1. Обща характеристика на община Крумовград 6 Местоположение, граници и обхват 6страница1/19
Дата21.09.2017
Размер2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19група 2
Съдържание1.Обща характеристика на община Крумовград 6

1.1.Местоположение, граници и обхват 6

1.2. Релеф 7

1.3. Полезни изкопаеми 8

1.4. Климат 8

1.5.Води 9

1.6.Почви 9

1.7.Растителен и животински свят 10

1.8.Защитени територии 10

2.Икономическо развитие 11

2.1.Обща характеристика на икономиката на община Крумовград 11

2.2.Анализ на икономическото развитие по сектори 15

3.Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 28

3.1.Демографска характеристика 28

3.2.Пазар на труда 40

3.3.Образование 47

3.4.Здравеопазване 54

3.5.Социални дейности 58

3.6.Младежка дейност и спорт 62

4.Култура и културно наследство 66

5.Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 71

5.1.Транспортна инфраструктура 71

5.2.Водоснабдителна мрежа и мрежа за отпадни води 76

5.3.Електроснабдяване 77

5.4.Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи 77

6.Селищна мрежа и жилищна осигуреност 77

6.1.Селищна мрежа 78

6.2.Жилищна осигуреност 82

7.Екологично състояние и рискове 84

7.1.Качество на атмосферния въздух 84

7.2.Качество на водните ресурси 86

7.3.Качество на земи и почви 89

7.4.Защитени територии и биоразнообразие 90

7.5.Анализ по фактори на въздействие 92

8.Административен капацитет 95

8.1.Структура на администрацията 95

8.2.Проекти по ОП „Административен капацитет” 2007-2013г. 96

8.3.Административно обслужване 97

9.SWOT анализ 98
Съкращения

АД - Акционерно дружество

АТЦ - Автоматична телефонна централа

БТК - Българска телекомуникационна компания

ВЕЦ - Водноелектрическа централа

ГКПП - Гранично контролно-пропускателен пункт

ДМА - Дълготрайни материални активи

ЕС - Европейски съюз

ЕООД - Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЗМ - Защитена местност

ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда

КН - Културно наследство

НКПР - Национална концепция за пространствено развитие

НКЦ - Недвижими културни ценности

НП - Национална програма

НП „АХУ” - Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”

НПП - Нетни приходи от продажби

НСИ - Национален статистически институт

НСМОС - Националната система за мониторинг на околната среда

НСРР - Национална стратегия за регионално развитие

ОДЗ - Обединено детско заведение

ОДК - Обединен детски комплекс

ОПР - Общински план за развитие

ОП „РЧР” - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОУ - Основно училище

ОУПО - Общ устройствен план на община

ПГ - Професионална гимназия

ПСОВ - Почвена станция за отпадни води

ПРСР - Програма за развитие на селските райони

ПЧИ - Преки чужди инвестиции

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води

СК - Спортен клуб

СОП - Специални образователни потребности

СОУ - Средно общообразователно училище

ТБО - Твърди битови отпадъци

ФК - Футболен клуб

ФПЧ - Фини прахови частици

ЦДГ - Целодневна детска градина  1. Обща характеристика на община Крумовград

    1. Местоположение, граници и обхват


Община Крумовград е гранична за Република България, като територията й заема части от южната граница с Република Гърция. Спрямо административно-териториалното деление на Република България община Крумовград попада в югоизточната част на област Кърджали.

Община Крумовград граничи със шест български общини, от които на север – Кърджали и Стамболово, на изток – Ивайловград и Маджарово, а на запад с общините Кирково и Момчилград. Общината се състои от общо 80 населени места.

Карта 1 Географско положение

Общата й територия е 843,320 кв.км., което представлява 26% от площта на област Кърджали и 0,75% от тази на страната. Близо 49% от площта са заети с горски територии, 48% са земеделски територии, 2% са заети от населени места и други урбанизирани територии, а 1% са водни площи, транспортна инфраструктура и други.

Административният център град Крумовград се намира на 310 км от столицата на България и 48 км от областния център град Кърджали. Най-близкият граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) е при проходът Маказа, отстоящ на 40 км от град Крумовград и на 18 км от западната граница на общината. ГКПП Капитан Андреево отстои на 130 км от общинския административен център, а най-близкият воден граничен пункт при Бургас е разположен на разстояние от 310 км.

    1. Релеф


В геоморфоложно отношение територията на общината попада изцяло в границите на Рило-Родопската морфоструктура и по-конкретно в Източнородопската природо-географска област. Релефът е полупланински и хълмист. Средната надморска височина е 425 м, а най-високата точка е при Мъгленик – Коджаделе (1266м.). Средното вертикално разчленение на релефа е 170 м., а общата денивелация е от юг на север, следваща пониженията на Мъгленишките хребети в северна посока.

В геоложко отношение Източните Родопи са изградени от т.нар. Източнородопска синклинала на север и Източнородопска антиклинала на юг. През палеогена синклиналата е била заета от езерен басейн, в който са се отлагали седименти. Същевременно се е наблюдавала проява на вулканизъм, като са се образували риолити, андезити и други вулкански скали. Гюмюрджинско-Мъгленишката част представена от допалеозойски и палеозойски метаморфити и филитоиди. Екзогенните релефообразуващи процеси оказват въздействие чрез своето рушително, транспортно и акумулационно действие. Такива процеси са интензивността на слънчевата радиация, дейността на течащата вода, химическото действие на водата, действието на вятъра и др.

Спрямо сеизмичното райониране на България територията на общината попада в седма и осма степен на интензивност по скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник. Няма наблюдение на свлачищни процеси по територията на община Крумовград.

На места има наличие на окарстени карбонатни скали. На територията на общината са разположени множество пещери. Някои от тях са: „Огледалната пещера” (дължина 157 м., разположена в землището на с. Рибино); „Пещерите” (шест пещери, разположени в землището на с. Орешари, махала Мост) и „Самара” (дължина 327 м., разположена в землището на с. Рибино).


    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница