Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2010 годинастраница1/2
Дата05.11.2017
Размер420.56 Kb.
#33924
ТипДоклад
  1   2
годишен доклад

за дейността

на Шуменски административен съд

за 2010 година

Статистически данни

Сравнителен анализ

Перспективи


Изминалата 2010 година е четвъртата от създаването и функционирането на административните съдилища, през която Административен съд Шумен се утвърди като компетентен, ефективен и обществено уважаван правосъден орган.

Изграждането на регионалните административни съдилища бе осъществено в отговор на изискванията на Европейските принципи и стандарти за достъп и откритост на правосъдието. Чрез създаването им възможностите за съдебен контрол върху незаконосъобразните актове на администрацията станаха по-близки, по-познати и по-достъпни за обикновените граждани и се създадоха гаранции за по-ефективна съдебна защита.
І.ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН.

1.бРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.

През 2010 година са разгледани общо 784 броя дела, от тях 29 броя дела висящи от 2009 година и новообразувани през 2010 година - 755 броя дела. От образуваните през 2010 година 515 броя са първоинстанционни административни дела и 240 броя касационни административнонаказателни. За сравнение в Шуменския административен съд през 2009 година постъплението на делата е общо 626 броя, от които административни – 384 броя и касационни административно – наказателни – 242 броя, а постъплението на делата за 2008 година в съда е общо 582 броя дела, от които административни - 349 броя и касационни административно – наказателни – 233 броя. Тенденцията в сравнение с предходните две години е към увеличаване общия брой дела за разглеждане, като е налице значително нарастване постъпленията на първоинстанционните административни дела.

Постъплението на дела през първата и втората половина на 2010 година е сравнително равномерно, респективно такава е и натовареността на магистратите.Средният брой дела за разглеждане през 2010 година на един съдия е нараснал на 170 броя, за сравнение през 2009 и 2008 година делата за разглеждане на един съдия са съответно 137 броя и 104 броя.

1.1.Първоинстанционни административни дела – разгледани и постъпили дела през 2010 година.

През годината са разгледани 536 броя първоинстанционни административни дела, в това число: • по АПК - искови и ЗОДОВ: 16 броя;

 • по ДОПК и ЗМ: 176 броя;

 • по ЗУТ и ЗКИР: 48 броя;

 • по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: 18 броя;

 • по КСО и ЗСП: 24 броя;

 • по ЗМИ: 1 брой;

 • по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: 10 броя;

 • по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм: 13 броя;

 • Жалби срещу подзаконови нормативни актове – 2 броя;

 • Частни административни по ДОПК и по молби за спиране изпълнението на административни актове: 166 броя;

 • Други административни дела: 62 броя, в това число:

 • по АПК – 46 броя;

 • по ЗБЛД – 4 броя;

 • по ЗЗО – 9 броя;

 • други – 3 броя.

През годината са постъпили 515 броя първоинстанционни административни дела, в това число:

 • по АПК - искови и ЗОДОВ: 16 броя;

 • по ДОПК и ЗМ: 175 броя;

 • по ЗУТ и ЗКИР: 44 броя;

 • по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: 10 броя;

 • по КСО и ЗСП: 21 броя;

 • по ЗМИ: 1 брой;

 • по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: 10 броя;

 • по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм: 12 броя;

 • Жалби срещу подзаконови нормативни актове – 2 броя;

 • Частни административни по ДОПК и по молби за спиране изпълнението на административни актове: 166 броя;

 • Други административни дела: 58 броя, в това число:

 • по АПК – 44 броя;

 • по ЗБЛД – 4 броя;

 • по ЗЗО – 8 броя;

 • други – 2 броя.

Средното постъпление на първоинстанционни административни дела на един съдия е 111 броя.

Най-голям е броят на делата по оспорвания на актове по реда на Закона за митниците и Закона за устройство на територията. В сравнение с предходни години, значително е нарастнал броя на гражданите, потърсили защита на правата си по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Увеличеният брой дела като цяло е свързан от една страна с наличието на голям брой общини и различни административни органи в същите, които издават административни актове, както и с подчертана активност на гражданите и юридическите лица във връзка със защита на правата им.
1.2.Второинстанционни наказателно-административни дела – анализ на разгледаните и постъпили през 2010 година.

През 2010 година са разгледани общо 248 броя касационни дела, от тях 8 броя дела висящи от 2009 година и новообразувани през 2010 година - 240 броя дела /в това число 11 частни касационно - наказателни дела/. Средно постъпили дела за отчетния период на един съдия са 53 броя /за сравнение през 2009 година постъпилите на един съдия са 54 броя, а през 2008 година са 39 броя/. Тук тенденцията в постъпленията на делата се запазва.Сравнителен анализ на постъпилите дела в ШАС

2.БРОЙ СВЪРШЕНИ /РЕШЕНИ/ ДЕЛА.

Общо през годината са свършени 729 дела от Административен съд – Шумен, от които първоинстанционни - 504 и касационни – 225. Средната натовареност на един съдия е 158 свършени дела.

Съпоставката на средната натовареност по брой дела за разглеждане /14,00 броя средна натовареност на един съдия за месец/ и свършените дела /13,02 броя средна натовареност на един съдия за месец/ показва, че съдиите, въпреки намаления състав през по-голямата част от годината са работили при добра интензивност и бързина като цяло, в резултат на което съотношението между свършените и останалите висящи дела в края на годината е 93% към 7%. По този основен показател - свършени дела спрямо брой на разглежданите дела през годината, работата на съда следва да бъде оценена високо. В края на отчетния период – т.е. към 31.12.2010 година от всички новообразувани и останали несвършени през 2009 година дела, висящи са останали само 55 дела, постъпили в съда през месец декември. Намаляването броя на несвършените дела в края на годината на фона на увеличеното общо постъпление на дела е обективен критерий за добрата работа на съдиите. По мнение на докладчика, едно от безспорните постижения на съда и през 2010 година е превръщането в трайна тенденция намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период.

От свършените дела, приключени в едномесечен срок са 369 дела, в тримесечен срок – 225 дела и над тримесечен срок – 135 дела. Най-типичните хипотези на приключили в 1–месечен срок дела са тези, приключили с определение за прекратяване на производството поради недопустимост на оспорванията по всички видове дела, постановените определения по чл.75 от ДОПК, както и при разглеждането на касационни дела, при които по правило се провежда само едно съдебно заседание. В тримесечен срок са приключили дела по всички видове материи. Най–често над тримесечен срок са разгледани и приключени дела по жалби по ЗМ –88 броя, образувани непосредствено преди началото на съдебната ваканция и делата по ЗУТ и ЗКИР – 14 броя. Особеността на тези производства налага във всички случаи назначаване на експертизи, което утежнява административния процес и води до отлагането на делата за следващо съдебно заседание за срок по – дълъг от един месец, предвид сложността на поставените задачи. На следващо място като брой свършени дела над 3 месеца се нареждат делата по ЗСПЗЗ, ЗВГЗФ, ЗОСОИ – 8 броя.

От посочените по – горе данни може да се направи категоричния извод, че през 2010 година сме постигнали много добри резултати по отношение бързината в правораздаването. В случая следва да се има предвид, че тримесечният срок от образуване на делото до свършването му съобразно указанията на Висш съдебен съвет София обхваща и срока по чл.172, ал.1 от АПК, който е едномесечен и е предвиден за изготвяне на съдебен акт, от което следва, че реално времето за разглеждане на делото се свежда до 2 месеца. В този период от време следва да се насрочи делото за първо заседание и да се проведат останалите съдебни заседания за събиране на исканите от страните доказателства и на тези, чието събиране е постановено служебно от съда.

Както беше отбелязано и в предходния доклад, тримесечният срок като критерий за работата на съда не е законово определен, а е въведен единствено в статистическите форми, отчитащи постъплението, движението и приключването на делата пред съдилищата. Следва да се отчете, че по препоръка на административните съдилища се уеднаквиха статистическите форми за отчет на работата на административните съдилища с тези на останалите съдилища, като за начален момент на отчитане на тримесечния срок се прие датата на разпореждането за насрочване на делото за първото съдебно заседание, а не датата на постъпване на жалбата в съда, както се отчиташе този срок през предходните години. Няма такова уеднаквяване обаче досежно отчитането на тримесечния срок за разглеждане и приключване на делата, в който не следва да бъде включван едномесечния инструктивен срок за постановяване на съдебен акт. В тази насока предлагаме статистическата форма за отчет на работата на административните съдилища да бъде съобразена със сроковете, предвидени в АПК.

Като причина за приключване на делата извън тримесечния срок отново отчитаме обстоятелството, че в съдебно-административния процес страните правят доказателствените си искания за първи път в първото по делото съдебно заседание, като в повечето случаи това са искания за експертизи, допускане до разпит на свидетели, оспорване истинността на писмени доказателства с откриване на процедура по оспорването им и др. В случаите, в които съдията – докладчик приеме тези искания за относими, се налага провеждането поне на още едно съдебно заседание за събиране на поисканите доказателства. В немалко случаи заключението на единичните експертизи се оспорва от страните, което води до назначаването на повторна или тройна експертиза, респективно налага задължително провеждането на трето съдебно заседание.

И през този отчетен период се наблюдава често неизпълнение от страна на административните органи на задълженията им по чл.152, ал.2 и 3 от АПК да изпращат в срок и в цялост административната преписка и да представят по делото списък с адресите за призоваване на заинтересованите лица, което води до забавяне на процеса в съда поради невъзможност за своевременното им конституиране и призоваване като страни по делото.
2.1.Брой на решените дела по същество - анализ по видове.

2.1.1.Решени първоинстанционни административни дела.

През годината са свършени 504 първоинстанционни административни дела, 74 % от които са свършени до три месеца, както следва: • по АПК - искови и ЗОДОВ: свършени – 13 броя, висящи – 3 броя.

 • по ДОПК и ЗМ: свършени – 176 броя, висящи – няма.

 • по ЗУТ и ЗКИР: свършени – 39 броя, висящи – 9 броя.

 • по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: свършени – 16 броя, висящи – 2 броя.

 • по КСО и ЗСП: свършени – 20 броя, висящи – 4 броя.

 • по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: свършени – 9 броя,висящи – 1 брой.

 • по ЗМИ: свършени – 1 брой, висящи – няма.

 • по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм:свършени – 11 броя,висящи-2 броя.

 • Частни административни по ДОПК и по молби за спиране изпълнението на административни актове: свършени – 166 броя, висящи – няма.

 • Други административни: свършени – 51 броя,висящи – 11 броя.

Средната натовареност на един съдия е 110 броя решени първоинстанционни административни дела през 2010 година, което в сравнение с 2009 година - 79 броя и 2008 година - 59 броя, бележи значително увеличаване.
2.1.2.Решени второинстанционни наказателни дела.

През годината са постъпили 240 второинстанционни административно - наказателни дела, в това число 11 броя частни наказателно - касационни дела. От тях 98% са приключени в тримесечен срок. Броят на постъпилите от първоинстанционните съдилища дела е както следва: • от Районен съд–Шумен–149 броя – 62% от постъпилите;

 • от Районен съд–Велики Преслав–44 броя – 18% от постъпилите;

 • от Районен съд–Нови пазар–47 броя – 20% от постъпилите.

От общо свършените през 2010 година 225 броя касационно – наказателни дела, решените са 220 броя, а прекратените - 5 броя. В това число потвърдените съдебни актове на първоинстанционните съдилища за 2010 година са 150 броя, а отменените и уважените частично са 70 броя. Степента на уважаване на жалбите от Административен съд - Шумен е 32 % от общо решените касационнонаказателни дела.

Средната натовареност на един съдия за второинстанционните наказателни дела е 48 броя решени дела, а броят на проведените закрити и открити заседания средно е 58 броя. За сравнение през 2009 година средната натовареност на един съдия за второинстанционните наказателни дела е 43 броя решени дела, а броя на проведените закрити и открити заседания средно е 92 броя, а през 2008 година средната натовареност на един съдия за второинстанционните наказателни дела е значително по-малка - 35 броя решени дела, а броят на проведените закрити и открити заседания средно е 39 броя. Останалите несвършени дела в края на отчетния период дела са 23 броя, постъпили в съда през месец декември на 2010 година, поради което е било обективно невъзможно разглеждането и приключването им в рамките на отчетния период.


2.2.Брой на прекратените дела.

2.2.1.Брой на прекратените първоинстанционни административни дела.

От общо свършените през отчетния период 504 първоинстанционни административни дела, 359 дела са решени по същество, а 145 дела са прекратени, като това съотношение на решените към прекратените спрямо свършените дела е показателно за добрата предварителна подготовка на делата от съдиите в разпоредителни заседания.

За сравнение през 2009 година от общо свършените през отчетния период 394 първоинстанционни административни дела, 328 дела са решени по същество, а 66 дела са прекратени, за 2008 година от общо свършените 353 броя първоинстанционни административни дела, 296 дела са решени по същество, а 57 дела са прекратени. Най-честите причини за прекратяване на делата са неизправяне в срок на допуснати нередовности по постъпили жалби /невнасяне своевременно на държавните такси съобразно Тарифа №1 към ЗДТ, неконкретизиране на административния акт, който се обжалва, липса на точен и ясен петитум/, прекратяване на производството поради липса на местна подсъдност и оттегляне на депозираните жалби, недопустимост на оспорването, поради просрочие или липса на правен интерес.


2.2.2.Брой на прекратените второинстанционни наказателно-административни дела.

От общо свършените дела за 2010 година, решените със съдебен акт по същество са 220 броя, а прекратените – 5 броя. За сравнение през 2009 година, решените със съдебен акт по същество са 250 броя, а прекратените – 9 броя, а през 2008 година, решените със съдебен акт по същество са 211 броя, а прекратените – 6 броя.
Съотношение на решени към прекратени дела от общо

свършените за 2010 година, 2009 година и 2008 година в ШАССредна продължителност на разглеждане на дела – от постъпване до постановяване на съдебен акт


За бързината в администрирането и правораздаването в Административен съд - Шумен е много показателен фактът, че при 82% от общо свършените през отчетния период дела, средната продължителност от постъпването на жалбата и протеста в съда и образуване на делата, до решаването им и постановяване на крайния съдебен акт и вписването му в срочната книга е до 3 месеца, за което несъмнено допринасят както ефикасните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, така и значителните положителни промени в разпоредбите на ГПК досежно процеса на призоваване, намиращи субсидиарно приложение в административното производство и добрата предварителна работа на съдиите по подготовка на делата в разпоредителни заседания.

Средната продължителност на разглеждане на делата в Административен съд – Шумен, от момента на постъпването до приключването им със съдебен акт и вписване в срочната книга е отразена в таблица № 1.Таблица № 1


Видове дела

Продължителност

до 3 месеца

Продължителност

над 3 месеца

Адм. дела – І инст.

74 % от общия брой дела

26 % от общия брой дела

Адм-нак.дела- ІІ инст.

98 % от общия брой дела

2 % от общия брой дела

Средна продължителност

82 % от общия брой дела

18 % от общия брой дела

Средната продължителност на разглеждане на първоинстанционни административни дела в Административен съд – Шумен, от момента на постъпването до вписването на крайния съдебен акт в срочната книга е отразена в таблица № 2.


Таблица № 2


Видове първоинстанционни административни дела

Продължителност до 3 месеца

Продължителност над 3 месеца

АПК – искови и ЗОДОВ

85% от общия брой дела

15% от общия брой дела

ДОПК и ЗМ

50% от общия брой дела

50% от общия брой дела

ЗУТ и ЗКИР

64% от общия брой дела

36% от общия брой дела

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

50% от общия брой дела

50% от общия брой дела

КСО и ЗСП

85% от общия брой дела

15% от общия брой дела

КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС

78% от общия брой дела

22% от общия брой дела

ЗДС,ЗОС,ЗМСМА и ЗАдм

91% от общия брой дела

9% от общия брой дела

Частни адм. дела

100% от общия брой дела

-

Други административни

76% от общия брой дела

24% от общия брой дела

Анализът на цифровата информация в тези таблици показва, че средната продължителност на разглеждане на първоинстанционни административни дела е в рамките на три месеца, като 60% от тях са с продължителност до 1 месец, 15% от тях са с продължителност 1-3 месеца и 25% са с продължителност над 3 месеца. При сравнение на данните с предходната година се наблюдава значително намаляване на срока на приключване на делата по реда на ЗОДОВ, ЗУТ, КСО, ЗМВР и ЗСПЗЗ.

Средната продължителност на разглеждане на наказателни второинстанционни дела е в рамките на три месеца, като 98 % процента от тях приключват в тримесечен срок.

Най - често делата са се отлагали по причини извън съда –необходимост от конституиране на нови страни, несвоевременно комплектоване на административната преписка, молби за отлагане поради заболяване на страните, допълнителни искания за доказателства, проверка на експертни становища, оспорване на представени доказателства.

Значително по-рядко в сравнение с предходните години делата са се отлагали поради нередовно призоваване на страните. Най-често, поради несвоевременно връчване на призовки, съответно връщане на връчената призовка, в случаите когато се налага призоваване на лица, извън съдебния окръг на Административен съд Шумен.
3.БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ КАСАЦИОННАТА ПРОВЕРКА.

Основен критерий за качеството на постановения съдебен акт е обстоятелството обжалван ли е той от страните по делото. От свършените общо първоинстанционни 504 броя дела за отчетния период, обжалвани пред Върховен административен съд гр. София са общо 158 броя, съответно - необжалвани са 346 броя крайни съдебни актове, което изразено в процентно съотношение е 31% към 69%. С други думи - повече от две трети съдебни актове са справедливи според страните по делата, предвид липсата на жалба.

От върнатите през отчетния период дела, с постановен съдебен акт на ВАС към 31.12.2010г. резултатът е следният:

-общ брой върнати дела-86, от които:

-потвърдени решения - 52бр.,

-потвърдени определения - 22бр.,

-отменени решения - 7бр.,

-частично отменени решения - 2бр.,

-отменени определения – 3бр.,

Данните сочат, че от всички оспорени и върнали се с резултат до края на 2010 година съдебни актове, потвърдени са общо 88%, което налага заключението за високо качество и законосъобразност на постановените съдебни актове. За сравнение през 2009 година този процент е 77, което е показателно за по-добрата работа на съдите.

Най-често решения на Шуменския административен съд са отменяни като неправилни, поради допуснати нарушения на материалния закон.СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕШЕНИ И ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА В ШАС


4.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА.

4.1.Средна натовареност за съдебния район по видове дела.

Нарастването на обхвата и разнообразието на административните дейности в обществения живот в областта и значителният брой държавни институции, действащи на територията на региона обуславят и нарастването броя на постъпленията на дела в Шуменския административен съд през последните години /през 2008 година-582 броя дела, през 2009 година-626 броя дела и за 2010 година-755 броя дела/. Независимо от увеличаването на обема на работа и отчетената голяма натовареност на магистратите от съда са запазени много добрите резултати, досежно интензивност и бързина при разглеждането на делата като цяло.Каталог: documents -> docladi
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
docladi -> Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2009 година
docladi -> Доклад за дейността на Шуменски административен съд за 2008 година


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница