Европейски съюз европейки фонд за регионално развитиеДата26.11.2017
Размер138.5 Kb.ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще


www.eufunds.bg
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg
BG161PO003-2.3.03-0001/Se-……./............... 2014 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ”

Днес, ............................... 2014 г., в гр. София, се сключи настоящият договор между Министерство на икономиката и енергетиката, представлявано от Иван Айолов, заместник-министър на икономиката и енергетиката и Станка Стоименова – главен експерт в отдел „Финансов“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“, упълномощени със Заповед № РД-16-987/19.07.2013г. на министъра на икономиката и енергетиката, с адрес гр. София 1050, ул. "Славянска" № 8, IBAN BG79 BNBG 9661 3000 1026 01, във връзка с изпълнението на проект ”Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” (проекта), за който проектното предложение е одобрено със Заповед № РД-16-1816 от 21.12.2012 г. на ръководителя на Договарящия орган за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.03 от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013 г. (Оперативната програма), с конкретен бенефициент Министерство на икономиката и енергетиката, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна

и

……………………………………………………., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………. БУЛСТАТ…………………………………..………………………, ЕИК……………………………………………………..; идентификационен номер по ДДС……………………, банкова сметка – IBAN ……………………………………………, код – BIC ………..…………………… при банка………………….……………………………………………, тел./факс: ……………………………….., представлявано от ……………………………………………………………………………………………, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга,


като страните се споразумяха за следното: 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да разработи документации за възлагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”, одобрен за финансиране със Заповед № РД-16-1816/21.12.2012г. на ръководителя на Договарящия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособност на българската икономика“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“, с конкретен бенефициент Министерство на икономиката и енергетиката (Проекта) както следва:

1. Открита процедура за избор на Консултант по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор;

2. Открита процедура за избор на инженер на бенефициента, в т.ч. и инвеститорски контрол на обекта;

3. Процедура по чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за избор на консултант на бенефициента по управление на газопровода;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква да се промени вида на процедурите, посочени в ал. 1, с цел гарантиране правилното прилагане на изискванията на действащото законодателство и на Управляващия орган на Оперативната програма.

(3) Изпълнителят е длъжен да отстрани бележките на Възложителя по изготвената документация в срок от 3 работни дни след получаване на същите.

(4) На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, изключителните имуществени и неимуществени авторски права за България и чужбина върху резултатите, получени при изпълнението на договора за обществена поръчка, приложенията към тях и всички останали материали, създадени по и/или във връзка с изпълнението на поръчката, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да ги използва за целта, за която са поръчани, да ги усъвършенства, и да ги използва за всякакви свои цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на всяка една от услугите по чл. 1, ал. 1 е ............. календарни дни, считано от дата, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след предоставяне от него на необходимата информация.

(2) С оглед определяне на приложимото право, в уведомлението се посочва предвижданата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дата на откриване на всяка от процедурите.

(3) Уведомяването и изпълнението ще бъде направено в срок до 31.12.2014 г.

(4) Възложителят може да уведоми Изпълнителя за едновременно изпълнение на една или повече от услугите по чл. 1, ал. 1.


ІІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. София ул. “Триадица №” 8, с придружително писмо адресирано до г-н Иван Айолов, заместник-министър на икономиката и енергетиката пълния комплект документации по чл. 1, ал. 1 в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на магнитен носител.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда и се произнася по документация като:

1. приема документацията без забележки.

2. при непълнота, неточности и/или противоречия в представена документация и други документи и несъответствие с изискванията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисква тяхното преработване и/или допълване в срок от 3 работни дни. За преработването/допълването на документациите и други документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. не приема документация когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я е преработил/допълнил, при условията на предходната точка, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена.

(3) Предаването и приемането на всяка от разработените документации, след отстраняване на бележките по реда на ал. 2, се удостоверява с приемо-предавателен протокол (по образец на Оперативната програма), подписан от Изпълнителя и Възложителя. За Възложителя протоколът се подписва от ръководителя на проекта.


ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Цената на поръчката, предмет на договора, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представляващо неразделна част от договора, е в размер на …………… (....................................................................................) лева, без включен ДДС или в размер на (....................................................................................) лева, с включен ДДС, както следва:

1. За Открита процедура за избор на Консултант по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор - в размер на …………… (....................................................................................) лева, без включен ДДС или в размер на (....................................................................................) лева, с включен ДДС;

2. За Открита процедура за избор на инженер на бенефициента, в т.ч. и инвеститорски контрол на обекта -в размер на ……………………………………………………………………………………….. (....................................................................................) лева, без включен ДДС или в размер на (....................................................................................) лева, с включен ДДС


 1. За Процедура по чл. 14, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за избор на консултант на бенефициента по управление на газопровода - в размер на …………… (....................................................................................) лева, без включен ДДС или в размер на (....................................................................................) лева, с включен ДДС

(2) Плащането на цената по ал. 1 се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лева за всяка от разработените документации по ал. 1, т. 1/ т. 2/ т.3, както следва:

1. 60 % от сумата за конкретната документация - в срок от 10 работни дни от датата на приемо-предавателния протокол по чл. 3, ал. 3 и представяне в отдел „Финансов” на МИЕ на оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. окончателно плащане в размер на 40 % от сумата за конкретната документация - в срок от 10 работни дни след изтичане на срока за подаване на оферти за съответната процедура по чл. 1, ал. 1 и представяне в отдел „Финансов” на МИЕ на оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: банкова сметка – IBAN………………………………………………….., код – BIC…………………………….при банка……………………..……………………………………………………………, клон………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(4) Задължителен реквизит на фактурата е изразът: „Разходът се извършва по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.03 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители по проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”, сключен с МИЕ”.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи услугите по настоящия договор в срока и при условията, договорени между страните;

2. да осъществява контрол по изпълнението предмета на договора, без с това да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да дава препоръки и указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел подобряване изпълнението на договора;

4. да изисква преработване/допълване на документация;

5. да не приеме документация, при условията на чл. 3, ал. 2, т. 3 от договора;

6. да прекрати едностранно договора, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни която и да услуга в обема, срока и при условията на настоящия договор и офертата на изпълнителя.

7. да получава информация за хода на изпълнението на договора.


(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предвижданата дата на оповестяване на всяка от процедурите и да предостави необходимата информация за изпълнение на дейностите по този договор;

2. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на работата му;

3. да приеме документация по чл. 1, ал. 1 при условията на чл. 3.

4. да заплати уговорената цена, в сроковете и при условията, предвидени в договора.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговорената цена, в сроковете и при условията, предвидени в договора;

2. да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията си.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, публикувани на интернет адрес http://www.opcompetitiveness.bg.

(2)  При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативната програма, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва: 1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативната програма;

 2. за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, посочен в чл. 1 съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.;

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен и да:

 1. предостави услугите по този договор компетентно, грижливо, добросъвестно и своевременно при пълно спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимата нормативна уредба;

 2. отразява в срок до 3 работни дни получените становища при осъществен предварителен контрол по ЗОП и да коригира изработените документи;

 3. в случай на влязло в сила решение на КЗК или ВАС, с което се отменя решение или действие на Възложителя, да коригира изработените документи съобразно задължителните указания на КЗК или ВАС в срок, определен от Възложителя, освен ако:

А) Възложителят вече няма интерес от изпълнението и уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това или;

Б) Възложителят прекрати договора, съгласно чл. 13, ал.1, т. 3, б. А); 1. дава предложения за разяснения по постъпили въпроси по реда на чл. 29 от ЗОП в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

 2. подготвя предложения и становища във връзка с административни и съдебни производства (мотивирани и съобразени с административната и съдебна практика), касаещи изготвяните от него проекти на документации;

 3. опазва конфиденциалната информация, станала известна на Изпълнителя при или по повод изпълнение на настоящия договор:

  1. „Конфиденциална информация” означава всяка информация с поверителен характер (независимо от вида на информацията – устен или писмен, или от носителя й – на хартия, диск или друго устройство, съставляващо информационен носител), включително и не само: този договор, информация за Проекта, собствеността, технологиите, маркетинга и друга информация, свързана с дейността на Възложителя, както и ноу-хау, права на интелектуална собственост и всяка друга информация, съставляваща търговска тайна;

  2. конфиденциалната информация може да се представя на трети лица само със съгласието на Възложителя;

 1. ангажира за изпълнение на задълженията си по този договор, посочените в офертата му експерти за целия срок на договора. Промяната на експерт от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това /прекратяване на трудово или др. правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др./. Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, професионална квалификация, опит и сертификати на първоначално одобрения, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изискуемите документи.

 2. участва в организирани от Възложителя срещи във връзка с изпълнението на договора;


Чл. 8. (1) Изпълнителят не може да предприема или да допуска каквито и да са действия или бездействия, които могат да поставят собствените му интереси в конфликт с интересите на Европейската Общност. При възникване на такъв случай, Изпълнителят следва да се въздържи от тези действия или бездействия и да уведоми Възложителя.

(2) Налице е конфликт на интереси, когато безпристрастното и обективно изпълнение на Изпълнителя или на членове на неговия персонал за изпълнение на договора се компроментират по причини, свързани със семейство, чувства, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг интерес, който се споделя от получателя на средства, както е дефиниран в чл. 57 от Регламент 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета.


VІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на ангажираните от него лица за изпълнението на поръчката.

Чл. 10 (1) При забавяне изпълнението на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от съответната стойност по чл. 4, ал. 1, т. 1-3 на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност.

(2) При прекратяване на договора на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от договора, включително при частично неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от договорената цена.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка от дължимо плащане по чл. 4, ал. 2.Чл. 11 (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(3) Длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Ако непреодолимата сила трае толкова, че насрещната страна вече няма интерес от изпълнението, то тази страна има право да прекрати договора

Чл.12.  При лошо изпълнение на задължението за подготовка и изработване на документация за възлагане на обществена поръчка по чл. 1, ал. 1, в резултат на което решение за откриване на процедура за обществена поръчка е отменено като незаконосъобразно, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 25% от съответната стойност по чл. 4, ал. 1, т. 1- 3, когато изпълнение се дължи при условията, посочени в чл. 7, ал. 7, т. 3.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. (1) Настоящият договор може да се прекрати:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато:

А) изпълнението не отговаря на уговореното, включително когато не са спазени препоръките и указанията, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Б) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на предмета на договора, с повече от 20 календарни дни;

4. едностранно от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забава в плащането на договорената цена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 30 дни.

(2) В случай на прекратяване на договора, Възложителя заплаща на Изпълнителя работата извършена до датата на прекратяването на договора, освен в случаите по чл. 7, ал. 7, т. 3 когато отмяната на Решение/действие на Възложителя е единствено поради лошо изпълнение от страна на Изпълнителя, в който случай възнаграждение не се дължи.

VІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 14. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително по факс и електронна поща от страните или упълномощени техни представители.
Чл.15. (1) Адресите, факсовете и електронните пощи на страните по договора са, както следва:
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Седалище и адрес на управление:

……………………………………………………………………………..

Факс:


……………………………………………………………………………..

Електронна поща:

……………………………………………………………………………..
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. София, ул. „Триадица” № 8;

Факс:

……………………………………………………………………………..Електронна поща:

……………………………………………………………………………..


(2) Когато някоя от страните е променила адреса си/посочения факс/електронна поща, без да уведоми другата страна за новия си адрес/факс/електронна поща, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес/факс/електронна поща.
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 16. Възникнали след подписването на договора спорове се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.
Чл. 17. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Чл. 18. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в процедурата за възлагане на услугата представлява неразделна част от настоящия договор.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.............................. ……………………………………………..

ИВАН АЙОЛОВ

заместник-министър

/съгласно Заповед № РД-16-987/19.07.2013г.

на министъра на икономиката и енергетиката/

.................................СТАНКА СТОИМЕНОВА

главен експерт в отдел „Финансов”,дирекция „Финанси и управление на собствеността“Този документ е създаден по проект: № BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” с Бенефициент - Министерство на икономиката и енергетиката. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на икономиката и енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница