Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2009 годинастраница1/3
Дата24.10.2018
Размер430.5 Kb.
#96002
ТипДоклад
  1   2   3

годишен доклад

за дейността

на Шуменски административен съд

за 2009 година

Статистически данни

Сравнителен анализ

Перспективи

Административен съд Шумен започна своята работа в обстановка на динамични промени, свързани с влизането на страната ни в Европейския съюз. Дейността на съда и през 2009 година бе насочена към утвърждаване върховенството на закона, на стабилен правов ред, осъществяване на качествено, бързо и прозрачно правосъдие и не на последно място към доказване на нуждата от създаването на специализирани административни съдилища. Основни цели в работата на съда са максималната степен на защита на правата и интересите на гражданите, организациите и обществото, осигуряване на равен достъп до правосъдие, повишаване доверието в съдебната система. Съдиите и съдебните служители се стремяха да допринесат за изграждането на положителен образ на съда в обществените представи, като независима и добре работеща институция.
І.ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН.

1.бРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.

През 2009 година са разгледани общо 684 броя дела, от тях 58 броя дела висящи от 2008 година и новообразувани през 2009 година - 626 броя дела. От образуваните през 2009 година 384 броя са първоинстанционни административни дела и 242 броя касационни административнонаказателни /в това число 2 броя касационно – административни дела/. За сравнение в Шуменския административен съд през 2008 година постъплението на делата е общо 582 броя, от които административни – 349 броя и касационни административно – наказателни – 233 броя, а постъплението на делата за 2007 година в съда е общо 490 броя дела, от които административни - 381 броя и касационни административно – наказателни – 109 броя. Тенденцията в сравнение с предходните две години е към увеличаване общия брой дела за разглеждане, като е налице значително нарастване постъпленията на първоинстанционните административни дела.

Постъплението на дела през първата и втората половина на 2009 година е сравнително равномерно, респективно такава е и натовареността на магистратите.Средният брой дела за разглеждане през 2009 година на един съдия е нарастнал на 137 броя, за сравнение през 2008 и 2007 година делата за разглеждане на един съдия са съответно 104 броя и 82 броя.

1.1.Първоинстанционни административни дела – разгледани и постъпили дела през 2009 година.

През годината са разгледани 415 първоинстанционни административни дела, в това число: • по АПК - искови и ЗОДОВ: 6 броя;

 • по ДОПК и ЗМ: 12 броя;

 • по ЗУТ и ЗКИР: 41 броя;

 • по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: 15 броя;

 • по КСО и ЗСП: 24 броя;

 • по ЗМИ: 3 броя;

 • по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: 7 броя;

 • по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм: 35 броя;

 • Частни административни по ДОПК и по молби за спиране изпълнението на административни актове: 201 броя;

 • Други административни дела: 71 броя, в това число:

 • по АПК – 42 броя;

 • по ЗБДС – 5 броя;

 • по ЗЗО – 13 броя;

 • други – 11 броя.

През годината са постъпили 384 първоинстанционни административни дела, в това число:

 • по АПК - искови и ЗОДОВ: 3 броя;

 • по ДОПК и ЗМ: 9 броя;

 • по ЗУТ и ЗКИР: 31 броя;

 • по ЗМИ: 3 броя;

 • по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: 9 броя;

 • по КСО и ЗСП: 23 броя;

 • по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: 7 броя;

 • по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм: 34 броя;

 • Частни административни по ДОПК и по молби за спиране изпълнението на административни актове: 201 броя;

 • Жалби срещу подзаконови нормативни актове – 1 брой;

 • Други административни дела: 63 броя, в това число:

 • по АПК – 42 броя;

 • по ЗБДС – 5 броя;

 • по ЗЗО – 13 броя;

 • други – 3 броя.

Средното постъпление на първоинстанционни административни дела на един съдия е 77 броя.

Най-голям е броят на делата по оспорвания на актове, издадени по ЗУТ и ЗКИР. Съдебният район на Административен съд Шумен обхваща 10 общини с регламентирани в специалните закони правомощия на кметовете да издават заповеди и на общинските съвети – решения във връзка с устройството на територията. Увеличеният брой дела по ЗУТ е свързан от една страна с наличието на голям брой общини и различни административни органи в същите, които издават административни актове, както и с подчертана активност на гражданите и юридическите лица във връзка със защита на правата им. Ръст бележат и делата срещу заповеди на началника на РДНСК по отношение констатирани незаконни строежи на територията на областта, както и срещу издадените от същите органи актове по реда на специализирания административен контрол по чл.216 от ЗУТ – потвърдени или отменени актове на главен архитект по одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж и актове за узаконяване на строежи. Именно тези дела се характеризират с най–голяма сложност от фактическа и правна страна.

Анализирайки постъпленията на дела, следва да се отбележи тенденция на увеличаване на оспорвания срещу мълчаливи откази на административните органи, което допълнително затруднява съдебния контрол поради липса на мотиви и обуславя извода за недобра организация в работата на администрацията при осъществяване на първата фаза на административния процес, протичащ пред нея.

Продължава тенденцията на увеличаване на оспорвания от страна на областния управител на издадените от общинските съвети решения по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА и чл.32 от ЗА, като от тези актове най–често оспорвани са постановените по чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА – за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост.

През отчетната 2009г. чувствително се увеличиха оспорванията на заповеди на директора на РЗОК – Шумен област, свързани с констатирани нарушения по приложението на Националния рамков договор за 2006 година, като част от тези дела се отличават с изключителна фактическа и правна сложност. Това налага да се извърши обучение на съдиите по прилагането на тази материя.


1.2.Второинстанционни наказателно-административни дела – анализ на разгледаните и постъпили през 2009 година.
През 2009 година са разгледани общо 269 броя касационни дела, от тях 27 броя дела висящи от 2008 година и новообразувани през 2009 година - 242 броя дела /в това число 6 частни касационно - наказателни дела и 2 броя касационно – административни дела/. Средно постъпили дела за отчетния период на един съдия е 54 броя /за сравнение през 2008 година постъпилите на един съдия е 39 броя, а през 2007 година е 18 броя/.
Сравнителен анализ на постъпилите дела в ШАС


2.БРОЙ СВЪРШЕНИ /РЕШЕНИ/ ДЕЛА.

Общо през годината са свършени 655 дела от Административен съд – Шумен, от които първоинстанционни - 394 и касационни – 261. Средната натовареност на един съдия е 131 свършени дела.

Съпоставката на средната натовареност брой дела за разглеждане /11,4 броя средна натовареност на един съдия за месец/ и свършените /10,9 броя средна натовареност на един съдия за месец/ дела показва, че съдиите са работили при добра интензивност и бързина като цяло, в резултат на което съотношението между свършените и останалите висящи дела в края на годината е 96% към 4%. По този основен показател - свършени дела спрямо брой на разглежданите дела през годината, работата на съда следва да бъде оценена високо. В края на отчетния период – т.е. към 31.12.2009 година от всички новообразувани и останали несвършени през 2008 година дела, висящи са останали само 29 дела. През предходната 2008 година процентното съотношение на свършени спрямо постъпилите дела е 91%, а за 2007 година процентното съотношение на свършените спрямо постъпилите е 88%. Съпоставяйки горните цифри, процентът на свършените дела през 2009 година спрямо предходните години значително е по–висок, което говори за повишена бързина и срочност в разглеждането и приключването на делата. Намаляването броя на несвършените дела в края на годината на фона на увеличеното общо постъпление на дела е обективен критерий за добрата работа на съдиите. По мнение на докладчика, едно от безспорните постижения на съда и през 2009 година е превръщането в трайна тенденция намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период.

От свършените дела, приключени в едномесечен срок са 299 дела, в тримесечен срок – 295 дела и над тримесечен срок – 61 дела. Най-типичните хипотези на приключили в 1–месечен срок дела са тези, приключили с определение за прекратяване на производството поради недопустимост на оспорванията по всички видове дела, както и постановените определения по чл.75 от ДОПК. В тримесечен срок са приключили дела по всички видове материи. Най–често над тримесечен срок се разглеждат и приключват делата по жалби по ЗУТ и ЗКИР – 18 броя. Особеността на тези производства налага във всички случаи назначаване на технически, геодезически и графологични експертизи, което утежнява административния процес и води до провеждане на по- голям брой съдебни заседания за събиране на доказателства.

На следващо място като брой свършени дела над 3 месеца се нареждат делата по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм. – 12 броя, следвани от други адм. дела – 10 броя и дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗФ, ЗОСОИ – 5 броя. Обстоятелството, че става въпрос за разнообразни по вид нормативни актове, предвиждащи специални процедури и по–сложен предмет на доказване, обуславя провеждането на повече от две съдебни заседания за изясняване на делото от фактическа страна. В тази група дела са включени и производствата срещу заповеди, издадени от директорите на РЗОК за нарушения на Националния рамков договор от 2006 година, което налага назначаването на специализирани медицински експертизи в някои случаи на троен състав от експерти, предвид необходимостта от специални знания в различни сфери на медицината.

Броят на свършените дела в срок над 3 месеца не е увеличен спрямо предходните години въпреки обстоятелството, че този срок обхваща времето от образуването на делото до обявяването на крайния съдебен акт. По този начин в срока за разглеждане на делото се включва и този за изготвяне на решението. В статистическата форма за отчет, одобрена от ВСС, се съдържа отделна графа, отчитаща срока за изготвяне на съдебните актове, както следва: до 1м., от 1м. до 3м. и над 3 месеца. От тази информация може да се направи извод за срочността на изготвяне на съдебните актове, поради което не следва в срока за разглеждане на делата да се включва и законовоопределения в чл.172, ал.1 от АПК 1–месечен срок за постановяване на решението. Съгласно тази разпоредба разглеждането на делото приключва със заседанието, в което е обявено, че съдът ще се произнесе с решение в срок. От този момент тече едномесечният срок за произнасяне, поради което намирам, че в срока за разглеждане на делото не следва да се отчита и срока за постановяване на решението.

Голяма част от свършените дела в срок над 3 месеца са постъпили и образувани през периода на съдебната ваканция и насрочени за разглеждане най-рано през месец октомври 2009 година.

Основните причини за разглеждане на делата и приключването им със съдебен акт над 3 месеца от образуването им са следните:

С оглед разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК и систематичното й място по отношение разпоредбата за преценка за допустимост на оспорването след постъпване на жалбата в съда председателят е длъжен да образува делото, да разпредели същото на съдията – докладчик, който да извърши тази преценка, респ. да остави жалбата без движение, когато не отговаря на условията по чл.150 и сл. от АПК. При тази законова уредба процедурата по оставяне на оспорването без движение е част от вече образуваното административно дело, което във всички случаи води обективно до приключване на производството извън установения срок като критерий за бързина във формата за отчет, утвърдена от ВСС.

Основна причина за забавяне на производството е неприлагане на списъци със заинтересованите страни и адресите им за призоваване от административните органи съобразно изискването на чл.152, ал.3 от АПК.

При констатация от страна на съда, че следва да се конституира лице, което не е участвало в административното производство пред административния орган, се налага издирване на адрес за призоваване, както чрез административния орган, чийто акт се оспорва, така и чрез съответните служби на други общини, в района на които лицата живеят. В много хипотези са налага да се събират данни и от МРРБ, Главна дирекция “ГРАО”, което във всички случаи води до забавяне на процеса. За бързото развитие на съдебно-административното производство считаме, че с приемането на Наредба №14 от 18.11.2009 година за предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”, чувствително ще бъдат съкратени сроковете за разглеждане на делата, по които се налага събиране на допълнителна информация за адресите на страните.

Съществен проблем, обуславящ забавянето при разглеждане делата по ЗСПЗЗ е издирването, надлежното конституиране и призоваване на големия брой заинтересовани страни по делата по реда на чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, поради наличието на непълноти и оскъдни данни за лицата в регистрите.

Друга причина за забавяне на производството е работата на вещите лица – необходимостта от назначаване на повторна или тройна експертиза при основателно оспорване на единичната.

В много случаи делата се отлагат, поради искания на страните за представяне на нови доказателства, относими към спора.

Единични са хипотезите на забавяне на производството, поради отмяна на хода по същество и връщане на делата в съдебно заседание за събиране на относими доказателства или даване на указания до страните.


2.1.Брой на решените дела по същество-анализ по видове.

2.1.1.Решени първоинстанционни административни дела.

През годината са свършени 394 първоинстанционни административни дела, а 85 % от тях са свършени до три месеца, от които по видове, както следва: • по АПК - искови и ЗОДОВ: свършени – 6 броя, висящи - няма.

 • по ДОПК и ЗМ: свършени – 11 броя, висящи – 1 брой.

 • по ЗУТ и ЗКИР: свършени – 37 броя, висящи – 4 броя.

 • по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: свършени – 7 броя, висящи – 8 броя.

 • по КСО и ЗСП: свършени – 21 броя, висящи – 3 броя.

 • по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: свършени – 7 броя,висящи – няма.

 • по ЗМИ: свършени – 3 броя, висящи – няма.

 • по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм:свършени –33 броя,висящи-1 брой.

 • Частни административни по ДОПК и по молби за спиране изпълнението на административни актове: свършени – 201 броя, висящи – няма.

 • Други административни: свършени – 67 броя,висящи – 4 броя.

Средната натовареност на един съдия е 79 броя решени първоинстанционни административни дела през 2009 година, което в сравнение с 2007 година - 58 броя и 2008 година - 59 броя, бележи значително увеличаване.

2.1.2.Решени второинстанционни наказателни дела.

През годината са постъпили 240 второинстанционни административно - наказателни дела, в това число 6 броя частни наказателно - касационни дела. За сравнение през 2008 година са постъпили 232 второинстанционни административни дела, в това число 13 броя частни наказателно - касационни дела, а през 2007 са постъпили 109 второинстанционни административно - наказателни дела, в това число 3 бр. частни наказателно-касационни дела. Броят на постъпилите от първоинстанционните съдилища е както следва: • от Районен съд–Шумен–196 броя – 82% от постъпилите;

 • от Районен съд–Велики Преслав–18 броя – 7,5% от постъпилите;

 • от Районен съд–Нови пазар–24 броя – 10% от постъпилите;

 • от Районен съд–Попово–1 брой;

 • от Районен съд–Търговище–1 брой.

От общо свършените през 2009 година 259 броя касационно – наказателни дела, решените са 250 броя, а прекратените - 9 броя. В това число потвърдените съдебни актове на първоинстанционните съдилища за 2009 година са 189 броя, уважените частично – 10 броя, а отменените - 51 броя. Степента на уважаване на жалбите от Административен съд - Шумен е приблизително 21 % от общо решените касационно – наказателни дела.

Средната натовареност на един съдия за второинстанционните наказателни дела е 43 броя решени дела, а броят на проведените закрити и открити заседания средно е 92. За сравнение през 2008 година средната натовареност на един съдия за второинстанционните наказателни дела е 35 броя решени дела, а броя на проведените закрити и открити заседания средно е 39 броя, а през 2007 година средната натовареност на един съдия за второинстанционните наказателни дела е значително по-малка - 17 броя решени дела, а броят на проведените закрити и открити заседания средно е 21. Останалите несвършени дела в края на отчетния период дела са 8 броя, постъпили в съда през месец декември на 2009 година, поради което е било обективно невъзможно разглеждането и приключването им в рамките на отчетния период. Съдиите са работили при изключителна интензивност и бързина като цяло, в резултат на което съотношението между свършените и останалите висящи дела е 96% към 4%.


2.2.Брой на прекратените дела.
2.2.1.Брой на прекратените първоинстанционни административни дела.

От общо свършените през отчетния период 394 първоинстанционни административни дела, 328 дела са решени по същество, а 66 дела са прекратени, като това съотношение на решените към прекратените спрямо свършените дела е показателно за добрата предварителна подготовка на делата от съдиите в разпоредителни заседания.

За сравнение през 2008 година от общо свършените през отчетния период 353 първоинстанционни административни дела, 296 дела са решени по същество, а 57 дела са прекратени, за 2007 година от общо свършените 346 броя първоинстанционни административни дела 247 дела са решени по същество, а 99 дела са прекратени.Най-честите причини за прекратяване на делата са неизправяне в срок на допуснати нередовности по постъпили жалби /невнасяне своевременно на държавните такси съобразно Тарифа №1 към ЗДТ, неконкретизиране на административния акт, който се обжалва, липса на точен и ясен петитум/, прекратяване на производството поради оттегляне на депозираните жалби, липса на родова или местна подсъдност, недопустимост на оспорването, поради просрочие или липса на правен интерес.
2.2.2.Брой на прекратените второинстанционни наказателно-административни дела.

От общо свършените дела за 2009 година, решените със съдебен акт по същество са 250 броя, а прекратените – 9 броя. За сравнение през 2008 година, решените със съдебен акт по същество са 211 броя, а прекратените – 6 броя, а през 2007 година, решените със съдебен акт по същество са 102 броя, а прекратените – 1 брой.

Съотношение на решени към прекратени дела от общо

свършените за 2009 година, 2008 година и 2007 година в ШАССредна продължителност на разглеждане на дела – от постъпване до постановяване на съдебен акт


За бързината в администрирането и правораздаването в Административен съд - Шумен е много показателен фактът, че при 91% от общо свършените през отчетния период дела, средната продължителност от постъпването на жалбата и протеста в съда и образуване на делата, до решаването им и постановяване на крайния съдебен акт и вписването му в срочната книга е до 3 месеца, за което несъмнено допринасят както ефикасните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, така и значителните положителни промени в разпоредбите на ГПК досежно процеса на призоваване, намиращи субсидиарно приложение в административното производство и дообрата предварителна работа на съдиите по подготовка на делата в разпоредителни заседания.
Средната продължителност на разглеждане на делата в Административен съд – Шумен, от момента на постъпването до приключването им със съдебен акт и вписване в срочната книга е отразена в таблица № 1.
Таблица № 1


Видове дела

Продължителност

до 3 месеца

Продължителност

над 3 месеца

Адм. дела - І инст.

85 % от общия брой дела

15 % от общия брой дела

Адм-нак.дела- ІІ инст.

99 % от общия брой дела

1 % от общия брой дела

Средна продължителност

91 % от общия брой дела

9 % от общия брой дела

Средната продължителност на разглеждане на първоинстанционни административни дела в Административен съд – Шумен, от момента на постъпването до вписването на крайния съдебен акт в срочната книга е отразена в таблица № 2.Таблица № 2

Видове първоинстанционни административни дела

Продължителност до 3 месеца

Продължителност над 3 месеца

АПК – искови и ЗОДОВ

33% от общия брой дела

64% от общия брой дела

ДОПК и ЗМ

73% от общия брой дела

27% от общия брой дела

ЗУТ и ЗКИР

51% от общия брой дела

49% от общия брой дела

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

29% от общия брой дела

71% от общия брой дела

КСО и ЗСП

81% от общия брой дела

19% от общия брой дела

КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС

57% от общия брой дела

43% от общия брой дела

ЗДС,ЗОС,ЗМСМА и ЗАдм

64% от общия брой дела

36% от общия брой дела

Частни адм. дела

100% от общия брой дела

-

Други административни

85% от общия брой дела

15% от общия брой дела

Анализът на цифровата информация в тези таблици показва, че средната продължителност на разглеждане на първоинстанционни административни дела е в рамките на три месеца, като 62% от тях са с продължителност до 1 месец, 23% от тях са с продължителност 1-3 месеца и 15% са с продължителност над 3 месеца.

Средната продължителност на разглеждане на наказателни второинстанционни дела е в рамките на три месеца, като 99 % процента от тях приключват в тримесечен срок. За сравнение през предходната година този процент е 94.

Най - често делата са се отлагали по причини извън съда –необходимост от конституиране на нови страни, несвоевременно комплектоване на административната преписка, молби за отлагане поради заболяване на страните, допълнителни искания за доказателства, проверка на експертни становища, оспорване на представени доказателства.

Значително по-рядко в сравнение с предходните години делата са се отлагали поради нередовно призоваване на страните. Най-често се касае за несвоевременно връчване на призовки, съответно връщане на връчената призовка, в случаите когато се налага призоваване на лица, извън съдебния окръг на Административен съд Шумен.
3.БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ КАСАЦИОННАТА ПРОВЕРКА.

Основен критерий за качеството на постановения съдебен акт е обстоятелството обжалван ли е той от страните по делото. От свършените общо първоинстанционни 394 броя дела за отчетния период, обжалвани пред ВАС гр. София са общо 92 броя, съответно - необжалвани са 302 броя крайни съдебни актове, което изразено в процетно съотношение е 23% към 77%. С други думи - повече от две трети съдебни актове са справедливи според страните по делата предвид липсата на жалба.

От върнатите през отчетния период дела, с постановен съдебен акт на ВАС към 31.12.2009г. резултатът е следният:

-общ брой върнати дела-87, от които:

-потвърдени решения - 51бр., съставляващи 59 % от оспорените и върнали се от ВАС съдебни актове.

-потвърдени определения - 15бр., съставляващи 17% от оспорените и върнали се от ВАС съдебни актове.

-отменени решения - 13бр., съставляващи 15% от оспорените и върнали се от ВАС съдебни актове.

-частично отменени решения - 1бр., съставляващи 1% от оспорените съдебни актове.

-отменени определения – 7бр., съставляващи 8% от оспорените съдебни актове.

Данните сочат, че от всички оспорени и върнали се с резултат до края на 2009 година съдебни актове, потвърдени са общо 77%, което налага заключението за високо качество и законосъобразност на постановените съдебни актове.Най-често решения на Шуменския административен съд са отменяни като неправилни, поради допуснати нарушения на материалния закон. Сравнително малък е броят на отменените решения и върнати за ново разглеждане дела, поради допуснати от съда съществени процесуални нарушения.
Каталог: documents -> docladi
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
docladi -> Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2010 година
docladi -> Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2008 година


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница