Д о к у м е н т а ц и я за участиеДата13.10.2018
Размер93 Kb.
#86035
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА
УЧАСТИЕ
в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, на обща площ от 5,00 (пет) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на II (втори) етаж, 1,00 (един) кв. метър на IV (четвърти) етаж в сградата на пл. „Св. Неделя” №5 и 2,00 (два) кв.метра във фоайето на сградата на бул. „Ал. Стамболийски” №39, за инсталиране и експлоатация на 1 (един) брой вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.


2012 г.

УСЛОВИЯ

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗА

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА части от недвижими имоти - публична държавна собственост, на обща площ от 5,00 (пет) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на II (втори) етаж, 1,00 (един) кв. метър на IV (четвърти) етаж в сградата на пл. „Св. Неделя” №5 и 2,00 (два) кв.метра във фоайето на сградата на бул. „Ал. Стамболийски” №39, за инсталиране и експлоатация на 1 (един) брой вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.

ОТКРИТ СЪС ЗАПОВЕД №РД – 16- 373/16.11.2012 г.

Приложение № 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
Заявление за участие в търга;

Копие от документ за регистрация или ЕИК по Закона за търговския регистър;

Удостоверения за липса на публични задължения към държавата и общините;

Документ за внесен депозит за участие в търга;

Декларация за приемане клаузите на договора и за липса на обстоятелства по §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и конфликт на интереси;

Декларация, относно изискванията на т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от раздел IV (четвърти) на заповедта на министъра на здравеопазването за откриване на търга;

Списък на персонала, обслужващ съответните автомати и валидни здравни карти на същите;

Технически характеристики на автоматите и документ – извлечение от броячите им;

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало заявлението, в случай че няма представителна власт по документ за регистрация;

Документ, удостоверяващ собствеността на машините;

Списък на всички приложени документи към заявлението;

Ценово предложение в отделен запечатан плик.
Приложение №2
ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ГР. СОФИЯ ПЛ. „СВ. НЕДЕЛЯ” № 5

От…………………………………………………...………………………………………...…,

/наименование на участника/

регистрирано……………………………………………………………………………………

представлявано от ……………………………………………………………, в качеството на

……………………………, с Булстат/ЕИК …………………., със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………………...,

адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………


З А Я В Л Е Н И Е

За участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост


Моля да бъда допуснат до участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, на обща площ от 5,00 (пет) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на II (втори) етаж, 1,00 (един) кв. метър на IV (четвърти) етаж в сградата на пл. „Св. Неделя” №5 и 2,00 (два) кв.метра във фоайето на сградата на бул. „Ал. Стамболийски” №39, за инсталиране и експлоатация на 1 (един) брой вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.

Приложение: Набор от документи, съгласно изискванията за участие в търга.

(дата, град) ПОДПИС

ПЕЧАТ

(име и фамилия)(качество на представляващия участника)
Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та………………………………..…………………………….……, с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР - ..............................., в качеството ми на ..................................... на ............................................................., регистрирано в ............................................................................................................................. с Булстат/ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление ...................................................................................................., участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, на обща площ от 5,00 (пет) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на II (втори) етаж, 1,00 (един) кв. метър на IV (четвърти) етаж в сградата на пл. „Св. Неделя” №5 и 2,00 (два) кв.метра във фоайето на сградата на бул. „Ал. Стамболийски” №39, за инсталиране и експлоатация на 1 (един) брой вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договора за наем и приемам клаузите му.

2. Не съм свързано лице с МЗ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

........................ г. ДЕКЛАРАТОР: ...................

/подпис и печат/

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният…………………………………………………………….…………,с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР - ..............................., в качеството ми на ..................................... на ............................................................., регистрирано в ............................................................................................................................. с Булстат/ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление ...................................................................................................., участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, на обща площ от 5,00 (пет) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на II (втори) етаж, 1,00 (един) кв. метър на IV (четвърти) етаж в сградата на пл. „Св. Неделя” №5 и 2,00 (два) кв.метра във фоайето на сградата на бул. „Ал. Стамболийски” №39, за инсталиране и експлоатация на 1 (един) брой вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

На .................... 2012 г. направих оглед и се запознах с техническите условия за монтаж на три броя вендинг автомати, съгласно обявения търг.


........................ г. ДЕКЛАРАТОР: ...................

/подпис и печат/
Извършен оглед на обекта на ............................ 2012г.
Подпис на оторизиран представител на Наемодателя ..................................


Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та………………….…………………………………………….…, с л.к. № .......................………., изд. на .............................. от МВР - ..............................., в качеството ми на ..................................... на ............................................................., регистрирано в ............................................................................................................................. с Булстат/ЕИК ............................................, със седалище и адрес на управление ...................................................................................................., участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, на обща площ от 5,00 (пет) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на II (втори) етаж, 1,00 (един) кв. метър на IV (четвърти) етаж в сградата на пл. „Св. Неделя” №5 и 2,00 (два) кв.метра във фоайето на сградата на бул. „Ал. Стамболийски” №39, за инсталиране и експлоатация на 1 (един) брой вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Предлаганите чрез вендинг автоматите пакетирани и бутилирани стоки отговарят на изискванията на Закона за храните и Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерски съвет от 2000 г. (ДВ, бр.62 от 2000 г.);

2. Влаганите в автомата за топли напитки вещества и продукти отговарят на изискванията на Закона за храните и имат хранителна стойност не по-ниска от тази, произтичаща от утвърденият им състав и са безопасни за човешкото здраве;

3. Предлаганите пакетирани и бутилирани стоки, както и влаганите вещества и продукти са снабдени с необходимите сертификати за качество и/или сертификати за произход на стоките, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството –оригинал, придружен с превод на български език;

4. Използваните апарати са енергоспестяващи и технически обезопасени. При възникване на авария в някой от автоматите, същата ще бъде отстранена в рамките на три часа от съобщаването за това, чрез телефон/факс.

........................ г. ДЕКЛАРАТОР: ...................

/подпис и печат/

Приложение № 6
ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ГР. СОФИЯ

пл. „Св.Неделя” № 5
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

За участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, на обща площ от 5,00 (пет) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на II (втори) етаж, 1,00 (един) кв. метър на IV (четвърти) етаж в сградата на пл. „Св. Неделя” №5 и 2,00 (два) кв.метра във фоайето на сградата на бул. „Ал. Стамболийски” №39, за инсталиране и експлоатация на 1 (един) брой вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени напитки и пакетирани изделия.

Долуподписаният/та,…..…………………..…………...………………………………..., л.к. №…………………., изд. на ……………… г. от МВР - ……………….., с ЕГН ……………………………….., в качеството ми на …………………………………...….…, на

……………………………………………………………………………………..……………….

/наименование на участника/

регистрирано……………………………………………………………………………………, с Булстат/ЕИК …………………., със седалище и адрес на управление ……………………………………….………………………………………...…………………...,

адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………, пълномощно № ……………………….. на Нотариус № ………... на НК, с район на действие ……………………………………
ПРЕДЛАГАМ да наема предложения от Вас обект чрез търг с тайно наддаване за месечна наемна цена в размер на …………………… (словом), без включен ДДС.

Декларирам, че при установена разлика между цената, изписана с цифри и тази, посочена с думи, за валидна ще се счита втората.


ПОДПИС


…………….. ПЕЧАТ

(дата, град) (име и фамилия)

(качество на представляващия участника)
ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Д О Г О В О Р ЗА Н А Е М

на част от недвижим имот – публична държавна собственост

№……………………………...
Днес ...................................г., в гр.София, между МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес на управление гр. София, район „ Възраждане”, пл. „Св. Неделя” № 5, ЕИК 000695317, представлявано от ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА – министър и Зоя Вълева – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, от една страна, наричана за краткост “НАЕМОДАТЕЛ” и ……………………………….., представляван/о/ от ………………………, ЕГН……………, л.к. №………….., издадена на ……………., №…………………….., регистрирано …………………………………………….., с ЕИК………………………….., със седалище и адрес на управление …………………………………………, от друга страна, наричано за краткост “НАЕМАТЕЛ”,на основание чл. 16, ал.2 от Закона за държавната собственост, след проведен търг с тайно наддаване на ………………………………………. г. и въз основа на Заповед № РД ………………………………….. г. и на Заповед №……………от………….2012 г., издадени от министъра на здравеопазването, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Наемодателят предоставя под наем за временно и възмездно ползване на Наемателя части от имот – публична държавна собственост, а именно: обща площ от 5 (пет) кв.м., представляващи части от административните сгради на Министерство на здравеопазването, находящи се в град София, пл. „Св. Неделя” № 5 и бул. „Ал. Стамболийски” №39, както следва:

- 2 кв.м. на ІІ /втори/ етаж на пл. „Св. Неделя”№5

- 1 кв.м. на ІV /четвърти/ етаж на пл. „Св. Неделя”№5

- 2 кв.м. във фоайе на бул. „Ал. Стамболийски”№39


Чл. 2. Посочените по – горе площи, включително инсталациите към тях, ще се ползват за инсталиране и експлоатация на 3 /три/ броя вендинг автомати – 1 брой за топли напитки и 2 броя комбинирани за топли и студени напитки и пакетирани изделия.

Чл. 3. Наемодателят предава на Наемателя посочените в чл. 1 площи, включително инсталациите към тях, с предавателно - приемателен протокол, който е неразделна част от този договор, в срок до ………………. 2012 г.
IІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Наемателят се задължава да заплаща на Наемодателя по сметка ………..на Министерството на здравеопазването, от 1-во до 5-то число на текущия месец, сумата от …………………… лева, без включен ДДС, представляваща месечна наемна цена и дължима считано от …………….. 2012 г.

(2) При подписването на този договор, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по договора, за покриване на евентуално дължими, но незаплатени от Наемателя суми по този договор за консумативни разходи, за разходи за поправки, предвидени в чл. 231, ал. 1 от ЗЗД и за незаплатена месечна наемна цена, Наемателят е представил на Наемодателя документ, удостоверяващ че е заплатена гаранционно вноска (депозит), в размер на един месечен наем.

Чл. 5. (1) При промяна на действащата нормативна уредба, ако размерът на определената след търга наемна цена, посочена в предходния член, се окаже по – ниска от тази, определена по критериите за държавните имоти в Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Наемодателят си запазва правото да поиска с едномесечно писмено предизвестие актуализация на наемната цена.

(2) При неотложни ремонти и преустройства, за времето през което се препятства експлоатацията на вендинг автоматите, Наемателят не заплаща наем.

Чл. 6. Наемателят дължи заплащането на консумативните разходи за електроенергия – по показания на контролните електромери (на вендинг апаратите) и за студена вода сумата в размер на 15 (петнадесет) лева - по 5 лв. за всеки вендинг апарат, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.
ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. Наемодателят е длъжен да предостави за ползване от Наемателя частите от недвижимия имот, предмет на настоящия договор, и в срока и при условията на чл. 3 от него, както и да осигури несмущаваното им ползване.
Чл. 8. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

1. Да контролира по всяко време спазването от Наемателя на хигиенните изисквания при функционирането на вендинг апаратите, поставени в наетите части от имота и пространството около тях, да изисква разрешителните, необходими за осъществяване на дейността му, както и да осъществява контрол върху дейността му.

3. Да получи в уговорените срокове наемната цена, сумите за консумативните разходи, както и договорените неустойки в раздел V (пети) от настоящия договор.

4. Да задържи внесения депозит от Наемателя в едномесечен срок от датата на прекратяване на договора за наем, като гаранция за дължимите плащания по него.

5. Наемодателят не поема отговорност по отношение на настъпили повреди и липси при експлоатацията на вендинг апаратите.
Чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплаща на Наемодателя договорената наемна цена и дължимите консумативни разходи, в уговорените с настоящия договор срокове.

2. Да подпише допълнително споразумение, съгласно чл. 5 от договора.

3. Да използва наетите части от имота само за осъществяване на дейността, посочена в чл. 2 от настоящия договор, като предприеме всички мерки за опазване живота и здравето на служителите и посетителите на МЗ.

4. Да не пречи по никакъв начин на работния процес в МЗ.

5. Да поддържа наетите площи с грижата на добър стопанин, да спазва нормативните изисквания, свързани с пожарната безопасност, санитарните правила и норми, както и други специфични такива.

6. Да извършва всички дейности по привеждане на частта от имота, предмет на договора, за извършване на дейността, посочена в чл. 2 от договора, от името на Наемодателя за своя сметка.

7. Да зарежда непрекъснато вендинг апарата за топли напитки и комбинирания вендиг апарат за топли и студени напитки и пакетирани изделия, с целия, задължителен асортимент и на цени на топлите напитки, съгласно предложената от Наемателя ценова листа, която е неразделна част от договора.

8. В случай на възникнала авария при работата на някой от автоматите, да отстрани повредата в рамките на 3 (три) часа от съобщаването за това, направено на телефон ……………. и/или факс …………..

9. Да възстанови щетите при унищожаване или повреждане по негова вина на предоставеното за ползване, или друго имущество в сградата на МЗ, както и да извършва всички поправки на наетите площи, които се дължат на обикновено употребление, съобразно чл. 231, ал. 1 от ЗЗД;

10. Да съобщава писмено на Наемодателя за регистрирани промени в наименованието, седалището и адреса на управление, както и в лицата, които го представляват.

11. В едноседмичен срок от датата на прекратяване на наемното правоотношение, да предаде с приемо – предавателен протокол на Наемодателя площите, предмет на този договор, в състоянието, в което са наети.

12. Наемателят няма право под каквато и да е форма да преотстъпва или преотдава под наем на трети лица наетите по силата на този договор площи, без изрично, писмено разрешение на Наемодателя.

Чл. 10. С подписването на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че:

1. Предлаганите от него пакетирани, бутилирани стоки и напитки, отговарят на изискванията на Закона за храните и на подзаконовите актове по прилагането му;

2. Предлаганите пакетирани и бутилирани стоки, както и влаганите вещества и продукти, са снабдени с необходимите документи, удостоверяващи осъществен върху тях контрол от компетентните санитарни органи;

3. Използваните апарати са енергоспестяващи и технически обезопасени.


IV. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 11. (1) Този договор се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на предаване на площите по чл. 1.

(2) Преди изтичане на срока по ал. 1 действието на този договор може да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

(3) Наемодателят може едностранно да прекрати за в бъдеще действието на този договор преди изтичането на срока му, като предизвести Наемателя поне 2 (два) месеца предварително.

Чл. 12. (1) Наемателят може да развали договора преди изтичането на срока му, ако:

1. Наемодателят е в забава за предаването на наетите площи, предмет на договора, с повече от 10 (десет) работни дни;

2. В случай че представители на Наемодателя умишлено препятстват спокойното ползване на площите, предмет на настоящия договор.

(2) В случаите по предходната алинея Наемателят е длъжен да даде на Наемодателя най - малко 5 (пет) дневен срок за доброволно изпълнение.Чл. 13. (1) Наемодателят може да развали договора преди изтичането на срока му, ако:

1. Наемателят ползва наетите площи при съществено нарушение на уговореното ползване или по такъв начин, че съществено уврежда целостта на сградата или създава сериозна опасност за такова увреждане;

2. Наемателят невярно е декларирал данни по чл. 10 от договора;

3. Наемателят повече от два пъти е бил в закъснение за плащане на наемната цена, които закъснения са продължили повече от 5 (пет) работни дни;

4. Наемателят не е платил наемната цена за два или повече последователни месеца.

(2) Нарушението по т. 2 се установява чрез проверка и съответен акт на контролиращите държавни органи.

(3) В случаите на т. 3 и т. 4 по ал. 1 на настоящия член, Наемодателят може да развали договора, без да дава допълнителен срок за изпълнение, но е длъжен писмено да уведоми Наемателя.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 14. Наемателят дължи на Наемодателя неустойка за забава в размер на 0,5% върху просрочените суми по чл.4 и чл.6 от договора за всеки просрочен ден, считано от датата на падежа, до датата на плащането. Наемодателят не губи правото на тази неустойка и ако развали договора.

Чл. 15. (1) Ако след прекратяване на този договор Наемателят не върне наетите площи в срока по чл. 9, т. 11, последният дължи на Наемодателя неустойка в размер на 30 (тридесет) лева за всеки просрочен ден, до деня на освобождаване на наетите площи.

(2) Ако Наемодателят развали договора при условията на чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2, Наемателят му дължи неустойка в размер на 500 (петстотин) лв.


VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма, освен това по чл. 9, т. 8. Писмената форма се счита спазена при съобщения, изпратени по факс.

(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.Чл. 17. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 18. (1) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) Всички спорни въпроси, породени от този договор или отнасящи се до него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуването, недействителност, неизпълнение или прекратяване, двете страни ще уреждат чрез преговори, а в случай, че не постигнат съгласие, въпросите ще бъдат разрешавани от компетентните български съдилища.

Този договор се състои от ……… страници, като включва още ценова листа и приемо-предавателен протокол. Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в 4 (четири) еднообразни екземпляра – три за Наемодателя и един за Наемателя и беше сключен на основание разпоредбите на ЗДС, ЗЗД и ППЗДС.
НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:

___________________________________ ____________________________Десислава Атанасова – министър

_____________________________________Зоя Вълева – директор на дирекция „Бюджет и финанси”
Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница