files/naruchnik-dopk-2016
  І. общи правила раздел І.Ііі. Правила относно сроковете фиш І.ІІ
files/naruchnik-dopk-2015
  Іі. Отделни административни производства раздел II vi. Прихващане и възстановяване фиш II v
docs
  Образец 3001 по чл. 142, ал. 5 от допк във връзка с прилагане на сиддо за доходи в общ размер до 500 000 лева
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
files/naruchnik-dopk-2016
  Ii отделни административни производства раздел ІІ.ІІ. административно обслужване фиш ІІ.І
  Іv. СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ РАЗДЕЛ ІV.ІІ. Основни положения фиш ІV
doc/dopk
  Адрес по чл. 8 от допк: гр. Варна, общ. Варна, 8-ми приморски полк, №128, ет. 3, а
uploads
  Списък на длъжници по змдт във връзка с чл. 32 от допк публикуван на интернет страницата на Община Ямбол

  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел “Местн данъци и такси”
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
files/naruchnik-dopk-2017
  Ііі. Обжалване
docs/DOPK/dopk_12.12.15
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 във връзка с чл. 33 от допк
dopk/12
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk/2
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
files
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел “Местни данъци и такси”
dopk/8
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
web/files/files/3436/1468
  Кодекс Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс в сила от 01. 01. 2006 г
files/naruchnik-dopk-2017
  І. общи правила раздел І.ІV. Връчване на съобщения фиш І.Іv адрес за кореспонденция
dopk/11
  Отдел “Местни данъци и такси”
doc/dopk2017-2
  Отдел “Местни данъци и такси”
doc/dopk2017
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12

  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел “Местн данъци и такси”
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
files/naruchnik-dopk-2015
  Іv. V. Обезпечения Дял ІV. V.ІІ. Обезпечителни мерки
files/naruchnik-dopk-2017
  Закон за публичното предлагане на ценни книжа Закон за пазарите на финансови инструменти
izmami
  Кодекс (Обн., Дв, бр. 105 от 29. 12. 2005 г в сила от 1 януари 2006 г.)
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
  Отдел „Местни данъци и такси”
files/_bg
  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
doc/dopk
  Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, общ. Бургас, бул
dopk
  Отдел „Местни данъци и такси”
doc/dopk
  Отдел “Местни данъци и такси”
  Адрес по чл. 8 от допк: гр. София, общ. Столична, александър пушкин, №66, вх. А, ет. 1, а
dopk/8
  Отдел „Местни данъци и такси”
dopk/11
  Отдел “Местни данъци и такси”
dopk/5
  Отдел “Местни данъци и такси”
dopk/7
  Отдел „Местни данъци и такси”
dopk/1
  Отдел „Местни данъци и такси”
dopk/02
  Отдел „Местни данъци и такси”
dopk/5
  Отдел “Местни данъци и такси”
dopk
  Отдел „Местни данъци и такси”
doc/dopk2017
  Отдел “Местни данъци и такси”
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
dopk
  Отдел „Местни данъци и такси”
  Отдел „Местни данъци и такси”
dopk/11
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
dopk/6
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
dopk/3
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
dopk/03
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
doc/dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
dopk/03
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
doc/dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси
files/naruchnik-dopk-2017
  Іv събиране на публични вземания РАЗДЕЛ ІV.Ііі. ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ ДЯЛ ІV.Ііі.ІІ. Особени случаи
dopk
  Съобщение по чл. 32 от допк
  Съобщение по чл. 32 от допк
  Съобщение по чл. 32 от допк
  Съобщение по чл. 32 от допк
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
dopk/02
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
doc/dopk
  Съобщение по чл. 32 от допк
dopk
  Съобщение по чл. 32 от допк
doc/dopk2017
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
doc/dopk2017-2
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
files/naruchnik-dopk-2015
  І. общи правила раздел І.ІІ. Видове задължени лица фиш І.І
dopk
  Съобщение по чл. 32 от допк
dopk/10
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
dopk
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
  Съобщение по чл. 32 от допк
docs/DOPK
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 във връзка с чл. 33 от допк
dopk
  Съобщение по чл. 32 от допк
  Отдел „Местни данъци и такси
  Отдел „Местни данъци и такси
dopk/03
  Отдел „Местни данъци и такси
doc/dopk
  Отдел „Местни данъци и такси
dopk/2
  Отдел „Местни данъци и такси
dopk/8
  По чл. 32 от допк
dopk
  По чл. 32 от допк
  По чл. 32 от допк
doc/dopk-2017
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1529/ 09. 03. 2017г
files/naruchnik-dopk-2017
  Ііі. ОБЖАЛВАНЕ РАЗДЕЛ ІІІ. ІІ. Обжалване на ревизионния акт по административен ред фиш ІІІ.І
dopk/02
  По чл. 32 от допк
files/dopk2
  По чл. 32 от допк
dopk
  По чл. 32 от допк
doc/dopk2017
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12
dopk
  По чл. 32 от допк
dopk/03
  По чл. 32 от допк
pub/cW
  Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, №
dopk
  По чл. 32 от допк
files/dopk
  Егн/лнч//Служебен № от регистъра на нап/ булстат 175113479
dopk/10
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1294/ 06. 03. 2015г
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-872/ 17. 03. 2016г
dopk/01
  Здравко атанасов белев
dopk
  Здравко атанасов белев
doc/dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-635/ 16. 02. 2015г
dopk
  Съобщение по чл
doc/dopk
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12
dopk
  Бери джоузеф игън
dopk/3
  Биляна костадинова маркова
dopk/4
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1191/ 06. 03. 2014г
files/naruchnik-dopk-2017
  Іv. VІІ. Публична продан дял ІV. VІІ.І. Общи правила
dopk/02
  Стивън джон блейк
files
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел “Местни данъци и такси”
doc/dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-752/ 20. 03. 2017г
dopk/6
  Йенс блох йенсен
doc/dopk2017-3
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1468/ 24. 02. 2017г
dopk/02
  Александър божинов божинов
dopk/12
  Димитър божков михов
files
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел “Местни данъци и такси”
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-238/ 02. 02. 2018г
doc/dopk2017-3
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1469/ 24. 02. 2017г
doc/dopk2017
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-652/ 16. 03. 2017г
dopk/6
  Борил данаилов славов
dopk
  Борис йовчев тимов
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-698/ 17. 04. 2018г

  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел “Местн данъци и такси”
dopk
  Борис янакиев стаматов
dopk/02
  Дейвид гарет браун
dopk/11
  0о б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
files
  О б щ и н а н е с е б ъ р отдел “Местни данъци и такси”
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк №333/ 17. 09. 2013г
  Даун мишел бъкли
doc/dopk2017-2
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-780/ 28. 03. 2018г
dopk/3
  Валентин колев видев
dopk/2
  Валентин каменов найденов
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-455/ 10. 04. 2018г
  Вилхелмус адрианус ван дер вурт
dopk/01
  Ванеса луиз бърд
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1954/ 31. 05. 2018г
  Владимир ваньов вишански
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-614/ 26. 04. 2018г
doc/dopk2017-3
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1086/ 22. 02. 2017г
dopk/7
  Съобщение по чл
dopk2018
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-293/ 06. 02. 2018г
dopk/01
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-554/ 25. 02. 2016г
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-561/ 13. 04. 2018г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-429/ 10. 04. 2018г
dopk/10
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1172/ 05. 03. 2015г
doc/dopk2017
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-906/31. 01. 2017г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-605/ 27. 01. 2017г
dopk/2
  Веселин стоянов пърличев
dopk
  Веселина ангелова вангелова
dopk/01
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-529/ 25. 02. 2016г
dopk
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1883/ 23. 05. 2018г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-005/ 27. 07. 2017г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1424/ 02. 05. 2018г
  Виктор дмитриевич ребров
doc/dopk
  Служебен № от регистъра на нап/ булстат 115882035
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-471/ 14. 03. 2018г
dopk/11
  0о б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
dopk/10
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1225/ 06. 03. 2015г
dopk/4
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1181/ 06. 03. 2014г
files/naruchnik-dopk-2017
  Іі отделни административни производства
  Іі отделни административни производства
docs/DOPK
  Стара виста“ оод адрес по чл. 8 от допк
doc/dopk2017-2
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-374/ 20. 02. 2017г
dopk/8
  Иван василев аврамов
dopk
  Владимир василев демирев
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12
dopk2018
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-288/ 06. 02. 2018г
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-529/ 22. 03. 2018г
doc/dopk2017
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-801/ 27. 01. 2017г
files/dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк №210/ 19. 03. 2013г
dopk/02
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-595/ 29. 02. 2016г
dopk
  Кайетан павел войнич
  Съобщение по чл
files/naruchnik-dopk-2017
  І. Общи правила. Раздел І.І. Предмет, компетентност, страни и участници в производството Фиш I
dopk/11
  0о б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
  Георги вълев вълев
dopk2018
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-290/ 06. 02. 2018г
doc/dopk
  Гаврил крумов радков
dopk/01
  Гай барингтън едмъндс
doc/dopk2017
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-517/ 16. 03. 2017г
dopk
  Дейвид гарет браун
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-812/ 17. 04. 2018г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-785/ 02. 04. 2018г
dopk/02
  Гари лауранс окейн
dopk/12
  Гари лоуранс окейн
dopk
  Алехандра гарсия ернандес
dopk2018
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-320/ 06. 02. 2018г
dopk/11
  0о б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
  0о б щ и н а н е с е б ъ р отдел "Местни данъци и такси"
dopk
  Калоян христов генов
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1936/ 31. 05. 2018г
  Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 30 часа до 12
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-082/ 11. 01. 2018г
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-239/ 02. 02. 2018г
dopk/02
  Георги веселинов зафиров
dopk
  В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от допк, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен
dopk/2
  Георги драгнев костадинов
dopk/1
  Георги жечев манчев
dopk/11
  Георги иванов пенев
doc/dopk2017-2
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-316/ 15. 02. 2017г
dopk
  В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от допк, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен
dopk/2
  Георги марков стаматов
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк №678/ 15. 01. 2014г
dopk/02
  Георги михайлов николов
doc/dopk
  Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, общ. Бургас, Г. С. Раковски, №41А, ет
dopk/3
  Георги райков георгиев
dopk
  Георги стефанов симеонов
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1709/ 09. 05. 2018г
doc/dopk2017
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1734/ 17. 03. 2017г
web/files/files/2066/1273
  В сила oт 27. 03. 2006 Заповед нап указания за Прилагане на Глава 9 от допк ксо
files/naruchnik-dopk-2017
  Ххv. „Принудително изпълнение" Раздел ІІ. "способи" фиш ІV vІ. IІ
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1950/ 31. 05. 2018г
  Глен андре сундхаген
doc/dopk
  Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, общ. Ямбол, Ж. К. Васил левски, бл. 9, вх. Б, ап
dopk/01
  Георги иванов русев
dopk/03
  Горан милич
dopk
  Горан милич
  Румен тенев гочев
  Снежина манолова гочева
dopk/10
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-1173/ 05. 03. 2015г
dopk
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-456/ 10. 04. 2018г
  Григорий абрамович баршевски
files/naruchnik-dopk-2017
  І. общи правил а. Раздел І. v доказателства и доказатлствени средства фиш І
dopk
  Вили соломон давидов
files/naruchnik-dopk-2017
  V. процедура за взаимна помощ с държавите членки на европейския съюз при събиране на публични вземания
files/naruchnik-dopk-2015
  Іv. СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ РАЗДЕЛ ІV.ІІ. Основни положения фиш ІV
dopk
  Диъдри дъган
  Демиен патрик далтон
dopk/6
  Мартин данаилов славов
dopk/02
  С ъ о б щ е н и е по чл. 32 от допк № мдт-640/ 29. 02. 2016г
files/dopk2
  Даниела йорданова неделчева
files/naruchnik-dopk-2017
  Особени случаи във връзка с процедурата за прилагане на сиддо
  І. общи правила раздел І.ІІ. Видове задължени лица фиш І.І
  Іі отделни административни производства Раздел ІІ. V данъчно-осигурителен контрол
  І. общи правила Раздел І. v доказателства и доказателствени средства фиш І
  Іі. Отделни административни производства Раздел ІІ. V. Данъчно-осигурителен контрол фиш IІ
attachments/article/1149
  Национална агенция за приходите централно управление
files/naruchnik-dopk-2017
  Компетентен орган и условия за обмен на информация
doc/dopk
  Кевин кинг
dopk/12
  Андрю кевин
directory dopk  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница