Индекс на документа ри-ису-06. 02. 01. 00. 00/3-1Дата13.01.2018
Размер99.71 Kb.

РИ-ИСУ-06.02.01.00.00/3-1Рег.№ 93-00-13842/14.10.2015г.

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР „ПТД“:

/инж.Иван Чолаков/

Дата:…………………..


Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги

ОТНОСНО: СРР на обект: „Реконструкция и възстановяване на 8 броя пътеходни площадки в МО на ОФ „Асарел ”

1.Съществуващо положение.

В Мелнично отделение на ОФ «Асарел», на кота +20.15 между оси 11-26 до ос Г, в изградена стоманобетонова гредова плоча, за обслужване на технологични съоръжения, са оформени осем технологични отвора с размери 1,5м/2,5м. Около отворите има стоманобетонов борд с височина 10см и широчина 30см, в който има закладни части от профил L100x100x10. Над отворите са монтирани технологични рами. Между тях и края на плочата съществуват изградени стоманени площадки/ служещи и за пътеходни/ от профили покрити с подвижни капаци от рифелова ламарина с дебелина 6-8мм, голяма част от които са в много лошо състояние и с висока степен на корозия.2. Изисквания за същността/цел/, съдържанието/предмет/ и особеностите на услугата.

2.1 Цел на услугата

Подмяна на съществуващите стоманени пътеходни площадки с настилка от подвижни капаци от рифелова ламарина. Последните ще позволяват ремонтни работи в зоната под тях.

С извършване на Строително-Ремонтните Работи/СРР/ на обекта и монтажа на новите площадки значително ще се подобри експлоатационната сигурност на пътеходните площадки и условията за безопасна работа на технологичния и ремонтен персонал.

2.2. Същност на услугата - Строителни решения

За решаване на проблема, за обект: „Реконструкция и възстановяване на 8 броя пътеходни площадки в МО на ОФ „Асарел ” , от „Нипроруда“ АД, е разработен работен проект и имаме налична следната проектна обезпеченост:

- част: „Строителни конструкции“; ПСД 11219

Реализиране предмета на услугата, обхваща дейностите по разработената проектна част , а именно:

- доставка и монтаж на стоманени конструкции;

-доставка и монтаж на стоманени елементи за възстановяване на съществуващи стоманени конструкции;

2.3. Особености на услугата

Строителните работи ще се извършват в сградата на Мелнично отделение/МО/ на ОФ «Асарел» , като се използват наличните в МО подемни съоръжения/мостови кранове/. За целта, кандидатите трябва да подсигурят необходимия брой спомагателен, обучен за работа с подемни съоръжения персонал, инструктиран, съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Включително трябва да осигурят, такелажен персонал, сапани и друга спомагателна техника за блоков монтаж и демонтаж и монтаж на материалите и металните конструкции.

Изпълнителя на услугата, трябва да осигури , такелажници, както и необходимата спомагателна техника за товаро-разтоварните и монтажните дейности.

Изпълнителя трябва да осигури товарна и транспортна техника за извозване на строителни отпадъци извън територията на „Асарел-Медет” АД. Същите да се извозват по реда и условията на Приложение №7/Декларация за управление на строителни отпадъци/.

При сключване на договор с бъдещия изпълнител, същия ще трябва да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт.

Изпълнителя трябва да осигури товарна и транспортна техника за извозване на метални отпадъци до склад на „Асарел-Медет” АД /до 5км/Стойността на тези дейности да се интегрира в единичните цени, съгласно подробна количествена сметка /Приложение №1/ , за целта, оферентите прилагат ПРИЛОЖЕНИЕ №5 –Декларация за специфичните разходи на обекта.В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Изпълнителят трябва системно и точно да води Дневник на монтажните работи, Дневник на АКЗ и Дневник на заваръчните работи.


3. Обем на услугата. Основни технико-технологични параметри.

Реализирането предмета на услугата, обхваща дейности по част „Строителни конструкции” , свързани с дейностите, включени в Техническата спецификация - подробна количествена сметка /Приложение №1/ .4. Качествени/офертни/ изисквания към услугата.
4.1 Финансова част - към офертата трябва да се приложи:.

а/ Предложения за крайни единични твърди цени по таблицата-Приложение №1 /Техническа спецификация, обобщена количествена сметка/, които да останат такива за целия период на строителството отчитайки инфлационни и други процеси влияещи пряко върху формирането им.

б/ Цени на основни видове материали – Приложение No2

в/ Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение № 1 (попълват се най- отдолу в това приложение) .

г/ Условия за разплащане и начин на разплащане/аванс и др./.Начин за гарантиране на аванса.

д/ Вътрешно фирмен ценоразпис на използваната механизация,

като в цената на машиносмяната се интегрират допълнителни

разходи и печалба.


4.2 Техническа част – към офертата трябва да се приложи:

а/ Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail;

б/ Удостоверение за актуалното състояние на фирмата, издадено през последните шест месеца/след 01.05.2015г. включително/;

в/ Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата/ако няма се декларира/;

г/ Декларация за извършен оглед на обекта/съвместно подписана с Възложителя /, Приложение № 3;

д/ Автореференция, включително списък на наличния към 05м.2015г. квалифициран персонал и списък на собствената механизация и автотранспортна техника, доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата, наличие на системи за управление на качеството;

е/ Представяне референции/след 2012г. включително/ от други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани обекти с подобен характер;

ж/ Офертен срок за изпълнение в календарни дни;

з/ Гаранционен срок за качествено извършена работа;

и/ Готовност за отпочване на работа в календарни дни;

й/ Срок на валидност на офертата, не по-малък от 120 дни;

к/ Проекто-договор, Приложение №4( включително «Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори»);


л/Декларация за специфичните разходи на обекта Приложение №5

м/ Декларация за конфиденциалност, Приложение №6;

н/Декларация за управление на строителни отпадъци, Приложение №7;

5. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

5.1. Възложителя има право да посещава площадката на строително - ремонтните работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение;

5.2. Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи: Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя; Заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР. Протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията; Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение КСС към договора; Искане за плащане (Сметка обр.22); При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР.

5.3. Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР.

5.4. Разплащането на изпълнените работи ще се извършва периодично по стойността на подписания Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, след извършена техническа проверка, получаване на „искане за плащане” и издадена фактура от страна на Изпълнителя, до 30 /тридесет/ дни, след подписване на Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР и съпътстващите го документи. Разплащането ще се извършва по банков път по разплащателната сметка на Изпълнителя.

5.5. Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи;

5.6. Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.

5.7. Подготовка на екзекутиви

5.8. Окончателно отчитане и приемане ще стане с приемо-предавателен протокол за изпълнените работи утвърден от Изпълнителния директор

6. Други условия

6.1. Класирането на офертните предложения се извършва по методика за оценка, съобразно одобрените критерии.

6.2. Не прилагането на който и да е документ, посочен в т.4.1./финансова част/ и т.4.2./техническа част/, води до декласиране на оферанта.

6.3. Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

6.4.Да се спазва нормативната уредба и изискванията към строителната организация за управление на строителните отпадъци.

6.5. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

6.6. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

6.7. Офертата да бъде валидна минимум 120 дни от представянето ú в „Асарел-Медет” АД.

6.8. При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.

Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

6.9. Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта.

6.10. Бъдещият изпълнител организира охрана на обекта и временно селище за периода на изпълнение на СРР.

6.11. Освен на хартиен, офертните предложения да се представят и на оптичен носител /CD диск/.

Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението. Посещенията ще се извършват от дата 05.11.2015 г. до дата 26.11.2015г. включително.

Офертите да се представят до 15.00 часа на 30.11.2015г. по един от следните начини:
- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище с надпис: Оферта за СРР на обект:„Реконструкция и възстановяване на 8 броя пътеходни площадки в МО на ОФ „Асарел ”

и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.


- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е пощенското клеймо/.
Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

За контакти:

инж.Спас Гочев тел. 0357/60 249

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. №1. Техническа спецификация, обобщена количествена сметка- за попълване в частта цени.

2. №2. Цени на основни видове материали - за попълване в частта цени.

3. №3. Декларация за оглед на строителната площадка.

4.№4 ПРОЕКТО-ДОГОВОР - това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо – договора.

5. №5. Декларация за специфичните разходи на обекта

6. №6. Декларация за конфиденциалност

7. №7. Декларация за управление на строителни отпадъци

8. Работен проект, част: «Строителни конструкции»


ИЗГОТВИЛ : СЪГЛАСУВАЛИ :
Инженер инв.контрол: Р-л отдел «Строителство»:

/инж. Спас Гочев / / инж. Здравка Кърпаров /

Р-л отдел «БЗР»:

/инж.Н.Узунов/


Р-л отдел «Ремонт ОФ, ВОС и SX-EW »:

/ инж.Н.Минеков/


Началник цех «ОФ Асарел»:

/инж.Георги Сеферинкин/

Зам.Директор «Р и Л»:

/инж.Ивайло Василев/

и.д.Директор «Р и Л»:

/ инж. Ангел Ангелов/
За Възложителя: стр./ за ИзпълнителяПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница