Състояние на подземните богатства Състояние и баланс на запасите на находищата на подземни богатстваДата24.10.2018
Размер185 Kb.
Състояние на подземните богатства

Състояние и баланс на запасите на находищата на подземни богатства

Настъпилите през 2008 г. абсолютни изменения в количеството и качеството на наличните запаси и ресурси на подземни богатства като цяло, са в границите на проектните. Обезпечеността на страната, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ), е достатъчна, при сегашните потребности от различните видове подземни богатства.
Съгласно утвърдения баланс на запасите на подземни богатства в Р България към 31.12.2008 г. в страната са проучени, утвърдени и заведени на отчет, запаси и ресурси на общо 164 вида подземни богатства, в т.ч. на : 7 вида енергийни суровини (твърди горива, нефт, газ и кондензат); 12 вида метални полезни изкопаеми (руди); 77 вида неметални полезни изкопаеми (индустриални минерали); и 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали. Настъпилите през 2008 г. абсолютни изменения в количеството и качеството на наличните запаси и ресурси на находищата на подземни богатства в страната като цяло, са в границите на заложените стойности в съгласуваните и утвърдени работни проекти. Обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ) е достатъчна, при сегашните потребности от различните видове подземни богатства.

В сравнение с 2006 г., през 2007 г. се очертава тенденция към: • увеличаване добива на лигнитни въглища, бентонитови глини, варовици за фуражната промишленост, кварцови пясъци, суровини за производство на цимент и вар, суровини за производство на тухли и керемиди, суровини за производство на трошен камък, пясъци и чакъли за пълнители на бетон и др.и др.;

 • намаляване добива на суров гипс, природен газ; кафяви въглища и др..

През 2008 г. в Специализираната експертна комисия (СЕК) на МОСВ са разгледани, приети и утвърдени запасите и ресурсите общо на 58 находища на подземни богатства. От тях 44 са новорегистрирани, в т.ч. на строителни и скално-облицовъчни материали (37), на неметални полезни изкопаеми (5), на твърди горива (1) и на златни руди ()1. На титулярите на разрешения са издадени Удостоверения за търговски открития по реда на Закона за подземните богатства. На 10 находища, наличните в Баланса запаси са преизчислени и утвърдени в границите на концесионните им площи, въз основа на нови технико-икономически и екологични изисквания (кондиции). През годината са приети и утвърдени и запасите на 3 находища на строителни материали за общински концесии.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОБИВА И Въздействие върху околната среда
В резултат на проучването, добива и първичната преработка (обогатяването) на подземни богатства околната среда значително и в голяма степен невъзобратимо се уврежда. Процесът най- силно е изразен при експлоатацията на находищата по открит (кариерен) способ и при първичната преработка на добитите суровини. Увреждат се почвите и ландшафта като цяло, на замърсяване са подложени почвите, водите (повърхностни и подземни) и въздуха. Сериозен проблем при добива и първичната преработка на подземните богатства е генерирането на огромни количества отпадъци (земно-скални и шламообразни материали). Оползотворяването на тези отпадъци е ограничено, главно поради липса на технологии, потребителски интерес и икономически регулатори.
Горивно-енергийни суровини

Добивът на въглища през годините се запазва относително постоянен, приблизително около 28 Mt1.

Увеличено е количеството на генерирани отпадъци с близо 12 Mt. Количеството на оползотворените отпадъци се запазва относително постоянно.

Към 31.12.2008 г. съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните площи е 3:1, което възстановява пропорцията от предходни години, но като цяло развитието на процеса е незадоволително.
През 2008 г. са регистрирани 20 находища и 22 депа и хранилища в експлоатация от 14 предприятия (Мина Станянци АД, Мина Бели Брег АД, Мина Чукурово АД, ПИРИН ОРАНОВО ЕООД, КАНИНА ЕООД, Мина Черно море - Бургас ЕАД, Мина Балкан - 2000 АД, Карбон Ивест ООД, Мини Марица изток ЕАД, РЕКОУЛ АД, Каусто - голд АД, Мини открит Въгледобив ЕАД, ФУНДАМЕНТАЛ ООД, Въгледобив Бобов дол ЕООД).
Добив на горивно -енергийни суровини

През 2008 г. са добити общо 28,7 Mt въглища, в т.ч.:

- лигнитни - 26,0 Mt

- кафяви - 2,6 Mt

- черни - 0,19 Mt

Въздействие на въгледобива върху околната среда
През 2008 г. от въгледобива са генерирани 114,7 Mt отпадъци, като количествата са по- високи спрямо предходните години (фиг.1), 100 % са отпадъците от разкриване и добив (код 01.01.00).

Оползотворени са 73,5 Mt отпадъци при 57,2 за 2007 г., 49,5 Mt за 2006 г. и 42,3 Mt за 2005г. Общото количество натрупани отпадъци към 31.12.2008 г. възлиза на 1 709,6 Mt.

Общо добитите маси и общо преработените маси при добива на въглища са съответно 3409,9 Mt и 759,5 Mt.

Преобладаващият метод за обезвреждане на отпадъците е депонирането. Образуваните отпадъци от разкриването, добива и преработването се депонират изцяло на специализирани депа, които се експлоатират от предприятията.

При добив на горивно- енергийните суровини 100 % от депата са от насипен тип (22 броя).
Фиг. 1 Добив, генерирани и оползотворени отпадъци, MtИзточник: ИАОС

При добив на горивно- енергийните суровини заетата площ за 2008 г. съставлява 1 216,3 ha, а проектната площ на депата за съхранение на отпадъците е 1 654,2 ha. Проектният и остатъчен капацитет на депата и хранилищата от добива и първичната преработка се изчислява съответно на 450,3 млн. m3 и 39,6 млн. m3. (фиг. 2. и фиг. 3.).


Фиг. 2 и 3. Характеристики на депата и хранилищата (минни съоръжения) от добива на въглищаИзточник: ИАОС

Източник: ИАОС

При добива на въглища през 2008 г. са рекултивирани 166,5 ha при 180 ha за 2007 г., 177,1 ha за 2006 г. и възстановени за 2005 г. са 55,2 ha. (фиг.4). Общата площ на нарушените терени към края на 2008 г. възлиза на 27 220,9 ha и само 8 505,7 ha- рекултивирани земи. Към 31.12.2008 г. съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните площи е 3:1, което възстановява пропорцията от предходни години, но като цяло развитието на процеса е незадоволително. Изразходваните средства през годината за възстановяване и рекултивация са едва 25 500 лв.Фиг. 4 Рекултивирани терени от добива на Въглища, ha

Източник:ИАОС

Метални полезни изкопаеми
Добивът на руди през годините се запазва относително постоянен.

Леко намаляват количествата генерираните отпадъци през 2008 г., но количествата са съизмерими с количествата добити суровини.

При оползотворените отпадъци се забелязва леко увеличение спрямо 2007 г.

Възстановените и рекултивирани земи остават относително постоянни през 2007 г. и 2008 г. Към 31.12.2008 г съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните площи е 1:1, което определя развитието на процеса като задоволително.
През 2008 г. са регистрирани 18 находища и 33 депа и хранилища в експлоатация от 13 предприятия (Бургаски медни мини ЕАД, Странджа Майнинг АД, Евроманган АД, Асарел Медет АД, РУДМЕТАЛ АД, ЕТ Стефан Кънев, ЛЪКИ ИНВЕСТ АД, Горубсо- РОФ АД, Горубсо Златоград АД, Горубсо - Мадан АД, Горубсо- Кърджали АД, Елаците мед АД, Челопеч Майнинг ЕАД).

През 2008 г. са добити 24,2 Mt Метални полезни изкопаеми при 31,3 Mt за 2007 г., 25,02 Mt за 2006 г. и 26.4 M t за 2005 г. (фиг.5.). Общо добитите маси и общо преработените маси при добива на руди са съответно 671,9 Mt и 243,4 Mt.

В процеса на минно- добивните дейности са генерирани 59,2 Mt отпадъци при 78,8 Mt за 2007 г. и 66,2 Mt за 2006 г. Оползотворени са едва 0,02 Mt отпадъци при оползотворени за 2007 г. 0,01 Mt. Общото количество натрупани отпадъци при добива на руди към 31.12.2008 г. възлиза на 3 980,5 Mt.
Фиг. 5 Добив, генерирани и оползотворени отпадъци, MtИзточник: ИАОС

Образуваните отпадъци от разкриването, добив и преработването се депонират изцяло на специализирани депа, които се експлоатират от предприятията. 59 % от отпадъците при добив на руда са отпадъци при разкриването и добива (01.01.01.) и 41 % са отпадъци от физическата и химическата преработка на руди, съдържащи метали (01.03.00), 52 % от депата са от намивен и 48 % са от насипен тип. (фиг.6).Фиг. 6 Вид депа при добива на Метални полезни изкопаеми (Руди)Източник: ИАОС

При добив на метални полезни изкопаеми заетата площ е 901,9 ha, а проектната е 2007,3 ha (фиг.7,8).Фиг. 7 и 8. Характеристики на депата и хранилищата (Минни съоръжения) от добива на Метални полезни изкопаеми
Източник: ИАОС

Източник: ИАОС

През годината от рудодобива са възстановени 185,5 ha при 230,8 ha за 2007 г. и 241,2 ha за 2006 г (фиг.9). Общата площ на нарушените и рекултивирани земи към края на 2008 г. е 1 116 ha нарушени и 1 512,8 ha -рекултивирани. През 2008 г. за техническа и биологична рекултивация на нарушени земи са изразходвани 31,3 мил. лв. Към 31.12.2008 г. съотношението на нарушени площи към общо рекултивирани площи е почти 1:1, като цяло развитието на процеса е задоволителен.

Фиг. 9 Рекултивирани терени при добива на Руди, ha


Източник:ИАОС

Неметални материали и суровини
Добивът на неметални материали и суровини отчита леко повишение. При генерираните и оползотворените отпадъци се забелязва леко понижение.

Възстановените и рекултивирани земи от добива остават почти постоянни. Към 31.12.2008 г. съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните площи е 5:1, което определя процеса като незадоволителен.
Неметалните материали и суровини са високачествени глини, каолингипс, перлити, фелдшпати, каменна сол, скални строителни материали (гранити, риолити, сиенити, мрамори, варовици, мергели, доломити).

При добив на неметални материали и суровини са регистрирани 215 депа и хранилища в експлоатация от 191 предприятия.

През 2008 г. са добити 29,9 Mt неметални материали и суровини. Генерирани са 3,30 M t отпадъци при добива и първичната преработка, а оползотворените отпадъци са 3,1 Mt. (фиг.10). Общото количество натрупани отпадъци при добив на неметални материали и суровини към 31.12.2008 г. възлиза на 71,4 Mt.

Общо добитите маси и общо преработените маси при добив на неметални материали и суровини от първичната преработка са съответно 899 Mt и 1 150,4 Mt.Фиг. 10 Добив, генерирани и оползотворени отпадъци, MtИзточник: ИАОС
При добив на неметални материали и суровини 89% (192 броя) от депата са от насипен и 11% (23 броя) са от намивен тип (фиг.11).

Фиг.11 Вид депа при добива на Неметалните материали и суровини


Източник: ИАОС

При добив на неметални материали и суровини заетата и проектната площ на депата и хранилищата от добива и първичната преработка е съответно 449,5 ha и 718,1 ha. (фиг. 12 и 13.). Остатъчният капацитет съставлява близо ½ от проектният капацитет при депата и хранилищата. (фиг.12 и 13).Фиг. 12 и 13. Характеристики на депата и хранилищата (Минни съоръжения) от добива на Неметални материали и суровини


*Източник: ИАОС


*Източник: ИАОС


В процеса на добив и първична преработка на неметални материали и суровини през 2008 г. са възстановени и рекултивирани 59,6 ha земи, близо с 13 ha по- малко в сравнение с 2007 г. и близо два пъти по- малко в сравнение с 2006 г. (фиг.14). Към края на годината размерът на нарушените земи възлиза на 2 918,6 ha и общо възстановени и рекултивирани към 31.12.2008 г. 755,8 ha земи. През 2008 г. за техническа и биологична рекултивация на нарушени земи от добива на неметални полезни изкопаеми са изразходвани 967 659,3 лв.

Към 31.12.2008 г. съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните площи е 5:1, като цяло развитието на процеса е незадоволителен.
Фиг. 14 Рекултивирани терени от добива на Неметални материали и суровини, ha


Източник: ИАОС


ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ДОБИВА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА
Мероприятия през 2008 г. във връзка с ПМС № 140/1992 г., ПМС № 195/2000 г., ПМС № 74/1998 г.
За ограничаване въздействието на минно- добивната и преработвателна дейност върху компонентите на околната среда, през 2008 г. са изпълнявани редица мероприятия, както от страна на дружествата в експлоатация, така и по силата на ПМС № 140/1992 г. за рудодобива, ПМС № 195/2000 г. за въгледобивната промишленост, ПМС № 74/1998 г. за уранодобивната промишленост, както и ПМС 173/2004г. за отстраняване на щети от стари замърсявания до момента на приватизация.

По линия на ПМС № 140/23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности и последвалите го изменения и допълнения, продължават дейностите по ликвидация и рекултивация на минни обекти, включени в Приложение № 1 на Постановлението. С постановлението на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2008г. са утвърдени средствата в размер на 7,0 млн. лв. за ликвидация и рекултивация на нарушени от минната дейност терени. За годината са изразходвани 6 962 072 лв. за предпроектни проучвания, изготвяне на идейни и работни проекти и за тяхното изпълнение.

По-мащабни обекти, които са изпълнявани през 2008 г. по дружества са:Бургаски медни мини”ЕАД

 • Техническа и биологическа рекултивация на рудник “Пропаднала вода”;

 • „Техническа и биологична рекултивация на рудник „Меден рид”

 • „Мониторинг на хвостохранилище „Върли бряг” и хвостохранилище „Росен”

 • „Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени от дейността на рудник „Зидарово”.

Панагюрски мини”ЕАД

 • Инвестиционен проект „Техническа ликвидация на подпорна стена към приемни бункери, утайници за пиритен концентрат и рекултивация на терени в района на рудник „Елшица”;

 • Работен проект „Рекултивация на замърсени и нарушени терени от дейността на рудник „Радка”.

Еко Елшица”ЕООД

 • РП „Рекултивация на подобект „Североизточно насипище” от обект „Хвостохранилище „Влайков връх” – отвали, насипища и котлован”;

 • Мониторинг на хвостохранилищата “Елшица” и „Радка”.

Еко Медет”ЕООД

 • Хвостохронилище „Медет”. Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията, изграждане на дренажни и отводнителни съоръжения в зоната на стените

 • РП „Мониторинг на хвостохранилище „Медет”;

 • „Рекултивация на откоси пред подхода към рудник „Медет”.

 • Идеен проект по задача „Изготвяне на проучвателни и проектни работи за обект: „Рудник „Медет”- Управление и пречистване на води и мониторинг” – І етап

Чипровец”ЕАД

 • Рудник “Златен”- техн. рекултивация на отвали и площадки

 • РП: Рудник „Мартиново”. Техническа ликвидация на сгради и съоръжения към подобект „Претоварна база – с. Боровци”;

Маджарово”ЕАД

 • Предварителни прединвестиционни проучвания за Управление и пречистване на водите в Маджаровското рудно поле

 • Рекултивация на отвали и пром. площадк на рудник “Маджарово” ;

 • Мониторинг на обект „Хвостохранилище „Маджарово – 1” и „Временно хвостохранилище „Маджарово”.

Горубсо Рудозем”ЕАД

 • Техническа ликвидация, рекултивация на нарушени терени и отвали за подобекти “Язовирна стена” и “Временно водоснабдяване към р-к “Рибница”;

 • “Мониторинг на руднични води при утаител на VІІ-ма площадка, рудник „Рибница” и рудник „Шахоница”.

Елисейна”ЕАД(н)

 • Работен проект „Обогатителна фабрика „МИР” – ликвидация”. – изграждане на подпорна стена”.

 • Консервация и рекултивация на хвостохранилище “Елисейна”.


По линия на ПМС №195/2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива продължават дейностите по ликвидация и рекултивация на обектите, включени в Постановлението. С постановлението на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2008г. са утвърдени средствата в размер на 9,500 млн. лв. за ликвидация и рекултивация на нарушени терени от въгледобивната дейност. За годината са изразходвани 8 022 000 лв. за предпроектни проучвания, изготвяне на работни проекти и за тяхното изпълнение

По-мащабни обекти, които са изпълнявани през 2008 г. са: • Техническа ликвидация на надземен комплекс на мина „Здравец”;

 • Техническа ликвидация на надземен комплекс на рудник “Миньор”

 • Подземна ликвидация на мина „Пирин”;

 • Техническа и биологическа рекултивация на нарушени терени от дейността на бившата мина „Маришки басейн”ЕООД;

 • Техническа ликвидация на рудник “Света Анна” от Мини „Перник”.

 • Техническа ликвидация на подземна минна болница в Мини „Перник”.

 • Техническа ликвидация на подземно защитно съоръжение в Мини “Перник”.


По линия на ПМС №74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина продължават дейностите по ликвидация и рекултивация на обектите, включени в Постановлението. С постановлението на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2008 г. са утвърдени средствата в размер на 4,500 млн. лв. за ликвидация и рекултивация на нарушени терени от уранодобивната дейност. За годината са изразходвани 2 756 000 лв. за предпроектни проучвания, изготвяне на работни проекти и за тяхното изпълнение.

По-мащабни обекти, които са изпълнявани през 2008 г. са: • Пречистване на замърсени с уран руднични води на обектите „Искра”, „Бялата вода” и „Чора”;

 • Доизграждане на мониторингова мрежа и мониторинг на обектите от закрития уранодобив;

 • Рекултивация на нарушени терени на обект „Искра”.

 • Рекултивация на нарушени терени на Буховското рудно поле – участък „Чора”.

 • Довършителни работи по рекултивация на нарушени терени на рудници “Дружба 1” и “Дружба 2”, с. Елешница, област Благоевград.

 • Техническа и биологична рекултивация на утайник на руднични води в землището на с. Елешница, област Благоевград.Превантивен контрол
Осъществяването на превантивният контрол започва в началото на всяка година, с разглеждането и приемането на годишните технически проекти на дружествата за добив и първична преработка на подземните богатства. В проектите, освен технологията на добив и първична преработка на подземните богатства, се залагат и мероприятия по опазване на околната среда. Всички минни предприятия са задължени в срок до 30-ти март да внесат в МОСВ за съгласуване годишните си проекти. В случай на констатирани пропуски, несъответствия и нарушения в инженерните разработки, се дава срок за тяхното отстраняване, след което проектите се съгласуват.

РИОСВ по места извършва регулярни проверки на минните дружества и осъществява контрол върху параметрите на околната среда, повлияна от минната дейност. При установяване на замърсявания над пределно допустимите стойности се правят предписания за отстраняването им, а на виновните лица се налагат санкции, според вида и степента на замърсяването.
1 Милиона тона
Каталог: eea
eea -> Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
eea -> Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
eea -> Събиране (R13 и/или D15) на негодни за употреба батерии и акумулатори
eea -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
eea -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница