Възложител: Община Априлци изпълнител: „ ”Дата09.04.2018
Размер103.08 Kb.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Априлци

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

     ”      

ОБЕКТ:


ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ

Днес,      .2013 г. /      две хиляди и тринадесета година/, в град Априлци, между: 1. Община Априлци, със седалище и адрес на управление – град Априлци, ул.”Васил Левски” № 109, идентификационен код БУЛСТАТ 000291627, представлявана от Кмета й Бенко Симеонов Вълев, наричана по – долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

 1.           , вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК      , със седалище гр.     , адрес на управление       -      , ул.”     ” №      , представлявано от      ;

Лице за контакти      

Длъжност      ;

адрес       -      , ул.”     ” №      ,

тел.      , факс      , наричано по – долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:
 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително – ремонтни работи (наричани по-долу СМР) за Обект: „Ремонт на път LOV 1001/Зла река-Видима-ВЕЦ Видима/”, по количествено – стойностна сметка, неразделна част от настоящия договор.

 1. КАЧЕСТВО

 1. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изисквания на договора и нормативната уредба.

 1. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

 1. (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от       /     / календарни дни от датата на стартиране на строителството.

  1. Стартиране на строителството е датата на получаване от Изпълнителят на възлагателно писмо на Възложителят.

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. (1) Общата цена за извършване на строително – ремонтните работи е в размер на       лева /     / без ДДС, а с ДДС       лева /     / крайна цена определена съгласно количествено – стойностна сметка на Изпълнителя и в размер на действително извършените работи.

  1. Цената е по ал. 1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение.

  2. В случай, че в хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надхвърли договорната стойност ал. 1, разходите за надвишението са за негова сметка.

  3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от цената по чл. 4, ал.1. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора, представяне на фактура и запис на заповед по следващата алинея.

  4. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Запис на заповед на стойност, равна на стойността на получения аванс, с която се задължава без протест да заплати сумата по авансовото плащане при условие, че виновно не спази срока на договора.

  5. Падежът на Записите на заповед е 10 работни дни от датата на окончателно плащане на извършените строително-монтажни работи.

 2. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписването на протокол за действително извършените работи, по единични цени, посочени в количествено – стойностната сметка, но не повече от договорената в чл.4, ал.1 сума, и представяне на оригинална данъчна фактура от Изпълнителя.

  1. Срокът за заплащане на извършените и актувани строително – ремонтните работи е не по – късно от 01.09.2013 г. /първи септември две хиляди и тринадесета година/.
БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ

Търговска банка

“     ”

BIC

     

IBAN

     

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши строително – ремонтните работи с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, всички действащи технически нормативни документи, стандарти, спецификации и др.

  1. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително – ремонтните работи.

  2. Материалите за изпълнение на СМР се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който отговаря за тяхното добро качество.

  3. Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите по безопасни и здравословни условия на труд /БЗУТ/. Да извършва организационни и разяснителни работи сред работещите на обекта по точното спазване на БЗУТ.

 2. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

 3. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително – ремонтните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

   1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на договора;

   2. да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта .

 2. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възможността за започване на работите.

 3. Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

 4. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

 5. Да приеме в срок изпълнените работи.

 6. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

 2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

 3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

 4. (1) При спиране на СМР вследствие на непреодолима сила, предвидените в Раздел Трети срокове се увеличават със срока на спирането.

  1. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на не положена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

  2. Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 /тридесет/дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

 1. КОНТРОЛ

 1. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

  1. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

 1. НОСЕНЕ НА РИСКА

 1. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

  1. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

 1. VІІ. ГАРАНЦИИ

 1. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на строителството по този договор (..........), удължен с шест месеца и започва да тече от сключване на договора. Гаранцията, когато е парична сума, се внася сметка на община Априлци, както следва:

......................., Клон ......................

IBAN: ...........................................BIC: ................................................

  1. В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, ВъзложителяТ има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането й от банката - гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

  2. При претенции на трети засегнати лица към Възложителя, по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на Изпълнителя, Възложителят има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

  3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

  4. За срока по чл. 23 ал. 3 и 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за добро изпълнение.

 1. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на договора в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

  1. Гаранцията за добро изпълнение на договора се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след окончателното приемане на обекта.

 2. (1) Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи е ................................................... съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. Гаранционните срокове започват да текат от деня приемането на строежа с подписване на Протокол Образец №16 (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

  1. Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 4. За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице не се яви до 48 часа от получаване на писмена покана или не пристъпи към отстраняване на дефектите и недостатъците ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи чл. 26 от настоящия договор.
 1. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

 1. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

 2. (1)При забава за завършване и предаване или непредаване на възложените работи по този договор в срока на договора ИзпълнителяТ дължи и заплаща неустойка в размер на 0,2 % /нула цяло и два процента/ от общата цена по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % /десет процента/ общо от стойността на обекта.

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка при окончателното разплащане по договора.

  2. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок или в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Действието на този договор се прекратява:

   1. С изтичане на неговия срок;

   2. С извършване и предаване на договорената работа;

   3. По взаимно съгласие между страните;

   4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

 2. Ако стане явно, че ИзпълнителяТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 15 /петнадесет/ дни или няма да извърши строително – ремонтните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

 2. (1) Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

  1. Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

  2. Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

 3. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

 4. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

 5. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право.

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА АПРИЛЦИ           

КМЕТ:………………… УПРАВИТЕЛ: …………………

/Бенко Вълев/ /     /
Каталог: assets -> Obshtestveni Porychki
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
Obshtestveni Porychki -> Наименование на Участника: „ ”
Obshtestveni Porychki -> Наименование на Участника: „ ”
Obshtestveni Porychki -> Община Априлци изпълнител: сдружение „инфраперфект-априлци”
Obshtestveni Porychki -> Наименование на Участника: „ ”
Obshtestveni Porychki -> Образец №1 списък на документите, съдържащи се в офертата


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница