Филологически факултетДата11.01.2018
Размер97.29 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 3/3/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.2 История и археология

Специалност(и)

<наименование>1


Български eзик и турски език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


История на Турция

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


четвърта

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Седми семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доцент доктор Христо Салджиев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно положилите изпита по история на Турция студенти ще са запознати със:

 1. Преселенията и движенията на огузките племенни общности от Средна Азия към Анадола, етапите на заселване и тюркизация на Мала Азия, основните периоди в историческото развитие на Селджукския султанат, анадолските тюркски бейлици, Османската империя и турската република.

 2. С основните етапи в историята на исляма и неговите главни течения, с процесите на ислямизация сред тюркските огузки племeнни групи и формите на ислям разпространени в Османската империя и в модерна Турция.

 3. С идеологията и политическите практики на кемализма, с историята на турския национализъм, с идеологията на политическите партии и движения възникнали в Турция след Втората световна война.


ще могат ...


Получилите високи оценки студенти ще могат успешно да четат и превеждат академични текстове на турски език на историческа тематика, както и да представят и резюмират свои реферати по исторически проблеми на турски език.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Преподаването ще се осъществи под формата на лекции, които ще са съпроводени със снимков материал на документи, исторически и културни забележителности, както и документални филми на турски език отнасящи се до събития от новата история на Турция.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Необходимо е студентите да притежават много добри или средни компетенции по турски език и да са запознати с физическата и политическа география на Близкия Изток, Балканите, Средна и Мала Азия и Средиземноморието.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Студентите ще могат да избират от научни трудове на български, английски и турски език материали по история на Турция, с които да се запознаят, резюмират и представят впоследствие на турски език или на български с резюме на турски.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Основната тематична насоченост на лекциите и упражненията в курса по История на Турция се отнася до следните цели:

1. Запознаване на студентите с основните моменти и най-важните периоди от историята на турската нация и турската държава, техните интерпретации в литературата, значението им за миналото на Балканите и за между културния и цивилизационен диалог в настоящето.

2. Изграждане на базисни познания за религиозните, езиковите, етническите и културните специфики на модерната турска нация.

3. Формиране на умения за работа с исторически академични текстове на турски език.

4. Разширяване на езиковите компетенции на студентите по турски език посредством усвояването на научна терминология от сферата на историческото познание и религиознанието.

5. Доразвиване на уменията на студентите да подготвят, представят и защищават свои писмени и устни тези на турски език.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


 1. Гумилев, Л., Древните тюрки, София 2007

 2. Садулов, А., История на Османската империя (XV-XX в.), Велико Търново 2000

 3. Хаков, Дж., История на Турция през XX век, София 2001

 4. Altay, Ş., Hukuk ve Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara 1983

 5. Berkes, N., The Development of Secularism in Turkey, London 1998

 6. İnalcık, H., Atatürk ve Demokratik Türkiye , Ankara 2007

 7. İnalcık, H., Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 2 / 1600-1914, Eren Yayıncılık, 2004

 8. Islam Ansiklopedesi I – XXVIII

 9. Landau, J., Radical Policies in Modern Turkey, Leiden 1974

 10. Mardin, Ş., Din ve Ideoloji, Toplu Eserler 2, İletişim Yayınları, 2007

 11. Saraç, N., Alivelerin Siyasal Tarihi, İstanbul 2011

 12. Yavuz, H., Modernleşen Müslümanlar. Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş ve AK Parti, Istanbul 2005


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Обучението на студентите ще се провежда под формата на леционни занятия (30 часа), които ще се съпроводени от работа с документи, снимков материал и представяне и обсъждане на документални филми по раглежданите въпроси. В самостоятелната работа от 60 часа студентите ще се запознаят с научни изследвания и трудове на турски, английски и български касаещи въпросите разглеждани на лекциите.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


завършва с изпит

Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешното приключване на обучението е “Среден (3)”. Съпоставимостта на оценките, съотнесена с Европейската система за трансфер на кредити е следната:

Отличен 6 – А, Много добър 6 – B, Добър 4 – C, Среден 3 – D/E: Присъждат се кредити съгласно учебния план

Слаб 2 – FX/F: Не се присъждат кредити

Оценката се оформя от два компонента:

- Извънаудиторна заетост – формира 50% от крайната оценка. Тя включва представяне на писменно изложение (резюме) на турски език по един от разглежданите на лекциите въпроси въз основа на предварително запознаване с научен труд по конкретния въпрос.

- Теоретичен изпит – провежда се писмено с последващо устно изложение, с продължителност 3 часа по въпрос от конспекта предварително избран от студента. Оценката на теоретичния изпит се формира от 25% от писменната разработка на студента и 75% от устното изложение.

Теоретичният изпит формира 50% от крайната оценка.

Скала за оценка за всеки изпитен въпрос:

За оценка Среден 3.00 – знания върху 60 % от целия материал

За оценка Добър 4.00 - знания върху 61 - 73 % от целия материал

За оценка Много добър 5.00 - знания върху 74 - 87 % от целия материал

За оценка Отличен 6.00 - знания над 87 % от целия материал

Език на изпита: турски (български при необходимост)

ИЗПИТНА ПРОГРАМА (КОНСПЕКТ)

 1. Предислямската история на турците – прародина, огузки племенни общности, разселение на огзуите, приемане на исляма.

 2. Ислямът и останалите монотеистични религии – основни типологични сходства и доктринални различия.

 3. Формиране и история на Селджукския султанат, покоряване на Мала Азия, разпадане на султаната, тюркските бейлици в Мала Азия през 14 век.

 4. Османската империя през 15 – 17 век – териториално разширение, отношения с европейските държави, модел на управление.

 5. Османската империя по пътя на реформите – първи опити за реформиране през 18 век, начало, история и край на Танзимата. Младотурското движение.

 6. Турската република през 1294-1938 г. – разпадане на Османската империя, войната за независимост 1921-1923 г., реформите на Ататюрк.

 7. Модерната турска нация – етнически и религиозни групи, специфични черти на сунитите и алевитите.


17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Турски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доцент доктор Христо Салджиев

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Историческа, култова и културна терминология – запознаване на студентите със смисъла и функциите на основни широко употребявани понятия от сферата на историята, културологията, религията и религиознанието. (3 часа)

2. Прародина на тюркската общност, нейното разпадане и появата на огузите. Преселения на огузите, взаимодействия и конфликти с иранци и араби, първи нашествия в Мала Азия. (1 час)

3. Турците и исляма. Поява на ислямската религия, основни течения в нея. Доктринални сходства и различия с християнството и юдеизма. Проникването на исляма сред турско-огузките племена и тяхната ислямизация. (3 часа)

4. Селджукски султанат, завладяване на Мала Азия от турците, разпадане на султаната, появата на анадолските бейлици. Тюркско-мюсюлманската култура на Мала Азия през 11-14 век – най-значими художествени и материални паметници. (3 часа)

5. Османският бейлик през 14 век – произход на османската династия, създаване на бейлика и постепенното му разширяване и трансформиране в държава. Отношенията с балканските държави и тяхното покоряване. Османската история през 15 – 16 век. Основни събития, отношения с европейските държави, структура на управлението. (3 часа)

6. Османската империя през 17 – първите две десетилетия на 20 век. Опити за реформиране – епохата на лалетата, танзимата, младотурският период. Разпадане на империята. (4 часа)

7. Турция от 1921 до 1938 г. – реформите на Ататюрк, изграждането на модерната турска нация и държава. (3 часа)

8. Турция след Втората световна война 1945-1989 г. Изграждане на многопартийна система, политически живот и военни преврати. (4 часа)

9. Турските суфитски ордени и братства – минало и съвременност. (3 часа)

10. Османски културни паметници по българските земи и в Пловдив. (3 часа)


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Обучението се провежда с използването на следните технически средства:

1.Персонален компютър

2.Подвижна мултимедия.

Наличната техника обезпечава напълно нормалното протичане на обучението и позволява реализирането на плануваните цели на дисциплината.1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 11 януари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница