Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата28.02.2017
Размер64.09 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Балканистика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Албански език

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС „Магистър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


ІІІ – ІV курс

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


VІ – VІІ семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


8

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доц. дфн Агим Рустем Фона

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


При завършване на обучението по учебната дисциплина „Албански език” студентите следва да знаят следното:

- албанската азбука; да четат нормално на албански; да разбират и превеждат непознат албански текст – средна трудност; да говорят относително добре и свободно албански;

- да имат общи добри познания за фонетиката, морфологията, синтаксиса и лексикологията на албанския език.

ще могат ...


При завършване на обучението по учебната дисциплина „Албански език” студентите следва да могат следното:

- успешно да разпознават, четат и превеждат текстове на албански език на средно ниво;

- да проведат нормален разговор на практическо, средно ниво;

- да напишат кратко изложение на обичайни събития от ежедневния живот.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Семинарни занятия и практически упражнения – текст, съдържащ основните граматични и лексикални компоненти от урока и упражнения към него; отговори на въпроси.

Провеждане на междинни писмени контролни изпитвания с цел установяване на реално достигнатото ниво на подготовка.


11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите да знаят добре целия материал от 14-те встъпителни урока.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Фонетика – точно и правилно произношение; морфология – падежи, глагол.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


14 встъпителни урока. Основна част - учебни уроци, 1 до 30 от учебника. Граматика : фонетика, морфология, синтаксис и лексикология.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Занятията на албански език се провеждат на базата на издаден в Тирана, Република Албания, университетски учебник по албански език за чужденци:

  • Gjuha shqipe për të huajt dhe shqiptarët jashtë Atdheut – Tiranë 2001 ( Автори : prof.dr. Gjovalin Shkurtaj, prof.dr. Enver Hysa) .

  • Людмил Станков : АЛБАНСКИ ЕЗИК, GJUHA SHQIPE. Фонетика, морфология, синтаксис, лексикология. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2009.

  • „Българско-албански разговорник”, съставител : Емилия Иванова , Издателство „Грамма”, 2007.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Семинарни занятия и практически упражнения в клас. Четене и превод на учебните уроци. Отговорете на въпроси. Домашни, устни и писмени, задачи.

Писмени контролни изпитвания.


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с текуща оценка.

Последното занятие е под формата на писмено и устно изпитване със следната структура:

- Писмено изпитване:

Диктовка на познат текст; превод от/на албански език; граматичен тест, включващ упражнения от граматика, чиито характеристики следва да се определят.

- Устно изпитване:

Четене, отговор на зададени въпроси относно структурата и граматичните особености на езика или конкретния текст, кратък разговор на албански , превод на абзац или изречения с цел окончателно оформяне на оценката.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български и албански език.

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. дфн Агим Фона

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Основният учебник по албански език : 14 встъпителни урока и 30 главни урока. Граматика: фонетика, морфология, синтаксис и лексикология на албански език.

  • Gjuha shqipe për të huajt dhe shqiptarët jashtë Atdheut – Tiranë 2001 ( Автори : prof.dr. Gjovalin Shkurtaj, prof.dr. Enver Hysa) .

  • Людмил Станков : АЛБАНСКИ ЕЗИК, GJUHA SHQIPE. Фонетика, морфология, синтаксис,лексикология.Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,София 2009.

  • Българско-албански разговорник”, съставител : Емилия Иванова , Издателство „Грамма”, 2007.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


В библиотеката на университета има достатъчно копии от учебната литератута.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 28 февруари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница