Изменение и продължаване на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти се извършва при условията и по реда на глава четвърта, раздели ІІІ и ІV от звДата22.10.2018
Размер68 Kb.
#91943


Изменение и продължаване на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти се извършва при условията и по реда на глава четвърта, раздели ІІІ и ІV от ЗВ.

За изменение и/или продължаване на разрешителното, заинтересуваното лице подава молба до Директора на Басейновата дирекция.

Молбата за изменение и/или продължаване на разрешително съдържа:

1. данните по чл. 56, ал. 1, т. 4 - 9 ЗВ;

2. адрес за кореспонденция, включително електронен адрес - при наличие на такъв;

3. телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗВ;

4. документ за платена такса за изменение и/или продължаване на разрешителното съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6 ЗВ; когато молбата е за изменение и продължение на разрешителното, стойността на таксата е по-високата от обявените в тарифата;

5. декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;

6. мотиви и обосновка на исканото изменение, придружени с необходимите документи, когато молбата е за изменение на разрешително;

7. информация относно изпълнение на задължението за провеждане на собствен мониторинг.Правно основание чл. 58 от Наредба за ползването на върхностните води /В сила от 22.07.2011 г./.

ТАКСА – 130 ЛЕВА – за изменение на разрешителното

100 ЛЕВА – за продължение на разрешителното.)

(когато молбата е за изменение и продължение на разрешителното, стойността на таксата е по-високата от обявените в тарифата)

Правно основание – Чл. 8, ал. 2 и ал.3, т. 1, б.”б” от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (В сила от 20.05.2011 г

СРОК за подаване на молбата за продължаване срока на действие на издаденото разрешително - не по – късно от 3 – месеца преди изтичането на срока на действие на издаденото разрешително.Правно основание чл. 78, ал. 1 от Закона за водите.ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА


  • Компетентният орган в 20-дневен срок проверява дали молбата за изменение и/или продължаване на разрешителното съдържа изискващата се информация, както и съдържанието на документите по чл. 58 от Наредбата.

  • Когато не са изпълнени изискванията, компетентният орган уведомява писмено заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца.

  • Когато са изпълнени изискванията на закона или са отстранени несъответствията, Директорът на Басейнова дирекция продължава процедурата .

  • При неотстраняване на несъответствията от титуляря в срок до два месеца документите не се разглеждат, процедурата се прекратява и заявителят се уведомява писмено.


Правно основание чл. 61 от Наредба за ползването на върхностните води /В сила от 22.07.2011 г./.


  • Когато молбата е за продължаване на срока на действие на разрешителното и/или за изменение без искане за промяна на параметрите на разрешеното използване, Директорът на Басейнова дирекция в 20-дневен срок се произнася с мотивирано решение за изменение и/или продължаване или с мотивиран отказ.

  • Когато молбата за изменение е свързана с искане за промяна на параметрите на разрешеното използване и ако не са налице основания за отказ, компетентният орган изготвя съобщение до общината, което съдържа:

1. номера на административния акт, който ще се изменя;

2. информация за измененията, които предстои да бъдат извършени;

3. условия, при които ще бъде изменено разрешителното;

4. място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица.  • След изтичане на законоустановения едномесечен срок от датата на обявяването на съобщението Директорът на Басейнова дирекция се произнася с мотивирано решение за изменение на разрешителното или с мотивиран отказ.


Правно основание чл. 62 от Наредба за ползването на върхностните води /В сила от 22.07.2011 г./.
Решенията на Директорът на Басейнова дирекция за изменение, продължаване на разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Правно основание чл. 63 от Наредба за ползването на върхностните води /В сила от 22.07.2011 г./.
СРОК

14 дни от съобщаването на решението.


Правно основание чл. 84, ал. 1 от Администретивнопроцесуалния кодекс

Или

на основание чл. 149, ал. 1 от Администретивнопроцесуалния кодекс.


Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се преразглеждат ежегодно към датата на крайния срок на действие на разрешителното във връзка с оценка на съотношението на годишния обем за изземване и годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка.
Правно основание чл. 65, ал.1 от Наредба за ползването на върхностните води /В сила от 22.07.2011 г./.
За извършване на преценка по преразглеждането титулярят на разрешителното за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения представя:

1. Годишен доклад, съдържащ извършените ежегодни изчисления на наличните наносни отложения в разрешения участък;

2. Геодезически измервания

2.1.Измерванията се извършват чрез преки геодезически измервания въз основа на:

  • изградена трайна опорна и работна геодезична мрежа в разрешения участък;

  • надлъжен профил на разрешения участък от реката (по талвега);

  • напречни профили с максимално разстояние между тях 50,0 м за прав участък на реката и с максимално разстояние между тях 25,0 м за всяка крива на реката (L - м).

2.2. За всеки напречен профил се определя площта на напречното сечение на отложените наносни отложения (F - м2).

2.3. Обемът на наличните наносни отложения между два съседни напречни профила се изчислява, като разстоянието между тях (L) се умножи по средната стойност на площта на профилите - Q = Fср x L (м3).

2.4. Общият обем на наличните наносни отложения в разрешения участък е равен на сумата от обемите на наличните наносни отложения между отделните профили.
3. Справка за обема на иззетите наносни отложения, определени по чл. 52;

4. Документи, удостоверяващи реализирането на иззетия наносен материал.
Правно основание чл. 65, ал.2 от Наредба за ползването на върхностните води /В сила от 22.07.2011 г./.
ТАКСА – не се дължи

ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА
Действието на издаденото разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се прекратява в 14-дневен срок с решение на компетентния орган, когато при ежегодното му преразглеждане се установи, че годишният обем за изземване от предходната година е надвишил годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка
Действието на издаденото разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се продължава в 14-дневен срок с решение на компетентния орган, когато при ежегодното му преразглеждане не се установят нарушения на условията, при които е разрешена дейността.


Каталог: docs -> procedure
procedure -> Декларация за оригиналност и достоверност
procedure -> Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’
procedure -> Конкурс за заемане на академичната длъжност " Професор по съвременен руски език" 05. 04. 18
procedure -> Конкурс за заемане на академичната длъжност ‘ професор
procedure -> Процедура за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване
procedure -> Рецензия от проф д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска
procedure -> Рецензия от д-р Гинка Атанасова Антова, доцент


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница