Общински план за интегриранестраница2/3
Дата01.08.2018
Размер0.52 Mb.
1   2   3

Цели:

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в детски градини и училища на територията на община Дряново.

2. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

3. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

4. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

5. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.


Конкретни дейности за постигане на целите:

 • Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи;

 • Разработване на проекти по за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;

 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда;

 • Създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства;

 • Насърчаване на отговорно родителско отношение;

 • Ограмотяване на възрастни роми;

 • Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г.;

 • Въвеждане на форми на взаимодействие и дейности в детските градини и училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на ромските деца;

 • Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.


 1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цели:

1.Подобряване на достъпа до здравни грижи и профилактика за деца.

2.Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население.
Конкретни дейности за постигане на целите:


 • Организиране на консултации по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране, начините за предпазване от сексуално предавани инфекции с подрастващи и млади хора и с техните родители;

 • Провеждане беседи с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар;

 • Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население;

 • Провеждане на беседи от здравни специалисти за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот;

 • Разработване и реализация на програми за превенция на трафик на хора и сексуално насилие сред лица от ромската общност.


 1. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цели:

  1. Подобряване на жилищните условия в квартала с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население.

  2. Подобряване на техническата инфраструктура.Конкретни дейности за постигане на целите:

 • Оценка на нуждите от подобряване състоянието на квартал „Изгрев“ по отношение на инженерната инфраструктура;

 • Рехабилитация и изграждане на обекти от техническата инфраструктура.4.ЗАЕТОСТ
Цел:

Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия население до пазара на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост.


Конкретни дейности за изпълнение на целите :

 • Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове и програми;

 • Професионална квалификация, в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове и програми.


5.ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Цел:

Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.


Конкретни дейности за изпълнение на целите :

 • Повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите в администрацията по отношение правата на малцинствата, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетническа и мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики за интеграция на ромите;

 • Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт;

 • Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове и увеличаване на възможностите за социализация.

6.КУЛТУРА И МЕДИИ
Цели:

1.Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество.2.Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.
Конкретни дейности за постигане на целите:

 • Разработване и реализиране на програми за културна и социална интеграция на общинско ниво;

 • Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската.IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИУсилията на Община Дряново са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е предпоставка за реализиране на стратегиите за интеграция, с гаранция за икономически просперитет. Решаването на проблеми на дадената малцинствена общност, с помощта на нейни представители, били те от конкретен и/или от общ характер, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо развитие.

Конкретно в края на периода на плана за действие се стремим да постигнем:

 • Повишено качеството на образование на учениците в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за ученици в сходна ситуация;

 • Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение в Детска градина;

 • Увеличаване на посещаемостта на учебните часове от учениците, застрашени от отпадане;

 • Ограничаване броя на отпадналите ученици;

 • Повишена здравна култура на учениците и младите хора в уязвимо социално-икономическо положение;

 • Намаляване на ранните раждания и намаляване на родствените бракове;

 • Увеличаване броя на имунизираните лица;

 • Увеличаване на информираността сред ромите;

 • Намаляване на безработицата и включване на лица в уязвимо социално-икономическо положение в квалификационни курсове и програми за заетост;

 • Съхранена идентичност на малцинствените общности.

V. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Обществен съвет за интеграция на малцинствата, чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.

Мониторингът се осъществява чрез систематично събиране и анализиране на информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Дряново ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На база тези функции, основните методи на мониторинга са:

 • Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана в административен мониторингов доклад;

 • Формиране на коригиращи мерки, с оглед изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана;

 • Общественият съвет за интеграция на малцинствата координира и обобщава получената информация в доклада;

 • Докладът се приема от Общински съвет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Каталог: userfiles
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница