За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница7/31
Дата19.07.2018
Размер5.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

Тук описваме за 2014 год. конкретните общо три случая на проверка по условието, а именно:

1 - На 01.04.2014 год. от 1300 часа до 1310 часа ТРИКРАТНО на български език се каза от говорител на МВР, че се извършва в национелен мащаб тест на сиренната система за оповестяване на населението, чрез реално задействане на крайните акустични устройства – електронни сирени. Тази ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА тества и монтираната на територията на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна система за оповестяване на АВАРИИ от страна на “Гражданска защита” към МИС при Община Варна. За да не се допуска излишно напрежение и паника по време на националната тренировка, населението беше информирано предварително на сайта на Община Варна, че това е мероприятие с учебно-тренировъчен характер. ЧУТ беше НАЦИОНАЛНИЯ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА от СИРЕНАТА за да се предприемат действия от страна на населението, като след това се обяви и КРАЙ на техническата проверка.;

2 - На 13.10.2014 год. от 1300 часа до 1315 часа ТРИКРАТНО на български език се каза от говорител на МВР, че се извършва само в 10 града на страната тест на сиренната система за оповестяване на населението, чрез реално задействане на крайните акустични устройства – електронни сирени с гласова информация и сигнали. Тази ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА тества отново монтираната на територията на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна система за оповестяване на АВАРИИ от страна на “Гражданска защита” към МИС при Община Варна. За да не се допуска излишно напрежение и паника по време на тази тренировка, населението беше информирано предварително на сайта на Община Варна, че това е мероприятие с учебно-тренировъчен характер. ЧУТ беше НАЦИОНАЛНИЯ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА от СИРЕНАТА за да се предприемат действия от страна на населението, като след това се обяви и КРАЙ на техническата проверка.;

3 - Освен гореописаните случаи, на 02.06.2014 год. също се пробва работата на националната система за оповестяване, като се подава СИГНАЛ-СИРЕНА в памет/почит на Христо Ботев и неговите съмишленици.

В изпълнение на изискванията на условия 5.8.10. и 5.8.11. същите се изпълняват по изготвените актуализирани инструкции през 2009 год. Същите представляват съответно:

- ИНСТРУКЦИЯ за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжда на възможността им да изпълняват защитните си функции, както и безпрепятствен достъп до местата на съхранението им;

- ИНСТРУКЦИЯ за определяне на средствата за противодействие на възможни бедствия и аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

Съгласно тези инструкции през 2014 год. сме имали 3 случая на проверка по условията, като двете проверки са вътрешно извършени, а третата е от контролни органи по отношенние на пригодността на пожарогасителите. Дружеството има скривалище, в което се намират средствата за индивидуална защита на работещите, които са: противогази, ръкавици, чорапи, престилки, наметала и леки противохимични облекла, а отделно има диелектрично килимче, конус светлоотражателен, лопата, лампа, електрогенератор не по-малко от 5 kWt, носилка, шини и др. Противогазите и другите гумирани защити ежегодно се преглеждат и обработват (талкират), а негодните се бракуват. По отношение на инструкцията за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии и/или бедствия, то те са различни в зависимост от проблема, който е възникнал и трябва да се предотврати. Затова имаме на разположение - пожарогасители (прахови и пенни) – които са с универсално действие за гасене на пожари, като това улеснява употребата им при необходимост. Не ни се е налагало да ползваме коф-помпи за нуждите на пожарогасене, но въпреки това имаме и такива на розположение. В случаите на разливи пък е предвидено да се използва – адсорбент, от който има поставен на различни места до или в цеховете, в складовете и на някои от откритите площадки – е поставен ПЯСЪК. При негов недостиг, може да се ползва от площадката и пръстна маса в дига или като изкоп за предотвратяване разпространението на пожара. По отношение на временно съхраняваните опасни отпадъци съдържащи минимално количество живак /излезли от употреба луминесцентни и живачни лампи/ по норматив изпълняваме задължението и е осигурена СЯРА на ПРАХ около 0,500 кг. от химичното вещество, което при посипване спомага разпиленият от счупените осветителни тела за изкуствено осветление живак да бъде събран и обезвредено въздействието му на компонентите на околната среда, като примерно: 1) предотвратяване на попадането му в канализация; 2) попадане и замърсяване на почвата, а от там може да се пренесе в подпочвените и повърхностно течащите води; 3) или против натравяне на човека и животинския свят от вдишване на живачни пари, както и други неизброени тук. Периодично от комисия, се прави проверка на наличното количество от тези средства на защита по местата, където са разположени на територията ни. От огледа се констатира необходимостта за доставка на нови, които са по-съвременни и ефикасни, като техника на гасене при пожар.

В изпълнение на изискванията на условие 5.8.11. през 2014 год. имаме извършени две тренировъчни занятия по теми на плана за СНАВР, които докладваме към настоящия ГДОС и същите са, както следва:

1) 29.04.2014 год. [Относно: ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ] - Проиграването от работещите е изпълнено за отстраняване на пораженията включително и пожар на площадката, от възникналия в 8,55 часа сутринта трус с епицентър «Вранча – Румъния», което засяга и гр. Варна със сила 3,6 по скалата на Рихтер. Впоследсвие има затихващи по-слаби два труса. При създадената обстановка се организира потушаването му и напускането на работещите в предприятето, както и другите спасителни действия от Н-к Щаб за действия и отговорник «ПАБ» г-н Йордан Йорданов – Н-к Отд. «АКБС, ГЗ и ППО». Протоколите от това извършено тренировъчно проиграване на ситуацията се оформят надлежно и от Р-тел «БУТ», който също присъства по време на цялостното изпълнение на спасителната акция.;

2) 29.04.2014 год. [Относно: ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР] - Проиграването от работещите е изпълнено за потушаване чрез пожарогасене на пожар - възникнал на площадката в Цех «Леярна и шлайф» по време на работа на един от пресгусите, от който е изтекла природна газ инициирала пожара. При създадената обстановка се организира и напускането на работещите в предприятето по евакуационните изходи, както и другите спасителни действия от Н-к Щаб за действия и отговорник «ПАБ» г-н Йордан Йорданов – Н-к Отд. «АКБС, ГЗ и ППО». Протоколите от това извършено тренировъчно проиграване на ситуацията се оформят надлежно и от Р-тел «БУТ», който също присъства по време на цялостното изпълнение на спасителната акция.

В изпълнение на изискванията на Усл. 5.8.12. на КР по актуализираната инструкция към 01.01.2009 год. Същата, при нужда ще се прилага, като се ползва информацията в изготвеният списък на персонала, отговорен за изпълнението на действията предвидени по АВАРИЙНИЯ ПЛАН за предотвратяване на ситуацията, включително при бедствие. Той е разработен към дата 10.08.2011 год., като се актуализира на 08.08.2014 год. Изпълнението на задълженията по плана, както и във връзка с тази инструкция и контролни вътрешнофирмени функции се осъществяват от съответния специалист за отбранителна и мобилизационна подготовка. На основание чл. 20 от ЗЗБУТ, във връзка с Правилника за организиране дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи със Заповед № 54 / 23.07.2014 год. на ИД в Дружеството е определен ЩАБ за координиране на дейността по защита на работниците и служителите при бедствия или аварии, провеждане на спасителни и неотложно аварийни-възстановителни работи, които трябва да се предприемат на територията.

Във връзка извършена на 24.06.2014 год. комплексна проверка и оценка степента на риска в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна, находящо се Западната Индустриална зона на гр. Варна, в изпълнение на Заповед № 1924 от 12.06.2014 год. на КМЕТА на Община Варна, издадена на основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/, съгласно констатациите на назначената Комисия от експерти и инспектори, се направиха общо шест предписания за привеждане в съотвествие дейността на предприятието. Същите се посочени в ПРОТОКОЛ за извършена комплексна проверка и оценка степента на риска /Протокола/, който получихме впоследствие надлежно оформен между страните. За изпълнение на тези няколко писмени предписания по Протокола предприятието е докладвало в общината съответно, както посочваме:

С писмо Изх. № 480-160 / 24.07.2014 год., за предприетите действия по изпълнението на едно от предписанията в рамките на поставеният краен срок – 30.09.2014 год., а именно:

1. За Предписание № 1 от Протокола – Същото е ИЗПЪЛНЕНО към дата 23.07.2014 год.!

Актуализиран е аварийния план на дружеството съгласно изискванията на ЗЗБ. Издадена е фирмена Заповед № 54 от 23.07.2014 год. относно: Назначаване на щаб за координация при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, в съответствие с изискванията на чл. 65, ал. 2 от ЗЗБ във връзка чл. 35, ал. 3, т. 2 от същия.


С писмо Изх. № 534-182 / 03.09.2014 год., за предприетите действия по изпълнението на две от предписанията в рамките на поставеният краен срок – 30.09.2014 год., а именно:

1. За Предписание № 2 от Протокола – Същото е ИЗПЪЛНЕНО към дата 28.08.2014 год.!

Актуализирани са схемите за евакуация на персонала спрямо аварийните изходи на дружеството. Същите са поставени на видни места, за да може в случаи на необходимост за работещите, да се изпълнят съгласно указанията.

2. За Предписание № 3 от Протокола – Същото е ИЗПЪЛНЕНО към дата 03.09.2014 год.!

Обозначени са уредите за пожарогасене на територията на предприятието със стандартни противопожарни знаци, които включват използването на цвят за безопасност, изработени съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 9 на Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.).

Изготвено е на 27.02.2014 год. ДОСИЕ съдържащо документация, регламентираща пожарната безопасност в «МЕТАЛ» АД – гр. Варна, което съдържа, както следва:1) Инструкция за ОПАБ;

2) ПЛАН при пожар и действия при бедствие;

3) Заповеди на ИД [Общо: 9 броя] и съобразени с правилата ПАБ; техтическите средства за пожарогасене ПГС и ПИС; евакуация и изходи; управление на дима; ред за събиране и отстраняване на горими отпадъци, включително отпадъци с опасен характер; и др.;

4) ПЛАН за осигуряване ПАБ при извършване на текуши ремонти и на строителни и монтажни работи.

В изпълнение на изискванията на Усл. 5.8.13. на КР по актуализираната инструкция, се ползва СПИСЪКА на телефонните номера или другите детайли по оповестяването на персонала, предвидени за изпълнение на мероприятията по ПЛАН за действия при аварии на «МЕТАЛ» АД – гр. Варна.  • Записи – Усл. 5.9. КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява ангажиментите си по Усл. 5.9.1 на КР, като са изготвени и се прилагат инструкции за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на КВ, за установяване на причините съгласно Усл. 5.9.2. на КР и на предприетите коригиращи действия. По Усл. 5.9.3. на КР – оператора има инструкция и при нужда я прилага, по отношение на документирането и съхраняването на данните от технологичното/пречиствателното оборудване и/или актуализацията на инструкциите за работата на същото. За отчетният период на 2014 год. за оператора не е възникнала необходимост от прилагане на последната инструкция и свързаните две с нея по Усл. 5.9.

При проверки на място на контролните органи на МОСВ и не само тях е представено, че още към към датата на влизане в сила на КР - 02.02.2005 год. и в поставеният срок - 30.09.2005 год. оператора има изготвен съгласно изискванията на Усл. 5.9.4. на КР и съхранен списък с документи от ЕКОЛОГА. Съгласно Усл. 5.9.5. същите са предоставят при поискване, в уверение на изпълнение на съответните условия на разрешителното.  • Докладване – Усл. 5.10. КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията на Усл. 5.10.1. на КР. Оператора изотвя и предоставя в РИОСВ ГДОС, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 25 / 2005 год. на МОСВ на хартиен носител и в електронен вид за отчетните периоди на годините, както следва: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и последно за 2014 год.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна изпълнява изискванията на Усл. 5.10.2. на КР. Оператора, по време на извършените проверки на място в Дружеството през 2014 год. и в предни години или при поискване от компетентните органи на МОСВ и не само тях, винаги е предоставял допълнителна информация, като или е изготвял писмени обяснения или е давал устни разяснения отностно изпълнението на дейностите в условията на издаденото за неговите нужди разрешително.  • Актуализация на СУОС – Усл. 5.11. КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна за 2014 год. няма основание за промяна/актуализация на действащата си СУОС, съгласно изискването на Усл. 5.11.1. на КР, защото не са настъпили изменения в издаденото КР на МОСВ. В периода от 2010 год. и към момента на 2015 год. сме обаче в процедура, която ще доведе по реда на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ на МОСВ (приета с ПМС № 238 / 2009 год.; поправена, обн., ДВ, бр. 97 / 2009 год.) до актуализация на издаденото за нуждите на оператора КР, а при преценка за наличие на съществени промени на площадката – да се наложи подаване на заявление за издаване на ново КР. Разглежданото инвестиционно намерение за промени на площадката засяга някои инсталации от цеховете, такива, които попадат в попадащи под т. 2.6 от Приложение 4 на ЗООС – Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти” или непопадащи в т. 2.6 или други точки от Приложение 4 на ЗООС – Цех “Леярна и шлайф” и други, а така също има изведена от експлоатация “Парова централа”. Инвеститора е предвидил и още някои други изменения, които касаят производствената дейност, както и намерения за преместване и обобщаване на част от складовите места, местата за съхраняване на суровини, материали, горива и местата за временно съхраняване на генерираните отпадъци по обособените площадки. Предвидено е да се изпълни по време на актуализацията на КР и да се представи документация за влязал в сила одобрен по ЗУТ от Гл. архитект на община Варна подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ 310 на «МЕТАЛ» АД – гр. Варна по плана на Западна Промишлена зона, тъй като към момента все още нямаме такъв.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна в периода 2000 год. ÷ 2014 год. ИМА и към момента на 2015 год. - ИЗГРАДЕНА, сертифицирана и интегрирана система по БДС ЕN ISO 9001:2008 за вътрешен одитор за интерпретирането и прилагането на стандартизираните системи за управление на качеството /СУК/ на произведената продукция. Освен тази СУК има и други, като - БДС ЕN ISO 9001:2001 и БДС ЕN ISO 9004:2004, но се прилага само един, от възможните варианти на управление за фирмите.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна през 2014 год. няма изградена, сертифицирана и интегрирана система за управление на околната среда при спазване изискванията на международния стандарт - ISO 14001:2004 или ISO 14004:2007 за вътрешен одитор за интерпретирането и прилагането на стандартизираните системи за управление на околната среда /СУОС/ за производствения процес.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3. 1. Използване на вода – Усл. 8.1. КР

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна, като голямо промишлено предприятие в Западна Промишлена зона /ЗПЗ/ - Варна и през 2014 год. ползва предоставени услуги за пречистени води за питейно–битови и производствени нужди включително и за нуждите по охлаждане в инсталациите на цеховете и производствата. Тази ВОДА се доставя по силата на сключен наш Договор № М-ЕКО-1004 / 30.04.2010 год. с “ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА” ООД – гр. Варна валиден за срок от една година, т.е. до 29.04.2011 год. (без следващи изменения и допълнения). Поради липса на претенции за прекратяване на взаимоотношенията, дейността и услугите между страните е продължена до дататите 29.04.2013 год., 29.04.2014 год., респективно и до датата 29.04.2015 год. (вкл.).

С писмо сме изискали информация за 2014 год. за качеството на предоставената вода от централното водоснабдяване на гр. Варна от ВиК-оператора съгласно ползваните източници на водоснабдяване. Имаме получен техен отговор с наш Вх. № 61 / 16.01.2015 год., от който е видно, че водата отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 год. на за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели издадена от МЗ, МРРБ и МОСВ (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 год., изм., бр. 87 от 30.10.2007 год., в сила от 30.10.2007 год.) във вързка с прилагането на Закон на водите /ЗВ/. За гр. Варна основните природни източници са:

- от язовир “Камчия” – по деривация “Китка - Варна”, чрез помпена станция /ПС/ “Владиславово”;

- от водоснабдителна система “Девненски извори”, чрез ПС “Одесос” (и за част от курортните комплекси);

- от водоснабдителната система “Батова”, чрез ПС “Батова” (за част от гр. Варна и за курортните комплекси).

Горецитирания договор определя също и условията за отвеждане на замърсените водни обеми формирани от производстената дейност по съществуващата канализационна схема на града и за формираните независещи от нас допълнителни водни обеми от дъждовалене и от обилно снеготопене на площадката. За валидността на въпросния договор от 2010 год. през 2014 год. и продължаването на взаимоотношенията ни и през 2015 год., сме Ви информирали с наши писма Изх. № 638-246 / 06.08.2013 год. и следващото в тази връзка писмо с Изх. № 429-143 / 02.07.2014 год., както следва:

- от РИОСВ, като има поставени Ваши: Вх. № 26-00-5540 / 06.08.2013 г. и Вх. № 26-00-4011 / 02.07.2014 г.;

- от БДЧР, като има поставени техни: Вх. № 26-00-1331 / 06.08.2013 г. и Вх. № 26-00-1152 / 02.07.2014 г.В горецитираната кореспонденция сме описали конкретно за 2014 год. характера на заустваните в смесен поток води за пречистване, които предоставяме на ВиК-оператора за гр. Варна и се включват в селищната канализационна схема, а те са както следва:

1) производствени отпадъчни води част от тях пречистени в локалната ПСОВ на Дружеството;

2) охлаждащи оборотни води;

3) битово – фекални води;

4) повърхностно течащи води включени към площадковата дъждовна канализация формирани при дъждовалене и при обилното снеготопене от площи с непропусклива настилка, като тук се включват всички покривни площи на сградният фонд, както и воите при погарогасене;

5) водоизчерпене при покачване на нивото на плиткотечащите подземни води от шахтовите отводнителни кладенци, с цел да се предотврати наводяване на битовите помещения, които са разположени под кота 0,00 на основната производствена сграда.

“МЕТАЛ” АД – гр. Варна не притежава собствено водовземно съоръжение, за което да има на този етап издадено Разрешително за водоползване на МОСВ. На наша територия, обаче има заявени 4-ри броя шахтови отводнителни кладенци, от които водите на 3-те се изчерпват с помпа в случаите, само когато се покачва нивото на подпочвените води при дъждовалене и обилно снеготопене. През 2014 год. – ИМАМЕ вмедсто четири, два случая на наводняване, чрез избиване на кална вода от сифоните на пода на битовките, въпреки предприетите действия в изминалите години за предотвратяване на такива ситуации. Това се наложи да се прави един път през м. Май в края и втория път през м. Юни след 20-то число.

От натрупаният до сега опит и отчетени финансови разлики по цената на доставянето, на скъпо сруващата и продължаваща, да си покачва ЦЕНА на ВОДАТА за ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ предлагана от ВиК-оператора за гр. Варна и през 2014 год., за съжаление от страна на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна не се предприеха ефективни следващи действия да се ползва наличният ресурс от 2-та кладенеца.

През 2014 год. сме продължили да отдаваме вода на други ползватели, които са фирми – наематели тук, съобразно силата на сключения договор с ВиК-дружеството. Именно по тази причина на входа в “МЕТАЛ” АД – гр. Варна ИМА на общия поток – поставен централен водомер съгласно изискванията на Усл. 8.1.4. на КР и отделно, към всяка наша инсталация и цех също ИМА по задължение, поставени отчитащи устройства към всяко разклонение по линията на водопроводната фирмена мрежа включително, това важи и за останалите консуматори с дейност в границите на нашят терен.


Общото количество за 2014 год. предоставена по договора вода за питейно-битови нужди, както и за производствени нужди на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна е 16 116,000 м3. От тях сме консумирали за производствени цели 11 704,03 м3 от всичко предоставените – 14 000,000 м3 и подали общо 2 116,000 м3 за битови и други нужди на фирмите, които са наши наематели.

През 2014 год. не ни се е налагало да ползваме вода по договора с ВиК-оператора за гр. Варна за нужди по пожарогасене, като се използва водата от градската водопроводна мрежа. Имаме разположени на площадката общо 7-ем броя пожарни хидранти /ПХ/ по цялото протежение на водопровода по вътрешен контур на предприятието. Разпределени са на територията ни по схемата: 1) 2-та бр. ПХ са разположени по северната граница; 2) 2-та бр. ПХ са разположени по западната граница; 3) 2-та бр. ПХ са разположени по южната граница; 4) 1-ин бр. ПХ е разположен по източната граница в близост до ниското тяло на административната сграда на управлението на фирмата.

Оборотната промивна вода от технологичните инсталации на Цех “Галваничен” постъпва в басеин към локална Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/. От там всички събрани води след престой и естествено утаяване на уноса от случайно попаднали в тях механични примеси се припомпват и изпращат към съотвената система от съоръжения с Н-филтър и ОН-филтър в ПСОВ (няколкократно - от 7 до максимум 10 пъти). Тази вода омекотена се подава към линиите за да изпълнява пак функции по промивка и за охлаждане и от преливника отново по каналите се връща в ПСОВ. Периодично се налага да се добавя и свежа питейна вода след изпускането на химически третираните замърсени производствени води в локалната ПСОВ към градската канализация. Тук се обработват по различен от горния начин, с химически продукти водите формирани с кисел характер и с алкален характер генерирани при производствения процес и събирани поотделно в открити резервоари, но впоследствие третирани заедно, като се смесват в приблизително съотношение 2 : 1 до постигане на неутрална среда с рН-единици в границите от 6,5 до 7,5 в реагентен съд с вместимост от 10 м3. Тук също се постига по одобрената от контролния орган - МОСВ технология за постигане на максимална степен на очистване/улавяне на замърсяващите компоненти, като едва тогава тези води се заустват в смесен поток за следващо третиране в градската канализация.
Ежемесечно се отчита разхода на оборотна вода по инсталации и се контролира разходната норма. През 2014 год. няма отчетени преразходи на оборотна вода в цехове “Галваничен” и “Байц на стоманени ленти”, както и на останалите цехове, които са извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

По Усл. 8.1.2. докладваме за водоползването следната информация за отчетната 2014 год.:

В следващата Таблица 3.1 е представено годишното потребление на вода на “МЕТАЛ” АД – гр. Варна в хронологичен ред за периода: 2005 год. ÷ 2014 год. В следващите две Таблици с номерация 3.1.1. и 3.1.2. са представени данни за 2014 год. на използваното количество вода съответно – вкарана в оборотен цикъл и консумирана свежа вода подадена към инсталациите на Цех “Галваничен” и Цех “Байц на стоманени ленти” (работил само през първите 4-ри месеца от годината, а през м. Юни 2014 год. е демонтирано оборудването му след извеждане от експлоатация), като е отразено съответствието, спрямо ограниченията поставени за потребление на ресурса вода в условията на КР.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница