Изчисляване обема на покривката, стерила и количеството на запасите


Основни задължения на концесионерастраница3/3
Дата07.10.2016
Размер499.91 Kb.
#11178
1   2   3

Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства и за осъществяване на свързаните с концесията дейности; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван от компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и първична преработка във връзка с осъществяването на свързаните с концесията дейности за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година, а за първата година от срока на концесията - 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби и замърсяване, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;
5.2.8. да застрахова обекта по т. 1, ако той може да бъде застрахован съгласно Кодекса за застраховането.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или услов

Най-близкият утвърден обект за добив на строителни материали "Добив на скални облицовъчни материали (аркозни пясъчници) от площ "Празнопрът-Изток", намираща се в землищата в селата Градец и Медвен, общ. Котел обл.Сливен".

Разположен е и зад хълмист участък спрямо нашето ИП.

Като се има предвид, че прогнозата за натоварването на околното пространство, извън посоченият периметър на находището, се очаква да бъде: локално като териториален обхват; незначително като степен на въздействие; в рамките на работния ден като продължителност и без кумулативно въздействие, то не би следвало да се получи значителен ефект от двете подобни ИП, разглеждани в съвкупност.

Анализирайки ситуацията, не можем да очакваме кумулативни въздействия върху околната среда в района, които са резултат от увеличаване ефекта на оценяваното инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми и проекти/инвестиционни предложения. Не е без значение и социалния ефект от реализиране на ИП за район със значителна безработица и нисък икономически статус.
4.Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС

Характера на дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, предполага следните въздействия върху защитената зона и нейните елементи, при най-неблагоприятни условия:

» Пряко унищожаване на площи от природни местообитания и/или местообитания на видове, предмет на опазване в зоната, при разчистване на трасето и изземване на повърхностния почвен слой при подготовката на терена и добивните дейности;

» Фрагментация на природни местообитания и/или местообитания на видове, предмет на опазване в зоната при подготовката на терена и добивните дейности;

» Фрагментация на популации на видове, предмет на опазване в зоната (бариерен ефект) при подготовката на терена и добивните дейности;

» Безпокойство на индивиди от видове, предмет на опазване в зоната, вследствие шума и движението от добивната и транспортната техника; при максимално ниво на шума от 91 dBA (излъчван от традиционно използвания в добивните дейности багер), въздействие ще има до максимум 150 м от източника на шума; на това разстояние очакваното ниво на шума ще е 35.7 dBA, което е сравнимо с шума в околната среда в района - около 35 dBA.

» Евентуална смъртност на индивиди от видове, предмет на опазване в зоната, при работата на добивната техника и движението на транспортна техника;

» Промяна на структурата и видовия състав на местообитанията - нахлуване на агресивни (вкл. инвазивни) видове при използване на такива при рекултивацията и озеленяването.

Направеният анализ на този етап показва, че:

Няма да се извършват строителни работи на площадката.

Следователно не се очаква такова въздействие върху компонентите и факторите на околната среда .

-спойствието на животинския свят: няма да бъде нарушавано от такава дейност.

Въздействието на обекта по време на експлоатацията ще бъде:

-положително, дълготрайно поради факта, че ще се спазят нормативните изисквания, залегнали в законодателството и въз основа на оценките от компетентните органи при съгласуване на проектите по отделните части, придружаващи добивните дейности и рекултивацията.

Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда поради следните причини:

По компонент въздух:

-очаква се минимално, епизодично, временно замърсяване на въздуха с прахови частици по време на изкопните работи . Това замърсяване се отчита като необходимо и задължително при изкопните работи.

-влиянието на използваните машини по отношение на излъчваните от тях емисии по време на работа ще бъде краткотрайно и минимално;

-не се допуска работа на празен ход на машините;

-минните отпадъци ще се извозват своевременно на депото, отредено като площадка вътре в концесионната площ.

По компонент води по време на експлоатация на обекта:

- предвижда се водоползване за битови нужди на вода с необходимите питейни качества да се осъществява чрез доставка с водоноски и апарати за трапезна вода.

-не се предвижда изпускане на замърсени води в повърхностни и подземни водни обекти. Ще се монтират два броя химически тоалетни, които ще се обслужват от лицензирана фирма.

Формираните битово-фекални води са с максимална концентрация: БПК5 -220мг О2/л, НВ-265 мг/л, общ азот-44мг/л, общ фосфор-9,9 мг/лПо компонент почви:

-не се очаква замърсяване на почвите с битови и минни отпадъци- битовите отпадъци ще бъдат в минимални количества и ще се събират разделно в контейнери и извозват по направление съгласно схемата приета от община Котел и периодичността на извозване за село Медвен.

Релеф:

-временно се очаква изменение на формите на релефа в границите на 3 дка/годишно, които ще се рекултивират ежегодно.

-не се предвижда натрупване на минни отпадъци и извън създаденото депо.

Растителен и животински свят:

С инвестиционното предложение и предвидените мерки се цели и са осигурени на най-ранен етап необходимите проектни решения за да се запазят благоприятните условия за живот в района на животинските видове.

-ще се контролира непрекъснато да не се компроментират територията на защитената зона и съседните имоти-ниви.

Въз основа на горното, се прави извода, че предлаганото инвестиционно предложение няма да оказва негативно въздействие на компонентите на околната среда.

С него не се засягат чувствителни, уязвими зони, санитарно-охранителни зони и др. Не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда.
Преди изготвяне на Доклада за ОВОС ще се изготви Доклад за оценка на съвместимостта-като се даде оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони.Ще се проучат задълбочена и подробно и ще ес предоставят материали с пълна характеристика на терените в и около разглежданата площ, съгласно критериите на чл.22 от Наредбата за ОС.

Докладът ще бъде структуиран по изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата за ОС.
Въздействие върху хората и тяхното здраве

Едни от основните документи,свързани със защита на населението от въздействието на неблагоприятните фактори на околната среда и на работната среда са:

-Закон за здравето, Обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004. Опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата чрез прилагане и на следнитя

принцип:


-предотвратяване и намаляване на риска за здравето на гражданите от неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената среда;

-Директива 99/30/ЕС относно пределно допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух

- Директива 96/62/ЕО за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух. Рамкова директива за качеството на околния въздух;

-Директива 2002/49/ЕО- относно оценката и управлението на шума в околната среда.

По биологичната си значимост шумът заема едно от първите места сред вредно въздействащите фактори на околната среда. От друга страна по своето биологично естество той поставя един от най-сложните и трудно решими проблеми, както технически така ни в медицински и здравно- социален аспект.

Местоположението на инвестиционното предложение позволява осигуряване на еквивалентни нива на шума под пределно допустимата хигиенна норма . ПИ е отдалечен от негативното въздействие на шума от МПС движещи се главна пътна магистрала. На територията на общината и село Медвен липсва негативното въздействие от въздушен и ЖП транспорт , високо интензивен транспортен поток, създаващ еквивалентни нива на шума над 90 ДБ/А.

По време на експлоатацията на кариерата ,което ще бъде сезонно ,се очаква завишаване на шумовите нива от дейността на багер, булдозер, товарни камиони но само в границите на работното поле.

Характеристика на фактора шум по отношение влиянието му върху човешкото здраве:

Съществуват различни квалификационни нива на шума според степента на тяхната вредност. Селищните и жилищно-битовите шумове се характеризират с нива от 40 до 100 ДБ/А/ и при тях могат да се наблюдават всички степени на въздействие върху организма на човека.

По литературни данни при оживено улично движение се създават шумови нива от 90 ДБ/А/ , при средни нива на уличният шум се установяват до 77 ДБ/А/ , при обикновен разговор – 60 ДБ/А/ а при разговор между двама души – 40 ДБ/А/.

При 70 ДБ/А/ не може да се разбере разговорната реч, при 85 ДБ/А/ започва необратимо увреждане на шума. Шум с нива от 120 ДБ/А/ предизвиква болкови усещания.

Характера на въздействие на селищния шум върху човека е извънредно разнообразен - от субективно раздразнение до обективни патологични изменения в редица органи и системи.

-С пряко или специфично действие / аурален ефект / - характерно предимно за професионален шум.

-Непряко или неспецифично действие / екстраурални ефекти / върху работоспособността, усещането за комфорт, качеството на съня, функционалното състояние на различните системи в организма / нервна система, сърдечно-съдова система, ендокринна система, и т.н./

В проектна фаза разработката ще гарантира, че живущите и гостите на с. Медвен няма да бъдат подложени на здравен риск по отношение замърсяване на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации, лъчения.Риск от инциденти.

Риск е вероятността за настъпване на вреда при конкретни условия на излагане и тежестта на вредата.

За да се избегнат рисковете от инциденти по време на строителните и монтажните работи при изпълнение на обекта задължително се прилагат и изпълняват изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Така ще се избегне и риска за околната среда.

За обекта възложителя на концесията ще разработи вътрешни инструкции и документи на базата на Ръководствата за изпълнение на СМР и кодексите за добра строителна практика, целяща максимално запазване на околния ландшафт.

За обекта ще се разработи и спазва План за безопасност и здраве.

Описаното местоположение и параметри на инвестиционното предложение не създава предпоставки за въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

В българското законодателство Натура 2000 е залегнала като част от “националната екологична мрежа” изграждана съгласно закона за биологичното разнообразие (ЗБР) , включваща защитените зони.

Съобразно предназначението и основанието за обявяването им ,защитените зони биват:

2 типа зони съгласно Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията) съответстващи на защитените зони:  1. по чл.6 ал.1 т.1 от ЗБР – за опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение № 1 на ЗБР

  2. по чл.6 ал.1 т.2 от ЗБР – за опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2 на ЗБР

2 типа зони съгласно Директива 79/409/ЕЕС (за птиците):

  1. по чл.6 ал.1 т.3 от ЗБР - за опазване на местообитания на видовете птици, посочени в приложение № 2 на ЗБР

  2. по чл.6 ал.1 т.4 от ЗБР - за опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2 на ЗБР.

Въздействие от различни видове отпадъци и техните местонахождения

Законът за управление на отпадъците-2012г.изисква от лицата заявители на инвестиционното намерение да представят информация за количеството и вида на отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат на дейността си.

Класификацията на отпадъците се извършва на основание НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.

Отпадъците в България са класифицирани в 4 основни групи: битови, строителни, производствени и опасни.

Управлението на генерираните отпадъци е свързано с: предотвратяване образуването им, рециклиране и обезвреждане.

От обекта ще се формират :

Битови отпадъци;

Минни отпадъци;

Опасни отпадъци-не се очакват

От обекта няма да се формират:

Производствени отпадъци;.

При осъществяване на изкопните се очаква да се формират временно отпадъци от земни маси, почви, камъни и др.- код 17 05 04, 17 05 06, глинени прослойки.

Събирането, временното съхранение и извозването на битовите отпадъци ще се осъществява съобразно управлението на отпадъците, което се осъществява в населеното място. Формираните отпадъци ще се извозват на РДНО.
5. Структура на доклада за ОВОС с описание на очаквано съдържание на включените в него точки

Съгласно Закона за опазване на околната среда Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.,посл. изм. и доп. 2015г.) Възложителят на предложението по чл.81, ал. 1, т. 2 ще представи на компетентния орган за оценяване на качеството Доклад за ОВОС, който съдържа:

1. анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) проучените от възложителя алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива";

3. описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл. 4 и 5 и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях;

Чл. 4. Компонентите на околната среда са:

-атмосферният въздух,

-атмосферата,

- водите,

- почвата,

-земните недра,

-ландшафтът,

-природните обекти,

-минералното разнообразие,

-биологичното разнообразие и неговите елементи.Чл. 5. Факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да бъдат:

-естествени и антропогенни вещества и процеси;

-различни видове отпадъци и техните местонахождения;

-рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации,

-както и някои генетично модифицирани организми.

4. описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на:

а) реализацията на инвестиционното предложение;

б) ползването на природните ресурси;

в) емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт;

5. информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда;

6. описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки;

7. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации;

8. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 103 от 2009 г.) заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;

9. нетехническо резюме;

10. описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;

11. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) друга информация по преценка на компетентния орган или оправомощено от него длъжностно лице.


6.Списък на необходимите приложения, списъци и други

Към Доклада за ОВОС ще бъдат приложени:

-приложенията, към отделните точки на съдържанието;

-списък на използваните нормативни документи:нормативни актове и методики;

-списък на членовете на колектива, изготвили ДОВОС;

-писмени декларации на експертите по чл. 11, ал. 3 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС

-копия от писма; Писмо изх.№ 8692(2014г.)/22-12- 2015г.на РИОСВ-Бургас;

-графични материали от разработените части на ПУП-ПРЗ за имота и др.

-справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки (съгласно чл. 9, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС);

-нетехническо резюме, при изготвянето на което ще бъде съобразено определението по т. 27 от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС:


7. Етапи, фази и срокове за разработването на доклада за ОВОС

1. Изготвяне на Информация за консултации/задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС съгласно изискванията на чл. 10, ал.1 и предвид чл. 9 ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС-НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006г.)

Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г.,бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.

2. Провеждане на консултации със специализирани ведомства, представители на засегнатата общественост, в т.ч. по предлагания първоначален вариант на задание за обхват и съдържание на ОВОС и отразяване на становищата в оценката.Задължение на Възложителя, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 на нормативната уредба, е да организира провеждането на консултации, в т.ч. със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването или местните му структури(РЗИ –Сливен), Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с център Варна, засегнатата общественост, както и с РИОСВ-Бургас.

С местната структура РЗИ-Бургас по чл.10, ал.7 за съдържание и обхват на оценката за здравно-хигиенни аспекти на околната среда и риск за човешкото здраве : (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016г.) Възложителят провежда консултации с Министерството на здравеопазването или РЗИ във връзка с ал. 3,т. 5 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС и отразяване на становищата в окончателен вариант на заданието и в оценката.

3. Изработване при настъпили предложения и становища на допълнено Задание за обхват и съдържание на ОВОС, включително информацията получена при консултациите по чл. 9 на Наредбата.Информацията получена при консултациите ще се използва задължително при изработване на заданието.

4. Изработване на доклада за ОВОС с всички приложения към него.

5. Предоставяне на доклада за ОВОС с приложенията към него на определените от компетентния орган засегнати общини, организиране на срещи за обществено обсъждане, провеждане на обществено обсъждане на доклада за ОВОС.

6. Предоставяне на компетентния орган по околна среда на материалите от общественото обсъждане (протоколи, получени становища от заинтересувани лица), Становището на Възложителя по направените предложения, препоръки, мнения, възражения.

7. Насрочване на заседание на Експертен екологичен съвет на РИОСВ-Бургас за разглеждане на документацията по ОВОС.

8.Издаване на Решение по ОВОС от Директора на РИОСВ-Бургас.


8. Други условия или изисквания

Предмет на провеждане процедурата по ОВОС е инвестиционно предложение: „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен, община Котел, област Сливен” , съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда.9.Нормативни документи

1. Закон за подземните богатства

1.1. Наредба за Националния геоложки фонд

1.2. Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване (по чл. 82 от Закона за подземните богатства)

1.3. Национална стратегия за развитие на минната индустрия – ПРОЕКТ

1.4. Наредба за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства - http://old.mi.government.bg/norm/nar.html?id=23629

1.5. Регистър за разрешенията за търсене и проучване на подземните богатства - http://www.mi.government.bg/bg/registers/registar-na-razresheniyata-za-tarsene-i-prouchvane-18-c214-1.html

2. Закон за опазване на околната среда

2.1. Наредба №18 за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения,

a. Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо-продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

3. Закон за управление на отпадъците

3.1. Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци

3.2. Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

3.3. Наредба №3 за класифициране на отпадъците

4. Закон за кадастъра и имотния регистър

5. Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

6. Закон за водите

7. Закон за почвите

8. Закон за обществените поръчки

9. Постановление № 181 на МС за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

10. Закон за държавната собственост http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133874689

11. Закон за концесиите http://lex.bg/laws/ldoc/213552356211.1. Правилник за прилагане на закона за концесиите http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135531640

11.2. Национален концесионен регистър - http://www.nkr.government.bg/app
Каталог: pokana
pokana -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
pokana -> Екзерсиз и репертоар на детския танцов колектив
pokana -> 9-13 септември, 2013 София-Албена-Крапец
pokana -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
pokana -> Рзи благоевград *Център по остеопороза –Благоевград
pokana -> Многопрофилна болница за активно лечение – русе” ад
pokana -> Семинар «Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти. Различия в изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № рд-02-20-1 от 2015 г на министъра на регионалното развитие
pokana -> Изложение Hong Kong International Building and Decoration Materials and Hardware Fair
pokana -> Програма за развитие на селските райони /2007 2013/, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница