Нсорб министерството на културата е национален координационен орган в конкурса за избор на град за Европейска столица на културата


Дебат за водата и водните монополисти правят в Кюстендилстраница4/6
Дата21.02.2017
Размер0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

Дебат за водата и водните монополисти правят в Кюстендил

struma.com 16 Януари 2013 09:44 Даниел Цветков

Голям дебат за цената на водата и бъдещето на ВИК-сектора в областта правят в средата на следващата седмица в Кюстендил. Идеята е на областният управител Владислав Стойков, който често получавал оплаквания за качеството на водата и услугите на местните ВиК – та. На срещата ще присъства и зам.- министър Добромир Симидчиев, който ще трябва да обясни и защо община Кюстендил не може да има собствено ВиК – дружество, а е задължена да “носи на гърба си” още няколко общини, като живеещите в областния център плащат и загуби на вода в другите общини, където през годините не е направено нищо по подмяната и поддръжката на ВиК – мрежата.

На последната редовната среща, проведена в община Невестино, кметовете от областта, както и представителите на местните подразделения на държавните структури, областният управител е поканил всички заинтересовани на този дебат. Поканени са и директорите на водните дружества, добави Стойков.


Делегация от община Благоевград бе на работно посещение в Македония

struma.com 16 Януари 2013 13:12

Делегация от община Благоевград, начело със заместник-кмета по строителството и сигурността инж. Стоян Благоев бе на работно посещение в македонската община Делчево.

В рамките на срещата делегациите от двете страни са обсъдили обща проектна идея, като са определили и конкретни срокове за дейностите по проекта. За него ще се кандидатства по програмата за добросъседство между България и Македония, в срок до 4 март.

В допълнение към обмена на опит и добри практики са били установени и връзки между училища от Благоевград и такива от община Делчево.

Това е поредната съвместна инициатива между двата региона, чрез която ще се изграждат трайни добросъседски взаимоотношения и се дава началото на общи каузи.


Няма да се увеличават местните данъци и такси в Дупница, изплатени са задълженията към образованието

struma.com 16 Януари 2013 15:13 Н. Иванова

Всички задължения към образованието в община Дупница са изплатени. Към 31.12.2012 година общината вече няма задължения по преходния остатък, съобщи зам.-кметът по финансите в община Дупница Олга Китанова. Тя припомни на пресконференция днес, че преходният остатък, който са заварили през 2011 година е бил в размер на 1 050 000 лв. неразплатени към образованието. Погасителен план е представен пред МОМН.

Местните данъци и такси в община Дупница няма да бъдат увеличени. Към 31.12.2012 г. несъбраните вземания от данъци и такси са в размер на 4 850 000 лева. Задълженията са натрупани в последните 10 години от данъкоплатците. Половината от тях ще бъдат несъбрани, поради изтеклата им давност.

Голяма част от тях са на „Дупница-табак”, близо 1 млн.лева, съобщи Олга Китанова. Сравнителна справка за местните данъци и такси в общо 18 общини, между които и Дупница представи Китанова. В данъчната ставка са включени общините Сапарева баня, Перник, Банско,Невестино, Петрич, Кюстендил, Разлог, Якоруда, Смолян, Рила, Благоевград, Бобов дол, Троян, Годеч , Батак, Карлово, Кочериново и други. Направена е средна стойност на местните данъци и такси. „Данните сочат, че в община Дупница местните данъци и такси са всъщност по-ниски от средната стойност от всички взети заедно", коментира Китанова.
Община Кюстендил обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

agro.bg 16 Яну 2013 10:24

Община Кюстендил обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, предаде Дарик радио. Той ще се проведе на 29.01.2013 год. от 9,00 часа в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.

Имотите са в землището на с. Соволяно, местностите "Ливаге", "Белуток", "Средно Грамаге" и в землището на село Берсин, местността "Ливадите".

Търгът ще се проведе на 29.01.2013 год. от 9,00 часа в заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил. При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 05.02.2013 год. при същите условия.
Сметната палата одитира разходите на Община Варна и варненски университети

News.Varna24.bg 12:00 / 16.01.2013

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков представиха на пресконференция Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г., съобщиха от институцията.

Одитната ни програма за 2013 г. отново е много напрегната, обясни проф. Димитров. Сред приоритетните области за проверка през тази година са събираемостта на приходите в бюджетните организации, възлагането на обществените поръчки, управлението на държавното и общинското имущество и държавните висши училища.

Сметната палата ще одитира през 2013 г. бюджетни организации, в които: - не са извършвани одити повече от две години, или не са одитирани; - дейността им е с висока обществена и социална значимост; - управляват голям финансов ресурс или усвояват значителни финансови средства от ЕС ; - управляват голям брой имоти държавна или общинска собственост; - имат много несъбрани вземания или големи задължения; - възлагат значителен брой обществени поръчки; - организации със структурни промени; - при които при предишни одити са идентифицирани съществени рискове или нарушения; - в които са установени съществени грешки и нередности при заверката на годишните финансови отчети за предходни години. Сметната палата е заложила в одитната си програма общо 510 нови одитни задачи. Финансовите одити, които приключват със заверка на годишните финансови отчети на първостепенните разпоредители, са 205. Освен това Сметната палата ще направи текущ контрол чрез финансови одити на периодичните отчети на около 180 първостепенни разпоредители. 62 са одитите за съответствие при финансовото управление, 44 са специфичните одити, 14 одита са на изпълнението (одити за ефективност, ефикасност и икономичност на управлението на публичните средства) и 5 одита за съответствие при управлението на средства от ЕС.

При всички одити за съответствие на финансовото управление Сметната палата ще провери възлагането на обществените поръчки, управлението на имуществото, както и администрирането на такса смет. Но по тези теми ще бъдат направена и специални тематични одити, тъй като са много чувствителни области, където Сметната палата продължава да установява нарушения, обясни проф. Димитров. Тематични одити по обществените поръчки ще има в министерствата на финансите, на регионалното развитие и благоустройството, на културата и Агенцията по заетостта, както и в няколко общини. При други тематични одити също ще бъдат проверени възлагането на обществени поръчки, но заедно с проверка на администрирането на такса смет и управление и разпореждане с имоти. Ще бъде одитирано и администрирането на приходите от местни данъци и такси и целевото изразходване на средства по бюджета на общините Пловдив, Варна, Стара Загора, Несебър, Видин, Дупница. Тематични одити за управлението и разпореждането с имоти ще бъде направен в Столична община и в община Асеновград.

Одитите на европейски средства са общо 12, като от тях 7 са одити на изпълнението. Един от тях е Подготовка за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на ЕС през новия програмен период 2014-2020 г.

Одит от голямо обществено значение е реализирането на завършилите висше образование на пазара на труда. До този момент връзката между подготовката на специалисти в системата на висшето образование и пазара на труда не е била обект на одит. Други такива одити са на Изпълнителна агенция по горите (одит на съответствие при финансовото управление) и на дейността на Националната служба по зърното (одит на изпълнение).

Сметната палата ще извърши и голям брой одити, свързани с предстоящите избори за народни представители през 2013 г. Ще бъде проверена и план сметката на МС за референдума.

Предвидени са и три одита на дейността по упражняване на правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала - министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването и на икономиката, енергетиката и туризма.

Други одити на изпълнение с голяма обществена значимост са "Изпълнение на целите на ЕС и националните цели при производство и използване на биогорива", "Управление на националните паркове", "Превенция и реакция при възникване на горски пожари" и "Развитието на научния потенциал - база за устойчиво развитие», посочи заместник-председателят на Сметната палата Валери Апостолов.

Обществено значим одит е и заложеният в програмата на Сметната палата одит за съответствие при финансовото управление на държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", поясни заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков. От създаването на предприятието досега не е извършван външен одит, а то получава и финансиране от Международен фонд "Козлодуй" на обща стойност 90 млн. евро.

Сметната палата ще извърши и одити за съответствие при финансовото управление на Народното събрание, на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", на Висшия съдебен съвет, както и одит на дейността на инспектората на ВСС.

През тази година Сметната палата ще одитира 8 университета - техническите университети в София и Варна, медицинските университети в София и Пловдив, Университет "Асен Златаров" - Бургас, Аграрния университет - Пловдив, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" и Икономическия университет - Варна.


Община Асеновград отчита добро изпълнение на приходите

News.Plovdiv24.bg 12:36 / 16.01.2013

"Вече е приет държавният бюджет и имаме параметрите, по които можем да работим" - каза кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов днес пред журналисти.

Изпълнението по плана за приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности е 93.91 %. При имуществените данъци има преизпълнение с 2.59 %, което означава, че са постъпили повече приходи от предвиденото за годината. Постъпилите средства от общински такси са в размер на 4 162 895 лв. при планувани 4 406 511 лв.

Общинските приходи без продажби при план 1 825 284 лв. отчитаме 1 520 194 лв. инвестиции или изпълнение 83 %. Целевата капиталова субсидия е инвестирана на 100%. А по оперативни програми от ЕС общината инвестира капиталови разходи в размер на 5 175 429 лв., в т.ч. финансиране от Община Асеновград в размер на 504 273 лв.

Относно предстоящото през февруари гласуване на инвестиционна програма за 2013 г., предвидените средства в нея са инвестиции в размер на 720 400 лв. целеви, 1 845 000 лв. общински приходи без продажби, приходи от продажби 1 197 670лв. Общо инвестициите, които се предвиждат са в размер на 4 592 000 лв. Отделно са изведени обектите, които се предвиждат за текущи ремонти.

Предвидени са количествено стойностни сметки, които са направени за тези обекти, в размер на 863 215 лв. Предстои още работа по тази инвестиционна програма. Вариантът, който ще внесем за обсъждане и гласуване в Общински съвет-Асеновград, ще бъде на сесията през февруари месец.
В Твърдица обсъждат Бюджет 2013 г. на Бургас

Радио "Фокус" 10:27 / 16.01.2013

Обществените обсъждания на проектобюджета на Бургас за 2013 година ще има и днес - 16 януари. Такива срещи ще се проведат последователно във всяко населено място на общината.

"В Бургас бюджетът се прави заедно с бургазлии. Призовавам всички мои съграждани да присъстват на обсъжданията, защото сега е мястото и времето те да направят своите забележки и предложения. Ние ще се съобразим с всяка добра идея, за да я включим в проектобюджета, който ще представим на вниманието на общинските съветници", каза кметът на Бургас Димитър Николов при представянето му през вчерашния ден.

Днес, думата за бюджета имат жителите на село Твърдица. Срещата ще се проведе днес от 18.00 часа в Детската градина.
Обществено обсъждане на Интегрирания градски транспорт в Бургас провеждат утре

News.Burgas24.bg 13:39 / 16.01.2013

Община Бургас кани всички заинтересовани граждани, медии, обществени организации и юридически лица на обществено обсъждане на инвестиционни проекти във връзка с изпълнението на проект: "Интегриран градски транспорт на Бургас".

На срещата ще бъдат представени следните инвестиционни проекти:

"Изграждане на система от велосипедни алеи в град Бургас"

"Въвеждане на Бърза автобусна линия /БАЛ/, изграждане на спирки на Бързата автобусна линия и Централна спирка на Бързата автобусна линия"

"Преустройство и реконструкция на терминал "Автогара ЮГ"

"Преустройство и реконструкция на терминал "Меден рудник"

Събитието ще се проведе на 17.01.2013 г. /четвъртък/ в 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас.
Разлог изпълнява два проекта свързани с МБАЛ - Разлог за 5 млн. лева

News.Blagoevgrad24.bg 15:21 / 16.01.2013

Община Разлог изпълнява два проекта свързани с МБАЛ - Разлог на обща стойност 5 млн. лева, инвестира собствени средства в размер на 100 000 лева за ремонта и закупуването на апаратура за физиотерапевтичното отделение.

Инж. Красимир Герчев кмет на Община Разлог коментира, че стремежът на общинската управа е МБАЛ - Разлог да се превърне в модерен лечебен център с модерни условия на лечение и долечение, със съвременна апаратура. Очакваме разрешението от Министерството на здравеопазването, което ще ни позволи да отворим вратите на отделението по Физиотерапия, което ще осигурява ефективно долекуване на пациентите., каза още инж. Герчев.

За привличането на нови кадри в здравното заведение в Разлог са предприети стъпки по осигуряване на апартаменти във ведомствени жилища на общината.

"Това ще даде възможност за привличане на професионалисти, които не са от нашата община. Нашата цел да осигурим на лекарите необходимите условия за качествено практикуване на професията им.", допълва кметът на Разлог.

Реализирането на започнатите вече проектите ще повиши нивото на акредитация пред здравната каса. "С изпълнението им ще превърнем болницата в много по-привлекателно място за работа. Нивото се повишава с повече брой квалифицирани лекари и съвременна модерна апаратура. 5 млн. лева във вид на оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност е пряката помощ, която много осезаемо ще повлияе и промени облика на болницата в Разлог. В края на 2013 година трябва да имаме едно обновено лечебно заведение.", категоричен е разложкият кмет.

Проектът "Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД" на стойност 4 455 685,42 лв. е по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. и ще позволи ремонт и реконструкция на болничното заведение и закупуване на високотехнологично оборудване.

Голяма част от тези средства са предназначени за медицинско оборудване - апаратура и техника от най-висок клас, а другата - за приспособяване на помещения за модерната техника, достъпна среда и мерки за енергийна ефективност. Чрез проекта МБАЛ - Разлог ще има сериозна стабилизационна апаратура, която не е сменяна, откакто болницата е отворила врати. Пълна промяна ще претъпи отделението по хемодиализата, където ще се подмени цялата апаратура и ще се извършат ремонтни дейности.

Стерилизационната машина, която е на над 20 години ще бъде подменена с чисто нова. Сериозна интервенция ще бъде извършен в отделението по образна диагностика. Ще се закупи нов рентгенов апарат, ново поколение 16 слайдов скенер, така че хората, които работят там ще имат още по-голяма възможност за реализиране на своята професионална квалификация и даването по-навременни и точни диагнози. Сериозни интервенция предстоят и в клиничната лаборатория. Също така ще се закупят кувиози, дефиблиратори, пациентски монитори, йоноселективни анализатори, Апарати за изкуствена вентилация.

Община Разлог изпълнява и друг проект на стойност 560 000 лева по Международен фонд Козлодуй към Министерството на икономиката и енергетиката. Проектът предвижда да бъде извършен много сериозен ремонт на социално-хуманитарното заведение, насочен единствено и само към подобряване на мерките в сферата на енергийната ефективност. По проекта ще бъде подменена дограмата и ще бъде извършено цялостно саниране на сградата на МБАЛ - Разлог. След прилагане на мерките за енергийна ефективност се очаква съществена икономия, което означава, че повече средства ще останат в болницата.

Изпълняваните от Община Разлог проекти осигуряват по-голямо качество на условията и услугите предлагани на пациентите.


Общински служители с полицейски правомощия?

news.pernik24.bg 11:49 / 16.01.2013 Градски вестник

МВР може да упълномощи с полицейски правомощия общински служители. Те ще могат да проверяват документи, да съставят актове и да арестуват в помощ на органите на реда. Това предвиждат промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), които ще бъдат представени от юристи на ведомството на кметове от страната на семинар на 17 януари.

Предложението цели създаването на помощни за полицията структури, които при констатирано престъпление да могат да задържат до идването на полицията.

За момента не е ясно как ще се финансират тези промени и дали тежестта ще падне върху общините. В момента действащият модел на общинска полиция се прилага само в София, Пловдив и Варна. Там общинската полиция се финансира от местната власт, но се управлява от МВР.

Недоволни от предложението кметове изчисляват, че подобно предложение би утежнило и без това малките им бюджети, защото така общинските хазни ще бъдат натоварени с допълнителни разходи.

Готвените изменения в ЗМСМА засягат и възможността кметове и общински съветници да бъдат отзовавани преди края на мандата им по искане на граждани.
Слагат пътни знаци пред детски градини и училища

Север.бг | 16.01.2013 | 13:01

От Община Велико Търново са разпоредили да се предприемат мерки за обезопасяване районите на детските градини и училищата в града, съобщават от институцията.

Монтират се пътните знаци А 19 "Деца" и Д 17 "Пешеходна пътека" в района на ЦДГ "Първи юни" и ПМГ "В. Друмев" – за осигуряване безопасността в районите на детските и учебни заведения.

От днес започва и поставянето на пешеходни оградни пана на тротоарите пред входовете на детските градини "Соня" на ул. "Момина крепост", "Първи юни" – ул. "Филип Тотю", "Здравец" – ул. "Стара планина", и пред входа на Езикова гимназия на ул. "Славянска".

Дейностите се извършват съгласувано с органите на полицията и КАТ. При подходящи атмосферни условия строително-монтажните дейности ще приключат до края на работната седмица.


Нови лични асистенти в Елена

Север.бг | 16.01.2013 | 10:00

Услугата "Личен асистент” по проект "Подкрепа за достоен живот” по Oперативна програма "Развитие на човешките ресурси” в община Елена ще бъде увеличена с 42-ма нови потребители и 5040 часа. Личните асистенти в целевата група вече са равни на броя на потребителите, които са 67. Новите потребители и асистенти бяха избрани на 8 януари от специална комисия. Те трябваше да отговарят на следните критерии: Степен на трайно намалена работоспособност/ трайно намалена социална адаптация; Оценка на медико-социалното състояние на кандидата; Социална среда на кандидата; Финансово - икономическо състояние на кандидата, в случай, че за едно място трябва да се направи избор между повече от едно лице с еднакъв брой часове, по-доброто материално и финансово състояние има утежняващ фактор. В Елена лични асистенти ползват 19 потребители, това са хора с трайни увреждания отговарящи на изисквания. От 1 февруари безработните ще започнат работа, като предоставянето на услугата е пет дни в седмицата, по 6 часа на ден.
Искат над 21 млн. лева за образование

Север.бг | 16.01.2013 | 13:32

Проектобюджетът за образование във Великотърновска община през 2013 г. е 21 239 956 лв., от тях 17 435 368 лв. са държавна отговорност, а 3 481 604 лв. са от местния бюджет, съобщи директорът на Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Пенка Игнатова.

Рамката е формулирана на база брой ученици, деца и единен разходен стандарт. 6 735 са учениците от 1 – 12 клас в района, а децата в детските градини и полудневните предучилищни групи са 2 495, като 89 от тях са в яслени групи, уточни Пенка Игнатова.

Най-високо увеличение на стандарта имат възпитаниците на ПГ по сградостроителство "Кольо Фичето". Тяхната издръжка от 1 551 лв. за м.г. става 1 653 лв. За учениците от общообразователните и всички основни училища, ПМГ "Васил Друмев", ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", ХГ "Св. св. Кирил и Методий" издръжката се вдига от 1 261 лв. на 1 335 лв.

Значително нараства стандартът и за учениците от профил "Изкуства" в СОУ "Емилиян Станев". 87 момичета и момчета изучават музика, изобразително изкуство и хореография в училището. Средствата за тяхното обучение се увеличават от 2 180 на 2 320 лв.

С 6,5% по-висок единен разходен стандарт ще имат учениците от Спортното училище, децата на три и четири години в малките населени места на общината, както и пет- и шестгодишните в подготвителните предучилищни групи. Издръжката на настанените общежитията на ПГ "Кольо Фичето" и Спортното училище скача на 1327 лв. при 1245 лв. през 2012 г. Добавката за подпомагане на ресурсното обучение става 308 лв., а за подпомагане на храненето на децата от 1-4 клас се вдига от 65 на 72 лв. Средствата за целодневна организация на обучението се повишават с 9,7% и от 474 ще бъдат 520 лв.

От образователния отдел ще поискат субсидия от 3 481 604 лв. за издръжка на ученическите столове, общинския плувен басейн, за храненето в детските градини и за спорт. 667 хил. лв. са необходими само за храненето в градините, а за спортни дейности са предвидени 337 хил. лв.

Предстои бюджетният проект за образованието да се обсъди в комисиите на Великотърновския общински съвет.
Правителството дава държавни имоти на Пордим

Север.бг | 16.01.2013 | 14:59

Община Пордим получи 21 апартамента от Министерството на отбраната, намиращи се в с. Каменец. Това бе решено на днешното редовно заседание на Министерски съвет.

В жилищата ще могат да се настаняват социално слаби семейства от общината, както и сезонни работници, ангажирани със събирането на селскостопанска продукция. Към настоящия момент апартаментите са необитаеми и не се поддържат.


Вести от община Сливен

sedmica.sliven.net / 16.01.2013 / 13:30Контролирано се изрязват клони на дървета, създаващи опасност.

Изрязването на клони на дървета, създаващи опасност, става по молба на гражданите на община Сливен. Сезонът е подходящ за контролирано подрязване и то ще се извърши на местата, където това е необходимо, информира общинското ръководство днес. „До 150 лева струва подрязването на едно дърво. За да не натоварваме излишно бюджета, в бъдеще ще пристъпим към озеленяване с по-подходящи за градската среда декоративни дървета”, каза кметът Кольо Милев.

В продължение на години град Сливен е озеленяван с неподходящи видове, предимно дървета от горски тип. Засадени на малки градски улици, големите им корони създават проблеми за живущите и пречат на сгради и на преминаването по тротоарите. „Листната маса задръства улуците на покривите и шахтите по улиците. Дървесината на тези видове е мека и при по-силен вятър лесно се чупят клони, което създава пречки за пешеходци и автомобили”, казаха още от общината.
Кметът на Кърджали Хасан Азис подписва договор за водния цикъл за 70 млн. лева

lev.bg | 16 януари 2013 13:49| Павел Тенчев

Договор по проект за водния цикъл на Кърджали ще подпише на 18 януари кметът на родопската община Хасан Азис в МОСВ. Проектът е на стойност 69 970 080,24 лева и се финансира по ОП Околна среда 2007-2013 г .

Инж. Хасан покани председателите на групите съветници от ДПС, ГЕРБ, БСП, ЕНП и независимия съветник д-р Марин Мухтаров в ОбС-Кърджали да присъстват на подписването на договора за водния цикъл. Той отправи тази покана, защото, по думите му, „проектът за водния цикъл е изключително важен за града и е един от най-големите проекти, които се реализират в Кърджали”.

В рамките на проекта ще бъдат изградени пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор, ще бъде реконструирана и разширена водоснабдителната и канализационна мрежа. Това трябва да стане в рамките на 30 месеца според параметрите, заложени в проекта.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница