Admin/upload
  Декларация за минимална помощ
  Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
  Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
assets/Administrativno_obslujvane/Stopanska_politika/2013
  От Закона за туризма уважаеми хотелиери
Admin/upload
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
  Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
  Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
zone/admin/uploads/files
  Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
Admin/upload
  Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
  Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр
  Проект! Наредба № за прилагане на подмярка 19. 1 "Помощ за подготвителни дейности"
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Yordanka_Petrova/List_of_papers
  На Йорданка Петрова Г. Цветков, Й. Петрова, Н. Ангелов
files/Administrativni_uslugi/MDT
  Д е к л а р а ц и я по чл. 17 от Закона за местните данъци и такси
assets/userfiles/file/Administration
  О т ч е т на дирекция “национален парк централен балкан” за периода 01. 01. 31. 12. 2011 г
Admin/upload
  Резюме на стратегията за местно развитие на
  Наредба №9 от 21 март 2015 Г. За прилагане на подмярка 1 "инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 Г
  Обновяване и развитие на населените места
  Създаване на организации на производители
  Заседание на групата на 10. 07. 2008 г., изм и доп на трето заседание на групата на 19. 04. 2010 г. Раздел І общи положения
  Решение №22/05. 09. 2012 г на Управителния съвет на снц „ миг-радомир-Ковачевци-Земен
  Одобрил: Министър на земеделието и храните и
  Наредба №14 от 3 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "придобиване на умения и постигане на обществена
  Правила за работата на управителния съвет към управляващия орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год. Раздел I общи положения
  На Република България 2014-2020 Наименование на програмата за развитие на селските райони 7 Държава-членка 7
  Правила за прилагане на под-мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" От
  Приложение към заповед № рд 09-87/09. 02. 2010 г. Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания”
  Актуализиран списък на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (Прср), по който ползвател ще бъде министерство на земеделието и храните през 2014 г
  Версия 2: май 2014г. История на версията
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Aleksandar_Makedonski/CV
  Биография на Александър Иванов Македонски Лични данни
assets/userfiles/file/Administration
  Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11
admini/programi
  Програма за опазване на околната среда. С цел запазване на ресурсите на лечебни растения на територията на община Берковица
admin/downloads
  За ползата от енергийните напитки
Admin/upload
  Одобрил: Министър на земеделието и храните и
assets/userfiles/file/Administration
  Стратегия за развитие на устойчив туризъм за региона на национален парк
uploads/files/Administrativni svedenia prilojenie 1/New Folder
  Република българия министерство на земеделието и храните
Admin/upload
  Списък на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (Прср), по който ползвател ще бъде министерство на земеделието и храните през 2014 г
pages/administracia/voenni-pametnici/03pancherevo/pix/selo-bistritza-cheshmata
  Министерство на отбраната на република българия анкетна карта
files/Administrativni_aktove/2016
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година
admin/downloads
  Списък на признатите натурални минерални води в Република България
uploads/files/Administrativni svedenia prilojenie 1/New Folder
  Република българия министерство на земеделието и храните
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Georgi_Popov/Papers
  Приложение на методите на изкуствения интелект при проектиране, планиране, производство и управление
admin/downloads
  Билките в безалкохолните напитки потреблението на студен чай у нас нараства следвайки
uploads/files/Administrativni uslugi
  Наредба №3 от 25 февруари 2010 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
uploads/files/Administrativni svedenia prilojenie 1/New Folder
  Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
assets/userfiles/file/Administration
  План за ползване на лечебни растения 2010 г. І. Основание
assets/userfiles/image/Administration
  Неразделна част от Заповед № рд-118 / 20. 07. 2011
admin/downloads
  Budget line: bg2004/016-785 04ser01/02/00X
  Наръчник за изискванията за етикетирането и представянето на хранителната информация на безалкохолните напитки
assets/userfiles/file/Administration
  Отчет по програми за периода 01. 01. 2008 31. 12. 2008 Г. На д "нп централен балкан" габрово
admin.proceduri
  16. пРоцедура за извършване на административна услуга „Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, Ал. 1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност”
2/admin/uploads
  П р о г р а м а международен фестивал на популярната градска песен „есенни шуменски вечери 25 27 септември 2015 Г. 25 септември Първа конкурсна програма

  Административно право и административен процес
administrator/images/image
  Програма по българска литература за 10-11 клас (авт.: Н. С. Бузиян, Н. В. Кара, В. Д. Пеева), утвърдена от мон на Украйна, 2011 г
admin/doc
  Друштво за културу Бугара североисточне Србиjе „Зорница
Administration_servise/iskania
  Извадка от Наредба №2 за пстн (ДВ, бр. 33/1994г.)-Определяне категорията на производство по пожарна опасност /ПО
uploads/files/Administrativni uslugi
  На република българия 2017 за сортове тютюн, лоза, овощни, медицински, ароматни и декоративни култури
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Georgi_Todorov/List_of_papers
  Todorov G., M. Spassov, N. Todorov, virtual prototyping of edge gripping end effector for fast wafer handling robot, Proceedings of the International conference Ohrid’04, Macedonia, 2004, pp 180-184
admini/programi
  Програма за интеграция на малцинствата в община берковица /рпимоб/ резюме
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Мезличила баянти
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 9 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
eduAdmin/docs
  Инструкция за попълване на данните в Информационната система на образованието и генериране на бланката на Списък образец №1
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Кьурбанова Дарган мезла кружок бирнила методика Мях1ячкъала 2010 д
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Konstantin_Kamberov/List_of_papers
  Публикации 2010 Христов М., Тодоров Г., Николов Н., Грозданов Вл., Гайдаджиев Д., Камберов К
files/upload/administratsiya/otcheti
  Отчет на Кмета на Добрич 2007-2011 г
admin/resources/uploaded
  Мълчанието на гражданите е злато за монополите!
zone/admin/uploads/files
  Община „русе
2/admin/uploads
  П р о г р а м а международен фестивал на популярната градска песен „есенни шуменски вечери 25 27 септември 2015 Г. 25 септември Първа конкурсна програма
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Литература бик1уси жузличи хасбарибси методикала пособие. Мях1ячкъала Сагаси Къаякент 2010 д
rioup/actuality/aaaactual2012/230212
  Обучение AдминПро Уважаеми колеги
docs/programs_full_text
  Програма " Административен капацитет"

  Административно право
documents/articles/545
  1 Дисциплина
AdminDoc
  Република българия министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието
_http_schools/1711/vjengutay/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  «Авар мац!алъе хасиятал рагьукъал гьаркьал в ах!арпал»
assets/userfiles/file/Administration
  Дирекция „национален парк централен балкан” – габрово бенефициент по оперативна програма „околна среда 2007 – 2013 г.”
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Nikolai_Anguelov/List_of_papers
  Т н. за периода 2006-2010 г. Ангелов Н. П., Симулация на неравномерния характер на силата на протегляне, Доклад
adminsdata/files
  Въпросник за измерване на емоционална интелигентност като особеност на личността
admin/admin/upload
  Списък на търговско-икономическите съветници, които ще вземат участие в годишната среща на стив, 24-25. 07. 2014година, софия
2007
  Инструкция за въвеждане на данните в системата
admin
  Закон за българската академия на науките обнародван, дв, бр. 85 от 15 октомври 1991 г., изм., бр. 90 от 22 октомври 1993 г., бр. 123 от 22 декември 1997 г., в сила от 1 януари 1998 г
admin.proceduri
  Наименование на административна услуга
Document/Admin uslugi_novi
  Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве ІІ. Правно основание
dokumenti/admin_uslugi
  Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
admin/admin/upload
  Стара планина холд ад обръща внимание на своите акционери и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции!
  Процедура за наследяване на акции
_http_schools/1749/kizgimnaz6/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Гъалбац1ги Г1анк1ги
data/files/contentionCaseLaw
  Заседание на 16. 01. 2014 г в следния състав: административен съдия: Милена Славейкова
  Заседание на 09. 12. 2013 г в следния състав: административен съдия: Весела Павлова
_http_schools/1711/chirkey/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа По учебному курсу «Родного языка» 6 класс «Дагъистан Республикаялъул лъайкьеялъул ва г1елмияб министерствоялъ тасдикъ гьабураб»
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 8 класса 2014-2015 учебный год 8 класс (68 саг1ат) 8 калам цебет1езаби
images/stories/documents/administrativni_uslugi
  Изпълнителна агенция по лекарствата към министъра на здравеопазването
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
_http_schools/1717/Dscheburashka/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Театрализованная игра: «Шамилил хъала»
  Старшая группа
admina/upload_docs
  Оперативна програма «развитие на човешките ресурси» тема на проекта : „Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 11 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
_http_schools/1710/Ansalt/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе Гайдарбеговой Х. Г

  Административен процес
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
bg/jobs/admin_rakovoditeli
  На основание чл. 194а от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
  Биография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв вх.№96-02-040/13. 06. 2012 г
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
assets/userfiles/file/Administration
  Утвърден със Заповед № рд 26/19. 02. 2010 г. Годишен план за пашата и ползването на сено
admin.proceduri
  I. наименование на административната услуга
admin/doc
  Семинар 05 11 април 2009 година Велико Търново Участват: 24 ученика, 3 преподаватели
admin/Photo
  Продажба тристаен, Благоевград, Център
admin.proceduri
  I. наименование на административната услуга: „Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека”
_http_schools/1749/kizlicey2/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Учибяхъ предложенияла жураби
files/Administrativni_aktove
  П р о е к т наредба за
_http_schools/1717/Leninaul2/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  «Тlаса лъугьа, гьалмагъ майор»
_http_schools/1743/Irib/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Лекция № Байбихьи. § Мац1алъул цо-цо г1аламатал
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  1. Нешличила пикруми
Document/Admin uslugi_novi
  Закон за храните чл. 16, ал. 2 (Дв бр. 90 от 15. 10. 1999г., изм и доп бр. 8 от 25. 01. 2011г.) ІІІ. Характеристика
  Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение ІІ. Правно основание
dokumenti/admin_uslugi
  Закон за храните (обн., Дв, бр / 1999 г.), Наредба №5 от 25. 05. 2006 г за хигиена на храните
  Закон за храните (обн., Дв, бр. 90/1999 г.); Наредба №5 от 25. 05. 2006 г за хигиена на храните
_http_schools/1750/kizilyrt1/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Урока 9 класс Тема: м «Эбелалъул ракl» ашидат Гайирбекова Составила
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
admin/admin/upload
  Среща на церн с българската индустрия
admin-obslujvane/lab-usl
  На извършваните услуги от орган за контрол от вид а при рзи разград, съгласно тарифата за таксите
admini/programi
  Програма за развитие на туризма в община берковица през 2008 година
assets/userfiles/file/Administration
  Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността инспектор в отдел контрол и охрана
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
assets/Administrativno_obslujvane/MDT
  Bic somb bgsf
_http_schools/1717/Leninaul2/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Ц1арубак1азул маг1на
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Г1яйша Кьурбанова Халкьла мух1лила пагьму
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе для 6 класса 2014-2015 учебный год программаялъе баян
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
files/Administrativni_aktove
  Месец август 2007 година благоевград съдържание: Увод
administrator/images/image
  Програма по българска литература за 10-11 клас (авт.: Н. С. Бузиян, Н. В. Кара, В. Д. Пеева), утвърдена от мон на Украйна, 2011 г
admini/programi
  Програма за управление дейността по отпадъците
admin
  На проекта
admina/upload_docs
  Лидерски умения. Решителност. Решителен сте? /тест
2009/apr_jun/admin
  Заседание на двадесет и осми май през две хиляди и девета година, в състав
_http_schools/1732/mitliuriboosh/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Заманлъун т!аджубараб предложение
_http_schools/1717/dilimgim/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родному языку 3 класс
admin/uploader/uploads/docs
  Информация за работещите лкк в област шумен месец юни 2018 г
  Информация за работещите лкк в област шумен м. Юни 2018 г. Специализирани лкк
files/upload/administratsiya/otcheti
  Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за първата година от мандат 2007 -2011 г
assets/Administrativno_obslujvane/Grajdanska_registraciq
  Кодекс от име: собствено, бащино, фамилно с егн / Дата на раждане Месторождение
admin/resources/uploaded
  Днес! София 1000
_http_schools/1721/Novokayakent/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Дарган мезличи хасбарибси методикала пособие
12_05_2015/Administrativen monitoringow doklad za 2014 g. po izpalnenie na Nacionalna strategia za integrirane na romite (2012-2020)
  Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Г
admin/js/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload
  Община исперих к с у д с “лудогорие”
admin/ckfinder/userfiles/files
  Правила за провеждане на играта „ Феста 20 години
eduAdmin/docs
  Инструкция за попълване на данните в Информационната система на образованието и генериране на бланката на Списък образец №2
administrator/images/image
  Програма для загальносвітніх навчальних закладів
admin
  Закон за геодезията и картографията обн. Дв бр. 29 от 07 Април 2006г. Глава първа. Общи положения
admin/admin/upload
  Регистрационен документ
  “стара планина холд” ад, гр. София актуализиран регистрационен документ
docs/adminusl/blanki
  Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
admin
  На проекта
admini
  Издаване на международeн сертификат за имунизации І. Наименование на административната услуга
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
admin/admin/upload
  Стара планина холд ад актуализиран регистрационен документ
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Стара Загора
mpetrov/wrr/admin/Projects/2_WRR_Project/Publications
  Мобилни роботи с “патешка походка”
admin/resources/uploaded
  Чрез столичния общински съвет до административния съд софия-град жалба от
students/admin
  Книга за предложения и оплаквания, която се предоставя на живущите при поискване. Предложенията и оплакванията се адресират до ксбву. Същата носи отговорност за своевременното им разрешаване
bg/jobs/admin_rakovoditeli
  Биография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв вх.№96-02-029/09. 05. 2012г
admin/ckfinder/userfiles/files
  Христо Смирненски
assets/Administrativno_obslujvane/MDT
  По чл. 61н от змдт за облагане с патентен данък
Document/Admin uslugi_novi
  Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната ІІ. Правно основание
admini
  Приемане и прЕдставяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната І. Наименование
2/admin/uploads
  Община Шумен Национален филмов център
documents/2008
  Стратегия за развитие на регионална политика за управление на културното наследство Oбща политика оп на регион Елена – Котел
assets/Administrativno_obslujvane/Stopanska_politika
  Закон за защита на потребителите
files/upload/administratsiya/otcheti
  Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за втората година от мандат 2007 -2011 г
assets/Administrativno_obslujvane/Obshtinska_sobstvenost/2017
  Приложение споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от зспзз
administration
  Отчет за дейността на ОбС гр. Стрелча и неговите постоянни комисии за периода от 01. 07. 2014г до 31. 12. 2014г
files/upload/administratsiya/otcheti
  Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандат 2007 2011 г
admin
  Счетоводство
july_sept/admin
  В името на народа
admin/filemanager/userfiles
  Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
data/files/contentionCaseLaw
  Заседание на 31. 07. 2013 г в следния състав: административен съдия: Росица Драганова
admin/admin/upload
  Долуподписаният(та)
directory admin  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница