Част първа Резюме


Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампаниястраница2/9
Дата04.01.2018
Размер1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 6 300 лв. Средствата са предоставени: от шест кандидати, издигнати от коалицията - общо 5 400 лв., и от един дарител – 900 лв. Размерите на предоставените от отделните кандидати средства са под 1000 лв.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Отчетените от МК средства, предоставени от спечелили изборите кандидати, съответстват на декларираните от кандидатите средства пред Общински съвет Банско (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).5Отчетените приходи съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО“.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 6 025 лв., от които: разходи за медийни услуги от частно радио – 900 лв. (15 на сто от общите разходи); разходи за плакати и диплянки – 2 040 лв. (34 на сто); разходи за масови прояви – 1 000 лв. (16 на сто), наеми на рекламни съоръжения – 1 516 лв.(25 на сто), наем на зала – 120 лв. (2 на сто), фотографски услуги - 400 лв. (7 на сто) и банкови такси – 49 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Разходите са документално обосновани.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.6Отчетените от МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО“ разходи съответстват на установените от извършените проверки разходи.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига седемнадесет кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община с население до 30 000 жители, един кандидат за кмет на кметство с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 112 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи на МК са в общ размер на 6 025 лв.7Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО“, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БАНСКО“ за изборите за общински съветници и за кметове на община и на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел втори

Местна коалиция „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА”

Местната коалиция „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА” е образувана от три политически партии – политическа партия „Съюз на демократичните сили”, политическа партия „Българска социалдемократическа партия” и политическа партия „Обединени земеделци”. Коалицията се представлява от Зюлфин Алиш Колашов.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Белица за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Белица и кметове на кметства: Дагоново и Горно Краище.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани трима общински съветници.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител.8

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК и изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които МК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК.93. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 1 000 лв. Средствата са предоставени от политическа партия „СДС“, участник в коалицията.

Средствата са предоставени по банков път.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Не са отчетени несъществени по размер средства – 20 лв., използвани за откриване на банковата сметка на МК.

В резултат на проверката на декларациите по чл. 160, ал. 1 от ИК на избраните общински съветници, издигнати от МК, (декларациите са представени в Сметната палата от Общински съвет Белица) се установи несъответствие между отчетените от МК данни и декларираните от един от избраните кандидати пред общинския съвет. Кандидатът декларира, че е предоставил на МК средства в размер на 100 лв., които не са отчетени от МК.10Несъответствиeто между отчетените от МК приходи и декларираните средства от един от избраните й кандидати крие риск от неточно представяне на размера и източниците на приходите в отчета на МК.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА“.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 1 000 лв., от които: разходи за транспортни услуги – 870 лв. (84 на сто от общия размер на разходите) и разходи за масови прояви – 130 лв. (16 на сто)

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Разходите са документално обосновани.

Не са отчетени несъществени по стойност разходи за банкови такси – 20 лв. Общият размер на установените от проверките разходи е 1 020 лв.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.11

Отчетените от МК „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА” разходи съответстват на установените от извършените проверки разходи, с изключение на неотчетени несъществени по стойност разходи за банкови такси

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига осем кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община с население до 30 000 жители, един кандидат за кмет на кметство с население до 1 000 жители и един кандидат за кмет на кметство с население до 3 000 лв. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 73 000 лв. Установени при одита разходи на МК са в общ размер на 1 020 лв.12Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА”, установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА” за изборите за общински съветници и за кметове на община и на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки са установени несъответствия между отчетените от МК приходи и декларираните средства от един от избраните й кандидати.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи с изключение на несъществени по стойност разходи за банкови такси.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел трети

Местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА”

Местната коалиция „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА” е образувана от три политически партии – политическа партия „Единна народна партия”, политическа партия „Земеделски съюз Ал. Стамболийски” и политическа партия „Национално движение за стабилност и възход”. Коалицията се представлява от Георги Петров Сърбинов.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Белица за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Белица и кметове на кметства: Краище и Горно Краище.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, е избран един общински съветник.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител.13

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК и изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които МК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК.143. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 2 000 лв. Средствата са предоставени от политическа партия „НДСВ“, участник в коалицията.

Средствата са предоставени по банков път.

Спазено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК приходите над 1000 лв. да се извършват по банков път.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Данните в отчета на МК за предоставени от избрани при изборите кандидати, съответстват на декларираните данни от избрания кандидат пред общинския съвет (в декларацията му по чл. 160, ал. 1 от ИК).15

Отчетените приходи съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК разходи е 2 000 лв., от които: разходи за плакати и брошури – 1 500 лв. (75 на сто от общите разходи); разходи за възнаграждения на представители на коалицията в избирателните секции – 420 лв. (21 на сто), наем на зала – 50 лв. и банкови такси – 30 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Разходите са документално обосновани.

Разходът за плакати и брошури в размер на 1 500 лв. е изплатен в брой.

Нарушено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК за извършване по банков път на разходите със стойност над 1 000 лв.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.16

Отчетените от МК „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА” разходи съответстват на установените от извършените проверки разходи.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига дванадесет кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община с население до 30 000 жители и двама кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 97 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи на МК са в общ размер на 2 000 лв.17Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА”, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК „ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА” за изборите за общински съветници и за кметове на община и на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел четвърти

Местна коалиция „ЕКИП”

Местната коалиция „ЕКИП” е образувана от две политически партии – политическа партия „ЛИДЕР” и политическа партия „Национално движение за стабилност и възход”. Коалицията се представлява от Красимира Костадинова Тагрева.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Благоевград за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община Благоевград.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани четирима общински съветници.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен носител. Не е представен отчет на електронен носител. Към отчета не е приложено извлечение от банковата сметка на МК. (По време на одита е представено извлечение от банковата сметка на МК.)18

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК и изискванията на чл. 159, ал. ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата, с изключение на изискванията за представяне на отчета на електронен носител и на извлечение от банковата сметка на МК.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които МК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК.193. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 25 040 лв. От тях паричните средства са в общ размер на 20 040 лв. и непаричните средства – на обща стойност 5 000 лв.

Паричните средства са предоставени, както следва: от ПП „НДСВ“ - 5 000 лв. и от кандидати, издигнати от коалицията, - 15 040 лв. Средствата, предоставени от отделните кандидати, издигнати от коалицията, са в размери под 1 000 лв.

Приходите от ПП „НДСВ“ са постъпили по банков път.Спазено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК приходите в размер над 1 000 лв. да се получават по банков път.

От ПП „Лидер“ са предоставени непарични средства на стойност 5 000 лв. (предоставени услуги от печатна медия). В отчета на МК е допусната неточност - приходът е отчетен като предоставени парични средства от партията.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, неотчетени от МК.

Отчетените от МК средства, предоставени от избраните при изборите кандидати, съответстват на декларираните от кандидатите средства пред Общински съвет Благоевград (в декларациите им по чл. 160, ал. 1 от ИК).20Отчетените приходи съответстват на установените при одита.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ЕКИП“.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 24 196 лв., от които: разходи за медийни услуги – 3 766 лв. (20 на сто от общия размер на разходите), в т. ч.: електронни медии – държавно радио – 636 лв., частни телевизии – 360 лв., онлайн издания – 2 770 лв.; разходи за социологически проучвания – 7 800 лв. (41 на сто); разходи за масови прояви – 3 880 лв. (20 на сто); наеми на помещения – 2 165 лв. (11 на сто); разходи за плакати и дипляни – 720 лв.; други разходи (работни обеди) – 865 лв.

В отчета неправилно е отразена като разход на МК стойността на предоставените непарични средства от ПП „Лидер“ - 5 000 лв. за услуга от печатна медия и съответно неправилно е завишена общата отчетена стойност на разходите, изплатени от МК с 5 000 лв..

От МК са отчетени поети задължения за получени услуги от частно радио в размер на 725 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Разходите са документално обосновани.

От проверката на първичната документация на МК и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.21

Отчетените от МК „ЕКИП” разходвани средства и поети задължения съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига тридесет и седем кандидати за общински съветници и един кандидат за кмет на община с население до 500 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2 и 3 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 685 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи за предизборната кампания на МК са с обща стойност 24 921 лв.22,23Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК „ЕКИП”, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения относно общия размер за финансиране на предизборната кампания на МК „ЕКИП” за изборите за общински съветници и за кмет на община.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи.

При проверките не са установени неотчетени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.
Раздел пети

Местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Благоевград)

Местната коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” е образувана от две политически партии – политическа партия „Демократи за силна България” и политическа партия „Съюз на демократичните сили”. Коалицията се представлява от Тони Стоянов Даскалов.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Благоевград за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Благоевград и кметове на кметства Изгрев, Падеш и Рилци.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, е избран кмет на кметство Падеш.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител.24

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК и изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница