Община исперих к с у д с “лудогорие”страница1/4
Дата30.07.2018
Размер447.5 Kb.
  1   2   3   4
ОБЩИНА ИСПЕРИХ

К С У Д С “ЛУДОГОРИЕ”

Ул. Васил Левски 72

факс:/08431/2093, тел:/08431/2093, 2219, 2459

ludogorie_isperih@abv.bgwww.kompleksludogorie-bg.com

Приложение №1


Изготвил: / П / не се чете

Валерия Пенева – Гл.счетоводител

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” на територията на град Исперих, община Исперих, област Разград”, със следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №2: Месо и месни продукти

Обособена позиция №3: Риба

Обособена позиция №4: Яйца

Обособена позиция №5: Масла и мазнини

Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №7: Картофи

Обособена позиция №8: Варива

Обособена позиция №9: Зеленчуци - сурови

Обособена позиция №10: Плодове - пресни

Обособена позиция №11: Готови за консумация храни – консервиран и изсушен вид

Обособена позиция №12: Захар, захарни и шоколадови изделия, мед

Обособена позиция №13: Подправки

Обособена позиция №14: Безалкохолни напитки и бутилирана минерална вода

Обособена позиция 15: Други храни и добавки в храни
Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, гр.Исперих

2017г.
1. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Доставката на необходимите хранителни продукти е до франко складовите бази на обектите: Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, гр.Исперих, трябва да отговарят на следните нормативни изисквания:

 1. Закон за храните (ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г.);

 2. Закон за Българската агенция по безопасност на храните (ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г.);

 3. Закон за ветеринарномедицинската дейност (ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.);

 4. Наредба № 1 от 26.01.2016г. за хигиена на храните (ДВ, бр.10 от 05.02.2016г., в сила от 05.02.2016г., издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните);

 5. Наредба № 2 от 07.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, издадена от Министерството на здравеопазването, обн. в ДВ, бр.28 от 19.03.2013г., в сила от 01.09.2013г.;

 6. Наредба 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм., бр. 85 от 2015 г., в сила от 3.11.2015 г.) Издадена от министъра на земеделието и храните;

 7. Наредба за изменение на и допълнение на Наредба 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (ДВ, бр.73 от 20.09.2011г.) в сила от 03.11.2015г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 85 от 03.11.2015 г.

 8. Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, издадена от министъра на здравеопазването, обн.,ДВ, бр.65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г.;

 9. Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с ПМС № 196 от 28.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г., в сила от 1.08.2003 г., изм. и доп., бр. 39 от 29.05.2015 г., в сила от 24.06.2015 г.;

 10. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС № 209 от 11.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., в сила от 12.07.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 30.12.2003 г., бр. 1 от 6.01.2004 г.;

 11. Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, приета с ПМС № 66 от 18.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 27 от 25.03.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 55 от 25.06.2004 г.;

 12. Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г.) Издадена от Министерство на земеделието и храните, в сила от 22.01.2008 г., изм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.;

 13. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качеството и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, в сила от 08.06.2010г., издадена от Министерството на земеделието и храните, (Обн. ДВ. бр. 43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр. 71 от 13 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г., доп. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г.);

 14. Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.;

 15. Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., изм. и доп., бр. 86 от 3.10.2008 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., бр. 44 от 10.06.2011 г., в сила от 10.06.2011 г., бр. 2 от 6.01.2012 г., в сила от 6.01.2012 г., доп., бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 27.03.2012 г., изм. и доп., бр. 72 от 16.08.2013 г., в сила от 16.08.2013 г.;

 16. Наредба 2 от 23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 9 от 3.02.2015 г., в сила от 3.02.2014 г.;

 17. Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, издадена от Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.23 от 29 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 2013г.;

 18. Наредба №4 от 03.02.2015г. за изисквания към използване на добавки в храните (обн. В ДВ, бр.12/13.02.2015г.);

 19. Наредба 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 84 от 26.10.2010 г., в сила от 26.10.2010 г.; изм. с Решение 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС на РБ - бр. 46 от 19.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 46 от 3.06.2014 г., в сила от 3.06.2014 г., бр. 87 от 10.11.2015 г., в сила от 10.11.2015 г.;

 20. Наредба за изискванията към бързо замразените храни Приета с ПМС № 273 от 28.11.2002 г., обн., ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г., в сила от 7.12.2003 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г., в сила от 31.03.2006 г., изм. и доп., бр. 39 от 15.05.2007 г., в сила от 15.05.2007 г., бр. 84 от 27.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г.;

 21. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени Приета с ПМС № 45 от 21.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 12.07.2003 г.;

 22. Наредба № 23 от 19.07.2005г. за физиологическите норми на хранене на населението, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 63 от 02.08.2005г.;

 23. Наредба №16 за хигиенните и ветеринаро-санитарните изисквания за съхраняване и използване на особено бързо развалящите се хранителни продукти (обн.ДВ, бр.83/19.10.1984г.);

 24. Наредба №5 от 09.02.2015г. за максимално допустимите количества замърсители в храните (обн. ДВ, бр.14/20.02.2015г.);

 25. Наредба за изискваниата към бързо замразените храни (обн. ДВ, бр.114/06.12.2002г., изм. и доп. ДВ, бр.84/27.09.2013г.);

 26. Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти (ДВ, бр.1 от 04.01.2013г., в сила от 27.08.2012г., изм. и доп. с ДВ бр.1 от 04.01.2013г.);

 27. Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;

 28. Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;

 29. Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;

 30. Регламент (ЕО) №853/2004 на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните;

 31. Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;

 32. Регламент (ЕО) №589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца;

 33. Регламент (ЕО) №543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци;

 34. Всички останали законови и подзаконови нормативни актове, касаещи качественото изпълнение на настоящата обществена поръчка.

За всяка една доставка, следва да се прилага действащия към момента на доставката нормативен акт.
Посочените количества по всички обособени позиции са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължение за изпълнение в пълен обем. Количествата на доставки на хранителните продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, гр.Исперих ще се извършват с предварително направени писмени заявки от Възложителя до Изпълнителя/ите.
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ОРИЕНТИРОВЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция №1: Мляко и млечни продукти

Млечните продукти трябва да са произведени :

- само от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на  Регламент 853 / 2004

- без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти, сгъстители и други добавки по смисъла на Наредба № 4 / 03.02.2015 г. за изискванията за използване на добавки в храните, ДВ 12 и на Регламент (ЕО) № 1333 / 16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните ( ОВ, L 354, 31.12.2008 г.)

Млякото и млечните продукти да са надлежно етикирани и маркирани , съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приети с ПМС №383/04.12.2014г. относно:

1). Информацията да е на български език;

2). Не заблуждават потребителите;

3). Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срокът на трайност;

4). Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;

5). Храни с наличие на съдържание съставки или произведени от ГМО;

6). Лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните млечни продукти да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не принасят в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на органолептичните и характеристики.

Всяка партида доставени млечни продукти да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните млечни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по -малък от 75 % от целия срок на годност.


По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Краве прясно мляко – 1.5% по БДС

Л.

2540

БДС краве прясно мляко. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Еднородна течност без утайка или точеща се консистенция. Цвят – бял със слабо кремав оттенък. Вкус и мирис – специфичен чист млечен вкус, слабо сладникав, без страничен или неприятен привкус и мирис.

2.

Краве кисело мляко – 2% кофичка от 400 гр. по БДС

Бр.

7800

БДС краве кисело мляко. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Масленост – 2%. Състояние – гладка, блестяща повърхност, хомогенна сметанообразна маса. Вкус и аромат – специфични, приятно млечни кисели, характерния за използвания вид мляко. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партидата, температурата на съхранение.

3.

Сирене краве по БДС

Кг.

530

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Разрезна повърхност и строеж – гладка, с порцеланов лом, без открояване на пластовете, без бактериални шупли, без трошливост. Цвят – бял със слабокремав оттенък. Вкус и мирис – специфични за зрял продукт, със задължително преминал технологичен срок на зреене, умерено солен, с изразена киселинност.

4.

Кашкавал от краве мляко по БДС

Кг.

112

БДС. Произведено от сурово краве мляко, без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти и сгъстители. Мирис, вкус и аромат – специфичен. Аромат – свойствен на зрял кашкавал. Опаковка – с ясна маркировка на предприятието производител и дата на производство.

5.

Крема краве сирене по 125 гр.

Бр.

985

ТД на производителя. Вкус, мирис и аромат специфични за крема сирене без страничен привкус и мирис.


Обособена позиция №2: Месо и месни продукти

Изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят:

Предлаганото месо от свине, едри и дребни преживни животни трябва да е добито от здрави животни, в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на  Регламент № 853 / 2004 / ЕС  на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.).

Посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици се извършва в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) №1337/2013 на Комисията от 13 декември 2013г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози или домашни птици.

Предлаганите месни заготовки и месни полуфабрикати от свинско месо трябва да са произведени по утвърдени стандарти и / или да са произведени по технологична документация (ТД) на производителите в случай, че отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдените стандарти.

Месото и месните продукти трябва да отговарят на следните изисквания :

- месото да е без видими тлъстини, сухожилия и кости;

- месните продукти да съдържат висококачествен месен белтък, с ниско съдържание на съединителна тъкан;

- мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини ( за малотрайните колбаси не повече от 16%, а за трайните колбаси – не повече от 26% от общата маса) и намалено съдържание на сол (за малотрайните колбаси не повече от 1,5%, а за трайните колбаси – не повече от 2,2% от общата маса);

- месните полуфабрикати от свинско месо (кебапче, кюфте и др.) – в различни грамажи, опковки и състояния (пресни, охладени или замразени) – трябва да отговарят на съответните стандартизационни и нормативни изисквания за безопасност и качество.

- месото от птици и птичи разфасовки да е без кожа

Предлаганото месо от птици трябва да е добито от здрави птици в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент № 853 / 2004 / ЕСна Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.).

Месото от птици и птичи разфасовки - трябва да отговарят на изискванията на  Регламент (ЕО) № 543 /2008  на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234 / 2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (OB L 157, 17.6.2008 г.).

Пилешките полуфабрикати трябва да отговарят на съответните ТД на производителя.

Месото и месните продукти да са надлежно етикирани и маркирани , съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приети с ПМС №383/04.12.2014г. относно:

1). Информацията да е на български език;

2). Не заблуждават потребителите;

3). Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срокът на трайност;

4). Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;

5). Храни с наличие на съдържание съставки или произведени от ГМО;

6). Лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните месни и птичи продукти да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не принасят в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на органолептичните и характеристики.

Всяка партида доставени месни и птичи продукти да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните месни и птичи продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по –малък от 75 % от целия срок на годност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:

Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Кайма – смес 60% - свинско, 40% - телешко - пакет от 0.250 кг. По БДС

Кг.

370

БДС . Външен вид – хомогенна маса с равномерно разпределение на парченца месо и тлъстини. Цвят – бледокафяв до червен. Мирис – свойствен за прясно месо. Смес от свинско и телешко в съотношение 60:40

2.

Дълготраен колбас в изкуствена обвивка по БДС

Кг.

170

БДС.

3.

Месо – свинско без кост

Кг.

180

ТД на производителя. Месото да е без видими тлъстини и сухожилия. Цвят и мирис – съответстващи на свинско месо

4.

Кебапче – 0.60 кг. По БДС

Бр.

2080

БДС.

5.

Кюфте – 0.60 кг. По БДС

Бр.

4500

БДС.

6.

Пиле – замразено (съгласно Наредба №9 на МЗХ)

Кг.

210

ТД на производителя

7.

Пилешки бут - цял

Кг.

25

ТД на производителя

Каталог: admin
admin -> Декларация за минимална помощ
admin -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
admin -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
admin -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
admin -> Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о д
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
admin -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница