I. публикации с научен и справочен характерДата30.12.2017
Размер152.35 Kb.
#37906
БИБЛИОГРАФИЯЕЛЕНА НАЛБАНТОВА

web

I. ПУБЛИКАЦИИ С НАУЧЕН И СПРАВОЧЕН ХАРАКТЕР

КНИГИ


1. Енциклопедия на българската възрожденска литература (колектив). В. Търново, 1996, II изд. 1997.

Ел. Налбантова е автор на следните статии в енциклопедията:

Ангелов, Х.; Арнаудов, М.; Баева, С.; Балканул (Balkanul). Орган политически, литературен, търговски; Бачо Киро (Киро Петров); Бончев, Н.; Бояджиев, П.; Бранител (Aperatoriulu). Вестник граждански, любословни и търговски; Бъдущност (Viitorulu). Вестник гражданский, любословний и търговский; Българска дневница; Българската възрожденска интелигенция (автор Н. Генчев). 1991; Българската възрожденска интелигенция. Енциклопедия. 1988; Българската култура през Възраждането. Библиография. Българска и чужда книжнина 1878-1983 (автор Кр. Гечева). 1986; Българската литературна критика през Възраждането (автор Г. Димов). 1965; Български народни песни. Собрани от братя Миладиновци Димитрия и Константина и издани от Константина. 1861; Велики, К.; Георги Стойков Раковски. Биография (автор В. Трайков). 1974; Георги Стойков Раковски. Документален летопис 1821-1867 (автор В. Трайков). 1990; Геров, Н.; Дамаскините в българската литература (автор Д. Петканова-Тотева). 1965; Димов, Г.; Дунавский лебед (Le sygne de Danub). Граждански, любословни и забавни вестник; “Изворът на белоногата" (автор П. Р. Славейков). 1873; Йосиф Брадати; Книга за българските хаджии. Съст. Св. Гюрова, Н. Данова. 1985; Козлев, Н.; Константин Георгиев Фотинов в културното и идейно-политическото развитие на Балканите през ХIХ век (автор Н. Данова). 1994; Литературна и публицистична дейност на Г. С. Раковски в Румъния (автор Л. Баз-Фотиаде). 1980; Матей Преображенски; Миладинов, Дим.; Миладинов, К.; Мутев, Дим.; Мутева, Ел.; Над ботевия стих. Текстологически изследвания (автор Ил. Тодоров). 1988; Неофит Рилски и новобългарската култура. Първата половина на ХIХ век (автор Р. Радкова). 1975 (II изд. 1983); Неофит Рилски; Петко Славейков. Живот и творчество, 1827-1870 (автор С. Баева). 1968; Принос към биографията на отец Неофит Рилски (автор Стобийски епископ Арсений). 1984; Славейков, П. Р.; Софроний Врачански. Съчинения в два тома. 1989, т. I. 1992, т. II.; Спомоществователи на книги; Стани, стани, юнак балкански. Стихотворения, речи, писма, спомени за Добри Чинтулов (подбор и ред. Н. Табаков). 1973. (II изд. 1986); “Стоян и Рада" (автор Н. Геров). 1845; Съвременници на Паисий (автор Б. Ангелов). 1963. Т. I. 1964. Т. II; Творци на Българското възраждане. Т.I. Първи възрожденци. Т.II. Поети и герои (автор М. Арнаудов). 1969; Троянският манастир като културно средище през Възраждането; Тъпан; “Черен Арап и Хайдут Сидер" (автор Н. Козлев). 1868; Чинтулов, Д.Енциклопедията си поставя за цел да представи цялостно и многоаспектно както българската възрожденска литература и съпътстващите я културни явления, така и състоянието на проучванията по тази проблематика.

2. История и култура на България в дати. Възраждане (колектив). В. Търново, 1997.Уникален справочник, представящ в синхронен разрез политическия, литературния, културния и ежедневния живот на българите между 1600 г. и 1879 г.

3. Прозата на Илия Блъсков. Монография. Шумен, 1999.За пръв път прозата на Ил. Блъсков е обединена от една обща теза - за ролята и на “медиатор” между високата и популярната българска литература през II-та половина на ХIХ и началото на ХХ в. Книгата показва, че Ил. Блъсков създава домашен модел на разслояване между “високо”, популярно и тривиално четиво, като заедно с това неизменно проповядва нравствен максимализъм.

Рец.: Н. Димитров. // Критика, г. ІІ, № 1, 2001.

4. Посмъртното слово като феномен на българската култура (в съавторство с А. Велкова-Гайдаржиева). В. Търново, 2000.

Книгата е пръв опит да се опише българската светска култура на смъртта в нейните проявления през ХIХ и ХХ в. Изследван е процесът на митологизиране на духовните водачи на нацията - политически и творчески личности от Възраждането до втората половина на ХХ в.

Рец.: Ел. Тачева, А. Вачева. // Балканистичен форум, № 1-3, 2001. Също: LiterNet, 11.03.2002, № 3 (28) <http://liternet.bg/publish4/avacheva/avelkova.htm> (05.03.2007).

5. Енциклопедия на съвременния български език (колектив). В. Търново, 2000.

Ел. Налбантова е автор на следните статии в енциклопедията: Найден Геров; Неофит Рилски.

Справочник, систематизиращ съвременното познание за състоянието на науката за българския език, предлагащ и информация за неговите изследвачи.

6. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2002.Книга, имаща претенция да разкаже своята версия за раждането на българската модерност. Като имат за обект хронологически относително последователни книжовни прояви, анализите в отделните части се стремят да опишат дихотомията слово-живот, илюстрираща сложното и не винаги успешно ставане на българския човек като модерен.

Рец. А. Велкова-Гайдаржиева. // Алманах за литература и изкуство Света гора, В. Търново, 2002.

7. Васил Априлов - време и съвременници. Одеса, 2004.

Втората - след тази на Светослав Миларов от 1888 г. - биографична книга за В. Априлов, излизаща в Одеса. Като систематизира новонатрупаните сведения за българския просветител, издирени в различни архивохранилища, трудът разказва в популярна форма за непосилната мисия, с която се нагърбва В. Априлов - да стане вдъхновител и организатор на нацията в името на нейното достойно бъдеще.

7. Одеса в българската история и литература на ХІХ век. Одеса, 2006.В първата си част изследването е пръв опит за хронологическа систематизация на известни и новооткрити исторически факти. Във втората представя ролята и образа на Одеса в българската литература.

Рец. А. Велкова-Гайдаржиева. // Проглас (В. Търново), 2006, № 2. Също: LiterNet, 13.12.2006, № 12 (85) <http://liternet.bg/publish2/avelkova/e_nalbantova.htm> (05.03.2007).

 

СЪСТАВИТЕЛСТВО 1. Киро Тулешков. Моето чиракуване в живота. В. Търново, 1997.

 2. Литературен лист "Развигор". Библиотека Литературни кръгове и издания. В. Търново, 1998.

 3. Блага Димитрова. Времена. В. Търново, 2000.

 4. Павел Вежинов. Нощем с белите коне. В. Търново: Слово, 2000.

 5. Млади филолози. 2001.

 6. Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одеса, 2006. Също: Български поети от Бесарабия и Таврия. Антология. Варна: LiterNet, 10.05.2005 <http://liternet.bg/ebook/besarabski/index.html> (05.03.2007).

 

ПРЕДГОВОРИ И ПОСЛЕСЛОВИ 1. Киро Тулешков и раждането на неговите мемоари. // К. Тулешков. Моето чиракуване в живота. В. Търново, 1997.

 2. Предговор. // Литературен лист "Развигор". Библиотека Литературни кръгове и издания. В. Търново, 1998.

 3. Предговор. // Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Ямбол, 1999. Също: Св. Bасилев. Съвременната поезия на бесарабските българи. Варна: LiterNet, 1999 <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/svasilev.htm> (05.03.2007).

 4. И аз - над бездната. // Бл. Димитрова. Времена. В. Търново, 2000.

 5. Хроника на сътвореното. // Бл. Димитрова. Времена. В. Търново, 2000.

 6. Благодаря за този дар. Интервю. // Бл. Димитрова. Времена. В. Търново, 2000.

 7. Не може без чудеса, както не може и без надежда. // П. Вежинов. Нощем с белите коне. В. Търново: Слово, 2000.

 8. Споделени думи. // Млади филолози. В. Търново, 2001.

 9. Кому е нужна тази книга. // Българската поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически текстове. Одесса, 2006.

 10. Поетическите опити на Анна Кострова-Терзивец. // Кострова-Терзивец, А. Любовта е свята. Лирика. Одеса, 2007.

 

СТAТИИ B НAУЧНИ СБОРНИЦИ. СТУДИИ И СТAТИИ B НAУЧНAТA ПЕРИОДИКA 1. Някои уточнения около книжовното наследство на П. Р. Славейков. // Лит. мисъл, 1985, № 8.

 2. Делото на Ангел Пюскюлиев. // Ез. и лит., 1986, № 2.

 3. Към поетиката на една Славейкова творба. // Aлманах Янтра, 1987, № 8.

 4. Счастлив е тоя, който може да направи някое добро дорде е жив (Дарителската дейност на Маринчо Бенли, отразена във възрожденския печат). // Дарители, 1988, № 5.

 5. Сътрудничеството на Ст. Стамболов в "Остен" и "Целокупна България". // Стефан Стамболов - революционер и книжовник. В. Търново, 1988.

 6. Функции на пролога в повестта на Илия Блъсков "Злочеста Кръстинка". // Проблеми на литературната наука, история и критика. Сб. в чест на 70-годишнината на проф. д-р Георги Димов. В. Търново, 1989.

 7. Мястото на "Злочеста Кръстинка" в еволюцията на Илия Блъсков като белетрист. // Лит. мисъл, 1990, № 1.

 8. Категорията време в "Криворазбраната цивилизация". // Родна реч, 1990, № 9.

 9. Особености на пространството в "Житие и страдания грешнаго Софрония". // Софроний Врачански и проблемите на възрожденската ни култура. В. Търново, 1990.

 10. За жанровата парадигма на възрожденската проза. // Жанр и възприемател през Възраждането. В. Търново, 1991.

 11. "Животописание" от Васил Друмев и диалогът в културата. // Българистични и славистични изследвания. В. Търново, 1991.

 12. Доц. д-р Иван Радев. // Наследство, 1991, № 1.

 13. Системата на образите в повестта на Васил Друмев "Нещастна фамилия". // Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическа история на България. Варна, 1992.

 14. Илия Христович - педагог и книжовник. // Петропавловският манастир - средище на духовен живот. 1992.

 15. Карнобатлии - спомоществователи на възрожденската книга. // История и култура на Карнобатския край. Т. II. София, 1992.

 16. Царевград в творчеството на Любомир Владикин. // Архив за поселищни проучвания, 1993, № 1.

 17. Паисианската традиция в Троянския манастир. // Паисий Величковски и неговата книжовна школа. В. Търново, 1994.

 18. Двама възрожденски учители от Лясковец (Павел Т. Теодорович и Моско Добринов). // Лясковец в миналото. В. Търново, 1994.

 19. Сътрудничеството на Цани Гинчев във възрожденския периодичен печат. // Архив за поселищни проучвания, 1994, № 2.

 20. Героят - фокусиращ компонент на възрожденската проза от 60-70-те години. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Пловдив, 1995.

 21. "Съзвездие Блъсков" или към типологията на превода през Възраждането. // Проглас, 1995, № 1.

 22. "Ред книжки за прочит на секиго" от Илия Блъсков - характер и културоложка обусловеност. // Ез. и лит., 1995, № 4.

 23. Поетът Яворов в оценката на литературния историк Васил Пундев. // Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София, 1996.

 24. Последните повести на Илия Блъсков или връщане към началото. // Проглас, 1996, № 2.

 25. Съдбата на село Плаково през робството. // Архив за поселищни проучвания, 1997, № 3-4.

 26. Илия-Блъсковият модел на света и повестта "Изгубена Станка". // Проглас, 1998, № 1.

 27. Некрологът като феномен на културата - с оглед времето на българското възраждане. //Лит. мисъл, 1997-1998, № 2.

 28. Отношението към радостта и смеха във възрожденската култура. // Aлманах за литература и изкуство Света гора, 1999.

 29. Градската любовна песен през Bъзраждането като феномен на културата. // Шлагерният дискурс в литературата. B. Търново, 1999.

 30. Bестник "Развигор" и модернизмът. // Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. B. Търново, 1999.

 31. Aлександър Балабанов за Пейо Яворов. // Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. B. Търново, 1999.

 32. Проблемът индивидуализъм/колективизъм през Българското възраждане. // Филологически сборник. B памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). B. Търново, 2000.

 33. Ръководствата по благонравие и проблемът за социалната йерархия. // Следите на свещената книга в българската литература. B. Търново, 2001.

 34. Ритъм, пространство и време в художествения свят на повестта “Изгубена Станка” от Илия Блъсков. // Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т. 29, № 1. Литературознание. В. Търново, 2001.

 35. За възрожденския театър и за неговия гардероб. // Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. B. Търново, 2001.

 36. За професор Иван Радев. // Памет и дълг при глаголемите на българската литература (Юбилеен сб. за 60 годишнината на проф. Ив. Радев). В. Търново, 2003.

 37. Два етюда върху поезията на бесарабските българи. // Одеская болгаристика (Одесса). Вып.1, 2003.

 38. Езиковите стратегии на българския ХІХ в. // Слов’янсaкиx збірник. Вып.10. 2003.

 39. “Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения. // Критика, 2003, № 4.

 40. Смех как репресия (Женская тема в комедии “Криворазбраната цивилизация” Добри Войникова). // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вып. 5. Логос і праксис сміху. Одеса, 2004.

 41. Одеса и образът на града в българската литература на ХІХ век. // Одесская болгаристика. Вып. 2, 2004. Също: LiterNet, 15.10.2004, № 10 (59) <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/odesa.htm> (05.03.2007).

 42. Интерпретация и/или контрол. Съавтор: Г. Налбантов. // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията: начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004. <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/interpretacia.htm> (05.03.2007).

 43. Три етюда върху бесарабската българска поезия. // Електронно списание LiterNet, 11.11.2004, № 11 (60), <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/tri.htm> (05.03.2007).

 44. Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации. // Сборник в чест на проф. Г. Данчев. В. Търново, 2004. Също: Автобиографические тексты Георгия Раковского как дискурсивная игра. // Науковий вiсник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету (Iзмаїл), спецвипуск 15, 2003. Също: Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации. // Електронно списание LiterNet, 02.03.2005, № 3 (64) <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/rakovski.htm> (05.03.2007).

 45. Вариации на тему смерти в двух стихотворениях Христо Ботева. // Мова і культура. Вип. 7. Т. VІІ. Частина перша. Художня література в контексті культури. Київ, 2004.

 46. Текст и интертекст (о диалоге одного памфлета с Евангелием). // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 6. Мова, текст, культура. Одеса, 2004.

 47. Поезията на българите от Украйна и Молдова. Трудните пътища на идентичността. // Българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Одеса, 2006. Също: Български поети от Бесарабия и Таврия. Антология. Съст. Елена Налбантова. Варна: LiterNet, 10.05.2005 <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/poeziiata.htm> (05.03.2007).

 48. Заветът на Илия Блъсков към внучките му като документ на социалната прагматика. // Проглас, кн. 2, 2006. Също: Електронно списание LiterNet, 09.01.2005, № 1 (62) <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/iblyskov.htm> (05.03.2007).

 49. Един приятелски жест (Нови данни за спомена за Христо Ботев сред българите от Задунаевка). // Електронно списание LiterNet, 13.02.2005, № 2 (63) <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/botev.htm> (05.03.2007).

 50. Христо Ботев. Смешен плач. // Христо Ботев. Разночетения. В. Търново, 2005.

 51. Реалистическое повествование как пародия на героический епос (наблюдения над повестью Любена Каравелова "Мамин ребеночек"). // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.7. Людина на межі смішного і серйозного. Одеса, 2005.

 52. Съчинението "Камък на вярата" от Стефан Яворски и една негова късна адаптация в България. // Слов'янсaкиx збірник. Вип.11. 2005.

 53. Одеса - градът на носталгията или визията за България в "Денница" на Васил Априлов. // Електронно списание LiterNet, 13.03.2006, № 3 (76) <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/odesa_2.htm> (05.03.2007).

 54. Търновското училище за елински науки. // Алманах за литература и изкуство Света гора, бр. 7, 2006.

 55. Идеологът Раковски и неговият експеримент "Хиндистан". // Литературна мисъл, кн. 2, 2006. Също: Интердисциплинарна научна конференция "Оксидентализмът или (тенденциозните) "източни" представи за "Запада", СУ "Св. Климент Охридски", 4-5.05.2005 <http://c18.slovar.org.uk/occidentalism/nalbantova.htm> (05.03.2007).

 

II. ПУБЛИКAЦИИ С ПРAКТИКО-ПРИЛОЖЕН ХAРAКТЕР B ИЗДAНИЯ ЗA УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩA

КНИГИ


1. Литературни анализи в помощ на учениците от IХ клас (колектив). В. Търново: Абагар, 1992, VII изд. 1999.

Ел. Налбантова е автор на следните анализи: П. Хилендарски. "История славянобългарская"; Д. Чинтулов. "Къде си, вярна ти любов народна"; Д. Чинтулов. "Стара майка се прощава със сина си"; П. Р. Славейков. "Не пей ми се" и "Жестокостта ми се сломи"; П. Р. Славейков. "Изворът на Белоногата"; В. Друмев. "Иванко, убиецът на Асеня I"; Хр. Ботев. "Майце си"; Хр. Ботев. "Политическа зима".

2. Биографии на българските писатели (колектив). В. Търново: Слово, 1994. II изд. 1995.Ел. Налбантова е автор на следните биографии: Добри Чинтулов; Петко Славейков; Райко Жинзифов; Григор Пърличев; Добри Войников; Илия Блъсков.

 

ПРЕДГОВОРИ, СТAТИИ, AНAЛИЗИ 1. Предговор. // Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 1992. II изд. 1996.

 2. Предговор. // Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. В. Търново, 1993. II изд. 1996.

 3. Категорията време в "Криворазбраната цивилизация". // За вас, кандидат-студенти. Избрани статии от списание Родна реч. София, 1994.

 4. "Скитник ходя злочестен ази". // Христо Ботев. Поезия и проза. В. Търново, 1995. II изд. 1999.

 5. "Скитник ходя злочестен ази". // Българска литература. Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов. В. Търново, 1997. II изд. 1998.

 6. "Маминото детенце" - между патриархалния и "новия" морал. // Любен Каравелов. Маминото детенце. В. Търново, 1999.

 7. "Немили-недраги" или автентичният образ на една илюзия. // Иван Bазов. Немили-недраги. В. Търново, 1999.

 8. Начало на новобългарския театър. // Начало на новобългарския театър и драма. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 2000.

 9. “Криворазбраната цивилизация” - притча за човешката глупост. // Начало на новобългарския театър и драма. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 2000.

 10. “Иванко” или драмата на личността. // Начало на новобългарския театър и драма. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 2000.

 

СЪСТАВИТЕЛСТВО 1. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 1992. II изд. 1996.

 2. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. В. Търново, 1993. II изд. 1996.

 3. Алманах за V клас (колектив). В. Търново, 1994. II изд. 1995.

 4. Алманах за VII клас (колектив). В. Търново, 1994. II изд. 1995.

 5. Алманах за IХ клас (колектив). В. Търново, 1994. II изд. 1995.

 6. Начало на новобългарския театър и драма. Добри Войников. Криворазбраната цивилизация. Васил Друмев. Иванко, убиецът на Асеня I. В. Търново, 2000.

КНИГИ

 1. Възрожденският човек - утопии и реалности. Монография. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, 222 с.

 2. Васил Априлов - време и съвременници. Одесса, изд. Оптимум, 2004, 170 с.

 3. Одеса в българската история и литература на ХІХ век. Одеса, изд. Друк, 2006, 215 с.


СЪСТАВИТЕЛСТВО

 1. Млади филолози. В. Търново, 2001.

 2. Антология «Български поети от Бесарабия и Таврия». ЕИ «LiterNet». Варна Първо издание: 2005 (ISBN 954-304-171-7) www.liternet.bg/publish2/enalbantova/index.html 31.05.2005

 3. Български поети от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Одеса, изд. Друк, 2006.


РЕДАКТОР

 1. Памет и дълг при глаголемите на българската литература (Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев). В. Търново, 2003.ПРЕДГОВОРИ И ПОСЛЕСЛОВИ

 1. Споделени думи // Млади филолози. В. Търново, 2001.

 2. Поезията на българите от Украйна и Молдова. Трудните пътища на идентичността // Антология «Български поети от Бесарабия и Таврия». ЕИ «LiterNet». Варна Първо издание: 2005 (ISBN 954-304-171-7) www.liternet.bg/publish2/enalbantova/index.html 31.05.2005

 3. Кому е нужна тази книга // Български поети от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Одеса, 2006.

 4. Историята като място, историята като ежедневие // Одеса в българската история и литература на ХІХ век. Одеса, 2006.


СТУДИИ И СТAТИИ B НAУЧНИ СБОРНИЦИ И B НAУЧНAТA ПЕРИОДИКA

  1. Blaga Dimitrova // Balkan literature of the 20-th century. The greates. (приложение на Balkan media. Vol. IX, 2000/2001. Special issue).

  2. Ръководствата по благонравие и проблемът за социалната йерархия // Следите на свещената книга в българската литература. B. Търново, 2001.

  3. Благонравни, сиреч европейци // Общества в преход. В. Търново, 2001.

  4. Ритъм, пространство и време в художествения свят на повестта “Изгубена Станка” от Илия Блъсков // Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т. 29, № 1. Литературознание. В. Търново, 2001.

  5. За възрожденския театър и за неговия гардероб // Гардеробът на литературата. Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000. B. Търново, 2001.

  6. За Иван Радев – човека и литературния историк // Памет и дълг при глаголемите на българската литература (Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев). В. Търново, 2003.

  7. Два етюда върху поезията на бесарабските българи // Одесская болгаристика. Вып.1, Одесса, 2003.

  8. Езиковите стратегии на българския ХІХ в. // Слов’янский збірник. Вип.10, Одеса, 2003.

  9. “Ученик и благодетели” - повествователни експерименти и интерпретативни недоразумения // Критика (София), 2003, № 4.

  10. Автобиографические тексты Георгия Раковского как дискурсивная игра // Науковий вiсник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету, спецвипуск 15, Iзмаїл, 2003. Също: Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации // Сборник в чест на проф. Г. Данчев. В. Търново, 2004;  Кой е Георги-Сава Раковски или за един аспект на възрожденските самоидентификации // Електронно списание LiterNet, 02.03.2005, № 3 (64) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/rakovski.htm

  11. Смех как репресия (Женская тема в комедии “Криворазбраната цивилизация” Добри Войникова) // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 5. Логос і праксис сміху. Одеса, 2004.

  12. Текст и интертекст (о диалоге одного памфлета с Евангелием) // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 6. Мова, текст, культура. Одеса, 2004.

  13. Одеса и образът на града в българската литература на ХІХ век // Одесская болгаристика. Вып. 2, Одесса, 2004. Също: LiterNet, 15.10.2004, № 10 (59) <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/odesa.htm>.

  14. Интерпретация и/или контрол (в съавторство с Г. Налбантов) // ЕИ LiterNet, 26.10.2004. Култура и критика. Ч. IV: Идеологията: начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004. http://liternet.bg/publish2/enalbantova/interpretacia.htm

  15. Три етюда върху бесарабската българска поезия // LiterNet, 11.11.2004, № 11 (60), <http://liternet.bg/publish2/enalbantova/tri.htm> Също: Три етюда върху бесарабската българска поезия (Нико Стоянов. Михаил Бъчваров. Владимир Калоянов) // Български поети от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Одеса, 2006.

  16. Поезията на българите от Украйна и Молдова. Трудните пътища на идентичността // Електронно списание LiterNet, 10.05.2004, № 5 (66) www.liternet.bg/publish2/enalbantova/index.html Също: // Български поети от Бесарабия и Таврия. Антология. Критически прочити. Одеса, 2006.

  17. Вариации на тему смерти в двух стихотворениях Христо Ботева // Мова і культура. Вип. 7. Т. VІІ. Частина перша. Художня література в контексті культури. Київ, 2004.

  18. Заветът на Илия Блъсков към внучките му като документ на социалната прагматика // Електронно списание LiterNet, 09.01.2005, № 1 (62) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/iblyskov.htm

  19. Един приятелски жест (Нови данни за спомена за Христо Ботев сред българите от Задунаевка) // Електронно списание LiterNet, 13.02.2005, № 2 (63) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/botev.htm Също: Одесская болгаристика. Вып. 3-4, Одесса, 2005-2006.

  20. Христо Ботев. Смешен плач // Христо Ботев. Съвременни интерпретации. Библиотека Разночетения, В. Търново, 2005.

  21. Реалистическое повествование как пародия на героический епос (наблюдения над повестью Любена Каравелова “Мамин ребеночек”) // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.7. Людина на межі смішного і серйозного. Одеса, 2005.

  22. Идеологът Раковски и неговият експеримент “Хиндистан” // http://c18.slovar.org.uk/occidentalism/nalbantova.htm

  23. Съчинението “Камък на вярата” от Стефан Яворски и една негова късна адаптация в България// Слов’янсaкий збірник. Вип.11, Одеса, 2005.

  24. Одеса – градът на носталгията или визията за България в “Денница” на Васил Априлов// (с) Електронно списание LiterNet, 13.03.2006, № 3 (76) http://liternet.bg/publish2/enalbantova/ПУБЛИКAЦИИ С ПРAКТИКО-ПРИЛОЖЕН ХAРAКТЕР B ИЗДAНИЯ ЗA УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩA (ПРЕДГОВОРИ, СТAТИИ, AНAЛИЗИ)

 1. Паисий Хилендарски. „История славянобългарска” // Литературни анализи в помощ на учениците от Х клас (колектив). В. Търново: Абагар, 2002.

 2. Петко Р. Славейков „Изворът на белоногата” // Литературни анализи в помощ на учениците от Х клас (колектив). В. Търново: Абагар, 2002.

 3. Добри Войников. „Криворазбраната цивилизация” // Литературни анализи в помощ на учениците от Х клас (колектив). В. Търново: Абагар, 2002.

 4. Васил Друмев. „Иванко, убиецът на Асеня I” // Литературни анализи в помощ на учениците от Х клас (колектив). В. Търново: Абагар, 2002.

 5. Христо Ботев. „Майце си” // Литературни анализи в помощ на учениците от ХІ клас (колектив). В. Търново: Абагар, 2002.

 6. Христо Ботев. „Борба” // Литературни анализи в помощ на учениците от ХІ клас (колектив). В. Търново: Абагар, 2002.

 7. Христо Ботев. „Политическа зима” // Литературни анализи в помощ на учениците от ХІ клас (колектив). В. Търново: Абагар, 2002.

 8. Христо Ботев. „Смешен плач” // Литературни анализи в помощ на учениците от ХІ клас (колектив). В. Търново: Абагар, 2002.

 

РЕЦЕНЗИИ

 1. Пръв цялостен опис на литературата за българите от Украйна и Молдова // Електронно списание LiterNet, 15.10.2004, № 10 (59),

http://liternet.bg/publish2/enalbantova/kraevedski.htm

 1. Нов краеведски труд за българите в Бесарабия // Електронно списание LiterNet, 24.11.2004, № 11 (60),

http://liternet.bg/publish2/enalbantova/kraevedski.htm

ПУБЛИКАЦИИ В ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИОДИКА

 1. Търновските книги на проф. Ив. Радев // Велико Търново, 27 март 2003.

 2. За поезията на Владимир Калоянов // Словото, бр.27, 2004.

Каталог: userinfo -> 101 -> doc
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Име Налбантова, Елена Колева
101 -> Влияние на потребителското поведение и бизнес средата върху управлението на индустриалното предприятие


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница