Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона „балчик" /BG0002061/, на ип за изграждане на „ваканционно селище „момчил голф и голф игрище"страница2/10
Дата05.01.2017
Размер2.04 Mb.
#11887
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Увод


Докладът за Оценка на съвместимостта и въздействие на инвестиционно предложение за изграждане наВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ МОМЧИЛ ГОЛФ И ГОЛФ ИГРИЩЕ” в поземлени имоти с идентификатори 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636 , по КК на гр. Балчик – вилна зона „Момчил “ гр.Балчик, с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002061 „Балчик” по директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, се изготвя на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г. с изм. и доп.), чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007г. с изм. и доп.).

Площта на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Най-близко разположени защитени територии са ПП „Златни пясъци” – отстоящ на около 6 км югозападно от ИП на „ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ „МОМЧИЛ ГОЛФ И ГОЛФ ИГРИЩЕ”, Р „Калиакра“ и ЗМ „Степите“ на около 27 км и ПР „Балтата” – на около 3 км. Други най – близко разположени защитени територии са ЗМ „Ароматна матиола” на около 7 км и ЗМ „Блатно кокиче” отстоящи на около 3 км от територията на „ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ „МОМЧИЛ ГОЛФ И ГОЛФ ИГРИЩЕ“

Територията на инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002061 „Балчик”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-130/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002061 „Балчик”, определен със заповедта за обявяване.

С писмо изх. № 26-00-7475/34/24.02.2016 г. на РИОСВ-Варна, компетентният орган след извършена преценка, е мотивирал необходимостта от разработване на настоящия доклад, обхвата и съдържанието му за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение, при съвместяване с процедурата за ОВОС, съгласно чл. 38 и чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС при спазване изискванията на чл. 23, ал. 2 от същата.


Докладът е разработен от колектив от експерти в обхвата и при спазване на критериите и изискванията на чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и в съответствие с чл. 9, ал. 1 на Наредбата.


В Оценката за степента на въздействие са взети предвид и следните принципи:

  • Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната среда в Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като приемане на възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за съществуване на такова въздействие.

  • Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката.

  • Връзката между чл. 6 на Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, а именно какви мерки трябва да се прилагат според разнообразните фактори, които могат да повлияят върху популацията на птиците, по-точно отражението на човешките дейности, върху целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло от една страна и чл. 5 на същата Директива, посочващ че опазването на видовете птици, естествено живеещи в диво състояние на европейската територия на държавите- членки, е необходимо за постигане целите на Общността, свързани с подобряване условията на живот и на устойчивото развитие.    1. АНОТАЦИЯ на инвестиционното предложение

Възложители на инвестиционното предложение са ТЕССА УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД и СИЙ УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД. „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” ще представлява модерен спортен център, който със своите параметри и технологични възможности ще повиши туристическата конкурентоспособност на Балчишки район, ще подобри имиджа на Балчик и Република България и ще обслужва обществения интерес.

Обявяването на плана / инвестиционното намерение е направено за поземлени имоти 02508.10.302, 02508.10.560, 02508.10.536, 02508.10.537, 02508.10.538, 02508.10.539, 02508.10.540, 02508.10.541, 02508.10.542, 02508.10.543 с обща площ 1472,77 дка, като в последствие инвеститорите са образували нови имоти които произлизат от описаните по-горе - 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636, с обща площ – 1376,63 дка. От обхвата на разработката за ПУП са изключени 96,14 дка пасища, в т.ч. овраг – сухо дере с цел намаляване въздействието върху биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение се осъществява в имоти с идентификатори 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636, по КК на гр. Балчик – вилна зона “Момчил“, гр.Балчик с обща площ – 1376,63 дка.Инвестиционното предложение не обуславя наличието на трансгранично въздействие.

Разглежданата територия попада в обсега на Черноморското крайбрежие – зона «Б» по ЗУЧК.

За разглежданата територия няма наложена строителна забрана във връзка с чл. 198 от ЗУТ.

Територията на разработката граничи с овраг /сухо дере/, с начин на трайно ползване „пасище”, което е собственост на инвеститорите. В близост няма други постоянни/сезонни водни течения, езера, блата. С реализация на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони.Съседните територии са заети от обработваеми земи и пасища.
Минималните отстояние на имотите включени в ИП от регулацията на населените места / вилни зони/ е от 50 до 300 м .
Земеделските земи са с начин на трайно ползване и реален тип земно покритие както следва:


Имот пл.№

Площ кв.м

Начин на трайно ползване

Произлиза от имот

в т.ч. храстови съобщества кв.м

в т.ч.сухи тревни съобщества кв.м

в т.ч.друга земя-път, кариери кв.м

в т.ч.друга орна земя кв.м

02508.10.639

1019675

пасище

02508.10.536

57830

682905

278940

0

 

 

 

02508.10.537

 

 

 

 

 

 

 

02508.10.538

 

 

 

 

 

 

 

02508.10.539

 

 

 

 

 

 

 

02508.10.540

 

 

 

 

 

 

 

02508.10.541

 

 

 

 

 

 

 

02508.10.542

 

 

 

 

 

 

 

02508.10.543

 

 

 

 

02508.10.634

331751

пасище

02508.10.302

16920

283 031

31 800

0

02508.10.636

25199

друг вид зем.земя

02508.10.560

0

0

0

25199

ОБЩО

1376625

 

 

74750

965936

310740

25199Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница