dm2/год.;

5-73–

няма дейност dm2/год.;5-74 –

17 013,6700 dm2/год.; 5-75 –

13 046,0200 dm2/год.;

5-76–

13 250,8200 dm2/год.;

5-77 –

няма дейност dm2/год.;5-78 –

18 692,6400 dm2/год.;

5-79 –

няма дейност dm2/год.;5-03-1 –

няма дейност dm2/год.;5-03-2 –

няма дейност dm2/год.;5-80 –

няма дейност dm2/год.;5-48 (допълнително от Инсталация 692, не се добавя) –

18 692,6400 dm2/год.

299 777,5300 dm2/год.,

от които под кода на ТРН:


5-33 –

1 349,6400 dm2/год.;

5-34 –

157 975,13 dm2/год.;

5-58–

4 401,6700 dm2/год.;

5-71 –

88 220,680 dm2/год.;

5-72 –

6 300,1400 dm2/год.;

5-73–

няма дейност dm2/год.;5-74 –

8 839,6200 dm2/год.; 5-75 –

6 628,1600 dm2/год.;

5-76–

8 374,3000 dm2/год.;

5-77 –

няма дейност dm2/год.;5-78 –

17 688,1900 dm2/год.;

5-79 –

няма дейност dm2/год.;5-03-1 –

няма дейност dm2/год.;5-03-2 –

няма дейност dm2/год.;5-80 –

няма дейност dm2/год.;5-48 (допълнително от Инсталация 692, не се добавя) –

15 526,4700 dm2/год.

1.2

Инсталация 687

(стара)
Инсталация 687

(реконструирана)


2.6

Покритие на никел, месинг, черен никел върху ЦАМ, стомана, месинг. Детайлите са дребни, в насипно състояние и се обработват, като се ползва въртящ се барабан.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-31 – Никелиране на детайли от ЦАМ;

 • 5-32 – Месинговане на детайли от ЦАМ;

 • 5-35 – Никелиране на детайли от месинг;

 • 5-37 – Месинговане на детайли от месинг;

 • 5-38 – Нанасяне кафяв никел върху детайли от ЦАМ;

 • 5-41 – Черен никел върху детайли от ЦАМ;

 • 5-31-1 – Никелиране на детайли от стомана;

 • 5-32-1 – Месинговане върху детайли от стомана;

 • 5-38-1 – Кафяв никел върху детайли от стомана;

 • 5-41-1 – Черен никел върху детайли от стомана.
69 000

kg/год.
64 400

kg/год.


за старата инст.:


13 155,7359

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-31 –

2 395,5342 kg/год.;

5-32 –

633,2200 kg/год.;

5-35 –

1 578,9372 kg/год.;

5-37 –

няма дейност kg/год.;5-38 –

няма дейност kg/год.;5-41 –

няма дейност kg/год.;5-31-1 –

8 220,1772 kg/год.;

5-32-1 –

269,1865 kg/год.;

5-38-1 –

няма дейност kg/год.;5-41-1 –

58,6808 kg/год.

за старата инст.:


12 809,1601

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-31 –

2 114,7862 kg/год.;

5-32 –

602,4320 kg/год.;

5-35 –

1 412,2247 kg/год.;

5-37 –

няма дейност kg/год.;5-38 –

няма дейност kg/год.;5-41 –

няма дейност kg/год.;5-31-1 –

8 363,3260 kg/год.;

5-32-1 –

262,4708 kg/год.;

5-38-1 –

няма дейност kg/год.;5-41-1 –

53,9204 kg/год.

за старата инст.:


12 755,4676

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-31 –

2 816,5877 kg/год.;

5-32 –

735,5904 kg/год.;

5-35 –

1 496,0522 kg/год.;

5-37 –

няма дейност kg/год.;5-38 –

няма дейност kg/год.;5-41 –

няма дейност kg/год.;5-31-1 –

7 244,7795 kg/год.;

5-32-1 –

414,5751 kg/год.;

5-38-1 –

няма дейност kg/год.;5-41-1 –

47,8827 kg/год.

за старата инст.:


15 522,2887

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-31 –

2 504,5831 kg/год.;

5-32 –

527,8460 kg/год.;

5-35 –

1 652,3250 kg/год.;

5-37 –

няма дейност kg/год.;5-38 –

няма дейност kg/год.;5-41 –

няма дейност kg/год.;5-31-1 –

7 532,3729 kg/год.;

5-32-1 –

3 258,9660 kg/год.;

5-38-1 –

няма дейност kg/год.;5-41-1 –

46,1957 kg/год.

1.3

Инсталация 681

2.6

Покритие с алкален цинк върху детайли от стомана или ЦАМ. Покритието с кисел цинк е преустановено от няколко години. Детайлите са насипни и се работи с барабан.


Дейност под кода на ТРН:

 • 5-02 – Поцинковане на детайли от ЦАМ – цветно;

 • 5-56 – Поцинковане на детайли от стомана – цветно;

 • 5-02-1 – Поцинковане на детайли от ЦАМ – бяло;

 • 5-56-1 – Поцинковане на детайли от стомана – бяло;

 • 5-51 (708) – Лакиране чрез потапяне на някои дребни детайли бяло поцинковани с воден лак, които са поставени в барабан.
190 000

kg/год.


56 006.8209

kg/год.,


от които под кода на ТРН:
5-02 –

2 744,8166 kg/год.;

5-56 –

29 182,8390 kg/год.;

5-02-1–
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница