Факултет: ФилософскиДата04.02.2017
Размер172.73 Kb.
#14198
ТипЛекцииУтвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ: Магистърска програма "Европейска публична администрация" - задочно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина:

Икономика на публичния сектор

Преподавател: ДОЦ. Д-Р КРАСЕН СТАНЧЕВ


Асистент:


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

60

Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост

60

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

90


Обща извънаудиторна заетост

90

ОБЩА ЗАЕТОСТ

150

Кредити аудиторна заетост

2

Кредити извънаудиторна заетост

3

ОБЩО ЕКСТ

5
Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)


Участие в тематични дискусии в часовете

20%Демонстрационни занятия

Посещения на обекти

Портфолио

Тестова проверка – ДВЕ КОНТРОЛНИ

20%


Решаване на казуси

Текуш контрол

Изпит-ТЕСТ

60%

Анотация на учебната дисциплина:

Предложеният курс има за цел да представи и запознае студентите с основните икономическото мислене и теория, и да ги въведе в икономическия анализ на публичния сектор. Той им предоставя знания за основните икономически категории, функционални зависимости и закономерности в развитието на стопанските процеси, необходими за формирането на рационално икономическо разбиране на ролята на държавата в икономиката.

Курсът се състои от три части: увод в икономическото мислене, описание на особеностите на публичния сектор и описание на ролята на държавата в икономиката.В различните части на курса отвореният характер на съвременните икономики се изучава чрез проблемите на международната търговия, валутната система и валутния пазар, икономическата интеграция и интеграционните общности, включително и механизмите на функциониране на Европейския съюз.Предварителни изисквания:

Преминат курс по микроикономика, гимназиален курс по математика и владеене на чужд език, за предпочитане английски.
Очаквани резултати:

Предложеният курс има за цел да представи и запознае студентите с основните проблеми на икономиката на публичния сектор, като даде основа за по-нататъшно самообразовани е приложение на принципите и аксиомите на икономическия анализ към ролята на държавата в икономиката.Учебно съдържаниеТема:

Хорариум

1

Пазар и държава: подтеми на курса

 • Разбиране на пазара: микроикономика и икономическо мислене

 • Общ поглед върху начините да се достигне благосъстояние: Бастия и Опенхаймер

 • Общи особености на политическия процес

2 часа

2

Икономическа роля на държавата

 • Определения на икономическата роля на държавата: Бастиа, Вебер и възгледите на нобеловите лауреати Коуз и Фрийдман

 • Типове икономически игри

 • Политическа икономия и анализ политиките: основни етапи на развитие и представители на икономическата теория.

 • Обособяване на макро от микроикономиката
2 часа

3

Основни аксиоми на икономическата теория

 • Частна собственост: шест ефекта от нейното възникване и защита

 • Разделение на труда, размяна и професии

 • Производство, съревнование и отриване на ресурсите: фактори на производството

 • Седем извора на стопанския напредък

2 часа

4.

Десет особености на икономическото мислене

 • Връзка между микро и макро икономика

 • Ролята на стимулите, цените, търговията (изкуствените и естествените пречки пред пазарите), връзка на доходи и производство, източниците на ръста на доходите, ролята на доходите и печалбите, субективността и ролята на пределните разходи в избора (т.нар. маргинализъм), цените и индивидуалните предпочитания

2 часа

5.

Стопанско изчисление и икономическа политика

 • Особености на изчислението: Мизес за ролята на пазарните цени в парично изражение

 • Цели и средства на стопанската политика: опитът на страните с всеобщо избирателно право и конкурентна (либерална) демокрация

 • Общо представяне на методологията на макроикономическите измерения: БВП, определение, макроикономически агрегати (Кейнс) и основни ограничения на понятието „БВП“

 • Номинални и реални величини на стопанските агрегати на БВП
2 часа

6

Парични агрегати и измерване на БВП

 • Особености на парите и монетарната политика

 • Видове пари, търсене и предлагане на пари и емисионни юрисдикции: стандарти на емисия на пари и особености на съвременното централно банкиране и банкови системи.

 • Същност и видове инфлация (Мизес, Фрийдман и разбиране на паричната политика). Измерване на инфлацията. Хиперинфлация по света (Стив Ханки, закон на Грешам) и преразпределителни ефекти на инфлацията (Мизес и Ефектът на Фишер).

 • Инфлация и бизнес цикли

 • Опитът на България

2 часа

7

Понятието инвестиции и натрупване на капитал

 • Капиталови стоки и капитал: Менгер и Бьом-Баверк

 • Инвестиции и брутно капиталообразуване в БВП.

 • Видове инвестиции

 • Преки чуждестранни инвестиции: глобална динамика и опитът на България (преди и след 1998)

 • Понятието БНП, платежен баланс

2 часа

8

Заетост на ресурсите (факторите на производство)

 • Заетост изобщо

 • Използване на капитала, понятието „човешки капитал“ (Гари Бекер)

 • Заетост на човешки ресурси и безработица

 • Индекси на икономическото неудобство и мизерията – методики на Окун, Баро и Ханке: собствени изчислени и коментари по политически цикли за България

2 часа

9

Отчитане и роля на потреблението в БВП

 • Определение на потреблението: роля в икономическия процес и формирането на предпочитанията

 • Съвкупно потребителско и промишлено търсене

 • Заместители и еластичност на търсенето: потребителски излишък (Пол Самюелсън исторически примери)

 • Структура на БВП по секторно потребление

 • Потребителска функция: Кейнс и историческа проверка на зависимостта между доход и потребление

2 часа

10

Особености на правителственото потребление

 • Правителствено потребление (разходи) и данъци: зависимости между данъчни системи (приходи) и доверие в икономиката

 • Размер на правителството“ и БВП: изследвания на оптималния размер на правителството от гледище на ръста на БВП

 • Исторически примери: преглед на последните 100 години от Лешек Балцерович (за МФ на Германия – 2011 г.)

 • Правителствено потребление и държавен дълг.

2 часа

11

Принципи и механизъм на данъчното облагане

 • Видове данъци отчитането им в макроикономическия анализ

 • Данъци и квази данъци: определението на Жан Батист Сей (1802 г)

 • Регулиране на икономиката и квази-данъците

 • Отчитане на сивата икономика в БВП: методологии и особености.

2 часа

12

Видове регулиране на икономиката

 • Пари и цени, типични роли на централните банки

 • Ценово регулиране: ефекти върху сделките и икономиката на ценовите „тавани“ и „подове“

 • Регулиране на цената на труда

 • Неценово регулиране: данъци и мита

 • Неценово регулиране: стандарти и причини за въвеждането им

 • Поуки от стопанската история: меркантилизъм, протекционизъм, казуси от ЕС и България

2 часа

13

Ролята на държавата

 • Особености на процеса на планиране: използване на макроикономическите агрегати

 • Държавен бюджет и фискална политика: т.нар. макроикономическа рамка и модели на прилагането й

 • БВП и големи инфраструктурни проекти1 часа

14

БВП и социална политика: „спестовните сектори“ – пенсионно дело, здравеопазване и образование

 • Особености и възникване на социалната държава

 • Пенсионно дело и държавен дълг – имплицитен дълг в ЕС

 • Особености на образованието като инвестиционен процес

 • Особености на здравеопазването

1 часа

15

Исторически и икономически прецеденти за решаване проблемите на „спестовните сектори“

 • Реформи в пенсионното дело: Чили, Казахстан, Грузия и Нова Европа

 • Реформи в здравеопазването: Холандия

 • Образование и частен сектор

1 час

16

Оценка на въздействието на законодателството и политиката

 • Анализ на ползи и разходи: основни понятия и ограничения

 • Стандарти на оценка: САЩ

 • Стандарти на оценка: ЕС и България

 • Стандартен модел за оценка на разходите

 • Исторически примери и поуки

1 час

17

Ориентация в статистическите източници

 • НСИ и Евростат

 • Извори и данни на ООН: МВФ, Световна банка, UNCTAD (търговия и инвестиции), СЗО и ФАО

 • Междуправителствени инициативи и учреждения: ЕК, ОИСР и ЕБВР

 • Независими източници на сравнения и данни: Индекси на: стопанската свобода, конкурентност, права на собственост, човешки прогрес и щастие

 • Интернет портали: Инфограф.bg; Statistia, KNOEMA, глосарии

1 час


План на семинарните занятия
Следват учебното съдържание
Конспект за изпит

Конспектът за изпит е изложеното вече тематично съдържание, студентите го получават на първата лекция заедно със списъка литература. Допълнителни извори се съдържат в презентациите по отделните лекции, които биват изпращани преди всяка от тях.

Изпитът е тест от около 30 въпроса (предполагащи само затворени отговори
Принципи и методика на оценкаПринципи

1

Връзка между присъствие, участие и показани знанията на теста
Методика

2

Праг на оценка „среден“ – 15 верни отговора; за следващите балове стъпката е 5 верни отговора

3

Корекция „надолу“ – 1 бал за повече от 8 отсъствия, за ненаправени или грешни контролни (оценени по принципа „да/не“)

4

Корекция „нагоре“ с 1 бал при интересно представени доглади по специфични теми.

Библиография
Всички източници в този списък са или достъпни в Интернет, или могат да се намерят в Икономическата Библиотеката на Института за пазарна икономика и Българската макроикономическа асоциация и могат да бъдат запазени по Интернет на следната страница: http://library.ime.bg/pages/home/ .

Страниците с източници в Интернет, посочени тук, са подбрани с оглед качество на текстовете, лекота на ползването и богатство на избора на текстове в свободен достъп.

Списъкът литература е подреден в азбучния ред на латиница.
Речници, помагала и глосарии

• C.V. Brown, P.M. Jackson. Икономика на публичния сектор. София, ПъблишСайСет - Агри ООД, 1998.

• Commanding Heights, a Portal that promotes better understanding of globalization, world trade and economic developments with economic history and history of ideas through movies, interviews, texts and glossaries, see: http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/hi/index.html

• Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/CEE.html

• Deardorffs' Glossary of International Economics, see: http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/index.html

• Economics Glossary, online at: http://economics.about.com/cs/economicsglossary/a/a.htm

• Economics and Political Science Glossary (with reference to books and authors), Commanding Hights Portal, at: http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/glossary/index.html

• Economist: Economics A – Z: http://www.economist.com/economics-a-to-z

• Voluntary Content Standards in Economics, Council for Economic Education, 2012, at: http://www.councilforeconed.org/wp/wp-content/uploads/2012/03/voluntary-national-content-standards-2010.pdf

• What Is Economics? , The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Topics/College/whatiseconomics.html

• Статистически бази данни, индекси и портали – виж презентацията на първата лекция и електронната поща преди всяка лекция.
Книги, статии и кратки филми

• Armen Alcian, Property Rights, Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/PropertyRights.html

• Явор Алексиев, Светла Костадинова (и редактор), Калоян Стайков и Десислава Николова (редактор). България в международните класации. 84 мерки за икономически растеж. София, ИПИ, 2012, достъпно на: http://ime.bg/var/docs/2012ind/Bulgaria_In_International_Rankings_2012.pdf .

• Lincoln Anderson, GDP, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc1/GrossDomesticProduct.html (вижте и свързаните с тази тема други статии в същия източник) .

• Георги Ангелов, Лъчезар Богданов, Георги Ганев, Десислава Николова, Георги Прохаски, Димитър Чобанов, Варианти за икономическа политика: Предимства и недостатъци, Институт Отворено общество, май 2013, достъпно на: http://osi.bg/downloads/File/2013/MWatch-report_May_2013.pdf .

• Георги Ангелов, Лъчезар Богданов, Мартин Димитров, Асенка Христова, Владислав Сланчев, Красен Станчев (редактор), Георги Стоев, Димитър Чобанов. Анатомия на прехода. (Стопанската политика в България от 1989 до 2004 г. през погледа на Института за пазарна икономика.) София, СИЕЛА, 2004, достъпна в Интернет

• Фредерик Бастиа. СЧУПЕНИЯТ ПРОЗОРЕЦ (Превод: Елица Радонова). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/schupeniyat-prozorets.html-0

• Дейвид Боаз. Какво сродява Франклин Делано Рузвелт с другите харизматични колективисти на 30-те години. София, ИПИ, 2007, Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/bg/articles-analyses/kakvo-srodyava-franklin-delano-ruzvelt-s-drugite-harizmatichni-kolektivisti-na-30-te-godini/ .

• Лъчезар Богданов, Георги Стоев, Красен Станчев, Асенка Христова. Джобен глосарий на основните понятия, начала и предположения на икономическата наука. София, ИПИ, 2007, на Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/bg/ikonomicheski-bukvar/djoben-glosarii/djoben-glosarii-na-osnovnite-ponyatiya-nachala-i-predpolojeniya-na-ikonomicheskata-nauka/ .

• Don Boudreaux, Unintended Consequences, at: http://www.learnliberty.org/content/unintended-consequences

• Karol Boudreaux on Wildlife, Property, and Poverty in Africa: interview with Russ Roberts on community-based wildlife management in Namibia, a policy to give communities the incentives to protect wildlife and avoid the tragedy of the commons (audio), at: http://www.econtalk.org/archives/2008/09/karol_boudreaux_1.html

• James M. Buchanan, Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory, Chicago, Markham, 1969.

• James M. Buchanan, Cost In Economic Theory and Costs in Bureaucratic Choice, in: James M. Buchanan, Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory, Chicago, Markham, 1969, at: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1068&chapter=106140&layout=html&Itemid=27

• James M. Buchanan, The Demand and Supply of Public Goods, Indianapolis, IN: Liberty Fund, (1968) 1999, at: http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv5.html

• Frédéric Bastiat, A Petition, at: http://www.econlib.org/library/Bastiat/basSoph3.html#S.1, Ch.7, A Petition

• Frederic Bastiat, Five letters of Property and Plunder (Debates in the French Parliament, 1848), at: http://www.econlib.org/library/Bastiat/basEss6.html .

• Фредерик Бастиа. Физиология на грабежа. 1848.

• Bryan Caplan, Externalities, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Externalities.html

• Bryan Caplan, Mises and Bastiat on How Democracy Goes Wrong, part I and II, Featured Articles of the Library of Economics and Liberty, at: I: http://www.econlib.org/library/Columns/y2003/CaplanMises.html and II: http://www.econlib.org/library/Columns/y2003/CaplanBastiat.html

• Dimitar Chobanov, Adriana Mladenova, What is the Optimal Size of Government, Sofia, IME, 2008, на: http://ime.bg/uploads/335309_OptimalSizeOfGovernment.pdf .

• Tylor Cowen, Public Goods and Externalities, at: http://econlib.org/library/Enc1/PublicGoodsandExternalities.html

• Стивън Дейвис. Държавата-бавачка и насилието над човешкото тяло и свобода. Mediapool.BG, 14.12.2012, интервю на Красен Станчев (http://www.mediapool.bg/държавата-бавачка-и-насилието-над-човешкото-тяло-и-свобода-news200723.html) .

• Avinash Dixit and Barry Nalebuff, Game Theory, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/GameTheory.html .

• Avinash Dixit and Barry Nalebuff, Prisoners’ Dilemma, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/PrisonersDilemma.html .

• Milton Fiedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, September 13, 1970, at: http://doc.cat-v.org/economics/milton_friedman/business_social_responsibility .

• Джеймс Гуортни, Ричард Строуп. Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета. София, Изток-Запад и МаК, 2009, по-ранно издание на книгата е достъпно и чрез Икономически знания по Интернет, на: http://www.easibulgaria.org/bg/library/kakvo-vseki-tryabva-da-znae-za-ikonomikata-i-prosperiteta/ .

• Tim Harford, The Undercover Economists, 2d edition, London, ABACUS, 2012

• Тим Харфорд. Икономист под прикритие: Светът, какъвто е - не какъвто го представят. София, Изток-Запад, 2011.

• David E. Harper, Foundations of Entrepreneurship and Economic Development, London and New York, Routletge, 2003, книгата е достъпна в Интернет.

• Kevin A. Hassett, Investment, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Investment.html .

• Фридрих фон Хайек. Използването на знанието в обществото (превод: Георги Ангелов). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/izpolzvaneto-na-znanieto-v-obshchestvoto.html

• Хенри Хазлит. Икономиката в един урок. София, Изток-запад, МаК, 2012.

• David R. Henderson, The Economics and History of Cronyism, Arlington VA, Mercatus Research, 2012, at: http://mercatus.org/sites/default/files/Henderson_cronyism_1.1-final.pdf .

• David R. Henderson, GDP Fetishism, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Columns/y2010/HendersonGDP.html .

• David R. Henderson, How Property Rights Solve Problems, at: http://www.econlib.org/library/Columns/y2012/Hendersonpropertyrights.html

• David R. Henderson, Rent Seeking, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://econlib.org/library/Enc/RentSeeking.html

• Randall G. Holcombe, CRONY CAPITALISM: By-Product of Big Government, Mercatus Center, Working Paper, October 2012, at: http://mercatus.org/sites/default/files/Crony-Capitalsim-Holcombe-v1-0_0.pdf .

• Steven Horovitz, Unintended Consequences, The Freeman, FEBRUARY 24, 2010, at: http://www.fee.org/the_freeman/detail/unintended-consequences/#axzz2K457veBX

• Асенка Христова, Атанас Георгиев, Георги Ангелов, Георги Ганев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Красен Станчев, Лъчезар Богданов, Петър Ганев, Явор Алексиев (Научен редактор: Калина Хаджинеделчева). Анатомия на кризата. (България 2009-2015: хронология, проявления, поуки). София, ИПИ, 2015

• И.З.И. „Частна собственост”, на: http://www.easibulgaria.org/pproperty.php .

• Индекс на мизерията: https://en.wikipedia.org/wiki/Misery_index_(economics)

• Институт за пазарна икономика. Успехите и провалите на българските правителства: 1998 – 2013. Май 2013, достъпен на: http://ime.bg/var/images/Success_Failure_1998_2012_final.pdf .

• Инфограф – важните числа: http://www.infograf.bg/

• Laurence J. Kotlikoff, Savings, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Saving.html .

• David N. Laband, George McClintock, The Transfer Society (Economic Expenditure of Transfer Activity), Washington DC, CATO, 2001.

• John Lalor, DEMOCRACY, Representative, John Lalor, Cyclopædia of Political Science, Political Economy, and the Political History of the United States, New York: Maynard, Merrill, and Co., 1899, at: http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Lalor/llCy361.html

• Дуайт Лий. Икономически буквар. София, ИПИ, 2005-2007, на Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/bg/ikonomicheski-bukvar/ .

• Dwight Lee, Socially Responsible Corporations: the Seen and the Unseen, Featured Articles of the Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Leecorporations.html

• Pierre Lemieux, The Economics of Smoking, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Features/feature5.html .

• Jody Lipford and Bruce Yandle, The Relationship Between Taxpayers and Taxspenders: Does Zero-tax Price Matter? Mercatus Center, Working Paper No. 11-29, August 2011, at: http://mercatus.org/sites/default/files/publication/Taxpayers_and_Tax_Spenders_Lipford_Yandle_WP1129_0.pdf .

• Микроикономика, отг. ред. Ст. Лисев, Р. Русинова, Парадигма, С. 2000

• Макроикономика, отг. ред. Ст. Лисев, Р. Русинова, Парадигма, С. 2001

• Зорница Манолова. Право на собственост и икономическо развитие. Преглед на стопанската политика, бр. 326, 29 февруари 2008 (и свързаните статии), на: http://ime.bg/bg/articles/prawo-na-sobstwenost-i-ikonomichesko-razwitie

• D.R. Middleton, They Meant Well (Government Project Disasters), London, IEA, 2007, at: http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/upldbook419pdf.pdf .

• Jeffrey Miron, A Cost-Benefit Approach to Public Policy, at: http://www.learnliberty.org/content/cost-benefit-approach-public-policy .

• Лудвиг фон Мизес. Златният стандарт – защо ни е нужен и как да го върнем. (Превод: Майя Маркова). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/zlatniyat-standart-zashcho-ni-e-nuzhen-i-kak-da-go-vrnem.html

• Лудвиг фон Мизес. Кой трябва да управлява? (Превод: Майя Маркова). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/koi-tryabva-da-upravlyava.html

• Лудвиг фон Мизес. Опит върху печалбата и загубата, София, ИПИ-ИЗИ, 2009 (съкратено издание на първоначалният текст от изказване на пред годишната среща на Обществото “Монт Пелерин” в Бювалон, Франция, 9-16 септември 1951 г. - http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Persons/profit_and_loss.pdf

• Micahel M. Munger, Giving Away Money Costs More than You Think, at: http://www.learnliberty.org/videos/giving-away-money-costs-more-you-think?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+learnliberty+%28LearnLiberty%29

• Robert P. Murphy, The Economics of Climate Change, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://econlib.org/library/Columns/y2009/Murphyclimate.html

• Rob Norton, Unintended Consequences. The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/UnintendedConsequences.html

• Николай Неновски. Бележки за кризата. София, ИПИ, 2008, достъпно на страницата на Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Articles_Analysis/Nenovski_belejki_krizata.pdf .

• Mansur Olson, Power and Prosperity, New York, Basic Books, 1998.

• Franz Oppenheimer, The State: Its History and Development Viewed Sociologically, New York, Vangard Press, 1926, книгата е достъпна в Интернет.

• Tom G. Palmer, Bismark’s Legacy, Tom G. Palmer (editor) After the Welfare State, Ottawa, Illinois, Jameson Book, 2012, текстът е достъпен в Интернет.

• Славчо Парушев. Какво е състоянието на държавата? 10 юни 2013 г., на http://leconomics.com/wp-content/uploads/2013/06/EconESE2.pdf .

• Ben Polak, Game Theory, Yale Open Courses (24 lectures), at: http://www.youtube.com/playlist?list=PL6EF60E1027E1A10B&feature=plcp

• Ленърд Рийд. АЗ, МОЛИВЪТ: РОДОСЛОВНОТО МИ ДЪРВО. (превод: Марта Методиева). София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/az-molivt-rodoslovnoto-mi-drvo.html

• Morgan O. Reynolds, Labor Unions, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/LaborUnions.html .

• Veronique de Rugy: Show Me the “Savage” Spending Cuts in Europe, Please? National Review, 7 May, 2012 (http://www.nationalreview.com/corner/299233/show-me-savage-spending-cuts-europe-please-veronique-de-rugy )

• Veronique de Rugy and Matthew Mitchell, Would More Infrastructure Spending Stimulate the Economy, Mercatus Center, Working Paper 11-36, 2011, at: http://mercatus.org/sites/default/files/publication/infrastructure_deRugy_WP_9-12-11.pdf .

• Jan Schnellenbach, The Economics of Taxing Net Wealth: A Survey of the Issues, Walter Eucken Institut, Discission Paper, June 17, 2012, at: http://www.walter-eucken-institut.de/fileadmin/bilder/DP2012/Discussionspapier_12_05.pdf

• Robert L. Schuettinger, Eamonn F. Buder, Forty Centuries of Wage and Price Controls: How not to Fight Inflation, Washington, D.C., The Heritage Foundation, 1979.

• William F. Shughart II, Public Choice, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html

• Julian L. Simon. The Ultimate Resource 2: People, Materials, and Environment, Princeton, Princeton University Press, 1996, available at: http://www.juliansimon.com/writings/Ultimate_Resource

• Адам Смит. За разделението на труда. (Из „Изследване на природата и причините на богатството на народите” – 1776 г.) (превод: Лъчезар Богданов), на: http://atlas-bg.eu/za-razdelenieto-na-truda.html

• Ернандо де Сото. Законност и собственост извън Запада: няколко нови идеи за борба с бедността. София, ИПИ, Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Articles_Analysis/De_Soto_prevod.pdf .

• Красен Станчев. Протести и икономическо знание. (Преглед на някои искания през погледа на икономическата теория и рационалния избор). ИПИ, Преглед на стопанската политика, №621, 22.03.2013, на: http://ime.bg/bg/articles/protesti-i-ikonomiesko-znanie/#ixzz2OqvVqaPK

• George Stigler, Monopoly, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Monopoly.html

• Joseph E. Stiglitz, GDP Fetishism, Project Syndicate, & September 2009, at: http://www.project-syndicate.org/commentary/gdp-fetishism .

• Richard L. Stroup, Political Behavior, Concise Encyclopedia of Economics (http://www.econlib.org/library/Enc/PoliticalBehavior.html) .

• Lawrence H. Summers, Unemployment, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Unemployment.html .

• Нисим Никълъс Талеб. Черният лебед. Въздействието на слабо вероятното в живота и на пазара. София, Инфо-дар, 2009.

• Vito Tanzi, The changing role of the government in the economy: a historical perspective, Chapter 2 in: Vito Tanzi, Policies, Institutions and the Dark Side of Economics, Cheltenham (UK) and Northampton (MA, USA), 2000, pp. 12-32.

• Vito Tanzi, Government role and the efficiency of policy instruments, Chapter 3, in Vito Tanzi, Op. cit., pp. 33-48.

• Vito Tanzi, Fundamental determinants of inequality and the role of government, Chapter 4, in Vito Tanzi, Op. cit., pp. 49-67.

• Vito Tanzi, Modernization, ethics and public policy, Chapter 5, in Vito Tanzi, Op. cit., pp. 68-87.

• Gordon Tullock, Government Spending, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc1/GovernmentSpending.html .

• Marian L. Tupy, European Union, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/EuropeanUnion.html

• Макс Вебер. Политиката като призвание. Политически изследвания, бр. 1, 1991, сс. 35-65, статията е достъпна в Интернет.

• Lawrence H. White, The postwar German “wonder economy” and ordoliberalism, Working paper, George Mason University, August 2010. Вж. резюме в: Лоуренс Х. Уайт. Защо Германия се справя с кризата, на: http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Articles_Analysis/The-German-Miracle_BG_EASI2.pdf .

• Чарлс Улф младши. Пазар или държавна намеса. Избор между две несъвършени алтернативи. София, ИПИ, 1994. (http://easibulgaria.org/books/charles/ms_1.htm )

• Цветелин Цоневски. Несправедливостта на минималната работна заплата. София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/nespravedlivostta-na-minimalnata-rabotna-zaplata.html и

• Цветелин Цоневски. Последици от държавната намеса на трудовия пазар. София, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, на: http://atlas-bg.eu/posleditsi-ot-drzhavnata-namesa-na-trudoviya-pazar.html

• Gregory Zuckerman, The Frackers: The Outrageous Inside Story of the New Billionaire Wildcatters, New York, Penguin, 2013

• Benjamin Zycher, Defense, The Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/Enc/Defense.html .Дата, май 2016 г. Съставил: доц. д-р Красен Станчев
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница