Филологически факултетДата09.01.2018
Размер65.06 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 15/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


І поток: Българска филология

ІІ поток: Балканистика, Славянска филологияІІІ поток: Всички приложни лингвистики

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Увод в общото езикознание

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от:; ОКС 'бакалавър', , ОНС 'доктор'>


ОКС 'професионален бакалавър',

ОКС `бакалавър`,

ОКС 'магистър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


І година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


І семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


7

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


доц. д-р Иван Чобанов

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


да характеризират и анализират основните езикови единици, да разглеждат езика като знакова система и инвариантно общочовешко явление с вскички особености, предизвикали и породени от тази негова същност

ще могат ...


да продължат успешно обучението си по теоретичните езикови дисциплини в следващите семестри, тъй като ще имат необходимата основна компетенция за това.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно представяне и коментиране на проблемите по програмата на дисциплината (лекции).

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Препоръчват се всички компоненти от програмата.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


В рамките на един семестър студентите изучават основните и най-важни проблеми на отно-, интра- и екстралингвистиката, както и особеностите на компаративната лингвистика.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Вл. Георгиев, Ив. Дуриданов. Езикознание. С., 1978

М. Москов, Ж. Бояджиев.Увод в езикознанието. С., 1977

Ж. Бояджиев.Увод в езикознанието. Помагало за студенти. Пловдив, 1995

М. Москов.Езикознание. В помощ на учителите по български език. С., 1982

Ил. Кръпова. Лекции по езикознание. Пловдив, 2000

Е. Добрева . Увод общото езикознание. София, 2009

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции по увод в общото езикознание; Устно изложение на проблемите по програмата на дисциплината;

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с ИЗПИТ – в писмена или/и устна форма (върху 2 - 4 теми по разгледаните на лекции и семинарни занятия проблеми.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


доц. д-р Иван Чобанов

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Предмет, основни задачи, проблеми и методи на науката за езика. Дялове в езикознанието.

Език и общество.  Специфика на езика като обществено явление. Функции на езика. Форми на съществуване на езика.  Социолингвистика.

Синхрония и диахрония. Развой на езика.

Език и мислене. Типове мислене и връзката им с езика. Вътрешна реч.  Хипотеза за лингвистичната относителност. Психолингвистика.

Език, реч, речева дейност. Текст. Лингвистика на текста.

Семиотика. Видове езикови знаци. Особености на езиковия знак.

Система. Елементи, структура и функции на системата. Видове системи. Езикът като система. Синтагматика и парадигматика.

Суперсегментни елементи. Ударение и интонация.

Фонетика и фонология. Школи.

Теории за фонемата. Фон, алофон, фонема.

Теории за сричката. Структура на сричката в различните типове езици.

Теории за морфемата. Морф, аломорф, морфема. Видове морфеми - корен и афикс.

Грамема. Граматична категория.

Начини на граматично изразяване.

Лексема и лексикология. Семантика на думата.

Фразеология. Класификация на фразеологизмите.

Етимология. Научна и народна етимология.

Ономастика. Дялове на ономастиката.

Синтагма.

Синтаксема. Признаци на синтаксемата.

Графема. Видове графеми.

Типологична класификация на езиците.

Генеалогична класификация на езиците. Индоевропейско езиково семейство. Праезик, прародина.

Езикова политика.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Класификация на звуковете на речта по място и начин на учленение.

Комбинаторни и спонтанни звукови промени. Звукови /фонетични/  закони.

Признаци, опозиции и позиции на фонемата. Варианти на фонемата.

Класификация на афиксите по позиция и функция.

Теории за частите на речта. Класове думи.

Именни и глаголни граматични категории.

Основа на думата. Видове думи.

Видове синтагми и форми на връзка в тях.

Характеристики на синтаксемата. Видове изречение.

Исторически развой на писмото

Групи езици в индоевропейското езиково семейство.

Етноси и езици в България и Европа


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 09 януари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница