Решение на Общинския съветДата22.07.2016
Размер68.73 Kb.
#247

Правила

за реда и начина за отпускане на еднократна помощ

с решение на Общинския съвет
/приети с решение №443, Протокол №24 на 28.03.2013г./

Раздел I

Общи положения

Чл.1. Тези правила уреждат реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни, образователни, комунално битови потребности на лица и семейства от общинския бюджет на Община Стрелча

Чл.2. С решение на Общинския съвет се отпуска еднократна помощ на:
1. Лица за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми, в случай че разходите по лечението им надвишават десетократния размер на минималната работна заплата за страната.

2. Деца и жители в неравностойно положение.

3. Деца с изявени дарби.

4.Семейства и домакинства , пострадали от бедствия, аварии и пожари.


Чл.3. Еднократна помощ се отпуска на лица и семейства с постоянен адрес на територията на общината, след съгласуване с кмета на населеното място.

Раздел II

Размер на отпусканата финансова помощ

Чл.4. Размерът на еднократна помощ за лицата по чл. 2., т. 1 е до 1 минимална работна заплата за страната.

Чл.5. Размерът на еднократна помощ по чл. 2, т. 2 и т. 3 е до 1 минимална работна заплата за страната.

Чл.6. Размерът на еднократна помощ за лицата по чл. 2, т. 4 е до 1 минимална работна заплата за страната.


Раздел IIІ

Основания за отпускане на помощта

Чл.7. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми на лицата по чл. 2, т. 1 се предоставя за :
- закупуване на лекарства, чиято употреба не е постоянна;

- оперативно лечение;

- следоперативно възстановяване;

Чл.8. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали образователни и комунално-битови потребности на лица по чл. 2 ,т. 2 и т. 3 се предоставя за :

- при смърт на родител;

- за награди при успешно представяне на регионално и национално ниво и за особена изява, допринесла за имиджа на Общината.

Чл.9. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали комунално битови потребности на лица по чл. 2, т. 4 се предоставя за :

- възстановяване на щети от бедствия /природни явления, инциденти и аварии/;


- за осигуряване на временно жилище.

Чл.10. При наличие на повече от едно основание за отпускане на еднократна помощ , се прилага нормата за определяне на по-високия размер.


Раздел IV

Критерии и изисквания за определяне и отпускане на помощта


Чл.11. /1/ Общи критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна помощ на лицата са:

1.Да не са регистрирани и да не развиват дейност по Търговския закон.


2.Да имат постоянен адрес на територията на Община Стрелча.

3.Да разполагат за период от шест месеца назад от датата на подаването на молбата с месечен доход на член от семейството под двукратния размер на гарантирания минимален доход, коригиран с коефициентите, предвидени в Закона за социално подпомагане.


4.Да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от друг орган или институция.
5.Да не притежава недвижимо или движимо имущество, от което да получават доходи.
6.Да не са продавали,дарявали или заменяли недвижимо или движимо имущество за срок от една година преди подаване на молбата за отпускане на помощ.

7. Да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане.

8. Безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в бюрото по труда и да не са отказвали предложената им работа.

9. Поразеното жилище е единствено за семейството, не е застраховано в застрахователна институция и има документ за собственост.

10. Поразените стопански постройки са само и единствено за селскостопанска нужда, задоволяващи потребностите на семейството на лицето и има документ за собственост.
/2/ Данните по чл. 11, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 се удостоверяват с декларация по образец /Приложение № 1/.

/3/ Данните по чл. 11, ал. 1, т. 3 се удостоверяват с документ за дохода на всеки от членовете на семейството, в случай че лицето работи или саморъчна декларация за доходите, в случай че не работи или е пенсионер.

/4/ Данните по чл.1 1, ал. 1, т. 5 се удостоверяват с документ от съответната служба при Общината /Удостоверение за декларирани имоти и други/.

Чл.12. Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна помощ на лицата са:

/1/ За лицата по чл.2, т.1:

- Официално становище от надлежно медицинско лице за наличието на основание на отпускане на помощ;

-документи, доказващи извършените разходи по лечението.

/2/ За лицата по чл.2, т.2 и т.3:

- Официално становище от учебно заведение на територията на община Стрелча наличието на основание на отпускане на помощ;

- Официална грамота за представянето на дарбата; решение на компетентния орган; становище на отдел „Социална закрила”;Дирекция ”Социално подпомагане” и други;

- Преписи от акт за смърт.

/3/ За лицата по чл. 2, т.4:

-Наличие на бедствие, авария или пожар, констатирани от надлежно лице;


- Наличие на щета, установена от комисия от специалисти, резултат от бедствие, авария или пожар;

- Лицата да не са получили обезщетение от застраховка.Раздел V

Необходими документи за определяне и отпускане на помощта

Чл.13. Необходими документи за кандидатстване за еднократна помощ:
1. Заявление и декларация чрез кмета на населеното място до Общински съвет Стрелча.
2. Експертно решение от ТЕЛК /РЕЛК/

3. Епикриза

4. Удостоверение за семейно положение.

5. Становище от ръководителя на учебното заведение.

6. Протокол от специализиран орган.

7. Документ за доход за предходните шест месеца.

8. Удостоверение за деклариран недвижим имот.

9. Становище на кмета на населеното място

10. Фактури и други платежни документи, доказващи че лицето отговаря на условията на чл. 2, т. 1.

11. Други /по преценка на комисията, разглеждаща заявлението за отпускане на помощ/.


/2/ Изброените документи се представят на вниманието на постоянната комисия по „Образование,здравеопазване,култура,спорт,социални и младежки дейности,интеграция на етническите малцинства,вероизповедания”
Раздел VІ

Процедура за определяне и отпускане на помощта

Чл.14. Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета на Община Стрелча, определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна помощ по реда на тези правила.

Чл.15 /1/ Заявлението за отпускане на еднократна помощ се подават до Общинския съвет.
/2/ Към заявлението се прилагат необходимите писмени документи, посочени в правилата и съобразени с основанието за отпускане на помощта, посочено в заявлението, както и становище от общинската администрация, относно състояние на средствата по §”Помощи по решение на ОбС” от общинския бюджет

/3/Заявлението се разглежда от постоянната комисия по„Образование,здравеопазване,култура,спорт,социални и младежки дейности,интеграция на етническите малцинства,вероизповедания” , която се произнася с решение, в което се определя дали лицето, подало заявлението за помощ отговаря на критериите и изискванията за отпускане на еднократна помощ, както и за размера й. За заседанието на постоянната комисия се води протокол.

/4/ Въз основа на предложението на постоянната комисия Общински съвет приема решение, с което определя и отпуска еднократната помощ.

/5/ Заявителите се уведомяват за решението на Общинския съвет писмено в четиринадесет дневен срок.

/6/ Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на Общината издава заповед за изплащане на определената сума.

Чл.16. Лицето, на което е отпусната помощта получава същата лично, чрез законния си представител или чрез пълномощник.

Тези правила са приети от Общински съвет Стрелча с решение №443, Протокол №24 на 28.03.2013г. и влизат в сила от датата на приемането им.


Приложение № 1
Д Е К Л А Р А Ц И Я
От…………………………………………………ЕГН…………………….
/име,презиме,фамилия/

От…………………………………………………ЕГН…………………….


/име, презиме,фамилия/
Д Е К Л А Р И Р А М /Е:
че не съм/сме регистриран/и и не упражнявам/е дейност по смисъла на Търговския закон;
че съм/сме с адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Стрелча ……………………………………............................................................................... .
че не съм/сме получавали еднократни помощи от Дирекция “Социално подпомагане”;
че не съм /сме получавали еднократна помощ от Агенцията по бедствия и аварии;
че не съм/сме продавали недвижимо или движимо имущество за срок от една година преди подаване на молбата за отпускане на помощ;

че не съм/сме сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане;

че съм регистриран/на в Бюрото по труда и не съм отказвал/ла предложената от там работа.
че поразеното ми жилище е единствено за семейството ми и не е застраховано в застрахователна институция и имам документ за собственост;

че поразените ми селскостопански постройки са само и единствено за селскостопанска нужда, задоволяващи потребностите на моето семейство и имам документ за собственост;


че семейството ми се състои от:

1.……………………………………,ЕГН……………….,Акт за раждане №…………/……………..г.

2……………………………………,ЕГН……………….,Акт за раждане №…………/……………..г.


3.……………………………………,ЕГН……………….,Акт за раждане №…………/……………..г.
Забележка: Вярното се маркира с кръстче

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Декларатор/ри:
1.………………………
/подпис/
2.………………………
/подпис/

Дата:………….


с……………

Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
naredbi -> Отчет за изпълнението на „бюджет 2013” на община джебел


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница