Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерванестраница9/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Приложение № 6


 към чл. 9, ал. 1, т. 6

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЕЗНИ С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ

 

Тези изисквания се прилагат за определените по-долу везни с автоматично действие, предназначени за определяне масата на тяло чрез използван действието на гравитацията върху това тяло.I. Специфични изисквания, общи за всички типове автоматични везни

1. Производителят трябва да определи номиналните условия за работа на везната:

1.1. За измерваната величина минималната и максималната стойност на измервателния обхват

1.2. За влияещите на електрическото захранване величини:

а) номиналното напрежение или неговите граници при променливотоков захранване;

б) номиналното и минималното напрежение или неговите граници при постояннотоково захранване.

1.3. За механични или климатични влияещи величини:

а) минимален температурен обхват 30 °С, освен ако е зададено нещо друго в следващите части на приложението;

б) класовете за механична работна среда съгласно приложение № 11 към чл. 12, ал. 3 не са приложими; за везни, използвани при специални механични напрежения, например везни, вградени в превозни средства, производителят трябва да зададе механичните условия на използване.

1.4. За други влияещи величини, когато е приложимо:

а) скоростта или скоростите на работа;

б) характеристиките на продукта (продуктите), който ще се измерва.

2. Изискваната характеристика и критичната стойност на изменение за допустимите влияния от смущения в електромагнитна среда са дадени в съответната част на приложението за всеки тип везни.

3. Във връзка с изискванията за пригодност:

3.1. Трябва да се вземат мерки за ограничаване влиянията на денивелацията, натоварването и скоростта на управление, така че максималните допустими грешки да не бъдат надвишавани при нормална работа.

3.2. Трябва да се осигурят подходящи средства за работа с материалите,за да се гарантира, че везната ще отговаря на максималните допустими грешки по време на нормална работа.

3.3. Всеки интерфейс за операторски контрол трябва да бъде ясен и ефективен.

3.4. Свързването на дисплея (когато има такъв) трябва да може да се проверява от оператора.

3.5. Трябва да се осигури подходящо устройство за нулиране, за да се гарантира, че везната ще отговаря на максималните допустими грешки по времена нормална работа.

3.6. Всеки резултат извън измервателния обхват трябва да се идентифицира като такъв, когато съществува възможност да бъде отпечатан.

II. Специфични изисквания към автоматични сортиращи везни1. Автоматичните сортиращи везни се делят на две основни категории, означени с Х или Y съгласно дадената от производителя спецификация.

2. Тези категории се разделят на 4 класа на точност, които се определят от производителя: XI, XII, XIII, XIV и Y(I), Y(II), Y(a), Y(b).

3. Автоматичните сортиращи везни от категория Х:

а) са везни, които се използват за контрол на предварително опакованите продукти по чл. 59, ал. 1, т. 1 от Закона за измерванията, произведени в съответствие с изискванията на глава шеста от Закона за измерванията и Наредбата за предварително опакованите количества продукти, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 19 от2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г.,бр. 1 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.);

б) класовете на точност са допълнени от коефициент (х), който определя максималното допустимо средно квадратично отклонение, както е определено вт. 6; производителят трябва да зададе коефициента (х), като (х) трябва да бъде по-малък или равен на 2 и от реда 1 х 10(k), 2 х 10(k) или 5 х 10(k),където k е цяло отрицателно число или нула.

4. Автоматични сортиращи везни от категория Y са всички автоматични сортиращи везни извън обхвата на везните от т. 3.

5. Средната грешка при везни категория Х и максималната допустима

грешка при везни категория Y трябва да отговарят на дадените в таблица 1.

 

Таблица 1

 


Нетна маса (m) в проверочни скални деления (е)

Максимална

допустима

средна

грешка

Максимална

допустима

грешка

XI

Y(I)

XII

Y(II)

XIII

Y(a)

XIV

Y(b)

Х

Y

0 < m ≤ 50 000

0 < m ≤ 5000

0 < m ≤ 500

0 < m ≤ 50

± 0,5e

± 1e

50 000 < m ≤ 200 000

5000 < m ≤ 20 000

500 < m ≤ 2000

50 < m ≤ 200

± 1,0e

± 1,5e

200 000 < m

20 000 < m ≤ 100 000

2000 < m ≤ 10 000

200 < m ≤ 1000

± 1,5e

± 2e 

6. Максималната допустима стойност на средно квадратичното отклонение на везна клас Х(х) е произведението на коефициента (х) със съответната стойност от таблица 2.

 

Таблица 2

 


Нетна маса (m)

Максимално допустимо средно квадратично отклонение

за клас Х(1)

m ≤ 50 g

0,48 %

50 g < m ≤ 100 g

0,24 g

100 g < m ≤ 200 g

0,24 %

200 g < m ≤ 300 g

0,48 g

300 g < m ≤ 500 g

0,16 %

500 g < m ≤ 1000 g

0,8 g

1000 g < m ≤ 10 000 g

0,08 %

10 000 g < m≤ 15 000 g

8 g

15 000 g < m

0,053 %

 

(x) трябва да е по-малко от 1 за класове XI и XII

(x) трябва да е не по-голямо от 1 за клас XIII

(x) трябва да е по-голямо от 1 за клас XIV

 

7. Стойността на проверочното скално деление при едно интервални везни трябва да отговаря на посочената в таблица 3. 

 

Таблица 3

 


Клас на точност

Проверочно скално деление

Брой на проверочните скални деления n = Max/e

минимална

стойност

максимална

стойност

XI

Y(I)

0,001 g ≤ e

50 000

-

XII

Y(II)

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

100

100 000

0,1 g ≤ e

5000

100 000

XIII

Y(а)

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

100

10 000

5 g ≤ e

500

10 000

XIV

Y(b)

5 g ≤ e

100

1000

 

8. Стойността на проверочното скално деление при много интервални везни трябва да отговаря на посочената в таблица 4.

 

Таблица 4

 


Клас на точност

Проверочно скално деление

Брой на проверочните скални деления

n = Max/e

минимална

стойност(1)

n = Maxi/e(i+1)

максимална

стойност

n = Maxi/ei

XI

Y(I)

0,001 g ≤ ei

50 000

-

XII

Y(II)

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

5000

100 000

0,1 g ≤ eI

5000

100 000

XIII

Y(а)

0,1 g ≤ eI

500

10 000

XIV

Y(b)

5 g ≤ ei

50

1000

 

където:


i = 1,2,…r

i = частичен обхват на измерване

r = общ брой на частичните обхвати

(1) За i = r се прилага съответната колона на таблица 3, като е се замества

от еr.


 

9. При задаване на измервателния обхват за везни клас Y производителят трябва

да вземе предвид, че минималният товар не може да бъде по-малък от:

 


за клас Y(I)

100 е

за клас Y(II)

20 е за 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g и 50 е за 0,1 g ≤ e

за клас Y(а)

20 е

за клас Y(b)

10 е

за везни за сортиране, например пощенски везни и везни за боклук

5 е

 

 

9. При работа в динамичен режим:9.1. Устройството за работа в динамичен режим трябва да работи в обхвата на измерване, зададен от производителя.9.2. Всяко устройство за работа в динамичен режим, което компенсира влиянието от движението на товара, не трябва да работи извън зададения обхват на измерване и трябва да е защитено.10. Максималните допустими грешки, дължащи се на влияещите фактори, са:

10.1. За везни от категория Х:

а) при автоматичен режим на измерване: както е зададено в таблици 1 и 2;

б) при статичен режим на измерване: както е зададено в таблица 1.

10.2. За везни от категория Y:

а) за всеки товар при автоматичен режим на измерване: както е зададено таблица 1;

б) за статичен режим на измерване: както са зададени за категория Х в таблица 1.

10.3. Критичната стойност на изменение, дължаща се на смущение, трябва да бъде едно проверочно скално деление.

10.4. Минималният температурен обхват е 5 °С за клас XI и Y(I) и 15 °С за клас XII и Y(II).

III. Специфични изисквания към автоматични гравиметрични дозатори1. Класове на точност.

1.1. Производителят трябва да зададе изходния клас на точност Ref(х) и работния клас (класове) Х(х) на точност.

1.2. Типът на един дозатор е обозначен с един изходен клас на точностRef(x), съответстващ на възможно най-добрата точност на дозатор от този тип. След инсталирането отделните дозатори се обозначават с един или повече работни класове на точност Х(х) в зависимост от отделните продукти, които ще се измерват. Коефициентът за обозначаване на класа (х) трябва да бъде по-малък или равен на 2 и от реда 1 х 10k, 2 х 10k или 5 х10k, където k е цяло отрицателно число или нула.

1.3. Изходният клас на точност Ref(x) е приложим при работа в статичен режим на измерване на маса.

1.4. За работния клас на точност Х(х) Х е режимът, съответстващ на точността на натоварващата теглилка, а (х) е множител, с който се умножават границите на грешката, зададена за клас Х(1) в таблица 5.

2. Максималната допустима грешка в зависимост от режима на измерване трябва да бъде:

2.1. При статично натоварване и номинални условия на работа максималната допустима грешка за изходния клас на точност Ref(x) трябва да бъде 0,312 от максималното допустимо отклонение на всяка отделна доза от средноаритметичната й стойност съгласно таблица 5, умножено по коефициента за определяне на класа (х).

2.2. За дозатори, при които дозата може да се състои от повече от един товар (т.е. сумиращ с натрупване дозатор или селективно комбиниращ дозатор), максималната допустима грешка трябва да бъде съответна на изискваната точност за тази доза съгласно таблица 5, а не на сумата от максимално допустимите отклонения за всеки отделен товар.

2.3. Стойността на максималното допустимо отклонение на всяка доза от средната й стойност трябва да отговаря на посочената в таблица 5.

 

Таблица 5

 


Стойност на масата на дозите, m(g)

Максимално допустимо

отклонение на всяка

доза от средната

стойност за клас Х(1)

m ≤ 50

7,2 %

50 < m ≤ 100

3,6 g

100 < m ≤ 200

3,6 %

200 < m ≤ 300

7,2 g

300 < m ≤ 500

2,4 %

500 < m ≤ 1000

12 g

1000 < m ≤ 10 000

1,2 %

10 000 < m ≤ 15 000

120 g

15 000 < m

0,8 %

 

Забележка. Пресметнатото отклонение на всяка отделна доза от средната й стойност може да се регулира, като се отчете влиянието на размера на частиците на материала.

 

 2.4. За дозатори, при които е възможно предварително да се зададе стойност на масата на една доза, максималната разлика между предварително зададената стойност и средноаритметичната стойност на масата на отделните дози не трябва да надвишава 0,312 от максималното допустимо отклонение на всяка отделна доза от средноаритметичната й стойност съгласно таблица 5.3. При влияещи фактори и електромагнитни смущения:

3.1. Максималната допустима грешка, дължаща се на влияещи фактори,трябва да е равна на определената в т. 2.1.

3.2. Критичната стойност на изменение вследствие на смущение трябва да бъде изменението на показанието при статично измерване на маса, равно на максималната допустима грешка съгласно т. 2.1, пресметнато за номиналната минимална доза, или трябва да бъде изменението, което би могло да доведе до еквивалентно влияние върху дозата, в случай на дозатор, при който дозата се състои от няколко товара. Пресметнатата критична стойност на изменение трябва да бъде закръглена към следващото по-голямо скално деление (d).

3.3. Производителят трябва да зададе номиналната минимална стойност на дозата.

 

IV. Специфични изисквания към сумиращи везни с прекъснато действие1. Сумиращите везни с прекъснато действие са разделени в 4 класа на точност: 0,2; 0,5; 1; 2.

2. Стойностите на максималните допустими грешки за отделните класове на

точност трябва да отговарят на посочените в таблица 6.

 

Таблица 6

 


Клас на точност

Максимално допустима

грешка за сумирания товар

0,2

± 0,10 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,50 %

2

± 1,00 %

 

3. Скалното деление на сумиращите везни (dt) трябва да бъде в следния обхват:0,01 % Max < dt < 0,2 % Max

4. Минималният сумиран товар (Σmin) не трябва да бъде по-малък от товара, при който максималната допустима грешка е равна на скалното деление(dt), и не по-малък от минималния товар, както е зададен от производителя.

5. Везните, които не измерват тара, трябва да имат устройство за нулиране след всяко разтоварване. Автоматичният режим на работа не трябва бъде възможен, когато показанието се отклонява от нула с:– 1 dt, когато везната има автоматично устройство за нулиране;– 0,5 dt, когато везната има полуавтоматично или неавтоматично устройство за нулиране.

6. При автоматичен режим на работа на везната не трябва да се допуска настройване и пренастройване на работния режим от оператора.

7. За везни, които имат печатащо устройство, повторното установяване на общата сума трябва да е възпрепятствано до момента на нейното отпечатване. При прекъсване на автоматичния режим на работа трябва да се отпечатва общата сума.

8. При влияещи фактори и електромагнитни смущения:

8.1. Максималните допустими грешки, дължащи се на влияещи фактори, са съгласно таблица 7.

 

Таблица 7

 


Товар (m) в скални деления (dt)

Максимално допустима грешка

0 < m ≤ 500

± 0,5 dt

500 < m ≤ 2000

± 1,0 dt

2000 < m ≤ 10 000

± 1,5 dt

 

 8.2. Критичната стойност на изменение, дължаща се на смущение, трябва да бъде едно скално деление на сумиращата везна за всяко показание на масата и за всяка запомнена обща сума.

 

V. Специфични изисквания към сумиращи везни с непрекъснато действие1. Сумиращите везни с непрекъснато действие са разделени в три класа на точност: 0,5; 1; 2.

2. Производителят трябва да зададе измервателния обхват, отношението между минималния нетен товар и максималния товар в единици за измерване на маса и минималния сумиран товар.

3. Минималният сумиран товар Εmin не трябва да бъде по-малък от:800 d за клас 0,5;400 d за клас 1;200 d за клас 2, където d е скалното деление на сумиране на основното сумиращо устройство.

4. Стойностите на максималната допустима грешка трябва да отговарят на

посочените в таблица 8.

 

Таблица 8

 


Клас на точност

Максимална допустима грешка за сумиран товар

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

 

 

5. Скоростта на лентата трябва да бъде зададена от производителя. Заедно скоростни лентови везни и за лентови везни с променлива скорост, имащи устройство за ръчен контрол на скоростта, скоростта на лентата не трябва да се изменя с повече от 5 % от номиналната стойност. Продуктът не трябва да има скорост, различна от тази на лентата.6. Основното устройство за сумиране не трябва да е възможно да се нулира повторно.

7. При влияещи фактори и електромагнитни смущения:

7.1. Максималната допустима грешка, дължаща се на влияещи фактори, за товар не по-малък от минималния сумарен товар Σmin трябва да бъде равна на 0,7 от съответната стойност в таблица 8, закръглена към най-близкото скално деление на сумиране (d).

7.2. Критичната стойност на изменение, дължаща се на смущение, трябва да бъде 0,7 от съответната стойност в таблица 8, закръглена към по-голямата стойност на най-близкото скално деление на сумиране (d), при товар, равен на минималния сумарен товар Еmin, за съответния клас на лентовата везна.

 

VI. Специфични изисквания към вагонни везни, измерващи в движение1. Вагонните везни са разделени в 4 класа на точност: 0,2; 0,5; 1; 2.

2. Максималните допустими грешки за вагонни везни, измерващи в движение, трябва:

2.1. Да съответстват на посочените в таблица 9 за един вагон или за цял влак, чиято маса се измерва в движение.

 

Таблица 9

 


Клас на точност

Максимална допустима

грешка за сумиран товар

0,2

± 0,1 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

 

 

  2.2. Да бъдат равни на по-голямата от дадените по-долу стойности за сдвоени или не сдвоени вагони, чиято маса се измерва в движение:

а) стойността, пресметната съгласно таблица 9, закръглена към най-близкото скално деление;

б) стойността, пресметната съгласно таблица 9, закръглена към най-близкото скално деление, за маса, равна на 35 % от максималната маса на вагона (както е зададена на указателната му табела);

в) едно скално деление (d).

2.3. Равни на по-голямата от дадените по-долу стойности за влак, чиято маса се измерва в движение:

а) стойността, пресметната съгласно таблица 9, закръглена към най-близкото скално деление;

б) стойността, пресметната съгласно таблица 9, за маса на единичния вагон, равна на 35 % от максималната маса на вагона (както е зададена на указателната му табела), умножена по броя на еталонните вагони във влака (но не повече от 10) и закръглена към най-близкото скално деление;

в) едно скално деление (d) за всеки вагон във влака, но не повече от 10 d.

2.4. Когато се измерва масата на сдвоени вагони, не повече от 10 % от резултатите от измерване, получени от едно или повече преминавания на влака, могат да надвишават съответната максимална допустима грешка, дадена в т. 2.2, но не трябва да я надвишават повече от два пъти.

3. Връзката между скалното деление (d) и класа на точност е дадена в таблица 10.

 

Таблица 10

 


Клас на точност

Скално деление (d)

0,2

d ≤ 50 kg

0,5

d ≤ 100 kg

1

d ≤ 200 kg

2

d ≤ 500 kg

 

4. Минималният товар не трябва да бъде по-малък от 1 t и не трябва да бъде по-голям от стойността, получена при разделянето на минималната маса на вагона на броя на отделните измервания на масата.

5. Минималната маса на вагона не трябва да бъде по-малка от 50 d.

6. При влияещи фактори и електромагнитни смущения:

6.1. Максималната допустима грешка, дължаща се на влияещи фактори, трябва да отговаря на посочената в таблица 11.

 

Таблица 11

 

  

Товар (m) в проверочни скални деления (d)

Максимална допустима грешка

0 < m ≤ 500

± 0,5 d

500 < m ≤ 2000

± 1,0 d

2000 < m ≤ 10 000

± 1,5 d

 

 6.2. Критичната стойност на изменение, дължаща се на смущение, трябва да е равна на едно скално деление.

За целите на приложението:

"Автоматична сортираща везна“ е везна, която определя масата на предварително определени дискретни товари (например предварително опаковани продукти) или на обособени товари от насипни материали.

"Автоматична контролно-сортираща везна“ е сортираща везна, която подразделя изделия с различна маса в две или повече подгрупи в зависимост от стойността на разликата между тяхната маса и една зададена номинална стойност.

"Етикетираща везна“ е автоматична сортираща везна, която етикетира отделните изделия, като посочва тяхната маса.

"Етикетираща везна с определяне на цена“ е автоматична сортираща везна, която етикетира отделните изделия, като посочва тяхната маса и дава информация за цената.

"Гравиметричен дозатор“ е автоматична везна, която пълни контейнери с предварително определена и на практика постоянна маса от даден насипен продукт.

"Сумираща бункерна везна с прекъснато действие“ е автоматична везна, която определя масата на насипен продукт чрез разделянето му на отделни товари. Масата на всеки отделен товар се определя последователно и се сумира. Всеки отделен товар след това се изсипва на купчина.

"Сумираща везна с непрекъснато действие“ е автоматична везна, която непрекъснато определя масата на насипния продукт върху конвейерна лента без системно подразделяне на продукта и без прекъсване на движението на конвейерната лента.

"Вагонна везна, измерваща в движение“ е автоматична везна, която има устройство за приемане на товара, включващо в себе си релсите за превозване на железопътните вагони.

 


Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница