Факултет: ФилософскиДата18.09.2016
Размер145.6 Kb.
#10189
ТипЛекцииУтвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)

Ф

Ф

С

3

9

0

1

1

3

Градски изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

З

0

0

4

Дисциплина:

УРБАНИЗЪМ И ВИЗУАЛНА КУЛТУРА

Преподавател: Д-р арх. Любинка Христова Стоилова


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

30

Обща аудиторна заетост

60

Извънаудиторна заетост

Реферат / конспект / научно есе

20

Доклад / самостоятелна презентация

20

Учебна обиколка / културен маршрут в град София

20

Самостоятелна работа в библиотека или с предварително предоставени ресурси

30

Обща извънаудиторна заетост

90

ОБЩА ЗАЕТОСТ

150

Кредити аудиторна заетост

2

Кредити извънаудиторна заетост

3

ОБЩО ЕКСТ

5


Формиране на оценката по дисциплината

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)

10 %Участие в общи тематични дискусии в часовете

10 %


Текуша самостоятелна работа – рефериране/конспектиране на предварително зададен текст

25%


Посещения на обекти

5 %Демонстрационни занятия – семинар с индивидуални презентации по тема

30 %


Изпит – тестова проверка на усвоените знания

20%
Анотация на учебната дисциплина:

Курсът има за цел да представи пространствените и визуалните страни на градския организъм като процес на създаване, творчески резултат и процес на визуално възприятие. Той запознава с основни понятия от областта на урбанизма, градоустройството и архитектурата, които да разширят представите на бъдещите магистри социолози, и им предоставят полидисциплинарен инструментариум при подхода към проблемите на града.

Лекците са богато илюстрирани с визуален материал от историята и съвременните урбанистични практики в power point презентации, с което се улеснява достъпността на преподаваната материя.

Предварителни изисквания:

Самостоятелна работа с компютър, Интернет, електронна поща; желателно е познаване на програмата MS Power Point за изготвяне на презентации.Очаквани резултати:

Усвояване на преподадената материя; участие в общи дискусии и обиколки в града; самостоятелно рефериране на публикаци по предварително зададена тема; представяне на анализ с визуални илюстрации по тема.Учебно съдържание
Тема:

Хорариум

1.

2.


Уводна лекцияпредставяне на курса, тематичния план, литературата, изискванията към студент(к)ите Урбанизъм/градоустройство/архитектура като части на архитектурната наука и практика Урбанистична дейност.

1 час

Елементи на градската среда – улици, площади, градини, паркове, квартали, комплекси, райони. Видове структуриране на града – обитаване, производство, третичен сектор; скелет, градска тъкан (йерархия, център-периферия; центричност-полицентричност, осовост, линейност). пространствена градация

1 час

3.

История, политически и икономически механизми и символи на града. Функционалност – социален профил на града, структура, зониране,

2 + 2

4.

Градската образност – понятия, еволюция на представата за образ на града; модерен и постмодерен възглед за града / съвременни идеи – физическо и социално пространство, текст / контекст, визуален език, диалог; калейдоскопичност / мозаичност.

2 + 2

5.

Форма и образ в градоустройството, комуникация чрез архитектура/ градоустройство – визуално възприятие на града. генетичен код на града;

2 + 2

6.

Опозицията град/природа/цивилизация

Градската панорама/панорами, природна рамка – географски дадености, релеф, климат; виртуалният град; рекреация в градовете.2 + 2

7.

Форма и композиция на града – силует, ансамбъл, комуникация

Градът като сцена / арена на действие, ред / хаос, големина, мащаб, динамика, хоризонт на града; гледни точки и пространствено-времеви зависимости.2 + 2

8.

Фактори, които определят / променят образа на града; функционални зони; изгледи/пейзажи, местни обичаи / традиции и ценности, навици, ролеви модели и потребление; промени в социалната структура; интегриране на мултикултурни общности.

2 + 2

9.

Опорни точки на градския скелет – места на високата култура и ежедневието.

2 + 2

10.

Теории за града - идеи, утопии и реалности.

2 + 2

11.

Градско планиране, строителство и благоустройство

Градски дизайн и визуална комуникация в града, конструиране на образи и деконструкция на значения в градското пространство.2 + 2

12.

Управление на градските структури - теории и практики. Съвременното обитаване и жилищните общности – проблеми и перспективи. Градско обновяване – джентрификация. Конверсия на индустриални комплекси и зони.

2 + 2

13.

Съвременни екологични проблеми на градовете / регионите – озеленяване, сметосъбиране, енергоефективност и устойчиво развитие.

2 + 2

14.История на града и градска памет – исторически пластове, съхранение и обновление, паметници на монументалното изкуство, паметници на културата / културни ценности, ансамбли, резервати.

2 + 2

15.

Културна идентичност на градовете и регионитеиндивидуална и колективна;

Опазване на културното и природното наследство. Културни маршрути и културни пейзажи, веломаршрути, екопътеки.2 + 2

16.

Самостоятелни презентации с дискусии върху тях

6 часа

ОБЩО:

60 часа


Конспект за изпитВъпрос

1

Определяне на основни характеристики в етапите на градоустройствено / културно развитие

2

Анализ на основни компоненти на градския организъм

3

Определяне на основните типове дейности в града,

4.

Социална и пространствена структура на града

5.

Съвременни ценности и приоритети на урбанистичната дейност

6.

Датиране на важни обекти – маркери в развитието на европейското/световното градоустройство и култура

7.

Датиране на значими етапи и комплекси /сгради в развитието на град София


Библиография

Основна:

Арган, Д. К. Изкуство, история и критика. С.: 1984.

Арган, Д. К. „По въпроса за вътрешното пространство”, В: Изкуство, история и критика. С.: 1984.

Арган, Д. К. „Исторически предпоставки на градоустройството”, В: Изкуство, история и критика. С.: 1984.

Арган, Д. К. „Културата на градовете”, В: Изкуство, история и критика. С.: 1984.

Барт, Ролан Въображението на знака. Есета, София, Народна култура, 1991. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:gx7lmqXRmQoJ:teoriaciek.files.wordpress.com/2010/10/bart-mityt-dnes.pdf+%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,+%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEESjsjtwla9ISfWYuxAO3Q3vz7dE_Q2pbqSyQKPSfJYQQ6vwbk5-YtqMufM-5nj40he5tavefPdMIzaoy0UNG8PlF8cDM72H8C2bfqXbDkXFNWiTpKy6eALaPg1scACD8GZ4BZJkk&sig=AHIEtbSb9H85sukERRvZ6isVHeW55WuOVA

Гутнов, Алексей. Мир архитектуры: Лицо города (1990, недописана, завършена от В. Л. Глазычев), М.: 1990.http://www.glazychev.ru/books/mir_architectury/archit.htm

Направо към: навигация, търсенеДзеви, Бруно. «Уметь видеть архитектуру»,

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8lLA1OoQ6wQJ:www.opentextnn.ru/man/%3Fid%3D3378+Dzevi+Bruno+Architectural&cd=7&hl=bg&ct=clnk&gl=bg

Иконников, А. В. Архитектура XX века: Утопии и реальность: В 2 т. М.: Прогресс-Традиция, 2001-2002.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bvuSkX9DCicJ:arch-grafika.ru/news/ikonnikov_arkhitektura_xx_veka/2010-01-29-480+%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,+%D0%90.+%D0%92.+%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+XX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0:+%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C:&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg

Линч, К. Образ города (пер. с англ. под ред. А.В. Иконникова, пер. В.Л. Глазычева). М.: Стройиздат, 1982. http://www.glazychev.ru/books/translations/Linch/Linch_1.htm

Хармс, Д. О времени, о пространстве, о существовании, http://www.opentextnn.ru/man/?id=2420

Чинь, Ф.Д.К. Архитектура – форма, пространство, композиция. М.: 2005.
http://arch-grafika.ru/news/2009-05-14-241.

Lynch, Kevin, What Time is this Place?, MIT Press, Cambridge MA 1972; http://203.77.194.71:81/Members/nikita2504/history6_what%20time%20is%20this%20place_nikita%202504.pdf
За София:

Австрийски архитектурни влияния в София в края на XIX – началото на ХХ век. София-Виена: 1998. http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_13.html

София – 120 години столица. Юбилейна книга. С.: 2000. http://www.sofia.bg/history_content.asp?ime=blank&title=СОФИЯ%20-%20127%20години%20столица&fail=&update=all
ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА >>

Д. Желева-Мартинс, Ю. Фърков. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ЕВОЛЮЦИЯ

П. Йокимов. СОФИЙСКАТА ЕЛИТНА КЪЩА (1878 - 1920)

М. Коева. БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛНО-РОМАНТИЧЕН СЕЦЕСИОН

Г. Лабов. ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1920 Г.

Л. Стоилова. АРХИТЕКТУРАТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

Ю. Радославова, Г. Радославов. ГРАДИНИТЕ НА СОФИЯ

К. Бояджиев. СЪВРЕМЕННОТО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РАЗВИТИЕ (1938-1999)

К. Бояджиев. ИСТОРИЦИЗЪМ И МОДЕРНОСТ

К. Бояджиев. "НОВОТО ЛИЦЕ" НА СТОЛИЧНАТА АРХИТЕКТУРАЖелева-Мартинс, Д. Биография на София. Исторически хроники. С.: 2006.

Йокимов, П. (осн. текст); Л. Стоилова (бележки и библиография) Сецесионът и българската архитектура. С.: 2005.

Стоилова, Любинка “Aрхитектурни фрагменти от стара София”, Aрхитектура, 4 (1998): 15-19. http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_30.html

Стоилова, Л.. “Търсения на национална идентичност между двете световни войни в архитектурата на София”. – B: София и нейните образи (Сб. материали от симпозиум с международно участие на компакт диск, Съст.: Д. Желева-Мартинс и кол.), С., 2004, 84-98, с 36 ил. http://sofiazanas.blogspot.com/p/architecture-between-two-world-wars.html

Стоилова, Любинка. “Международни архитектурни конкурси в София в края на ХІХ и началото на ХХ век”. – Исторически архив, г. VII, март-юли 2009, кн. 18-19, с. 47-70. http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_6193.html

Темелски, Христо. „Софийският катедрален храм “Св. Неделя” през XIX век”. – В: София и нейните образи (Сб. материали от симпозиум с международно участие на компакт диск, Съст.: Д. Желева-Мартинс и кол.), С., 2004, 52-57, с 9 ил. http://www.sveta-nedelia.org/tm/istoria/

http://www.pbase.com/ngruev/mapsofsofia 

http://stara-sofia.com/

http://www.alphabank.bg/130/index.html

http://sofiazanas.blogspot.com

http://20c-arch-bg.blogspot.com

Допълнителна литература:

 Ангелов, Ангел В. Историчност на визуалния образ. С., 2009


http://books.google.bg/books?id=Q-lDqfpD-LgC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B+%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92+%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%92%22&hl=bg&sa=X&ei=pHEjUfyoDMPNtAbWqICQCw&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Генчев, Х. “София и планът Мусман”, В: Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху немската култура в България. С.: 1997.

Генчев, Х.. София мислена в пространството и отвъд времето. С.: 2009.

Желева-Мартинс, Д. История на българското градоустройство XIX-XX век. Диахронни анализи. С: 2009

Йокимов, Петър. “Гражданската архитектура в европейския път на България на прехода между две столетия”. - В: "Епохата на Цар Фердинанд I" - част IІ. Сборник от конференцията, проведена в Централния дом на архитекта в София на 20.11.2008 г., 14.06.2008. С., 2008, с. 43-51. http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_23.html

Йокимов П. Стоилова, Л. “Църковната архитектура в България от края на ХІХ до средата на ХХ век”. – Архитектура, 1993, № 2, 24-28.

http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_09.html

Йокимов, П.; Стоилова, Л.Водещи архитектурни личности на независима България”
- В: "Епохата на Цар Фердинанд I" - част І. Сборник от конференцията, Евксиноград, 14.06.2008. С., 2008, с. 73-83. http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page.html

Стоилова, Л.; Йокимов П. “Българската архитектура между двете световни войни в контекста на световния архитектурен процес”. – Архитектура, 1994, № 2, 40-44.

Стоилова, Л. “Модернизмът – вчера, днес, утре”. – Архитектура, 2010, № 1, 28-33. http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/modernism-yesterday-today-tomorrow.html

Стоилова, Л. “Koй е Амадей, авторът на плана на София от 1881 г., Aрхитектура, 6 (1999): 38-39. http://sofiazanas.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

Стоилова, Любинка; Иванчева, Галина; Петрова, Танче. “Градоустройствени планове на София в архива на ОП „Стара София” със СИМ от 1930-те до 1950-те – възможности за интерпретация” – В: Културно-историческо наследство на София – Проблеми и перспективи, т. 5 от поредицата Сердика – Средец – София, С.: ИТУС ЕООД (2010): 222-233. http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_8303.html

Стоянов, Бoрислав. Съвременна архитектура. С., ДИ „Техника”, 1977.


Stoilova, Ljubinka.”Totalitarian Versus Authoritarian Urbanism: Politics and Design of Sofia in the 1930s - 1950s. Proceedings from the IXth International Conference on Urban History, Lyon, August 2008; http://sofiazanas.blogspot.com/p/totalitarian-versus-authoritarian.html


Stoilova, Ljubinka. “The Modern Movement in Bulgarian Architecture”, In: The Modern Movement in Architecture. Selections from the DOCOMOMO Registers (Dennis Sharp & Catherine Cooke, Editors), 010 Rotterdam (2000): 57-64 (на англ. език/ in English). http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/regionalismus-contra-moderne_28.html

Stoilova, Ljubinka; Iokimov, Petar. ”The Search for Identifiably National Architecture in Bulgaria
at the End of the 19th and During the Early 20th Century”. – In: National and Regional in Architecture Between History and Practice. Bucharest, 2002. Proceedings from the international conferences in Bucharest, 23-25 April 1999 and 19-22 October 2000. http://sofiazanas.blogspot.com/p/article-by-ljubinka-stoilova-phd.html

Stoilova, L.; Iokimov, P. “Sofia”, CENTROPA, Vol. 1, No. 1 (January, 2001): 44-53. http://sofiazanas.blogspot.com/p/sofia.html

Stern, M., L. Stoilova, P. Iokimov, „Die Stadt Sofia: ihre bauliche Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart und ihr Kulturerbe“, In: KULTUR – ERBE – STADT. Stadtentwicklung und UNESCO-Mandat in post- und spätsozialistischen Städten. Ein Vergleich aus kulturwissenschaftlicher Perspektive (Gedächtnis – Erinnerung – Identität. Band 8), Innsbruck – Wien – Bozen: Studien Verlag, (2008): 79-104.

http://www.sofia-agk.com/esoft/planove/OUP-2009_All_2009-08-10/22.pdf

http://20c-arch-bg.blogspot.com/2012/03/2012-world-monuments-fundknoll.html

http://www.lostbulgaria.com/
Панофски, Е. Смисъл и значение в изобразителното изкуство. С.: 1986. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Aa7_u0OkSh4J:download.pomagalo.com/350054/ervin%2Bpanofski%2Bsmisyl%2Bi%2Bznachenie%2Bv%2Bizobrazitelnoto%2Bizkustvo/+%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8,+%D0%95.+%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB+%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg

Hall. P. Cities of Tomorrow.  New York: Blackwell. 1996.

Jenks, C. The Garden of Cosmic Speculation, Frances Lincoln Limited, London: 2003.

Jenks, C. The New Paradigm in Architecture (7th ed. of The Language of Post-Modern Architecture), Yale University Press, London, New Haven: 2002.

Kostoff, Spiro. A History of Architecture: Settings and Rituals.  New York: Oxford University Press. 1985.

Norberg-Schulz, Christian. Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture Rizzoli, New York. 1980. http://www.arch.ksu.edu/seamon/van_Nes.htm.

Venturi, R. Complexity and Contradiction in Architecture. Chicago: 1969; 1977.

http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bytype/arch.sources/venturi.html

Дата: 19.02.2013 Съставил:

Л. СтоиловаСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница