Наредба №4 от 15 декември 2011 Г. За оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежателиДата23.07.2016
Размер177.88 Kb.
#1716
НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г.
Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели от името на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА").

(2) Прегледите на корабите и корабопритежателите се извършват за установяване спазването на изискванията за безопасност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда.Чл. 2. Наредбата не се прилага за организациите, извършващи прегледи за освидетелстване на отделни елементи от корабното оборудване.

Раздел II.
Оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на морски кораби и корабопритежатели


Чл. 3. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" оправомощава с договор организация, призната по реда на Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (ОВ, L 131 от 2009 г.) да извършва прегледите на морски кораби, както и на техните корабопритежатели по чл. 1, ал. 1.

(2) Когато организацията е чуждестранно лице, договорът по ал. 1 се сключва след представяне на документи, доказващи наличието на търговец, установен в Република България, който има правото да извършва прегледите по чл. 1, ал. 2 от името на организацията.

(3) Прегледите за издаване на свидетелства за радиобезопасност на товарен кораб могат да се извършват и от други организации, които имат достатъчно опит и квалифициран персонал, за да извършват оценка на безопасността на радиокомуникациите.

Чл. 4. Договорът урежда задълженията и функциите, поети от признатата организация, и включва най-малко следното:

1. разпоредби, изготвени в съответствие с изложените в Приложение II на Резолюция А.739 (18) Насоки за оправомощаване на организации, действащи от името на администрацията на Международната морска организация (ИМО), както и анекса, приложенията и допълнението към циркулярно писмо 710 на Комисията по морска безопасност и циркулярно писмо 307 на Комисията за защита на морската среда на ИМО относно типово споразумение за оправомощаване на признати организации, действащи от името на администрацията;

2. разпоредби относно гражданската отговорност на признатата организация спрямо ИА "МА", както следва:

а) в случаите, когато съд или арбитражен орган в рамките на разрешаване на спорове чрез арбитражни процедури установи с окончателен акт, че ИА "МА" носи отговорността, произтичаща от каквото и да е морско произшествие, за обезщетение на увредените лица за имуществени вреди или щети или за телесна повреда или смърт, за които пред същия съд или арбитражен орган е доказано, че са причинени от умишлено действие или бездействие или груба небрежност на признатата организация, нейните органи, служители, представители или други действащи от името на признатата организация лица, ИА "МА" има право на парично обезщетение от признатата организация до степента, до която тези вреди, щети, телесна повреда или смърт са причинени от признатата организация съгласно решението на съда или на арбитражния орган;

б) в случаите, когато съд или арбитражен орган в рамките на разрешаване на спорове чрез арбитражни процедури установи с окончателен акт, че ИА "МА" носи отговорността, произтичаща от каквото и да е морско произшествие, за обезщетение на увредените лица за телесна повреда или смърт, за които пред същия съд или арбитражен орган е доказано, че са причинени от действие или бездействие, при небрежност на признатата организация, нейните служители, представители или други действащи от името на признатата организация лица, ИА "МА" има право на парично обезщетение от признатата организация до степента, до която тази телесна повреда или смърт са причинени от признатата организация съгласно решението на съда или на арбитражния орган, но не повече от 4 милиона евро;

в) в случаите, когато съд или арбитражен орган в рамките на разрешаване на спорове чрез арбитражни процедури установи с влязъл в сила акт, че ИА "МА" носи отговорността, произтичаща от морско произшествие, за обезщетение на увредените лица за имуществени вреди или щети, за които пред същия съд или арбитражен орган е доказано, че са причинени от действие или бездействие, при небрежност на признатата организация, нейните служители, представители или други действащи от името на признатата организация лица, ИА "МА" има право на парично обезщетение от признатата организация до степента, до която тези вреди или щети са причинени от признатата организация съгласно решението на съда или на арбитражния орган, но не повече от 2 милиона евро;

3. разпоредби относно периодичен одит и проверка от ИА "МА" или от независима външна организация на изпълнението от страна на признатата организация на дейностите, които има право да извършва;

4. разпоредби относно възможност за внезапни и детайлни проверки на кораби;

5. разпоредби относно докладване на съществена информация съгласно чл. 24, ал. 3 за корабите с техен клас, промени, прекратяване и отнемане на класа.

Чл. 5. (1) Договорът по чл. 3 се прекратява, ако бъде отменено признаването на организацията.

(2) Договорът по чл. 3 се прекратява и ако при наблюдението и контрола, извършвани по реда на раздел V, се установи, че с дейността си организацията застрашава сигурността на човешкия живот на море и опазването на морската среда от замърсяване.

(3) Изпълнителната агенция "Морска администрация" изпраща на Европейската комисия доклад с причините за прекратяването на договора.

Чл. 6. (1) Когато организацията не е призната съгласно Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби, организацията подава писмено заявление до изпълнителния директор на ИА "МА", към което прилага:

1. документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби;

2. декларация, че ще изпълнява изискванията на чл. 24, ал. 2 и 3.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 не се прилагат за организация, която желае да извършва прегледи единствено по отношение сигурността на радиосредствата на товарен кораб.

(3) Организациите по ал. 2 представят:

1. документи, удостоверяващи наличието на значителен опит в оценяването на радио-средствата на кораби и на квалифициран персонал;

2. декларация, че ще изпълняват изискванията на чл. 24, ал. 2 и 3.
Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва предварителна оценка на пълнотата и съдържанието на документите по чл. 6.

(2) Предварителната оценка по ал. 1 се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИА "МА", в срок до два месеца от подаването на документите по чл. 6. Изпълнителният директор на ИА "Морска администрация" може да удължи срока за извършване на предварителната оценка с един месец въз основа на мотивиран доклад от комисията. При оценката се извършва и проверка на място на дейността на организацията, като разходите за пътни, дневни и квартирни се поемат от заявителя.

(3) При непълнота на документите по чл. 6, ал. 1 комисията изисква допълнително да се представят необходимите документи и информация.

(4) За резултатите от проверката комисията се произнася с мотивирано решение, с което предлага на изпълнителния директор на ИА "МА" да препрати или да не препрати заявлението на организацията до Европейската комисия.Чл. 8. Изпълнителна агенция "Морска администрация" подава писменото заявление до Европейската комисия заедно с предложение за българските експерти, които ще участват в съвместното извършване на оценката за признаване.

Раздел III.
Оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища и превозващи опасни товари


Чл. 9. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" оправомощава с договор организация, призната по реда на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г., ратифицирано със закон, обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.) да извършва прегледи на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища и превозващи опасни товари.

(2) Когато организацията е чуждестранно лице, договорът по ал. 1 се сключва след представяне на документи, доказващи наличието на търговец, установен в Република България, който има правото да извършва прегледите по чл. 1, ал. 2 от името на организацията.Чл. 10. Договорът урежда специфичните задължения и функции, поети от признатата организация.

Чл. 11. (1) Договорът по чл. 10 се прекратява, ако бъде отменено признаването на организацията.

(2) Договорът по чл. 10 се прекратява и ако при наблюдението и контрола, извършвани по реда на раздел V, се установи, че с дейността си организацията застрашава безопасността на човешкия живот по вътрешните водни пътища и опазването на речната среда от замърсяване.Чл. 12. Класификационна организация, която не е призната като такава по реда на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), може да кандидатства за признаване, ако отговаря на следните изисквания:

1. наличие на знания и опит в областта на оценяването, проектирането и строителството на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища и превозващи опасни товари;

2. наличие на подробни правила и норми за проектиране, строеж и периодични прегледи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища и превозващи опасни товари, които са публикувани и са непрекъснато актуализирани и усъвършенствани чрез научноизследователски програми;

3. наличие на собствен публичен регистър на наблюдаваните от организацията кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, включително и превозващи опасни товари, който се публикува ежегодно;

4. приходите на организацията не са формирани единствено от услуги, предоставяни на един корабопритежател, или от услуги, предоставяни на корабопритежатели, явяващи се свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

5. не се намира под контрола на корабопритежатели или корабостроители или други лица, занимаващи се с търговска дейност в областта на строежа, оборудването, ремонта или експлоатацията на кораби;

6. седалището, клонът или представителството, оправомощено и компетентно да взема решения и извършва действия в съответствие с правилата, регулиращи корабоплаването по вътрешните водни пътища, се намират в една от договарящите страни по ADN;

7. наличие на достатъчен брой квалифицирани експерти в областта на изпълнение на техническите задачи по надзор и инспектиране, а също за изпълнение на управленски, спомагателни и изследователски задачи, който брой е съизмерим с мащабите на задачите и броя на корабите и е достатъчен за обновяване на предписанията и тяхното развитие;

8. наличие на експерти в поне две договарящи страни по ADN;

9. ръководи се от принципите за етично поведение, описани в собствен етичен кодекс;

10. наличие на разработена, внедрена и поддържана ефективна вътрешна система за управление на качеството, основана на международно признатите стандарти по качеството EN ISO/IEC 17020:2004 (инспектиращи органи) и ISO-9001 или EN 29001:1997; системата за качество на организацията е обект на освидетелстване от независима и призната в Република България одиторска организация.

Чл. 13. (1) Класификационната организация, която не е призната като такава по реда на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), може да кандидатства за признаване с подаване на писмено заявление до изпълнителния директор на ИА "МА", към което прилага следните документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл. 12:

1. документ за регистрация, когато е чуждестранно лице, или ЕИК, когато е българско юридическо лице;

2. устав, дружествен договор или друг документ съгласно законодателството на държавата на установяване на дружеството;

3. копие от заверените годишни финансови отчети за последните 5 години;

4. списък на лицата от персонала, явяващи се квалифицирани експерти, ангажирани с изпълнение на техническите задачи по надзор и инспектиране, а също за изпълнение на управленски, спомагателни и изследователски задачи;

5. копия от трудовите и гражданските договори на лицата по т. 4, документи за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справки относно знанията (компетентността) и опита в областта на оценяването, проектирането и строителството на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища и превозващи опасни товари;

6. наръчник и процедурите на системата по качеството в съответствие с международно признатите стандарти EN ISO/IEC 17020:2004 (инспектиращи органи) и ISO-9001 или EN 29001:1997, указани в ADN;

7. актуални процедури и инструкции за проектиране, строеж и периодични прегледи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища;

8. последният публикуван регистър на наблюдаваните от организацията кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, включително и превозващите опасни товари;

9. копие на сключените договори с подизпълнители, ако има такива;

10. списък на приложими стандарти, които кандидатът притежава;

11. декларация за обстоятелствата по чл. 12, т. 4;

12. Етичен кодекс на организацията;

13. разработена, внедрена и поддържана ефективна вътрешна система за управление на качеството, основана на международно признатите стандарти по качеството EN ISO/IEC 17020:2004 (инспектиращи органи) и ISO-9001 или EN 29001:1997; системата за качество на организацията е обект на освидетелстване от независима и призната в Република България одиторска организация.

(2) Документите по ал. 1 се подават на поне два езика - български и английски.

Чл. 14. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва оценка на пълнотата и съдържанието на документите по чл. 13.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИА "МА". При оценката се извършва и проверка на място на дейността на организацията, като разходите за пътни, дневни и квартирни се поемат от заявителя.

(3) При непълнота на документите по чл. 13 комисията изисква допълнително да се представят документи и информация.

(4) За резултатите от проверката комисията се произнася с мотивирано решение, с което предлага на изпълнителния директор на ИА "МА" да препрати заявлението на организацията до Административния комитет, създаден съгласно чл. 12 ADN, когато са представени всички документи за спазени изисквания на ADN и посочени в чл. 13.

(5) В случай че комисията установи несъответствие с изискванията на ADN и на този раздел, комисията с мотивирано решение предлага на изпълнителния директор да отхвърли заявлението. Препис от решението се изпраща на заявителя в тридневен срок от изготвянето му. Мотивираното решение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Въз основа на решението на комисията по ал. 4 изпълнителният директор на ИА "МА" изпраща заявлението до Административния комитет.

(7) С приемането от Административния комитет на препоръка за признаване на организацията за класификационна, организацията има право да издава класификационните свидетелства по Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища.

Чл. 15. (1) Изпълнителният директор на ИА "МА" определя със заповед комисия за проучване списъка на класификационните организации, препоръчани от Административния комитет за оправомощаване от договарящите страни по ADN.

(2) Комисията се произнася с мотивирано решение и предлага на изпълнителния директор на ИА "МА" да оправомощи организациите от списъка, като взема предвид:

1. подадени заявления от корабопритежатели за оправомощаване на организацията;

2. заявление от самата организация;

3. информация от компетентните органи на други държави, които са оправомощили организацията;

4. всяка друга информация, която има отношение към изпълнението на стандартите, свързани с безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби, плаващи по вътрешни водни пътища.

(3) Със заповед изпълнителният директор одобрява или не одобрява съответните организации по ал. 1. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Изпълнителна агенция "Морска администрация" сключва договор за оправомощаване на организацията, след което уведомява Административния комитет и другите договарящи страни по ADN.

(5) Когато организацията бъде одобрена за класификационна, тя е длъжна да обновява правилата по чл. 12, т. 2, както и да публикува ежегодно регистъра на корабите по чл. 12, т. 3. За тези действия организацията писмено уведомява ИА "МА".

Чл. 16. (1) Когато при осъществяване на контрола по безопасност на корабоплаването по чл. 362а от Кодекса на търговското корабоплаване инспекторите на ИА "МА" констатират, че призната класификационна организация, съгласно изискванията на ADN, не спазва изискванията на ADN и на тази наредба, уведомяват за това изпълнителния директор на агенцията.

(2) Изпълнителният директор на ИА "МА" определя със заповед комисия, която се произнася с мотивирано решение по нарушението по ал. 1, което подлежи на обжалване по реда на АПК.

(3) Въз основа на мотивираното решение по ал. 2 изпълнителният директор на ИА "МА" изпраща до Административния комитет искане организацията да бъде изключена от списъка на признатите класификационни организации.
Раздел IV.
Специални изисквания към организациите за извършване на прегледи на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища

Чл. 17. Организацията, извършваща прегледи на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, се задължава да приведе изискванията си в съответствие с директивите на Европейския съюз и да предостави на Комитета по чл. 11 от Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (OB, L 389 от 2006 г.) цялата информация за това.

Чл. 18. (1) За своите постъпления организацията, извършваща прегледи на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, не трябва да зависи от едно търговско предприятие.

(2) Седалището на организацията по ал. 1 или на неин клон трябва да е в държава - членка на Европейския съюз.

(3) Организацията по ал. 1 и нейните експерти трябва да имат добра репутация в областта на превоза по вътрешни водни пътища, като експертите е необходимо да разполагат с доказателства за своите професионални способности и да действат от името и за сметка на организацията по чл. 24, ал. 1.

(4) Организацията по ал. 1 трябва да спазва международно признатите стандарти по качеството БДС EN - 45004 и БДС EN ISO - 9001 и стандарт EN 29001.

(5) Системата по качеството трябва да бъде сертифицирана от независим одиторски орган, признат от администрацията на държавата, в която организацията по ал. 1 има седалище или клон.

Чл. 19. (1) Организацията, извършваща прегледи на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, е длъжна периодично да се консултира с одобрени организации, за да се гарантира еквивалентността на техническите стандарти и на прилагането им.

(2) Организацията, извършваща прегледи на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, е длъжна да допусне представители на държавата, на други държави членки и други заинтересовани страни да участват в усъвършенстването на нейните правила.

(3) Организацията, извършваща прегледи на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, удостоверява наличието на значителен опит в оценяването на устройството, конструкцията и оборудването на търговски кораби и наличието на подробни правила и норми относно устройството, конструкцията и периодичното наблюдение на търговски кораби, публикувани и непрекъснато актуализирани и усъвършенствани чрез научноизследователски програми. Правилата се публикуват най-малко на холандски, английски, френски или немски език и трябва да са съобразени с правото на Европейския съюз и международните договори, по които Република България е страна.
Раздел V.
Наблюдение и контрол

Чл. 20. Изпълнителна агенция "Морска администрация" осъществява контрол за съответствие на всички български кораби, към които се прилагат Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS 74), с изключение на глава XI-2 от анекса към нея, Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. и Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (MARPOL), ведно с протоколите и измененията към тях и ADN с правилата, разработени от признатите от Европейската комисия организации, за корпус, механизми и електрически и контролни системи.

Чл. 21. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва оценка най-малко веднъж на две години относно съответствието на дейността на признатите организации с изискванията за осигуряване на безопасност и предотвратяване на замърсяването на околната среда.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" събира информация за състоянието на организацията по отношение на безопасността и предотвратяване замърсяването на околната среда, като отчита:

1. данните от Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол;

2. докладите от други меморандуми за държавен пристанищен контрол;

3. докладите на чуждестранни администрации за задържане на кораби;

4. анализи, извършени от ИА "МА" или трети лица, на инцидентите и авариите с кораби под наблюдение на признатата организация.Чл. 22. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" осъществява контрол за ефективно упражняване на предоставените правомощия на признатите организации, действащи от нейно име.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща ежегодно до 31 март на следващата година до Европейската комисия и държавите членки доклад за резултатите от наблюдението на признатите организации за извършване на прегледи на морски кораби и кораби, плаващи по вътрешноводните пътища.Чл. 23. Всяка призната организация предоставя ежегодно на ИА "МА" резултатите от прегледа на системата за качество.

Чл. 24. (1) Признатите организации са длъжни взаимно да се консултират с цел изравняване на техническите стандарти, като периодично докладват на ИА "МА" за постигнатия напредък в съответствие с Резолюция A.847 (20) на Международната морска организация относно Насоките за подпомагане на държавите на знамето при прилагане на актовете на Международната морска организация.

(2) Признатата организация е длъжна да оказва съдействие на органите на държавния пристанищен контрол, когато се проверява кораб под нейно наблюдение, с цел улесняване на отстраняването на докладваните несъответствия.

(3) Признатата организация е длъжна да предоставя на ИА "МА" при поискване цялата информация, свързана с корабите, класифицирани от нея, промяна на класификационната организация, изменения в класа, прекратяване и отнемане на класа, включително информация за всички неизвършени в срок прегледи, неотстранени забележки, условия към класа, експлоатационни условия или ограничения на корабите под нейно наблюдение.

(4) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя информацията по ал. 3 на Европейската комисия.

(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" се произнася в срок до един месец относно необходимостта от извършване на цялостен преглед на кораб, който загубва или променя класа си по съображения за безопасност.

Чл. 25. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява писмено Международната морска организация и Административния комитет за специфичните условия и отговорности, поети от всяка от признатите организации.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща на Европейската комисия копие от договора, подписан с признатата организация, както и информация относно установените работни взаимоотношения с признатата организация.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Свидетелство за клас" е документ, удостоверяващ конструктивна и механична пригодност на кораб за конкретна експлоатация или услуги в съответствие с правилата и разпоредбите на организацията.

2. "Проверки и прегледи" са проверки и прегледи, които са задължителни съгласно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS 74), с изключение на глава XI-2 от анекса към нея, Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. и Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (MARPOL), ведно с протоколите и измененията към тях.

3. "Организация" е правно образувание, неговите дъщерни дружества и всяко друго образувание под негов контрол, което съвместно или самостоятелно извършва дейности, които попадат в приложното поле на тази наредба.

4. "Правила и процедури" са изискванията на признатата организация за проектирането, строежа, оборудването, поддръжката и прегледа на кораби.

5. "Задължително свидетелство" е свидетелство, издадено от държавата на знамето или от нейно име, в съответствие с международните конвенции.

6. "Свидетелство за радиобезопасност на товарен кораб" е сертификат, въведен с протокола от 1988 г. за изменение на SOLAS, приет от Международната морска организация (ИМО).

7. "Контрол на корабопритежател или корабостроител или други лица, занимаващи се с търговска дейност" е налице, когато контролиращият:

а) притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или

б) има възможност да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или

в) има възможност да ръководи, включително чрез или заедно с дружество по силата на устав или договор - дейността на друго лице, или

г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или

д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.

§ 2. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" докладва на Европейската комисия и информира съответната държава на знамето, когато по време на преглед по реда на държавния пристанищен контрол се установи, че някоя от признатите организации, действащи от името на чужда държава на знамето, е издала свидетелство в съответствие с изискванията на международните конвенции за безопасноста на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяването от кораби, по които Република България е страна, или свидетелство за клас на кораб, който не отговаря на изискванията на тези международни конвенции или на правилата на признатата организация.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" докладва и информира по ал. 1 само за случаите, в които корабът представлява сериозна заплаха за безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда или които са резултат от небрежност на служители на организацията.

(3) В случаите по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява и признатата организация за предприемане на незабавни действия за отстраняване на установените несъответствия.

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (ОВ L 131, от 2009 г.).


Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване и отменя Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 7 от 2004 г.; изм., бр. 24 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г. и бр. 30 от 2009 г.).


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница