Ects макет на учебен курсДата29.08.2016
Размер81.38 Kb.
#7704

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 20/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Педагогика на обучението

Специалност(и)

<наименование>1


Магистърска програма - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА – задочноОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Американска литература

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС „магистър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


втора година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


трети семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


гл. ас. д-р Йордан Костурков

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Повишава се общата културна информираност на студентите. Студентите усвояват минимум знания за американската литература от периода

ще могат ...


Студентите ще могат самостоятелно да анализират и тълкуват литературни текстове

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Материалът се преподава аудиторно с информативни лекции, както и под формата на семинарни упражнения с проучвания, изнасяне на реферати

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Познания по чуждия език на високо ниво

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Осъществяване на сравнителен анализ на литературните текстове

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът въвежда основни автори и произведения на американската литература

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers,

1999.


Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel. Oxford: Oxford University Press, 1983.

Cunliffe, Marcus, ed. American Literature to 1900: Penguin History of Literature.

London: Penguin Books, 1993.

Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: University of Minnesota, 1998.

Fowler, R., ed. A Dictionary of Modern Critical Terms. London and New York: Routledge and

Kegan Paul. 1987.

Lewicki, Zbignew, ed. A Handbook of American Literature. Warsaw:

University of Warsaw.[1994].

Ruland, Richard and Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism:

A History of American Literature. New York: Penguin Books, 1992.

Sage, Lorna. The Cambridge Guide to Women's Writing in English. Cambridge Univ. Press,

1999.

VanSpanckeren, Kathryn. An Outline of American Literature. USIA, 1994.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Информативни лекции по теми. дискусия по темите на семинарни упражнения с представяне на реферати и резултати от проучването

1. Introduction. Historical Background. Periods. The Colony (1607-1776).

Native American Literature. 18c. Poetry: Philip Freneau. American Romanticism. 18c. Prose: Benjamin Franklin, Thomas Paine, Charles Brockden Brown

2. American Romanticism. 19c. Prose. James Fenimore Cooper, Washington Irving.

19c Poetry: Henry Longfellow, John Greenleaf Whittier, Edgar Alan Poe. Transcendentalism. Brook Farm: Emerson, Thoreau, Nathanael Hawthorne

3. New Vistas in Poetry: Walt Whitman, Emily Dickinson.

Turn of the Century Poetry: Edgar Lee Masters, Carl Sandberg, Amy Lowell

4. 19c Prose: Edgar Alan Poe, Harriet Beecher Stowe, William Dean Howells.

Local Color. Francis Bret(te) Harte, Mark Twain. End of the Century Prose:

Herman Melville, Henry James

5. Turn of the Century Prose: Frank Norris, O. Henry, Upton Sinclair,

Hamlin Garland, Stephan Crane, Jack London

6. Prose Fiction of the 1920s: Theodore Dreiser, Edith Wharton, Willa Cather, Sherwood Anderson. Post WW1 Novel: Harry Sinclaire Lewis, John Dos Passos, Gerttrude Stein, Henry Miller

7. The Novel: William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway

8. 20c Poetry: Robert Frost, Nicholas Vachel Lindsay, e e cummings, Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot, William Carlos Williams.

Post WW2 Poetry: Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Sylvia Plath, Theodor Roetke, John Ashberry, William Meredith, Adrienne Rich. Afro-American Poets: Langston Hughes, Coutee Cullen, Leroi Jones/Amiri Baraka

9. Drama. Eugene O’Neil, Lillian Hellman, Arthur Miller, Tennessee Williams, William Inge, Edward Albee, Arthur Kopit, Sam Shepard

10. The Novel from 1930s till the 1960s: John Steinbeck, Thomas Woolfe, Richard Wright, Saul Bellow, Colin MacCullers, James Baldwin, Truman Capote, James Jones, Jack Kerouac, Norman Mailer, JD Salinger, Gore Vidal

11. The Novel after the 1960s. Postmodernism: Bernard Malamud, Kurt Vonnegut, Ray Bradbury, John Cheever, Philip Roth, Joseph Heller, William Styron, John Updike, Joyce Carol Oates, Thomas Pynchon, John Barth, Toni Morrison, Don De Lillo, Donald Barthelme, Anne Beattie, William Burroughs, Richard Brautigan, E. L. Doctorow

12. US Literature at the Turn of the Millennium: Raymond Carver, Robert Coover, William H. Gass, Ursula K. Le Guin, Bobbie Ann Mason, Susan Minot, Tim O’Brien, Amy Tan, Alice Walker, William Gibson, Ishmael Reeed, William Gass, Gloria Anzaldua, Leslie Marmon Silko, Kathy Acker, Paul Auster, Maxine Hong Kingston


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Изпит. Студентите получават възможност да подготвят курсов проект. При оценката се отчита с най-висока стойност анализът, в които се използва сравнителен подход; при стандартен анализ се дава предимство на работите, които акцентуват аналитично акцентуват аспекти на съответната тема

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. д-р Йордан Костурков

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Introduction. Historical Background. Periods. The Colony (1607-1776).

Native American Literature. 18c. Poetry: Philip Freneau. American Romanticism. 18c. Prose: Benjamin Franklin, Thomas Paine, Charles Brockden Brown

2. American Romanticism. 19c. Prose. James Fenimore Cooper, Washington Irving.

19c Poetry: Henry Longfellow, John Greenleaf Whittier, Edgar Alan Poe. Transcendentalism. Brook Farm: Emerson, Thoreau, Nathanael Hawthorne

3. New Vistas in Poetry: Walt Whitman, Emily Dickinson.

Turn of the Century Poetry: Edgar Lee Masters, Carl Sandberg, Amy Lowell

4. 19c Prose: Edgar Alan Poe, Harriet Beecher Stowe, William Dean Howells.

Local Color. Francis Bret(te) Harte, Mark Twain. End of the Century Prose:

Herman Melville, Henry James

5. Turn of the Century Prose: Frank Norris, O. Henry, Upton Sinclair,

Hamlin Garland, Stephan Crane, Jack London

6. Prose Fiction of the 1920s: Theodore Dreiser, Edith Wharton, Willa Cather, Sherwood Anderson. Post WW1 Novel: Harry Sinclaire Lewis, John Dos Passos, Gerttrude Stein, Henry Miller

7. The Novel: William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway

8. 20c Poetry: Robert Frost, Nicholas Vachel Lindsay, e e cummings, Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot, William Carlos Williams.

Post WW2 Poetry: Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Sylvia Plath, Theodor Roetke, John Ashberry, William Meredith, Adrienne Rich. Afro-American Poets: Langston Hughes, Coutee Cullen, Leroi Jones/Amiri Baraka

9. Drama. Eugene O’Neil, Lillian Hellman, Arthur Miller, Tennessee Williams, William Inge, Edward Albee, Arthur Kopit, Sam Shepard

10. The Novel from 1930s till the 1960s: John Steinbeck, Thomas Woolfe, Richard Wright, Saul Bellow, Colin MacCullers, James Baldwin, Truman Capote, James Jones, Jack Kerouac, Norman Mailer, JD Salinger, Gore Vidal

11. The Novel after the 1960s. Postmodernism: Bernard Malamud, Kurt Vonnegut, Ray Bradbury, John Cheever, Philip Roth, Joseph Heller, William Styron, John Updike, Joyce Carol Oates, Thomas Pynchon, John Barth, Toni Morrison, Don De Lillo, Donald Barthelme, Anne Beattie, William Burroughs, Richard Brautigan, E. L. Doctorow

12. US Literature at the Turn of the Millennium: Raymond Carver, Robert Coover, William H. Gass, Ursula K. Le Guin, Bobbie Ann Mason, Susan Minot, Tim O’Brien, Amy Tan, Alice Walker, William Gibson, Ishmael Reeed, William Gass, Gloria Anzaldua, Leslie Marmon Silko, Kathy Acker, Paul Auster, Maxine Hong Kingston

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Introduction. Historical Background. Periods. The Colony (1607-1776).

Native American Literature. 18c. Poetry: Philip Freneau. American Romanticism. 18c. Prose: Benjamin Franklin, Thomas Paine, Charles Brockden Brown

2. American Romanticism. 19c. Prose. James Fenimore Cooper, Washington Irving.

19c Poetry: Henry Longfellow, John Greenleaf Whittier, Edgar Alan Poe. Transcendentalism. Brook Farm: Emerson, Thoreau, Nathanael Hawthorne

3. New Vistas in Poetry: Walt Whitman, Emily Dickinson.

Turn of the Century Poetry: Edgar Lee Masters, Carl Sandberg, Amy Lowell

4. 19c Prose: Edgar Alan Poe, Harriet Beecher Stowe, William Dean Howells.

Local Color. Francis Bret(te) Harte, Mark Twain. End of the Century Prose:

Herman Melville, Henry James

5. Turn of the Century Prose: Frank Norris, O. Henry, Upton Sinclair,

Hamlin Garland, Stephan Crane, Jack London

6. Prose Fiction of the 1920s: Theodore Dreiser, Edith Wharton, Willa Cather, Sherwood Anderson. Post WW1 Novel: Harry Sinclaire Lewis, John Dos Passos, Gerttrude Stein, Henry Miller

7. The Novel: William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway

8. 20c Poetry: Robert Frost, Nicholas Vachel Lindsay, e e cummings, Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot, William Carlos Williams.

Post WW2 Poetry: Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Sylvia Plath, Theodor Roetke, John Ashberry, William Meredith, Adrienne Rich. Afro-American Poets: Langston Hughes, Coutee Cullen, Leroi Jones/Amiri Baraka

9. Drama. Eugene O’Neil, Lillian Hellman, Arthur Miller, Tennessee Williams, William Inge, Edward Albee, Arthur Kopit, Sam Shepard

10. The Novel from 1930s till the 1960s: John Steinbeck, Thomas Woolfe, Richard Wright, Saul Bellow, Colin MacCullers, James Baldwin, Truman Capote, James Jones, Jack Kerouac, Norman Mailer, JD Salinger, Gore Vidal

11. The Novel after the 1960s. Postmodernism: Bernard Malamud, Kurt Vonnegut, Ray Bradbury, John Cheever, Philip Roth, Joseph Heller, William Styron, John Updike, Joyce Carol Oates, Thomas Pynchon, John Barth, Toni Morrison, Don De Lillo, Donald Barthelme, Anne Beattie, William Burroughs, Richard Brautigan, E. L. Doctorow12. US Literature at the Turn of the Millennium: Raymond Carver, Robert Coover, William H. Gass, Ursula K. Le Guin, Bobbie Ann Mason, Susan Minot, Tim O’Brien, Amy Tan, Alice Walker, William Gibson, Ishmael Reeed, William Gass, Gloria Anzaldua, Leslie Marmon Silko, Kathy Acker, Paul Auster, Maxine Hong Kingston

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


преносим компютър и прожектор за презентациите на студентите

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 28 август 2016 г. :: :: Стр. от .Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница