Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение застраница5/9
Дата07.05.2017
Размер1.03 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6.3. Геоложка среда


Оценка на възможните изменения в геоложката среда в резултат от реализацията на инвестиционното предложение

Находище „Лозница-2, участък 1 и участък 2” е проучено в необходимия обем и съгласно заложените кондиции за изчисляване на запасите от инертни материали - пясъци и чакъл за бетон. По принцип този тип находища на практика гарантират количеството и практически качеството на полезното изкопаемо по естествени причини. Условията, в които се образуват изискват сравнително спокойни условия на седиментация, което предопределя в голяма степен хомогенността на утайко натрупването. Този тип седиментни находища доминира и определя до голяма степен геоложкия облик на страната. В този смисъл основното при определянето на оценката на въздействието върху околната среда се определя в действителност от рационалната отработка на тези запаси.

Спазена е цялата процедура по проучване и отработване на находища на подземни богатства.

Находището е проучено през 2005-2006 година от „Геодар" ЕТ София, чрез възлагане от страна на титуляра "Врис" ООД - гр. Пазарджик . Изготвеният доклад, с резултатите от проучването, и изчислените запаси е приет и утвърден от СЕК на МОСВ с Протокол № 68 от 03.11.2006 г.

Първоначално утвърдените запаси са категоризирани като доказани и вероятни, с обем общо от 4 048,5 хил. м3., обхващащи площ от около 730 дка.

През 2007 година, при кандидатстването на "Врис" ООД - гр. Пазарджик за предоставяне на концесия, е изготвена записка за коригиране на площта на находището. Корекцията е направена заради близостта на находището до помпените станции за питейно водоснабдяване "Величково" и "Юнаците" за пояс „В”, установени с утвърден работен проект на „Водоканалпроект” от месец декември 1995 г., действащите оранжерии и междуселския път минаващ през находището, и задължителното условие за спазване на сервитутните зони около тези съоръжения. Направената корекция е отразена в съответна записка. Предложената промяна е приета от СЕК на МОСВ с Протокол № 78 от 19.12.2007 г. В резултат на това, площта на находище „Лозница- 2” е намалена значително (от 730 дка на общо 287 дка), а минаващият през него път свързващ селата Динката и Величково го разделя на два участъка, участък 1 (СЗ) с площ около 192 дка и участък 2 (ЮИ) с площ около 95 дка.

Спазвайки логиката на ЗПБ като следствие от проучването на находището от министъра на околната среда и водите е издадено Удостоверение за търговско откритие № 0279 от 05.10.2007 г. Последното дава право на титуляра „ВРИС” ООД, да кандидатства за предоставяне на концесия без конкурс или търг.

След изготвените правна, финансово-икономическа, екологична и социална обосновка на дружеството е предоставена концесия за добив за 25 години, съответно за двата участъка на находище „Лозница - 2" с Решение № 672 от 29.10.2008 г, на Министерският съвет


По отношение на геоложката среда

Отработването на находище „Лозница-2”, при така представените работни проекти за цялостна отработка и рекултивация след приключване на концесионния срок, гарантира опазване на геоложката среда, в рамките на законосъобразните допустимости – пълно и цялосто отработване на находището при минимални загуби на суровина.


6.4. Земи и почви


Почвите в района на инвестиционното предложение се отнасят към Средиземноморската почвена област, Тракийско-Среднотунджанска провинция, към която се отнася Горнотракийската низина и северната част на Тунджанската низинно-хълмиста земя.

Почвите в границите на находището се определят като интразонални - наносни почви (международната класификация на FAO, 1988).

В концесионните граници на находището не са установени нарушени земи от предходни дейности. Част от земите се обработват. Останалите се използват ограничено за паша на селскостопански животни.

В непосредственият район на инвестиционното предложение няма значими атмосферни замърсители, което е предпоставка за липса на замърсители в почвите.

Земите принадлежат към поземления фонд и попадат в землищата на с. Величково и с. Юнаците, община Пазарджик.

Находището е с дължина около 2 км. и ширина 200 - 400 м. От пътя Динката - Величково то се поделя на два участъка -Участък №1 /западен / и Участък №2 /източен/.

Площта му е 289 089 кв.м, в т.ч.:

- Участък 1 запад - 194 112 кв.м. и

- Участък 2 изток - 94 977 кв.м.

В обхвата на находището съгласно земеразделителните планове попадат следните имоти:

• Имоти, собственост на Концесионера: 000902, 045004, 042002, 040006, 040007, 042008, 042009, 044002, 044008 - 125.698 дка, за които Концесионера има нотариални актове.

• Други имоти:

- 044002, 044003, 044004, 044005, 044006, 044007, 044009, 044010, 044011, 044022, 044013, 044014, 044015;

- 04001, 040001, 040003, 040004, 040005, 040008, 040009, 040010, 040011, 040012, 040013, 040014, 040015, 040016;

- 042001, 042002, 042003, 042004, 042005, 042006, 042007, 042010;

- 051011, 051019, 051024, 051025, 051026

Обща площт - 174.609 дка.
Находището е изградено от алувиални пясъци и чакъли. Почвеният слой е неравномерен - от 0.5 до 0.30 см, което определя селективното му отделяне и съхранение, съгласно изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, ДВ, бр. 89/1996 г.

Технологичният процес протича при следната последователност:  • откривни работи, с предварително селективно отнемане и депониране на хумусния пласт;

  • изземване на полезното изкоапемо;

  • транспортиране на откривката на вътрешно насипище в отработеното вече пространство на кариерата, а полезното изкопаемо на ТМСИ Б за преработка.


Очаквани въздействия
Преки въздействия през етапа на подготовката и експлоатацията на находището:

Разкривна дейност: механично нарушаване на почвения генетичен профил в резултат на изземване на хумусния хоризонт и свързаните с това качествени и количествени загуби. Увреждането е постоянно. Изчисленият общ обем на откривката е 341 672 м3. Количеството на почвения слой се равнява на 115 600 м3.

Насипна дейност: механично нарушаване на повърхностния хоризонт. В проекта е предвидено почвеният слой да се депонира на временно почвено депо, което е ситуирано в обхвата на концесионната площ. Този тип увреждане ще има временен характер, тъй като инвестиционното намерение предвижда оползотворяването му за целите на рекултивацията и освобождаване на заетата площ.

При реализацията на инвестиционното предложение няма да има строителство на нови външни пътища до разглеждания контур, тъй като външния достъп е вече подсигурен. Няма необходимост и от изграждане на допълнителна инфраструктура до бъдещата кариера, тъй като ще се ползва съществуващата.

Общият размер на нарушените земи в резултат от експлоатацията на обекта 289 089 м2.

Експлоатацията на находището ще бъде свързана с непряко въздействието върху почвите по отношение замърсяването на приземния въздух с прах и следващото му отлагане. Не се очаква надвишаване на нормите за опазване на природните екосистеми по отношение замърсяването на въздуха със серни оксиди.Отлагане на прах и замърсители:

- От добивната дейност (нетрайни прахови емисии - с ограничен радиус на въздействие);

- При насипообразуването (обикновено геологичните материали са влажни и това би могло да се очаква само през най-сухите месеци в годината - с ограничен радиус на въздействие):

- Замърсяване на почвите от открити линейни източници (вътрекариерни пътища при транспорта) – с ограничен радиус на въздействие, предимно от двете страни на пътищата.

- Праховите емисии, генерирани в процесите на добивните работи и насипообразуване, по химичен състав не се отличават от този на почвообразуващите скали в района, поради което не представляват опасност за промяна на почвените свойства и плодородие.

- Нефтопродукти – от неправилно поддържане и експлоатация на техниката и при инцидентни разливи на горива и смазочни материали.


Рекултивационни дейности

Съгласно Наредба № 26/1996 (Обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. ДВ, бр. 30/2002 г.) за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, се предвижда рекултивация на нарушените терени в резултат на добивната дейност. Изготвен е проект за рекултивация в изпълнение на задълженията на Концесионера по Договора за концесия. Особеност по отношение на рекултивацията на нарушения терен в случая, че в резултат на водния добив се оформят две водни площи (западен участък и източен участък).

Основните технически решения при добива, касаещи извършването на откривните, насипищните и рекултивационни работи са:


  • изграждане на нов терен в отработеното пространство на участък № 1;

  • изграждане, поддържане и ликвидация на нременното насипище за откривка в рамките на участък № 1, което през петата експлоатационна година се ликвидира, като обемите от него се използват при изграждането на нов терен в отработеното пространство на участъка.

Всички работи ще се изпълнят за сметка на иззетата откривка от земни маси. Новоизграденият терен в западната част на участък № 1 ще бъде с площ от 34 160 м2.

Техническа рекултивация

Работите по техническата рекултивация имат за цел подготовка на нарушените терени, респективно създаване на нови терени форми в местния ландшафт за последващото им биологичното облагородяванеБиологическа рекултивация

- Затревяване с противоерозионни тревни смески на подлежащите на възстановяване брегови ивици покрай новосъздадените водни площи.

- Масово залесяване с фиданки топола на площа на новоизградения терен в отработеното пространство на участък № 1.

- Масово залесяване на подлежащата на укрепване сервитутна площ на асфалтовия път.

- Засаждане на единични декоративни дръвчета по бреговата ивица на новите водни огледала върба, елша.

- Подхранващо торене на насажденията и провеждане на необходимите агротехнически мероприятия.


График за извършване на рекултивационните работи

Рекултивационен период

Видове работи

Рекултивиран терен

8-ма експлоатационна година

Техническа и биологична

Новоизграден терен - І етапНов терен - 14.0 дка.

17-та експлоатационна година

Техническа и биологична

Сервитутна площ на пътяСервитутна площ - 6.2 дка.

18-та експлоатационна година

Затревяване на крайбрежна

ивица - у-ък № 1Крайбр. ивица - участък

№ 1 - 14.20 дка.21-ва експлоатационна година

Техническа и биологична

Новоизграден терен-ІІ етапНов терен - 20.16 дка.

25-та експлоатационна година

Затревяване на крайбрежна

ивица - у-ък № 2Крайбр. ивица - участък

№ 2 - 13.60 дка.25-та експлоатационна година

Засаждане на единични

дървета по крайбрежните

ивици


Крайбрежни ивици

Общо
68.16 дка.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница