Доставки свързани с туристически услугиДата21.01.2018
Размер31 Kb.
#50748

I. ДОСТАВКА ПО НАСТАНЯВАНЕ, ПРЕДОСТАВЕНО В ХОТЕЛИ И ПОДОБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВАКАНЦИОННО НАСТАНЯВАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МЕСТА ЗА ПЛОЩАДКИ ЗА КЪМПИНГ ИЛИ КАРАВАНИ (Доставка по чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.).

Доставка по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани се облага с намалена данъчна ставка в размер 9 на сто. За доказване на доставките по настаняване, когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, същият следва да разполага със:

1. копие от регистъра на настанените туристи;

2. удостоверение за категоризация на туристическия обект;

3. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.
За доказване на доставката по настаняване, когато услугата по настаняване в туристически обект се предоставя от туроператор, който не прилага Глава шестнадесета от закона, същият следва да разполага със:

1. фактура, по която получател е туроператора и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти;

2. фактура за доставката, по която туроператора е доставчик.
ІІ. ДОСТАВКА НА ОБЩА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА

Данъчното третиране на доставката на обща туристическа услуга е регламентирано с разпоредбите на Глава шестнадесета от ЗДДС “Туристически услуги”

Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващо лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.

Стоките и услугите, от които пътуващо лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващо лице без изменение.

При доставка на обща туристическа услуга:

Доставчик, по смисъла на чл. 11, ал. 1 от ЗДДС, е туроператор, независимо дали туроператорът е регистриран по реда на Закона за туризма (ДВ, бр. 19/08.03.2011 г. в сила от 08.03.2011 г.); получател, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от ЗДДС, е пътуващо лице , което получава услугата. Съгласно т. 37а на пар. 1 от ДР на ЗДДС "пътуващо лице" е всяко лице - получател на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.).
ВНИМАНИЕ:

Данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга, предоставена от туроператор, е маржът, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

1. общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от пътуващото лице или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисионни и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки и

2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, включително данъка по този закон.
ВНИМАНИЕ:

Разпоредбите на Глава шестнадесета от ЗДДС “Туристически услуги” не се прилагат по отношение на:  • доставка от туроператор към туроператор.


Виж: указание на Министъра на финансите с изх. № УК-2/10.07.2012 г. относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на доставки, свързани с туристически услуги от 01.01.2012 г.


НАРЪЧНИК ПО ДДС, 2016
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница