Обявление №2 Изпълнително дело №92/2014 гДата13.10.2018
Размер20.23 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ № 2


Изпълнително дело № 92/2014 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.02.2015 г. до 19.03.2015 г. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе втора публична продан на неподеляем недвижим имот, собственост на Стояна Стойнова Манговска, Стоян Пенков Пенков и Донка Пенкова Пенкова, всичките от гр. Троян, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ОТ 73198.506.300.1.1, съобразно схема с № 38048 от 15.12.2012 г., а именно: площ по документ 69 кв.м., брой нива на обекта: 1, Ниво първо, съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта е самостоятелен обект 73198.506.300.1.2; СГРАДА 73198.506.300.3 със застроена площ 5 кв.м., брой етажи – един, предназначение; друг вид сграда за обитаване: СГРАДА 73198.506.300.4 със застроена площ 18 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: селскостопанска сграда, които сгради са изградени в Поземлен имот 73198.506.300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземленият имот: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. Вежен № 63 А, площ 404 кв.м., Трайно предназначение на територията – урбанизирана; Начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2457, съседи: 73198.506.301, 73198.506.299, 73198.506.258 и 73198.506.257 и съответно на прилежащата земя на самостоятелен обект в сграда 73198.506.300.1.1, а именно/ ¼ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 73198.506.300 по КККР на гр. Троян.

Цената, от която ще започне наддаването е 80 % от цената по първата продан и е в размер на 15 120,00 /петнадесет хиляди сто и двадесет/ лв., от която: сгради 12 928,00 /дванадесет хиляди деветстотин двадесет и осем/ лв., ¼ идеална част на прилежаща земя – 2 192,00 /две хиляди сто деветдесет и два/ лв.

По делото няма данни за учредени ипотеки върху имота.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението му в гр. Троян, ул. Вежен № 63 А.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по изп. дело № 92/2014 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/.

На 20.03.2015 год. в 09,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:19.01.2015 год. /А. Йонкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница