Ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата18.12.2017
Размер60.45 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 17/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология.

Специалност(и)

<наименование>1


Балканистика, Български език и новогръцки език (и други)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Латински език – II част.

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Факултативен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


Магистър, бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Трета , четвърта или пета

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Пети, седми или девети

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
3

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Доц. д-р Станка Козарова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Завършилите дисциплината ще имат по-задълбочени познания за морфологията и системни знания за синтаксиса на латинския език. Ще познават добре формите от миналата основа на глагола, на основата на която са дошли заемките на латинските думи в модерните езици. Ще знаят синтаксиса на падежите и различните съчинителни и подчинителни връзки в сложното изречение.

ще могат ...


Ще могат да превеждат с речник и помагала оригинални текстове от класически и по-късен латински език. Ще разпознават и определят морфологичната характеристика на всички срещнати глаголни форми.

Ще откриват причините за по-сложни и „неправилни” явления в модерните езици.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно преподаване.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Трябва да е взет успешно задължителният курс по латински език.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Полезни връзки могат да се направят с всички езиковедски дисциплини. В тясната област се препоръчват факултивните дисциплини Проблеми на старогръцката морфология и Старогръцка историческа проза.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът представя трудни моменти от морфологията на глагола, които не са обхванати от началния курс по латински език. Проследяват се реликти на тези форми в модерните езици. Теоретичните въпроси се илюстрират с оригинални текстове, в които се откриват разглежданите единици и явления.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


  • Георгиева, Н. Латински език. Морфология, С. Унив. изд., 2005 г.

  • Георгиева, Н. Латински език. Синтаксис, С. Унив. изд., 2011 г.

  • Гандева, Р. и кол., Латинска граматика, С. Наука и изкуство, 1975 г.

  • Латинско-български речник, С. Планета, 1999 г.

  • Glare, P.G.F.,Oxford Latin Dictionary, Oxford Universit Press, 2007.

  • Зайцев, А. и кол., Латинский язык, Ленинград, 1974.

  • Попов, А., П. Шендяпин, Латинский язык, Москва, 1970.

  • A. Gellii Noctes Atticae, ed. P. K. Marshall, Oxonii, 1990.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Курсът се състои от лекции и самоподготовка. На лекциите се преподават граматичните единици с множество примери от римската литература в оригинал. Прави се сравнение на преподаваните елементи и структури от системата на латинския език със съответните елементи и структури в модерните езици. Коментират се текстове в оригинал, където се илюстрират разгледаните на лекциите теоретични постановки.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Станка Козарова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Обзорен преговор на знанията по латинска граматика от предходния курс.

2. Минала основа на глагола. Партиципиална основа. Неправилни глаголи. Описателни времена. Именни глаголни форми – образуване и употреба.

3. Синтаксис на падежите. Функции на генитив, датив, акузатив и аблатив.

4. Употреба на наклоненията в главно изречение.

5. Подчинени изречения с индикатив.

6. Подчинени допълнителни изречения. косвен въпрос.

7. ut - изречения.

8. cum - изречения.

9. Други видове подчинени изречения

10. Косвена реч.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Студентите получават хендаути. При възможност се правят мултимедийни презентации. Провеждат се консултации онлайн и се предоставят линкове за допълнителни материали.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 18 декември 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница