Община град добрич план за eвакуация и/или разсредоточаване при бедствия


Евакуационни пунктове - видове, места за изграждане и функциистраница2/3
Дата19.11.2018
Размер207 Kb.
1   2   3

Евакуационни пунктове - видове, места за изграждане и функции
За организираното извеждане (извозване) на населението са определени, сборни евакуационни пунктове (СЕП). Те се устройват в квартали, пред учреждения, училища, детски градини и др. обекти по направленията за изнасяне(избирателни секции)Приложение №.13 По протежение на маршрутите се организират и промеждутъчни пунктове за евакуация (ППЕ), където населението движещо се пеша, се товари на обратно връщащия с празен транспорт и се извозва до местата за настаняване (МН).

За извозване на материалните и културните ценности се определят товарни пунктове за извозване (ТПИ).Те се уточняват след възникване на бедствието в зависимост от нуждата за разсредоточаване на материалните ценности.

Местата за настаняване на изведеното население (МН) се утвърждават от Кмета на община по предложение на Евакуационната комисия.Приложение № 3
Сборните евакуационни пунктове (СЕП) са предназначени за сбор и регистрация на населението, подлежащо на евакуация и в зависимост от способа за изнасяне да насочи същото към товарните пунктове, а за тези, които се изнасят пеша – да формира колоните и да отправи по съответните маршрути.
Приемните евакуационни пунктове(ПЕП) са развърнати в пунктовете за разтоварване на евакуираното население и са предназначени за неговото посрещане и насочване в местата за временно разполагане.
Местата за разполагане на ПЕП са училища, детски градини детски ясли, хотели и други обществени и административни сгради, осигуряващи временно разполагане на хора във всяко време, като през зимата същите да имат възможност за отопление.

В зависимост от количеството на пребиваващото население и времето за неговото престояване, на ПЕП е създадена организация за хранене и снабдяване с питейна вода. За това се използват стационарните пунктове за обществено хранене – ученически столове, ресторанти и др., а при тяхно отсъствие - мобилни пунктове за приготвяне на храна.


Числеността на персонала на ПЕП се определя в зависимост от броя на пребиваващото население и обема от мероприятия по неговото осигуряване.
Екстрена (незабавна) евакуация на населението се извършва без развръщане на СЕП.
Задачите им са възложени на оперативни групи, които отговарят за съответните административно-териториални и производствени единици.

Задачите на оперативните групи са:


 • оповестяване, събиране, отчет и организация на натоварването на населението на транспорт по местонахождение (по местожителство или работа);

 • разпределение на населението по транспортни средства, формиране на евакуационни колони (ешелони) и съпровождането им по маршрутите за евакуация;

 • осъществяване на контрол за хода на провеждане на евакуацията и информиране на висшестоящите евакуационни органи;

 • организация и поддържане на обществения ред в зоната на тяхната отговорност;

 • при необходимост - принудителна евакуация на хората от застрашени райони.


На външната граница на зоната на бедствието или аварията при необходимост се развръщат междинни пунктове за евакуация(МПЕ), които трябва да осигурят:


 • отчет и пререгистрация на хората и транспорта;

 • дозиметричен и химически контрол;

 • санитарна обработка и медицинско обслужване;

 • отправяне на населението в местата за разполагане в безопасни райони.

При необходимост на МПЕ се извършва подмяна или специална обработка на замърсеното (заразеното) облекло и обувки. При необходимост на МПЕ се осъществява и претоварване на населението от транспорта, движещ се в зоната на бедствието на "чисти" транспортни средства, които ще осъществят превоза на незамърсена (незаразена) територия. Междинните пунктове за евакуация се разполагат в близост до шосейни пътища.


С цел осигуряване на организация и ред сред населението в процеса на евакуацията при превоз с автомобилен транспорт се назначава старши на автомобилните колони.
За организация на движението в пеши марш в колоните се създават групи за управление с началници на маршрутите за евакуация, назначени с решение на кмета и участието на представители от Общинска администрация.
Основните задачи на групите за управление по маршрутите за евакуация в пеши ред са:


 • организирано начало на марша на пешите колони;

 • поддържане на ред и осигуряване на управление по маршрута;

 • подготовка и поддържане на маршрута в изправно състояние;

 • водене на радиационно, инженерно, химическо и бактериологично разузнаване по маршрута;

 • оказване на медицинска помощ на заболелите.

За успешно провеждане на евакуацията на населението ръководителя на евакуационната комисия организира и осъществява (до възникване на бедствие или авария) комплекс от мероприятия както следва:
 • планиране на евакуацията;

 • подготовка на евакуационните органи за изпълнение на възложените им задачи, а така също обучение на населението за действие по сигнал за евакуация;

 • контрол за наличието, изправността и разпределението на всички видове транспорт за осигуряване на евакуационните превози;

 • определяне на пунктове за натоварване (разтоварване), контрол за поддържането на транспортните комуникации и състоянието на подходните пътища към пунктове за натоварване (разтоварване) и междинните пунктове за евакуация;

 • избор на маршрутите за евакуация;

 • организация на видовете разузнаване;

 • организация на медицинското обслужване на населението в хода на евакуацията;

 • организация и осигуряване на санитарна обработка на евакуираното население, специална обработка на транспорта и дрехите;

 • контрол за подготовката на безопасните райони за разполагане на евакуираното население;

 • подготовка на пунктовете за управление, средствата за свръзка и оповестяване;

 • проиграване на схемата за управление.


При заплаха от възникване на бедствие или авария се провеждат:


 • привеждане в готовност за развръщане на подчинените евакуационни органи;

 • уточняване числеността на населението, подлежащо на евакуация и списъците на евакуираните;

 • уточняване разчетите за извозване на населението с всички видове транспорт;

 • организация и подготовка на маршрутите за евакуация на населението;

 • контрол за подготовката на транспорта за осигуряване на евакуационните мероприятия;

 • подготовка за развръщане на СЕП, МПЕ и ПЕП;

 • проверка готовността на системата за свръзка и оповестяване;

 • подготовка на наличните защитни съоръжения на СЕП;

 • подготовка за развръщане на пунктовете за натоварване, разтоварване, изпращане и прием на евакуираното население;

 • подготовка на пунктовете и местата за разполагане в безопасни райони.


След получаване на указания за провеждане на евакуация се провеждат следните мероприятия:


 • свеждане на разпореждането за началото на евакуацията до подчинените евакуационни органи и населението;

 • уточняване на реда за провеждане на планираните евакуационни мероприятия с отчитане особеностите на конкретната обстановка;

 • уточняване на реда за взаимодействие в осъществяване на евакуационните мероприятия;

 • организация на отчета и отправянето на евакуираното население и контрол на движението на евакуационните потоци;

 • контрол за своевременното подаване на транспортните средства към пунктовете за натоварване и организация на неговата дейност по изпълнение на евакуационните превози;

 • контрол за разполагане на евакуираното население в безопасни райони.


Дружествата, имащи в разпореждане транспортни средства, решават следните задачи по осигуряване и провеждане на евакуационните превози:


 • участие в планирането на евакуационните превози;

 • осигуряване и подготовка за изпълнение на евакуационни превози на населението, а така също и пунктовете за натоварване и разтоварване;

 • организация на материално-техническото осигуряване на евакуационните превози (обслужване и ремонт на транспортите средства, снабдяване с ГСМ и резервни части);

 • организация на управлението на евакуационните превози съвместно с щаба на общината, РД ПБЗН Добрич - МВР и евакуационните органи;

 • извършване на подготовка за специална обработка на транспортите средства.


Регионална здравна инспекция провежда мероприятия по организация на медицинското осигуряване на евакуацията, включващи:


 • планиране на медицинското осигуряване на евакуацията;

 • подготовка на медицинските учреждения за медицинско осигуряване на евакуацията;

 • подготовка за оказване на първа медицинска помощ на населението на СЕП, маршрутите за евакуация, МЕП, ПЕП и в районите за разполагане;


Териториалното звено на Агенция Пътна инфраструктура (Областно пътно управление) и дружествата, имащи отношение по строителството (включително и частни фирми) и експлоатация на автомобилните пътища решават следните задачи:


 • участие в планирането на пътното осигуряване на евакуационните превози;

 • осигуряване подготовката и поддържането на автомобилните пътища, мостове, преправи и други инженерни съоръжения по маршрутите за евакуация;

 • създаване на необходимите запаси от материално-технически средства за ремонт и възстановяване на пътищата и пътните съоръжения;

 • формиране на отряди за извършване на работи по възстановяване, строителство на пътища и мостове.


Настаняване на изведеното население
Разполагането на евакуираното население е планирано и се осъществява при необходимост в границите на общината.
Евакуационните места (райони, квартали и др. – училища, детски заведения и др.Приложение № 6:), приемащи населението, отговарят на следните изисквания:


 • осигуряват безопасност на населението от поразяващите фактори на бедствието (кризата);

 • осигуряват необходимите условия за живот на хората за определен период от време;

 • съответстват на необходимите санитарно-епидемиологични условия.


В подходящо време и при недостиг на сгради, кратковременното настаняване на изведеното население се извършва в палаткови лагери(стадион Дружба и други игрища и стадиони).
Провеждане на евакуацията на населението от зоните на бедствие във всеки конкретен случай зависи от условията за възникване и развитие на същото, характера и пространствено-временните параметри на въздействие на неговите поразяващи фактори.
При получаване на достоверна прогноза, за възникване на бедствие (авария) се провеждат подготвителни мероприятия, целта на които се заключават в създаване на благоприятни условия за организирано извозване или извеждане на хората от застрашените зони.
Към подготвителните мероприятия се отнасят:


 • привеждане в готовност на евакуационните органи и уточняване на реда за тяхната работа;

 • уточняване числеността на населението и животните подлежащи на евакуация с транспорт и в пеши строй;

 • разпределение на транспортните средства по пунктове на натоварване, уточняване на разчетите на маршевите колони и прилежащите им пеши маршрути;

 • подготовка на маршрутите за евакуация, поставяне на пътни знаци и указатели, оборудване на местата за почивка;

 • проверка готовността на системите за оповестяване и свръзка;

 • подготовка за развръщане на СЕП и пунктове за натоварване (разтоварване);

 • привеждане в готовност на наличните защитни системи.


С получаване на сигнал за провеждане на евакуация се провеждат следните мероприятия:


 • оповестяване на ръководителите на евакуационните органи, общински предприятия, търговски дружества и организации, а така също – на населението за началото и реда за провеждане на евакуацията;

 • развръщане и привеждане в готовност на евакуационните органи;

 • подаване на транспортните средства към пунктовете за натоварване на населението,

 • формиране на колоните и извеждането им на изходните пунктове;

Сроковете за провеждане на евакуационните мероприятия по извозване (извеждане) на населението от застрашените (пострадалите) зони се определят от пътно-транспортните възможности.


Евакуация от зоните при големи земетресения се извършва след възстановяване на транспортната система.
Действия на населението и правила за поведение при евакуация
Евакуацията се предшества от оповестяване на населението. Редът за оповестяване зависи от това – къде се намират оповестяваните хора (на работа или у дома), наличието на средства за свръзка и ред други фактори.

След получаване на сигнал (разпореждане) за евакуация, хората трябва да подготвят всичко най-необходимо, което трябва да вземат със себе си.


Всеки, на който предстои евакуация, трябва да вземе:


 • лични документи (лична карта, паспорт, пари, др. документи);

 • индивидуални средства за защита на дихателните органи, медицинска аптечка и противохимически пакети, ако има такива;

 • хранителни продукти за 1-2 денонощия;

 • крайно необходими предмети, дрехи, обувки, бельо и тоалетни принадлежности.

От хранителните продукти най-целесъобразно е вземането на консерви, сирене, кашкавал, хляб, вода и др. Желателно е да има нож, кибрит и джобен фенер.

Особено внимателно да се подходи към подбора на дрехите, обувките и бельото.
При определянето им следва да се изхожда от способа за евакуация и времето от годината.
При евакуация с транспорт общото тегло на взетите вещи не трябва да надвишава 30-50 кг. на човек. При евакуация пеш всеки евакуиран трябва да вземе такова количество вещи и продукти, което може да носи. При подготовка за евакуация пеш особено внимание следва да се отдели на подбора на обувките. Необходими са такива обувки, които при марша не увреждат краката и да съответстват на сезона.
При евакуация с транспорт подготвените вещи и продукти може да се поставят в чанти и куфари, а при евакуация пеш за удобство при пренасяне е целесъобразно поставянето им в раници.

Получавайки разпореждане за евакуация, хората трябва бързо да се подготвят, да вземат багажа си, да изключат електричеството, газта, да спрат водопроводните кранове, затворят прозорците и вратите. В определеното време да пристигнат с вещите си на указания за тях СЕП.

Пристигайки на СЕП, те трябва да преминат регистрация, да се разположат в указаното място и впоследствие да изпълняват указанията на ръководството на СЕП. Да следят и внимателно да слушат разпорежданията и да ги изпълняват без уговорки, особено разпорежданията за окомплектоване на колоните, разпределението им по МПС и т.н.

При евакуация пеша непосредствено преди марша, при възможност, е добре хората да приемат малко топла храна, тъй като възможността за нейно приготвяне и консумиране по време на път е малко вероятна.

При извършване на марша е необходимо да се съблюдава установения ред и да не се напуска колоната без разрешение на нейния началник. При заболяване да се потърси медицинско лице, съпровождащо колоната.

Не се разрешава пиене на вода от източници, непроверени от медицинските органи. При присъединяване на странични лица към колоната непременно се съобщава на началника на колоната. При извършване на марш в горещо време – за избягване на топлинен и слънчев удар да се използват шапки, забрадки и др. приспособления и строго да се спазва режима за пиене на вода, а на почивките всички да се разполагат по възможност на сенчести места. При извършване на марш през зимата в студено и ветровито време хората трябва взаимно да следят за това – своевременно да открият признаци на измръзване. По време на почивките лягане на снега абсолютно се забранява.

Пристигайки на МПЕи преминавайки регистрация по разпореждане на органите заемат местата си в транспортното средства и стигат до крайния пункт за разполагане.


РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Оповестяването на населението в застрашените райони от общината за началото на евакуацията се извършва по решение на Кмета и се извършва чрез:


 • Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението;

 • Чрез местните и републикански средствата за масово осведомяване;

 • чрез обход по местоживеене от органите на РД ПБЗН-Добрич – МВР и речеви съобщения предавани с мегафони.

За оповестяване на населението по средствата за масово осведомяване се подготвя съобщение, което съдържа следните данни:
 • издаващ орган;

 • дата и час на издаване;

 • точно описание на бедствието или опасността, район, който е или е вероятно да бъде засегнат;

 • указания за евакуация съгласно разчетите - СЕП, евакуационни маршрути и ЕЦ, както и какво евакуиращите се да вземат със себе си;

 • време на следващото съобщение.

След получаване на сигнала за началото на временното извеждане, дежурният по ОбСС оповестява Председателя и Секретаря на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и действа съгласно неговите нареждания.


В работно време - оперативният дежурен по ОбСС след получаване на заповедта от Кмета за начало на евакуацията, до ч + 0.15 оповестява членовете на щаба,ОД по ОСС, ОЦ РД ПБЗН Добрич-МВР, ръководителите на общинските предприятия, търговските дружества – общинска собственост и др., съгласно плана.
В извън работно време – оперативният дежурен по ОбСС след получаване на сигнала оповестява Председателя и Секретаря на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия до ч + 1.30 оповестява членовете на щаба, ОД по ОСС, ОЦ на РД ПБЗН Добрич -МВР, ръководителите на общинските предприятия, търговските дружества – общинска собственост и др., съгласно плана.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО
Щабът (ОбЕК) създава организация и координира действията на районите за евакуация (временно извеждане) на населението от застрашените зони (зоните за поражение).

В изпълнение на чл. 49, ал.1 от Закона за Защита при бедствия, Кмета на общината обявява „БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ за цялата територия на общината или за част от нея (отделни райони и квартали). Копие от заповедта се изпраща на областния управител и министъра на вътрешните работи.

След взимане на решение се въвежда в действие заповедта (предварително подготвена) за евакуация на населението от засегнатите райони и квартали на общината. В нея е фиксирано времето „Ч“ (точна дата и час за начало на евакуацията и /или разсредоточаване, ИП за преминаване на колоните и др. елементи).

Членовете на Общинската евакуационна комисия разработват и поддържат Плана за евакуация и/или разсредоточаване, настаняване и изхранване на населението в постоянна готовност.

За усвояване на плана се провеждат периодично тренировки и учения.
При възникване на бедствие, Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия след обявяване на бедствено положение предприема действия по:
1. своевременно оповестяване и информиране на пострадалото население чрез НСРПО, средствата за масово осведомяване, органите на РД ПБЗН Добрич- МВР и др. имащи отношение по защитата при бедствия;

2. организация, координиране и контрол на евакуацията (временното извеждане) на пострадалото население от районите на бедствието;

3. организация, координация и контрол по изхранването на изведеното от районите на бедствието население.
След оповестяването се установява постоянно дежурство и започва организацията по извозване на населението от пострадалите райони, съгласно плана за евакуация и разсредоточаване.

От два часа до двадесет и четири часа се извършва приемането и настаняването на пристигащото население.

Секретаря на щаба (ОбЕК) през два часа докладва в ОСС.

След оповестяване, населението се явява на СЕП. Там се извършва неговото регистрация и разпределение, съобразно способите за изнасяне (пеша и с транспорт). Подлежащите на извозване се отправят към МПС, а изнасящите се пеша – към местата (площадките) за формиране на пешеходните колони. Собствениците на лични леки автомобили, след като вземат членовете на семействата си се явяват на СЕП(по избирателни секции), където може да се допълнят свободните места, формират колони, получават пропуски и под ръководството на назначените отговорници по предварително определените маршрути се изнасят до местата за настаняване.


Приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора. Хората от социални, лечебни и здравни заведения се евакуират, като се полагат изискващите се за тях грижи от персонала на съответното заведение.
Материалните средства от …. тона се товарят на товарни пунктове като се използват товарни автомобили, съгласно направената заявка. Извозването им до МН започва от Ч +.......... и завършва до Ч + ....... (най голямото време ).
В ЕР(евакуирания район) се извършва регистрация на евакуираните, оказване при необходимост на психологическа помощ, консултиране, раздаване на продукти от първа необходимост и разпределение по МН.
При разпределение по МН не се разделят семейства и се отчитат нуждите на групи с определени специални нужди и с различни културни, етнически или религиозни идентичности.
В МН на населението се предоставя подслон, снабдяване с храна, вода, дрехи и одеяла и при необходимост се оказва медицинска и психологическа помощ.
Управлението на евакуацията и разсредоточаването се осъществява от ОбЕК и щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Тази дейност се изпълнява от пунктове за управление или в близост до тях.
Управлението се извършва от Малката заседателна зала в Общинска администрация, която играе роля на Оперативния център за управление и координация при извънредна ситуация ул. „България “ № 12 чрез:


 • телефон 058 601 203, факс 058 600 166; и други телефони изведени за такива нужди в залата за управление

 • подвижни средства за връзка: GSM на членовете на щаба. 

Упълномощени лица от състава на общинска евакуационна комисия (ОбЕК) или щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, управляват колоните до пристигането им на местата за настаняване, след което също се изнасят на определените места. След пристигането в местата за настаняване СЕК и районните комисии веднага се развръщат на определените им работни места, съгласно плановете, от където продължават своята дейност.


ОбЕК предоставя на областния щаб информация за проведената евакуация и разсредоточаване.
РЕД ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Взаимодействието при евакуация (временно извеждане) на населението се организира от Председателя на Щаба (Кмета на община) и създадената евакуационна комисия.
За осъществяване на замисъла за извеждане на населението на общината е необходимо, същото да бъде своевременно информирано, чрез средствата за масова информация, интернет и чрез др. средства за масово осведомяване- радиа и кабелни телевизии.
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница