Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа на височина – достъп до работните места и работа на височина над 1,5 метра от нивото на теренаДата14.10.2018
Размер283 Kb.
#87330ЛИСТ ЗА ПРЕЦЕНКА НА РИСКА ОТ СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТ: Работа на височина – достъп до работните места и работа на височина над 1,5 метра от нивото на терена /падане от височина/
Обект:
Дата:
Лист № 17

Работно място/извършвана работа:

ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА
ВЕРОЯТНОСТ ( В ) - 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 6 ; 10

ЕКСПОЗИЦИЯ ( Е ) - 0.5; 1; 2; 3; 6; 10

ПОСЛЕДИЦИ ( П ) - 1; 3; 7; 15; 40

Оценители /име, фамилия - длъжност и подпис/:

РИСК

( Р ) = В х Е х П

НИВО

 1. ..........................................................................................

/подпис/

 1. ..........................................................................................

/подпис/

 1. ..........................................................................................

/подпис/

0 Степен

-Приемлив

0<Р<20

1 Степен

-Необходимо внимание

21<Р<70

2 Степен

-Необходими мерки

71<Р<200

3 Степен

-Незабавни мерки

201<Р<400

4 Степен

-Преустановяване на работа

> 400

ПРЕЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ МОМЕНТА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

1 - достатъчно ефективни

2 - частично ефективни

3 - минимален ефект

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

оценка

Недопускане до работата на височина на работещи които е свързана с изкачване на височина, боледуващи от противопоказани заболявания:

 • нарушение на функциите на вестибуларния апарат;

 • заболявания на сърдечно-съдовата система със склонност към декомпенсация (трайна артериална хипертония, ИБС, стенокардия и др.);

 • заболявания на ставите, костите и мускулите, затрудняващи извършването на работата по дадена специалност;

 • хернии, затрудняващи работата и със склонност към заклещване;

 • органични заболявания на централната и периферната нервна система;

 • тумори, затрудняващи извършването на средно тежка работа.
Осигуряване на необходимите помощни средства при извършване на работа на височина (площадки, платформи, скелета, стълби, въжета, люлки и др.) за безопасно изпълнение на работата.
Използваните помощни средства, вкл. и тези, които са елемент на стационарни съоръжения, отговарят на установените за тях изисквания и да осигуряват безопасност при работа.
Временна работа на височина на открито се допуска само когато климатичните условия не застрашават безопасността и здравето на работещите.
Подбор на средствата за достъп до работни места на височина в зависимост от:

- периодичността на придвижване;

- непосредствената височина, която трябва да се достигне;

- продължителността на използване.


Инструктиране на работещите, чиято работа е свързана с изкачване на височина и осигуряване с лични предпазни средства, когато прилагането на средства за колективна защита е недостатъчно или технологично невъзможно.
РАБОТА НА ВИСОЧИНА С ПОМОЩТА НА СТАЦИОНАРНИ И ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ

Избор на средствата за достъп до работни места на височина, така че да позволяват бързо и лесно евакуиране в случай на непосредствена опасност и да осигуряват безопасно преминаване в едната или в другата посока между средство за достъп и платформи, площадки или мостове за преминаване без допълнителни рискове от падане от височина.
Стълбите се използват така, че работещите да могат по всяко време да се захващат здраво и да имат здрава опора.
Ръчното пренасяне на товар по стълба не възпрепятства постоянното сигурно захващане на ползващите я.
В случаите, когато изграждането на стационарни стълби, площадки и др. средства за достъп до работни места на височина не е оправдан, се използват обезопасени преносими стълби за работни места на височина при кратка продължителност на работата или при съществуващи особености на работната площадка, които работодателят не могат да бъдат променени и техники за достъп и позициониране чрез въжета.
Стълбите за достъп до работни места на височина имат достатъчна якост и са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.
Стълбите се поставят спрямо зоната на обслужване така, че работата да се извършва удобно и безопасно.
Преносимите стълби не се поставят на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до незаключени врати, отварящи се към стълбата, и други места, където могат да бъдат блъснати или съборени от преминаващи хора или превозни средства и се вземат мерки за предотвратяване на блъскането на стълбата чрез ограждане, предупредителни надписи и табели, организиране на охрана и др.
Когато стълбите служат за достъп до площадка с много работещи или има интензивно движение по тях, се използват отделни стълби за изкачване и слизане.
Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20° се извършва по стълби, обезопасени с парапети.
Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10 m се допуска при условие, че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не по-голямо от 10 m.
Приплъзването на опорите на преносимите стълби по време на използване се предотвратява чрез закрепване на страничните им греди при или в близост до горните и/или долните им краища чрез приспособление срещу приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.
При силно хлъзгав под и в случаите, в които е невъзможно осигуряването на единичните стълби против плъзгане и обръщане, единичните стълби се осигуряват срещу подхлъзване чрез придържане от човек пред стълбата или встрани от нея или вместо единични стълби се употребяват двураменни стълби, стълби с площадка.
Еднораменните стълби се поставят в работно положение с наклон спрямо хоризонталната равнина от 70° до 75° (разстоянието от основата на стълбата до вертикалната линия, спусната от горната опора, е равно на 1/3 до 1/4 от разстоянието от основата на стълбата до горната опора) с цел предотвратяване на нежелано преместване.
Единични стълби с дължина по-голяма от 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им.
При използване на единични стълби с дължина, по-голяма от 5 m се вземат мерки срещу деформиране (подпиране в средата и др.).
При използването на сглобяеми или удължаващи се стълби се осигурява неподвижността на отделните елементи един спрямо друг, както и на опорите им.
Висящите метални стълби с дължина над 5 m са оборудвани с предпазни метални обръчи с вертикални връзки помежду им.
Изготвяне, утвърждаване на инструкция и провеждане на обучение на работещите с преносими стълби по правилата за безопасна работа с преносими стълби.
Включване към правилата за безопасна работа с преносими стълби и забрана за:

1. удължаване (наставяне) на единични или двойни преносими стълби освен в случаите, когато това е предвидено от производителя;

2. използване в работно положение на двураменни стълби, както и на такива с площадки като единични;

3. пренасяне на товари при движение по стълба освен когато е невъзможно или нецелесъобразно пренасянето им по други, по-безопасни начини - чрез въже, подемни устройства, директно подаване от ръка на ръка и др.;

4. преместване на стълба с работещ или предмети, намиращи се на нея;

5. преместване на двураменна стълба с неприбрани рамена или чрез усилието на намиращия се на нея работещ;

6. заставане върху стълба на един крак, като другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет;

7. стоене под стълба, на която се работи;

8. поставяне и оставяне на инструменти и др. на стъпалата на стълбата;

9. подхвърляне на ръчни електрически инструменти, продукти и др. на лице, намиращо се на стълба;

10. стълбата да има за долна и/или горна опорна точка стъпало;

11. подпиране на единична стълба в наклонено встрани положение;

12. движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества или материали, улесняващи подхлъзването;

13. заемане от лицето, извършващо работна операция от стълба, на положения, които могат да я изведат от положение на равновесие;14. работа от стълба на височина по-голяма от 3 m от основата на стълбата от лице, което не е закрепено посредством предпазен колан към здрава и сигурна конструкция.
РАБОТА НА ВИСОЧИНА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЕЛЕТА

-

Монтиране на скелетата при спазване на конфигурациите, предвидени от производителя.
Извършване на изчислителни проверки за устойчивостта и стабилността на скелетата, когато липсва документацията на производителя или в нея не са обхванати замислените структурни конфигурации.
Изготвяне на план за монтиране на скелетата, използване и демонтиране от лице с необходимата проектантска правоспособност (когато няма предоставен такъв от производителя), който обхваща и специфичните особености на съответното скеле, включително необходимостта и от конструирането на товарни площадки.
Платформите на скелето да се избират по размери, форма и разположение съобразно работата, която се извършва, и да са с необходимата носимоспособност, като позволяват безопасни работа и преминаване, и да се монтират така, че съставните им части да са неподвижни по време на използването им, и да няма опасни пролуки между тях и средствата за колективна защита за предотвратяване на падания.
Монтиране, използване и демонтиране на скелетата само от обучени за целта лица по начин, гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ отместването им по време на използването им.
Обезопасяване на носещите елементи на скелето срещу приплъзване чрез закрепване към опорната плоскост чрез приспособления против приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.
Проектиране и изпълняване на подложките, върху които се монтират скелетата, така, че да не се превишава допустимото натоварване на основата.
Обезопасяване на подвижните скелета срещу внезапни премествания чрез подходящи застопоряващи приспособления.
Означаване на части на скелета, които не са готови за използване (например по време на монтиране, демонтиране или реконструкция), със знаци за безопасност и ограждане с подходящи средства за физическа защита за предотвратяване на достъпа до опасната зона.
Забрана за използване на ръчни колички за хоризонтално транспортиране на товари по платформите на скелета, които не са предназначени и оразмерени за целта.
Монтиране, демонтиране или значително преправяне на скелетата да се извършва само под контрола на определено квалифицирано лице и от работещи, които са получили подходящо специализирано обучение по отношение на:

1. разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле;

2. безопасността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле;

3. мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети;

4. мерките за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле;

5. допустимите натоварвания;

6. рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.

РАБОТА НА ВИСОЧИНА ЧРЕЗ ПОЗИЦИОНИРАНЕ С ВЪЖЕТА

-

Изготвяне и утвърждаване на писмени правила за безопасна работа при използване на техники за достъп и позициониране посредством въжета при спазване на следните изисквания:

1. въжената система съдържа най-малко две отделно закрепени въжета, като едното служи за средство за достъп, за слизане и за опора (работно въже), а другото служи за резервно средство (обезопасяващо въже);

2. работещите са снабдени с предпазен колан, закрепен към обезопасяващото въже;

3. работното въже е снабдено с предпазни средства за изкачване и слизане и има самоблокираща система, която предотвратява падането на ползвателя в случай, че той изгуби контрол над движенията си;

4. обезопасяващото въже е снабдено с подвижна система, предпазваща от падане, която следва движенията на работещия;

5. необходимите за работа инструменти и приспособления са прикачени към колана или към седалката на работещия, или към друго подходящо средство;

6. подходящо планиране и постоянно наблюдение на работата така, че в случай на авария да може да се окаже незабавна помощ на работещия;

7. работещите са получили подходящо специализирано обучение за извършваната работа и за съответните спасителни процедури.


При използване на въжета за позициониране при работа на височина се осигурява седалка, снабдена със съответните подходящи приспособления в зависимост от продължителността на работата и ергономичните изисквания.
ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА
При необходимост, за предотвратяване на паданията от височина и доколкото е възможно, за предпазване на работещите от нараняване се поставят защитни приспособления с подходяща конфигурация и достатъчна якост.
Паданията от височина при работа на временни площадки или в непосредствена близост до края на сграда или отвори се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.
Поставяне и снемане на средства за колективна защита се извършва с използването на предпазен колан, закрепен към предпазно устройство или към конструктивни елементи, при спазване на технологична последователност за осигуряване на безопасността.
Когато поради характера на работата използването на оборудването и средствата за колективна защита е невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.
Средства за колективна защита за предотвратяване на падания се прекъсват (когато това се налага) само в местата за достъп (стълба или стълбище).
Когато е необходимо временно отстраняване на средства за колективна защита за предотвратяване на падания се вземат подходящи компенсиращи (заместващи) мерки за осигуряване на безопасност, без които не се допуска извършване на работа.
Обезопасяване на отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване и означаване и/или сигнализиране по подходящ начин.
Задължително ограждане на работната площадка с предпазна мрежа, при работа по фасади в населени места, когато височината на пода на площадката е по-голяма от разстоянието, на което е възможно да преминават хора или превозни средства.
Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.
Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места се допуска, само когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.
Възставовяване на премахнати по време на работа обезопасителни съоръжения, ограждения, покрития и др., от работещите, които са ги премахнали, незабавно след приключване на работата наложила тяхното премахване.
След окончателно или временно приключване на работата, наложила отстраняването на средства за колективна защита за предотвратяване на падания, те се поставят отново.
Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта /колан-чанта/ или сандъче, обезопасени срещу падане.
Работещи, нуждаещи се от специална закрила:

Работещи на възраст под 18 години – няма

Бременни жени и кърмачки – няма

Трудоустроени с намалена работоспособност - няма

Работещи с професионални заболявания - няма данни

Работещи с хронични заболявания и противопоказания или ограничения за изпълнение на възложената работа във връзка с условията на труд – няма данни

Преценка на риска

за здравето и безопасността на:

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА

В

Е

П

Риск

ниво

степен

 • Работещи, чиято дейност е пряко свързана с опасността - …………………………………….
 • Работещи, чиято дейност не е свързана с опасността, но могат да бъдат изложени на нейното въздействие - ……………………..
 • Външни лица, които могат да бъдат изложени на въздействието на опасността – посетители, контрагенти и др.
 • Работещи, които се нуждаят от специална закрила, включително, ненавършили 18 г., бременни и кърмещи работнички и с ограничена трудоспособност - ………………

-

-

-

-

-

Вземане на решение за планиране и прилагане на мерки:

 • При оценка 0 - Приемлив, не са необходими мерки;

 • При оценка 1 - Необходимо внимание, се планират превантивни мерки;

 • При оценка 2 до 4, се планират коригиращи и превантивни мерки;

 • Ако не са спазени законовите изисквания, рискът е неприемлив!

Забележка: Когато се взема решение дали един риск е приемлив се отчита пола, възрастта и здравословното състояние на работещите, за които се прави оценката.

МЕРКИ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕНА РИСКА /предложени от оценителите/СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТИ, КОИТО ИЗИСКВАТ СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТЕЩИЯ

Основни елементи на системата са осигурителната линия (стоманено въже или шина) и предпазен колан за цялото тяло (предпазна сбруя).Предпазен колан тип “сбруя”Работа на височина с използване на хоризонтална осигурителна линия за защита срещу паданеКоланът се използва с предпазно въже, отговарящо на EN 354 или амортисьор, съгласно EN 355. Основните правила при използване на хоризонталните осигурителни линии изискват проектирането, монтирането и експлоатацията им да се извършват от компетентни лица. Необходимо е да има предварително разработен план за бърза спасителна операция, в случай на падане на човек, използващ системата.

Преди всяко използване коланът, осигурителното въже и останалите компоненти трябва да бъдат подложени на външен оглед. В случай на падане, съпроводено с ударно натоварване, коланът и въжето се спират от експлоатация и се проверяват от компетентно лице, което и подменя предвидените от производителя елементи.Каталог: documents -> documenti -> vhod -> !Ocenka Risk
vhod -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболявания
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Химични агенти – вредни и опасни вещества
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа в среда с потенциално експлозивна атмосфера
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Вибрации – източници на вибрации
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Работа до или над водни басейни или резервоари с течности
!Ocenka Risk -> Лист за преценка на риска от специфични опасност: Електрически инсталации, електрообзавеждане


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница