Закон за енергийната ефективност (28. 10. 2008 г.) 6 Позиция на ус на бск относностраница1/7
Дата20.07.2018
Размер1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


group 4

Февруари, 2013 г.

НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА БСК
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2

ВЪВЕДЕНИЕ 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БСК 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА БСК 6

Относно проекта на Закон за енергийната ефективност
(28.10.2008 г.) 6

Позиция на УС на БСК относно


създаването на Български енергиен холдинг
(29.10.2008 г.) 7

Относно приемане на Стратегия за развитието на възообновяемите енергийни източници


(12.01.2010 г.) 8

Относно проект на Закон за енергията от ВЕИ


(16.12.2010 г.) 10

Относно проекта на Национална енергийна стратегия


(31.01.2011 г.) 12

Ползването на енергийните цени като социален инструмент деформира структурата на икономиката и застрашава перспективите за дългосрочното й развитие


(27.06.2011 г.) 15

Относно цената на електроенергията


за индустриално потребление
(05.01.2012 г.) 19

Енергетиката трябва да се управлява


с икономически, а не с политически аргументи
(07.11.2012 г.) 20

ЕКСПЕРТНИ РАЗРАБОТКИ 21

Българският електроенергиен пазар:
състояние и перспективи (Февруари, 2008 г.) 21

Икономика на нисковъглеродната енергетика


(2010 г.) 39

ВЪВЕДЕНИЕ

Ръководена от своите отговорности като национално представителна работодателска организация Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес следи с особена загриженост полемиката в публичното пространство по проблемите на енергетиката. Обсъжданията придобиха особено остър характер през последните дни, поради масовите протести на граждани и организации, поставящи редица въпроси, за чието решаване очевидно има обективни и субективни причини.

От страна на индустрията БСК нееднократно е поставяла горещите въпроси на енергийното развитие на България и е предлагала конкретни виждания за тяхното решаване. В синтезиран вид те са показани в приложената справка.

Като цяло, те показват, че ако предложенията на БСК бяха взети предвид през последните няколко години, вероятно нямаше да се стигне до драстичните деформации в ценообразуването, липсата на либерализация на електроенергийния пазар, създаването на среда за монополното положение на големите компании. В резултат на всичко това, налице е намаляване на конкуретните предимства на българската индустрия и т.н.Считаме, че моментът за поставяне на предложенията на бизнеса на масата на експертните дискусии е повече от актуален. Ние сме готови да предоставим нашите експерти и разработки за тази цел.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БСК
ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

изпълнение23.01.2007 г. - Част от цената на горивата да влиза във фонд за енергоспестяващи технологии

НЕ02.04.2007 г. – Изменения и допълнения на Закона за нормативните актове, въвеждащи тримесечен период на обществено обсъждане на законопроектите и подготовка на ревизирани (подробни) оценки на въздействие на проектите на нормативни документи.

НЕ23.05.2008 г. и многократно след това:

 • Поетапна промяна на регулираната цена на ел.енергията за всички потребители (като функция от реалните разходи) и ликвидиране на кръстосаното субсидиране на битовото потребление за сметка на индустрията;

Частично • Разработване и приемане на публично достъпна методология за определяне цените на електроенергията;

НЕ • Преструктуриране на "НЕК" ЕАД, с цел създаване на прозрачни, ефикасно регулирани и гарантиращи равнопоставеност при достъпа до мрежата корпоративни структури, които да работят в интерес на потребителите. НЕК да се раздели на 5 самостоятелни търговски дружества, с отделни лицензи, както следва: Компания за производство на ел.енергия; Преносна компания и системен оператор, Компания – търговец на енергия, Електрическа компания „Обществен доставчик”, Ядрена компания „Белене”;

Регресивно • Преобразуване на държавните енергийни компании в публични дружества и листване на 15% от акциите им на борсата, с цел осветляване на финансовите им резултати

НЕ • Създаване на електроенергийна борса

НЕ • Създаване на пазар на природния газ – фирмите свободно да се договарят с доставчици и отделно за транзит

НЕДА, 2011г. • Бизнесът да бъде допуснат да участва активно в процеса на определяне правилата за свободния пазар на ел.енергия в България.

НЕ • Да отпадне регулацията на цените на производителите на ел.енергия и цените, по които Общественият доставчик продава ел. енергия

НЕ10.01.2009 г.:

 • Бърза реализация на необходимите инвестиции за хранилището в Чирен, осигуряващи дневен добив на природен газ, удовлетворяващ 70% от среднодневното потребление в есенно-зимния период.

В процесНЕ • Свързване на газовата система на България с тези на Гърция и трите газопровода на Румъния със средства, предоставени от Европейската комисия за справяне със световната финансова криза.

В процес • Изграждане на терминали за втечнен газ с регионално значение извън акваторията на Черно море.

НЕ • Системни проверки за наличността на течни алтернативни горива в държавния резерв.

ДА, 2011г. • Пълна проверка на техническото състояние на газопреносната мрежа и газовите съоръжения за тяхната сигурност и живот за експлоатация с оглед предотвратяване на евентуални аварии.

НЕ • Анализ на причините за забавяне на концесии за проучване и добив на природен газ и други енергийни ресурси, и обявяване на нови такива с оглед осигуряване на постоянен местни източници на енергийни суровини.

НЕ • Активизиране на дейността на българските участници за ускоряване на реализацията на международните проекти „Южен поток” и „Набуко”.

НЕ14.07.2009 г.: Да се ликвидира монополът в газопреносната дейност и газоснабдяването. Да се намали добавката върху цената на природния газ, която остава в „Булгаргаз” от 3% на 0.5%

ДА, 2% 2011г.03.05.2010 г.:

 • Да се преразгледат договорите с големите въглищни централи;

НЕ • Да се приеме териториален план за разположение на ВЕИ;

НЕ • Да се въведе търговия със „зелени сертификати"

В процес • Да се прилагат равни привилегии за всички видове ВЕИ (а не само за производството на електроенергия от вятър и слънце) - вкл. от биомаса, водна енергия, отпадъци и пр.;

Частично • Да се въведат привилегии и за ВЕИ за собствена консумация;

В процес • Изграждането на ВЕИ да става задължително след тръжни процедури;

НЕ • Разходите за присъединяване и изграждане на резервни мощности да са за сметка на инвеститорите на ВЕИ;

НЕ • Приходите от търговия с емисии и дерогация да се насочат към модернизация на технологиите в индустрията и енергетиката, както и за енергийна ефективност;

В процес • Да се премахне субсидирането на цената на електро- и топлоенергията за домакинствата

НЕ • Спешно да се реализира продажба на квоти СО2, заделени за нови участници в Европейската схема за търговия с емисии, с реализация на обратни покупки при необходимост, от което очакваният ефект е 400 млн.лв.

НЕ31.01.2011 г.: Предоговаряне на дългосрочните договори с обновените ТЕЦ.

НЕ06.07.2012 г. :

НЕ- Справедливо прехвърляне на разходите за ВЕИ върху крайните потребители

НЕ- Поставяне на горна граница на ВЕИ-мощността на базата на критерии аза чувствителност към крайните цени на електроенергията

НЕ- Необходимо е въвеждане на нови схеми за подкрепа за енергията за отопление и охлаждане от ВЕИ, за децентрализираното производство, за микроенергетиката.

НЕ- Стартиране на т.нар. дерогация по директивата за търговия с ЕПГ и оползотворяване на свободните квоти (EUA) в периода 2013 – 2020 г. за приоритетни проекти за безвъглеродни и нисковъглеродни технологии и решения с най-висока възвращаемост, на конкурентен, освободен от субсидии, пазар на електроенергия.

НЕ

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница