Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенцияДата25.07.2016
Размер47.96 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТАИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”


ул. „Ген. Гурко” № 6, София 1000 mail@esmis.government.bg

тел.: (+359 2) 949 2115 www.esmis.government.bg

факс: (+359 2) 981 8787

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за избор на изпълнител по процедура с предмет:
„Закупуване на настолни компютърни конфигурации, преносими компютърни конфигурации, работни станции и многофункционален принтер“ по две обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на компютри и офис машини“;

2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на преносим компютър (лаптоп) отговарящ на стандартите TEMPEST“.
I. Предмет на поръчката
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на настолни компютърни конфигурации, преносими компютърни конфигурации, работни станции и многофункционален принтер“ по две обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на компютри и офис машини“;

2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на преносим компютър (лаптоп) отговарящ на стандартите TEMPEST“.

II. Правно и фактическо основание за възлагане на поръчката
Правното основание за процедурата е чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 0094-2900/03.10.2013 г. на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС за откриване на процедура с предмет: „Закупуване на настолни компютърни конфигурации, преносими компютърни конфигурации, работни станции и многофункционален принтер“ по две обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на компютри и офис машини“;

2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на преносим компютър (лаптоп) отговарящ на стандартите TEMPEST“.

Фактическото основание е необходимостта от доставка на описаната в Приложение № 1 техника.III. Критерии за оценка на офертите
Оценката на постъпилите оферти ще се извърши на база критерия „най-ниска цена”.

IV. Квалификационни изисквания към кандидатите
Задължителни документи за двете обособени позиции:

1. Всички документи да се представят на български език или следва да са преведени и легализирани.

2. Копията на документи да са заверени с подпис и печат на кандидата.

3. Предложението на всеки кандидат да съдържа списък на приложените документи.

4. Документите трябва да се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до ИА ЕСМИС за участие в процедура с предмет: „Закупуване на настолни компютърни конфигурации, преносими компютърни конфигурации, работни станции и многофункционален принтер“ по две обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на компютри и офис машини“;

2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на преносим компютър (лаптоп) отговарящ на стандартите TEMPEST“. На плика опаковка задължително се отбелязва обособената/те позиця/ии, за която/които се кандидатства.

5. Кандидатът трябва да представи следните административни документи:    1. Копие от ЕИК.

    2. Доказателства за технически възможности за изпълнение на поръчката – всеки кандидат задължително трябва да е изпълнил поне два договора с настоящия или подобен предмет през последните три години до датата на подаване на оферта по настоящата процедура – прилага се информация за договорите, предметът им, страни и референции за тях.

Пояснение: Настоящото важи и за Обособена позиция № 2 – участникът трябва да е доставял преносими компютри (лаптопи) отговарящи на стандартите TEMPEST.

6. Декларация от участника (свободен текст), че разполага с необходимия персонал и техническа възможност за изпълнение на предмета на поръчката.

7. Декларация от всички лица, които представляват кандидата, че същите не са осъдени с влязла в сила присъда, и че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

8. Всеки участник предоставя техническо предложение за изпълнение на поръчката, в табличен вид, от което явно и недвусмислено да се вижда дали предложената от участника техника отговаря на изискванията на Възложителя.


Допълнително необходими документи (освен горепосочените), предоставяни от участници само за Обособена позиция № 2.

9. Декларация (свободен текст) от участника, че предоставения от него преносим компютър (лаптоп) TEMPEST ще отговаря на всички нормативни изисквания, включително разпоредбите на ЗЗКИ относно защитата и съхранението на класифицирана информация, и недопускане на нейното разпространение , както и изискванията на Възложителя.


Участниците, неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранявани от горепосочената процедура.

V. Срок и място на изпълнение на договора
Срокът за изпълнение на поръчката по обособени позиции е както следва:

1. За Обособена позиция № 1 – „Доставка на компютри и офис машини“ – 1 месец от дата на подписване на договора, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС.

2. За Обособена позиция № 2 – „Доставка на преносим компютър (лаптоп) отговарящ на стандартите TEMPEST“ – 2 месеца от дата на подписване на договора, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС.
VI. Икономически изисквания
1. Ценовото предложение трябва да се представи запечатано в отделен по-малък непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в големия плик с офертата. Ако това изискване не бъде изпълнено участникът автоматично се отстранява от процедурата.

2. Цената е за изпълнение на поръчката е до 38 000 (тридесет и осем хиляди) лв. с ДДС за Обособена позиция № 1 и 13 000 (тринадесет хиляди) лв. с ДДС за Обособена позиция № 2. Авансови плащания не се допускат, освен при предоставена от страна на избрания изпълнител сто процентова банкова гаранция или парична сума в полза на ИА ЕСМИС, или друг законодопустим и удобен за двете страни начин.

3. Цените да се предложат в български лева с и без ДДС. Ако за предложената цена в плика с ценовото предложение не е изрично упоменато дали е с или без ДДС, Възложителят приема, че предложената цена е с ДДС.

4. Да се посочи валидност на офертата, но не по-малко от 90 дни. Ако участника не предложи такъв срок, Възложителя приема ,че той е 90 дни. Прилага се към останалите документи извън плика с ценовото предложение.


Участниците, неизпълнили посочените в настоящето задание изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранявани от горепосочената процедура.

IX. Допълнителна информация

1. Офертата Ви трябва да бъде адресирана до Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 и заведена в деловодството на изпълнителната агенция, което приема всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа, в срок до 14.10.2013 г. включително.

2. Място на изпълнение на поръчката е района на гр. София, района на гр. Велико Търново, района на гр. Хасково, района на гр. Благоевград и района на гр. Стара Загора.

Каталог: upload -> docs -> 2013-10
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2013-10 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2013-10 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница