Европейски парламентстраница4/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Държава

Малта

Наименование и ранг на акта

Етичен Кодекс от 2007г. (Code of ethics for members of House of the Representatives).
Наредба за правата и привилегиите на членовете на Народното събрание в Малта (ORDINANCE XX of 1942, as amended by Ordinance VI of 1959; Acts:XIII of 1974, XXII of 1976, IV and XIII of 1983 and XI of 1995; and LegalNotice 409 of 2007.)

Източници

http://www.parliament.gov.mt/codeofethics-mp?l=1 (Етичен кодекс)

http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_3/chapt113.pdf

(Наредба за правата и привилегиите на членовете на народното събрание в Малта)

http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_1/chapt0.pdf (Конституцията на Малта)

Предмет и обхват на регулиране

През Май 1995 година Парламентът на Малта прави редица промени в Наредбата за правата и привилегиите на членовете на народното събрание. Сред тези промени е и въвеждането на т.нар. „Етичен кодекс за членовете на Народното събрание”, който се въвежда за първи път в малтийското законодателство. В следствие на уредения за първи път Етичен кодекс за депутати, се създават и приемат редица Етични кодекси в различни професии, например Етичен кодекс на журналистите, на медицинските лица, на търговците и т.н.

Етичният кодекс за членовете на Народното събрание установява стандарти за правилно поведение, които самите депутати предлагат да съблюдават като избрани представители, служещи на страната си, в най- демократичната от всички институции в страната.

Според председателя на тогавашното Народно събрание Л. Гонзи, иновацията в създаването на Етичния кодекс за депутатите не представляват сами по себе си уредените стандарти за поведение, тъй като те винаги са имали задължението да се държат с достойнството, което подобава на постовете им. Новото всъщност по същността си е самото кодифициране на тези правила, което е още един, нов начин за публичен надзор от страна на обществото спрямо дейността на на неговите представители.

Кодексът също така въвежда и Регистър за Интересите на членовете на Народното събрание, в който ще се събира лична информация, декларирана от всеки от депутатите, като част от тази информация преди не е била публично оповестявана, а сега вече е достъпна за публичен надзор.Цели и ценности

Основна цел на Етичния кодекс за членовете на Народното събрание е да се докаже отдадеността на народните представители към обществото и тяхната решимост да изпълняват задълженията си чрез най- високите възможни стандарти, както и неспиращ стремеж към затвърждаване на демократичните ценности в страната.

Принципи

-

Правила на поведение

 • Всеки член на Народното събрание по всяко време, вън и вътре в сградата на Парламента, ще се държи по начин, който отразява статуса и достойнството на Народното събрание;

 • Всеки член на Народното събрание ще се придържа към духа и буквата на правилата на Народното събрание и към правилата на надлежно учредените комисии, съдържащи се в рамките на Правилата за дейността на Парламента, както и към всяка резолюция, одобрена от Народното събрание;

 • Всеки член на Народното събрание не може да получава никакво възнаграждение или обезщетение под каквато и да е форма за работата си като член на Народното събрание, с изключение на служебното си възнаграждение като член на Народното събрание;

 • Докато е член на Народното събрание, всеки член е длъжен да предава оплакванията на неговите избиратели и да ги представлява пред правителствените институции, доколкото е длъжен да не упражнява никакъв вид неправомерно влияние, заплахи или да упражнява натиск в процеса на упражняване на своята дейност;

 • Всеки член на Народното събрание ежегодно, в срок, установен от Председателя на Народното събрание, посочва в Регистъра следните интереси:

  1. Работата или професията, и в случай, че се намира като страна по трудово правоотношение, посочва се и името и адреса на работодателя;

  2. Негови/нейни собствени недвижими имоти, тези на съпруга, тези на низходящите му роднини, както и тяхната употреба и произход;

  3. Дялове в търговски предприятия, инвестиции, включително и парични влогове в банки, и всякакъв вид друг доходоносен интерес;

  4. Директорски или други официални позиции в търговски дружества, сдружения, бордове, кооперациите или други групи, включително доброволни сдружения;

  5. Всеки член на Народното събрание, който има професионален интерес, включително и интерес в консултантски дейности, управление или каквато и да е форма на връзка, доходоносна или не, с лица, групи или дружества, които имат пряк интерес по отношение на Законодателството на Народното събрание, е длъжен да декларира този свой интерес при първа възможност, но при всички случаи – преди законопроектът да е минал за гласуване на второ четене;

  6. Всеки член на Народното събрание е длъжен да не приема подаръци от едно или повече лица, групи или дружества, които имат или са имали какъвто и да било пряк или косвен интерес по отношение на законодателството на Народното събрание

  7. Всеки член на Народното събрание е длъжен да не приема хонорари за речи, статии или публикации, както и друга подобна дейност от което и да е лице, организация или дружество, извън обикновено дължимото и обичайното за подобен вид услуги;

  8. Всеки член на Народното събрание, който е осъществил визита извън Малта, финансирана частично или изцяло от едно лице, група или дружество, което има пряк интерес от законодателството на народното събрание, е длъжен да декларира този факт в регистъра, воден и съхраняван от Председателя на Народното събрание с тази цел, като тази информация също е публична;

  9. Всеки член на Народното събрание е длъжен да уведоми незабавно Председателя на Народното събрание, както и компетентните органи, всеки опит за корупция, натиск или упражняване на неправомерно влияние от трети лица, целящи да повлияят на неговото поведение като член на Народното събрание.

Този Регистър се съхранява от Председателя на Народното събрание, като съдържанието му е отворено за инспектиране от обществото.

 1. Няма да се прави препоръка по отношение на професията, работата или друг вид работни занимания по отношение на члнството в Народното събрание, което по някакъв начин би дало каквото и да е предимство или полза на член на Парламента.

Несъвместимост

Несъвместимостите с поста на член на Народното събрание са уредени в чл 54 от Конституцията на Малта.

Основни сред тях са: • Не може да бъде избирано за народен представител лице, в случай че то е гражданин на друга държава, различна от Малта, което е придобило това друго гражданство по свое собствено желание или се намира в условията на подписана от него декларация за вярност;

 • Освен ако не е налице решение на Народното събрание - лице, което заема пост или представлява публична организация или е член на въоръжените сили на Правителството на Малта. Изключение се прави в случай, че е преподавател в Университета в Малта и работата му ще позволява съвместимост с преподавателската дейност;

 • Ако има дял или е партньор в дружество с неограничена отговорност, или директор, или управител на дружество, което е партньор или има дял в дружество с неограничена отговорност, се намира в договорни отношения с организация със стопанска цел и в срок от един месец преди датата на изборите, не е публикувал в Държавен вестник факта на подобен вид договор или правоотношения, или интереса си, или интереса от такова дялово участие, партньорство или дружество;

 • Ако е бил обявен в несъстоятелност, банкрут, осъждан за това според законодателството на Малта;

 • Ако е бил обявен за невменяем поради ментална нестабилност или разточителство със съдебно решение от малтийски съд, или по друг някакъв начин е констатирано, че е с нестабилен ум;

 • Ако е бил осъден на смърт с присъда, наложена му от
  съд в Малта или изтърпява наказание лишаване от свобода (независимо от продължителността), включително и ако по- късно е заменена с по- лека присъда;

 • Ако заема каквато и да било длъжност в органите или администрацията за избор на народни представители, включително и тези, които обработват или събират, или ревизират резултатите и регистрите от провежданите избори;

 • Ако е загубил свои депутатски мандат или възможността за кандидатура според законодателството в Малта, по причина, че е бил обвинен в каквото и да е нарушение, свързано с избор на народни представители.

Деклариране и регистриране на интереси

Съществува специален Регистър за регистрация и деклариране на интереси на членовете на Народното събрание, който се води и съхранява от Председателя на Парламента в Малта. Същевременно този регистър е отворен, публично достъпен, така че обществото да може да упражнява т.нар. „публичен надзор” върху своите представители.

Какво се декларира е посочено както в Наредбата за привилегиите и правата на членовете на Народното събрание, така и в Етичния кодекс.Този регистър е въведен през 1995 г., а през 2007 година се кодифицира като част и от Етичния кодекс.
В чл. 5 от Етичния кодекс са поместени следните точки, по които всеки член на Народното събрание в Малта трябва да регистрира и декларира интерес:

  1. Работата или професията, и в случай, че се намира като страна по трудово правоотношение, посочва се и името и адреса на работодателя;

  2. Негови/нейни собствени недвижими имоти, тези на съпруга, тези на низходящите му роднини, както и тяхната употреба и произход;

  3. Дялове в търговски предприятия, инвестиции, включително и парични влогове в банки, и всякакъв вид друг доходоносен интерес;

  4. Директорски или други официални позиции в търговски дружества, сдружения, бордове, кооперациите или други групи, включително доброволни сдружения;

  5. Всеки член на Народното събрание, който има професионален интерес, включително и интерес в консултантски дейности, управление или каквато и да е форма на връзка, доходоносна или не, с лица, групи или дружества, които имат пряк интерес по отношение на Законодателството на Народното събрание, е длъжен да декларира този свой интерес при първа възможност, но при всички случаи – преди законопроектът да е минал за гласуване на второ четене;

  6. Всеки член на Народното събрание е длъжен да не приема подаръци от едно или повече лица, групи или дружества, които имат или са имали какъвто и да било пряк или косвен интерес по отношение на законодателството на Народното събрание

  7. Всеки член на Народното събрание е длъжен да не приема хонорари за речи, статии или публикации, както и друга подобна дейност от което и да е лице, организация или дружество, извън обикновено дължимото и обичайното за подобен вид услуги;

  8. Всеки член на Народното събрание, който е осъществил визита извън Малта, финансирана частично или изцяло от едно лице, група или дружество, което има пряк интерес от законодателството на народното събрание, е длъжен да декларира този факт в регистъра, воден и съхраняван от Председателя на Народното събрание с тази цел, като тази информация също е публична;

  9. Всеки член на Народното събрание е длъжен да уведоми незабавно Председателя на Народното събрание, както и компетентните органи за всеки опит за корупция, натиск или упражняване на неправомерно влияние от трети лица, целящи да повлияят на неговото поведение като член на Народното събрание.

Конфликт на интереси

-

Лобиране: допустимост и предели

-

Санкции

Временно отстраняване от работното място

Контролни органи.

Председателят на Народното събраниеДържава

Обединено Кралство на Великобритания и Северна Ирландия(Англия)

Наименование и ранг на акта

Етичен кодекс

В Англия материята е регламентирана в отделен етичен кодекс. Контролът за неговото спазване се оъществява от специално създадени за тази цел органи. В този смисъл съдилищата не са компетентни по въпроси, отнасящи се до неговото нарушаване.Източници

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldcond/ldcond.htm - Етичен кодекс в Камарата на Лордовете

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmcode.htm - Етичен кодекс в Камарата на Общините

www.parliament.uk – Парламента във Великобритания

Предмет и обхват на регулиране

Целта на Кодекса е да подпомага членовете на Камарите при изпълнение на задълженията им. Той се прилага във всички аспекти на обществения живот. Задълженията, посочени в Кодекса, са в допълнение към тези, които се отнасят до всички членове, по силата на процедурни и други правила на Камарите и на решенията на Председателите.

Цели и ценности

По силата на своята клетва за вярност, членовете на Камарата са длъжни да бъдат верни и лоялни на Нейно Величество Кралицата, наследниците и провоприемниците на короната, в съответствие със закона.

Принципи

В Камарата на Лордовете и тази на Общините съществуват седем принципа: всеотдайност, почтеност, обективност, отговорност, прозрачност, честност, лидерство.

Правила на поведение

Очаква се членовете да спазват съответните правила и резолюции на Камарите.Те трябва да избягват конфликта на интереси, но ако има такъв - винаги трябва да работят за благото на обществото.Членовете трябва да имат предвид, че информацията, която получават в хода на своите парламентарни задължения, трябва да се използва само във връзка с тези задължения, без да извличат финансова полза от тях. Членовете трябва да се държат по начин, който да запази и засили общественото доверие и почтеността към Парламента и никога да не предприемат действия, които биха компрометирали Камарата на Лордовете и тази на Общините, както и техните членове.

Несъвместимост

Кодексът не съдържа конкретни разпоредби за несъвместимост на народните представители.

Неизбираемост
Деклариране и регистриране на интереси

Подчетава се, че народните представители следва да декларират всеки съотносим интерес, който би бил в състояние да окаже влияние върху публичните им задължения. Това са:
1. Директорски постове в държавни или частни компании, включително такива постове, които се заемат от партньор (в личния живот) или дете на член на Камарите, ако стойността на възнаграждението надвишава заплатата, получавана в Парламента с 1% (т.е. 590 британски паунда);
2. Заплати от други назначения – всяка заемана длъжност, от която се получава заплата или извършване на търговска дейност на стойност, надвишаваща заплатата, получавана в парламента с 1% или от която депутатът има финансов интерес;
3. Услуги – всяко заплатено назначение, което е свързано с предоставянето на услуги, зависещи до голяма степен от позицията на лицето като депутат в парламента. Описват се имената на клиентите и видът на техния бизнес;
4. Спонсорство – всяко дарение на избирателния район, от който е издигната кандидатурата на депутата, надвишаващо сумата от 1000 британски паунда за предходните 12 месеца и което е било специално свързано с кандидатурата на депутата, както и всякаква друга форма на спонсориране или на материална подкрепа, надвишаваща 1000 паунда годишно;
5. Подаръци, ползи, лични услуги – всички подаръци, ползи и лични услуги, които е получил член на парламента или неговия съпруг(партньор), надвишаващи 1% от заплатата му на депутат и направени във връзка с позицията му в парламента;
6. Международни визити – всички международни посещения на депутат, негов съпруг (партньор) през предходните 12 месеца, свързани с позицията му в парламента, когато стойността на посещението надвишава 1% от заплатата му като депутат и разходите на са били изцяло покрити от него или от държавните фондове на Англия;
7. Подаръци и възнаграждения от други държави – всеки подарък или възнаграждение, надвишаващи 1% от заплатата, получавана в парламента, получени в предходните 12 месеца от депутата, негов съпруг (партньор) от името на чуждестранно правителство, организация или лице, свързани с позицията му в парламента;
8. Земя и недвижима собственост – земя или недвижима собственост (различно от личното жилище на депутата, съпруг(-ата) или партньора, възлизащи на стойност по-висока от 59 000 британски паунда или получаването на наем, надвишаващ 10% от получаваната заплата като депутат(т.е. 5 900 британски паунда);
9. Дялово участие – притежанието на повече от 15% от дяловия капитал на дадена фирма или акции, възлизащи на 15% или по-малко, чиято стойност надвишава заплатата, получавана от парламента;
10. Разни – всякакви други интереси, които депутатът счита за редно да бъдат декларирани.
Кодексът въвежда изискването членовете на Камарите да декларират преди да вземат участие в определена дейност в Камарите всеки интерес, който е съотносим към контекста на дебата или въпроса, който се обсъжда.Той се отнася към въпрос, от който член на Камарата, неговия партньор или дете, могат да имат имотна облага от решението.

Всеки член е длъжен да декларира своите интереси в Регистъра на интереси в отделните Камари.Конфликт на интереси

Наложена е забрана на членовете на Камарата да се възползват от служебното си положение или от достъпа си до информация с цел лично облагодетелстване.

Членовете следва да се въздържат от гласуване по даден въпрос, само ако имат пряк, явен, личен или паричен интерес от дадения въпрос.

Kодексът въвежда изискването народните представители да декларират предварително, преди да вземат участие в определена дейност на НС, всеки интерес, който е съотносим към контекста на дебата или въпроса, който се обсъжда. Той (интересът) трябва да се отнася към въпрос, от който народният представител (или неговият партньор или дете) може да добие имотна облага от решението по въпроса и когато тази облага ще бъде по-голяма от тази, която по принцип биха добили други лица, засегнати от решението. Това е нужно с оглед на необходимостта останалите народни предствители да формират адекватна и балансирана оценка по въпроса.

Народният представител е задължен да се въздържи от гласуване по всеки въпрос, който се отнася до интерес, който следва да бъде деклариран, в случай че конкретното решение на НС или на дадена комисия би довело до имотна облага на народния представител, по-голяма от тази, която по принцип биха добили други лица, засегнати от решението.Лобиране: допустимост и предели

В Англия не съществуват норми, които да регламентират лобистката дейност и свързаните с нея процедури за акредитация, регистрация и правила за поведение. Не са познати легални дефиниции за „лобист” и „лобистка дейност”.

Санкции

При наличие на нарушение и разкриването му, санкцията е отстраняване за определен период от Камарата на Лордовете. В Камарата на Общините санкциите са публично извинение, заради нерегистриран интерес и изключване от Камарата в обвинение за изнасяне и злоупотреба с информация.

Контролни органи

Подкомисия за интересите на Лордовете; Комисар в Камарата на Общините; Председателите; Камарата на Лордовете и Камарата на Общините.


Държава

Обединено Кралство на Великобритания и Северна Ирландия (Уелс)

Наименование и ранг на акта

Етичен Кодекс за Членове на Народното Събрание на Уелс
В Уелс материята е регламентирана в отделен етичен кодекс. Контролът за неговото спазване се оъществява от специално създадени с тази цел органи. В този смисъл съдилищата не са компетентни по въпроси, отнасящи се до неговото нарушаване.

Източници

http://www.assemblywales.org/memhome/mem-commissioner-standards/cod-ymddygiad.htm - Етичен кодекс

Предмет и обхват на регулиране

Кодексът има сравнително тесен обхват на регулиране. Правилата, които той съдържа, се изчерпват в общи линии с изброяването на основните принципи, по които трябва да се водят народните представители и категориите интереси, които подлежат на деклариране.

Цели и ценности

Двете основни цели, които кодексът си поставя са:

 1. да служи като напътствие за народните представители по отношение на поведението, което се очаква от тях в изпълнение на техните обществени функции

 2. да осигури прозрачността и отговорността, нужни за общественото доверие по отношение на изпълнението на служебните функции на народните представители

Принципи

Седемте основни принципа, изброени от кодекса са:


 1. Всеотдайност - народните представители следва винаги да изпълняват своите функции само и единствено във връзка с обществения интерес и никога с цел да получат имотна облага за себе си, своето семейство или приятели. Също така е подчератана нуждата при възникнал конфликт между техни лични интереси и публични такива, винаги да дават предпочитание на вторите.
 1. Почтеност – народните представители не трябва да се поставят в положение, което би довело до тяхна финансова или друга зависимост от трети лица или организации, които биха им повлияли при осъществяването на служебните им задължения. Подчертана е също така нуждата да се държат по начин, който само би поддържал и засилвал общественото доверие в институцията, както и да избягват прояви, които биха сринали нейната репутация.
 1. Обективност – при осъществяване на публичната си функция, народните представители следва да вземат предвид всички обстоятелства по случая, когато вземат решение.
 1. Отговорност – народните представители са отговорни за своите решения и действия пред обществото и следва да се подлагат на каквито и да е мерки за проверка на тяхната работа, които са необходими. Тук е подчертано и задължението средствата, разпределени на народните представители с публично предназначение, да се използват строго по предназначението си.
 1. Откритост – народните представители следва да бъдат колкото е възможно открити относно решенията и действията си пред обществото. Тогава, когато определена информация следва да остане в тайна, то това може да стане само ако общественият интерес го налага. Тук е подчертана нуждата от това да не се възпрепятстват лица, които по закон имат право на достъп до информация. Същевременно се набляга и на необходимостта информацията, която е класифицирана като тайна, да не бъде изнасяна в нарушение на законовите разпоредби, както и да не се използва за придобиване на лична облага. Обоснована е също така и необходимостта тогава, когато народните представители участват в организации, с които имат финансови взаимоотношения и тази информация не подлежи на обнародване, то те да имат предвид, че следва да бъдат отворени и честни по отношение на тази информация със своите колеги и други длъжностни лица.
 1. Честност – народните представители имат задължението да декларират всеки свой частен интерес, който има отношение към обществените им задължения, като още веднъж е изтъкната необходимостта при конфликт между двата интереса, да дават предпочитание на обществения.
 1. Лидерство – народните представители следва да спазват и поддържат тези принципи, като бъдат лидери при тяхното осъществяване и винаги служат за пример.

Правила на поведение

Преди да изброи седемте основни принципа, кодексът извежда четири основни правила за поведение на членовете на НС на Уелс. Съгласно тях, членовете трябва да:
а) се съобразяват с Етичния кодекс;
б) действат в съответствие със собствената си чест;
в) не приемат каквато и да е награда или стимул за упражнено парламентарно влияние;
г) не гласуват, упражняват парламентарен контрол, въвеждат предмет за обсъждане, в замяна на плащане или друга материална облага.
Kодексът препраща към други нормативни актове във връзка с регламентацията на използването на средства на НС, както и във връзка с достъпа до информация. Въвежда се също изискаването всички останали служители в НС да се събразяват с кодекса, както и да бъдат политически безпристрaстни при изпълнение на задълженията си.
Кодексът обръща внимание и на взаимоотношенията между народните предствители и комитета, който следи за спазването му. Съгласно тези разпоредби, народните представители са длъжни да оказват съдействие на членовете на комитета, които разследват тяхното поведение. Те също така следва да се въздържат от опити за оказване на влияние върху членове на комитета, във връзка с вземане на решения по оплаквания. Въведено е и задължението им да изпълняват и предават точно препоръките на комитета.


Несъвместимост

Кодексът не съдържа конкретни разпоредби за несъвместимост на народните представители. Позициите, които са несъвместими с мандата на народен представител, са изброени в “The National Assembly for Wales (Disqualification) Order 2006”. В този акт се съдържа подробен списък на тези позиции.

Деклариране и регистриране на интереси

След принципите са изброени специфични правила за поведение. На първо място са изброени фактите, които следва да бъдат декларирани. Подчертава се, че народните предствители следва да декларират всеки съотносим интерес, който би бил в състояние да окаже влияние върху публичните им задължения. Следва изброяване на категориите интереси, които подлежат на деклариране:


 1. Директорски постове в държавни или частни компании, включително такива постове, които се заемат от партньор (в личния живот) или дете на народния представител и включително в такива компании, където не се плаща пряко възнаграждение, а последното се плаща посредством трети компании от същата група;
 1. Всяка друга работа, търговия, занаят или професия, които се упражняват от народния представител, неговия партньор или дете и която е платена или от която представителят има паричен интерес;
 1. Имената на клиентите на народния представител, неговия партньор или дете, когато услугите, които им се оказват, произтичат от или имат връзка със служебното положение на народния представител;
 1. Подаръци, услуги или други материални облаги над определена стойност, дадени на народния представител, на неговия партньор или дете от компания, организация или лице, когато произтичат от или имат връзка със служебното положение на народния представител;
 1. Всяко възнаграждение или друга материална облага, която народният представител, неговия партньор или дете са получили от държавна или частна компания или друго лице, които са предлагали, предлагат или са сключили договор с Народното Събрание;
 1. Финансово спонсорство за избирането му като народен представител, когато със знанието на народния представител, спонсорството надхвърла 25% от разходите по кампанията; или спонсорство след избирането му като народен представител от всяко лице или организация, като следва да се декларира дали спонсорството включва плащания на народния представител или друга имотна облага;
 1. задгранични пътувания на народния представител, на неговия партньор или дете, които произтичат от или са във връзка със служебното му качество и когато не са изцяло покрити от него или от обществените стредства;
 1. всяка земя или друга собственост на народния представител, на неговия партньор или дете, която има значителна стойност или от която се получава значителен доход, различна от дом, който се използва за жилищни цели на народния представител, на неговия партньор или дете;.
 1. имената на компании или други образувания, в които народният представител сам, заедно с, или от името на неговия партньор или дете, има съществен интерес или в които неговият партньор, или дете имат съществен интерес, изразяващ се в притежание на дялове с номинална стойност, надвишаваща 1% от капитала или по-малко от 1%, но повече от определено количество (последното следва да се конкретизира от НС);
 1. възмездно или безвъзмездно членство или председателство от страна на народния представител или неговия партньор или дете в което и да е образувание, спонсорирано изцяло или отчасти от НС.

Конфликт на интереси

Kодексът въвежда изискването народните представители да декларират предварително, преди да вземат участие в определена дейност на НС, всеки интерес, който е съотносим към контекста на дебата или въпроса, който се обсъжда. Той (интересът) трябва да се отнася към въпрос, от който народният представител (или неговият партньор или дете) може да добие имотна облага от решението по въпроса и когато тази облага ще бъде по-голяма от тази, която по принцип биха добили други лица, засегнати от решението. Това е нужно с оглед на необходимостта останалите народни предствители да формират адекватна и балансирана оценка по въпроса.
Народният представител е задължен да се въздържи от гласуване по всеки въпрос, който се отнася до интерес, който следва да бъде деклариран, в случай че конкретното решение на НС или на дадена комисия би довело до имотна облага на народния представител, по-голяма от тази, която по принцип биха добили други лица, засегнати от решението.

Лобиране: допустимост и предели

Липсват разпоредби, които уреждат тази материя.

Санкции

Народният представител може да бъде порицан за действията си. Най-тежката санкция може да бъде временно преустановяване правомощията на народния представител.


Контролни органи

Контролът за спазването на Кодекса се осъществява от специален комисар, назначен от НС на Уелс. Той следва да дава съвети и да осигурява съдействие по всякави въпроси и принципи относно поведението на народните представители. Също така е оправомощен независимо да провежда разследвания по оплаквания за нарушения на кодекса. След като е подадено оплакване и проведено разследване, докладът се изпраща до специален комитет, който следи за спазването на кодекса. Комитетът взима решение дали има нарушение и каква следва да бъде санкцията в случай на констатирано сериозно такова. Комитетът не е оправомощен да налага санкции, той може само да препоръчва такива – крайното решение се взима от НС на Уелс.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница