Наредба №919 от 8 декември 2000 Г. За събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в република българиястраница1/3
Дата22.07.2016
Размер0.64 Mb.
  1   2   3
НАРЕДБА № 919 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2004 Г.)
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията и Националният статистически институт

Обн. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.
Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за събиране, обработване, предоставяне и съхранение на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения в Република България и взаимоотношенията между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и физическите и юридическите лица по повод осъществяването на тази дейност.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Наредбата има за цел да изгради единна база от статистически данни за товарите, пътниците и плавателните съдове от морския и речния транспорт , предназначени за нуждите на държавните органи за регулиране на дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения, както и за международни организации.

(2) Структурата и съдържанието на единната база от статистически данни са в съответствие с препоръките и изискванията на Статистическата служба на Европейския съюз (ЕВРОСТАТ).

(3) (Новa - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Събирането, обработването и разпространението на статистическата информация се извършва в съответствие със Закона за статистиката.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Единната база от пристанищни статистически данни се изгражда и поддържа от Изпълнителна агенция "Морска администрация".


Раздел II.
Участници в статистическата дейност

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация", в качеството си на орган на статистиката организира и извършва статистическа дейност, като:

1. събира статистически данни от източниците на информация;

2. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) обработва, натрупва и съхранява пристанищни статистически данни, създава единна база от данни за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения в Република България в съответствие с изискванията на международните стандарти;

3. поддържа и управлява информационна система за статистическа информация с архив от пристанищни статистически данни;

4. предлага за актуализиране формите, съдържанието, вида и периодичността на статистическите данни;

5. предоставя статистическа информация на потребителите при условията на глава пета и шеста от Закона за статистиката;

6. обменя статистическа информация с международни организации в областта на морското и речното корабоплаване, обработването на товари и обслужването на пътници.

(2) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя информацията по чл. 7, ал. 3 и 4 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.Чл. 5. Източници на статистическа информация са физическите и юридическите лица, които извършват пристанищна дейност или пристанищна услуга при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения.

Чл. 6. Чуждестранните корабоплавателни оператори, извършващи дейност до и от пристанища в Република България, предоставят статистическа информация при условията, предвидени в международните договори, по които Република България е страна.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Лицата по чл. 5 и 6 са задължени да предоставят достоверна статистическа информация. Предоставянето на невярна статистическа информация, както и отказът за предоставяне на статистическа информация се наказва съгласно чл. 52 от Закона за статистиката.

(2) Основните статистически категории и номенклатури имат съдържание и структура съгласно приложение № 1.

(3) Първичната статистическа информация се предоставя със съдържание, структура и периодичност съгласно приложение № 2.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Отчетната статистическата информация за дейността на морските пристанища се предоставя на Националния статистически институт със съдържание, вид, структура и периодичност съгласно приложение № 3.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да изисква и събира в оперативен порядък и друга непосочена в приложение № 2 информация, необходима за работата на агенцията или поискана от потребителите на статистическа информация.

(6) (Новa - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Отчетната статистическа информация за дейността на речните пристанища се предоставя на Националния статистически институт със съдържание, вид, структура и периодичност съгласно изискванията на действащото вторично право на Европейския съюз.

(7) (Новa - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) За целите на статистиката Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на Националния статистически институт обобщени данни, както следва:

1. за морските пристанища - данни за статистически морски пристанища Варна и Бургас;

2. за речните пристанища - данни за териториални зони Русе и Лом.

(8) (Новa - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Границите на всяко статистическо морско пристанище и на всяка териториална зона по ал. 7 съвпадат с границите на района на действие на съответната регионална дирекция "Морска администрация".Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Пристанищните оператори на пристанища за обществен транспорт изготвят досие за всеки кораб, посетил пристанището. Документите, които се събират в досието, са изброени в приложение № 4. Досието на кораба се предоставя за преглед при поискване на упълномощени служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Видът и съдържанието на документите, които се изискват от пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения, зависят от вида и начина на превоз на товарите.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) (1) За целите на статистиката собствениците на яхтени и рибарски пристанища водят дневник за регистрираните и домуващи в пристанището кораби и дневник на движението на плавателните съдове, а собствениците на пристанища със специално предназначение и на специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - дневник на движението на плавателните съдове.

(2) Дневниците по ал. 1 се представят за преглед от упълномощени служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация".Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Статистическата информация се използва за нуждите на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в съответствие с чл. 25 и 26 от Закона за статистиката и чл. 94 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(2) Потребители на статистическа информация са и:

1. органите на държавната администрация;

2. Националният статистически институт;

3. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура";

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) международните организации в областта на морското и речното корабоплаване и други международни институции и организации;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) други лица при условие, че лицето, за което се отнасят тези данни, е дало писмено съгласие за предоставянето им.
Раздел III.
Събиране и обработване на статистическата информация

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Пристанищните оператори и собствениците на речни или морски пристанища или пристанищни съоръжения предоставят статистически данни за:

1. теглото, обема или бройните единици на обработените товари;

2. броя обслужени пътници;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) обработените плавателни съдове;

4. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)

6. транспортните връзки за вътрешен и международен трафик и транзит;

7. вида на товарите съгласно националната номенклатура на товарите в транспорта или начина на превоз съгласно приложение № 1;

8. националността - място на регистрация на плавателните съдове;

9. вида на плавателния съд;

10. регионите за товарене и разтоварване - за вътрешния трафик;

11. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) страните и пристанищата на натоварване и разтоварване - за международния трафик;

12. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) произшествия по вътрешните водни пътища, регистрирани на територията или в акваторията на пристанището;

13. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) клас на опасните товари съгласно Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code) и Европейското споразумение за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 9 от 2006 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Данните по ал. 1 се предоставят и от лицата, които са получили концесия върху един или повече терминали от пристанище за обществен транспорт с национално значение.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Статистическите данни по приложение № 2 се изготвят от пристанищните оператори на пристанищата за обществен транспорт и от собствениците на пристанища по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ или на пристанищни съоръжения и се предоставят на съответната регионална дирекция "Морска администрация" в електронен вид и на хартиен носител. По изключение данните за малките пристанища, в които не е въведена компютърна техника, могат да се предоставят само на хартиен носител. Хартиеният носител се подписва от лицето, което е изготвило статистическите данни, и от лицето, оправомощено да представлява пристанищния оператор, съответно собственика.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Данните по таблица 1.1 от приложение № 2 се предоставят в съответната регионална дирекция "Морска администрация" в 10-дневен срок след изтичане на отчетния месец, а данните по таблици 1.5 и 2.1 от приложението - в 30-дневен срок след изтичане на отчетното тримесечие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Регионалните дирекции "Морска администрация" във Варна, Бургас, Русе и Лом обобщават събраната информация и поддържат архив на първичната статистическа информация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Регионалните дирекции "Морска администрация" изпращат в дирекция "Инспекционна дейност" на Изпълнителна агенция "Морска администрация", обобщената за прилежащия район информация, придружена със запис на първичната статистическа информация, на магнитен носител.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа пълен архив на първичната информация и обобщава данните за всички пристанища в Република България, с изключение на военните.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) В срок до 60 дни след изтичане на отчетното шестмесечие или година Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обобщена статистическа информация за дейността на морските и речните пристанища за съответния период.

(7) (Новa - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предава информацията по чл. 7, ал. 7 на Националния статистически институт в срок до 3 месеца след края на съответния период на наблюдение. Националният статистически институт изпраща в ЕВРОСТАТ данните с тримесечна периодичност в срок до 5 месеца след края на периода на наблюдение, а данните с годишна периодичност - в срок до 8 месеца след края на периода на наблюдение.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя изискванията към софтуера, както и формата, съдържанието и начина на представяне на статистическата информация.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съгласувано с Националния статистически институт организира разработването на информационна система за статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България.

(10) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Националният статистически институт, съгласувано с Изпълнителна агенция "Морска администрация", информира ЕВРОСТАТ за прилаганата методология за събиране на данни и за приети в нея изменения.Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Предаването на данните в ЕВРОСТАТ се извършва в съответствие с изискванията на националното законодателство и Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ, L 087 от 31.03.2009 г.).

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Обработката на информацията се извършва от обособено звено в структурата на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Данните се съхраняват във формат, удобен за ползване от различни хардуерни платформи и програмни продукти, намерили широко разпространение у нас.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Обработване на статистически данни" е предоставянето на статистическите данни от пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация", обобщаването им и последващото обработване в различни разрези и анализирането им от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

2. "Международни организации" са организациите, създадени по силата на международен договор, по който Република България е страна.

3. "Транспортни връзки във вътрешния трафик" са транспортните връзки, при които пунктовете за натоварване и разтоварване са на територията на Република България.

4. "Транзити" са транспортните връзки, при които независимо от извършените претоварни операции в българските пристанища предназначението на товара не е за внос или износ във или от територията на Република България.

5. "Транспортни връзки в международен трафик" са транспортните връзки, при които един от пунктовете за натоварване или разтоварване се намира на територията на Република България.

6. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Корабоплавателен оператор" е всяко лице, което е сключило или от името на което е сключен договор за превоз на товари или пътници по море с изпращач на товара или с пътник.

7. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Националност на корабоплавателния оператор" означава държавата, в която се намира действителният център на управление на дейността на оператора.

8. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Товарен контейнер" е елемент от транспортното оборудване, който е:

а) от дълготрайно естество и достатъчно здрав, подходящ за многократно използване;

б) специално проектиран, за да улесни превоза на стоки с един или няколко вида транспорт без междинно претоварване;

в) съоръжен с устройства, позволяващи лесната му обработка, и по-специално - от един вид транспорт на друг;

г) проектиран така, че да позволява лесно напълване и изпразване; и

д) с дължина от 20 фута или повече.

9. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Контейнерен товар" са контейнери със или без товар, които са натоварени или разтоварени от кораба, който ги превозва.

10. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Ро-ро съоръжение" е превозно средство или част от него, предназначено за пренасяне на товар (например: камион, ремарке или полуремарке), което може да се придвижва или изтегля до плавателния съд, в това число и пристанищни или корабни ремаркета. Класификациите следва да отговарят на препоръка № 21 на ИКЕ на ООН "Кодове за видовете товари, опаковки и опаковащи материали".

11. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Ро-ро товар" е товар, който независимо дали се намира в контейнер или не, е поставен върху ро-ро съоръжение, както и ро-ро съоръжение, което се придвижва на колела до и от кораба.

12. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Бруто тегло на товар" е теглото на товара с опаковката, но без теглото на контейнерите или ро-ро съоръженията.

13. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Дедуейт" (DWT) (deadweight) означава разликата в метрични тонове между водоизместването на кораба по товарната водолиния при водолиния, съответстваща на определената лятна товарна марка във вода с относително тегло 1,025, и теглото на празния кораб (т.е. кораб без товар, гориво, смазочно масло, баластна вода, сладка и котелна вода в танкове, без запаси от консумативи, без пътници и без екипаж и техните лични вещи).

14. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Бруто тонаж" (GT) е тонажната стойност на целия обем на един кораб, определена съгласно разпоредбите на Международната конвенция за измерване на тонажа на корабите от 1969 г.

15. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Кораб за круизи" е пътнически кораб, снабден с кабини за всички пътници и съоръжения за забавления и плаващ с туристическо-развлекателна цел по маршрут, чиито начална и крайна точка съвпадат. Това определение изключва: превозите на пътници с фериботни кораби; кораби, превозващи товари, с ограничен брой кабини за пътници, и кораби, извършващи само еднодневни екскурзии.

16. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Круизен пътник" е лице, превозвано на кораб за круизи с туристическо-развлекателна цел и което слиза в съответното пристанище с цел туризъм и развлечения за ограничено време и продължава плаването със същия кораб. В това определение не се включват пътниците за еднодневни екскурзии.

17. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Екскурзия на круизен пътник" е кратко посещение на круизния пътник на туристически забележителности, разположени в близост до посещаваните от кораба за круизи пристанища.

18. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Списък на пристанищата от Европейското икономическо пространство" е списъкът, приет по реда на чл. 4, ал. 1 от Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (OB, L 141 от 06.06.2009 г.), изменена с Решение 2010/216/ЕС на Комисията от 14 април 2010 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (OB, L 94 от 15.04.2010 г.) и с Регламент (ЕО) № 1090/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (OB, L 325 от 09.12.2010 г.).

19. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Превоз на товари и пътници по море" е осъщественото изцяло или частично по море придвижване на товари и пътници чрез морски плавателни съдове, включително превозването на товари до офшорни инсталации и разтоварването в пристанища на добити от морското дъно товари. Превозването на корабното гориво и запасите на плавателния съд не се счита за превоз на товари.

20. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Морски плавателен съд" е всеки кораб, с изключение на тези, които плават единствено по вътрешни водни пътища, реки, езера, язовири, канали и в акваториите на пристанищата.

21. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Произшествие по вътрешните водни пътища" е специфично, удостоверимо, неочаквано, необичайно и непреднамерено външно събитие, предизвикано от или във връзка с експлоатацията на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, което е довело до злополука по вътрешни водни пътища или до инцидент в конкретно време и място, без видима причина, но с видим ефект.


Заключителни разпоредби

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 94 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 12 от 2000 г.).

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива № 95/64ЕО.
Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 919 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.)


§ 11. Навсякъде в наредбата изразите:

1. "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", ИА "Пристанищна администрация", "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията" и "ИА "Пристанищна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с Национална компания "Пристанища";

2. "операторите" се заменят с "пристанищните оператори";

3. "териториалното звено" и "териториалните звена" се заменят съответно с "териториалното поделение" и "териториалните поделения".

§ 12. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 919 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 17.10.2006 Г.)Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница