Одобрявам: тотю бонев ръководител на мер варна д о к у м е н т а ц и ястраница1/6
Дата02.02.2018
Размер1.17 Mb.
#54066
  1   2   3   4   5   6


ОДОБРЯВАМ:ТОТЮ БОНЕВ

РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕР ВАРНА

Д О К У М Е Н Т А Ц И ЯРЕФ.№ МЕР-ВН/2015/49


ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА на договаряне

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕМОНТ ОГРАДА ОРУ 110KV И ПОКРИВ ЗРУ И КЗ В П/СТ „ЛАЗУР” И „РЕМОНТ ПОКРИВ ЗРУ В П/СТ „СТАРО ОРЯХОВО”ВАРНА, 2015 ГОДИНА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: описание на обекта на поръчката

Раздел ІІ: технически спецификации

Раздел ІІІ: правила за провеждане на процедурата

Раздел ІV: Указания към участниците

Раздел V: Образец на първоначална оферта

Раздел VІ: Образци на документи, неразделна част от първоначалната оферта

Раздел VІІ: Проект на договор

Раздел VІІІ:Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор
 1. Обособена позиция 1: РЕМОНТ ОГРАДА ОРУ 110KV И ПОКРИВ ЗРУ И КЗ В П/СТ „ЛАЗУР”

РАЗДЕЛ І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:


  1. Място на изпълнение на поръчката:

Предвидените СМР ще се изпълняват на територията на подстанция „Лазур”, която се намира в южната част на гр.Варна, под Аспарухов мост. До обекта има асфалтиран път, отклонение от пътя, - кв. Аспарухово – Белослав.

  1. Съществуващо положение :

На територията на п/ст „Лазур” са изградени открита разпределителна уредба (ОРУ) 110кV, сграда за командна и релейна зали – монолитна конструкция, до нея на делитационна фуга е долепена сграда на закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 кV, изпълнена по промишлена номенклатура ПЕ – 76. Сградата на ЗРУ е изграждана на два етапа. Първоначално са изградени 3 полета по 6 метра, а по – късно – още 3 полета.

Покривната конструкция на ЗРУ и на двата етапа е изградена от 2Т покривни панели по номенклатура ПКТ’ 75, които оформят плосък покрив с лек едноскатен наклон 2,5%. Отводняването на покрива на първия етап е решено с висящ олук без стреха при ниската надлъжна фасада и 2 бр. водосточни тръби, спускащи се по фасадата, разположени в двата края на олука. По едната напречна страна, покривът на първия етап е долепен на калкан към сградата на командно – релейния блок. По другата напречна страна и по високата фасада има изградени бордове. Покривът на втория етап е ограден с бордове от всички страни. Отводняването става хоризонтално през бордовете, чрез два барбакана, заустени във водосточни тръби. Хидроизолацията и на двете тела е мека (рулонна) на битумна основа. Покривните бордове са защитени с обшивки (шапки) от поцинкована ламарина. Общото състояние на покривната хидроизолация е относително добро. На отделни места обаче се наблюдават дефекти и некачествено изпълнени детайли, водещи до течове в зоната на фасадните панели, към ниската страна на покрива. За първото тяло, основен проблем се оказва недобрата връзка между надолучната пола и олука, както и голямото разстояние между двете водосточни тръби. Тези обстоятелства водят до препълване на олука при по-силен дъжд и преливане както навън, така и навътре към сградата. За второто тяло се установява проникване на вода през снадките и образуване на водни джобове между двата пласта хидроизолация, в зоната на единия барбакан. Около самия барбакан, в резултат на многобройните частични ремонти, са се натрупали няколко пласта хидроизолация, което е довело до образуването на обратен наклон. Същевременно няма никаква гаранция за добро залепване между хидроизолацията и барбакана. На няколко места се наблюдава отлепване на хидроизолацията от борда. Голяма част от прозорците на ЗРУ текат, поради неуплътнени фуги между дограма и подпрозоречни поли. В резултат от оливанията по фасадата на ЗРУ, значителни участъци от мазилката са подкожушени. По терасата на К.З. има окапала мазилка. Масивната част на балконските парапети на административния блок са в неугледен вид, с окапала боя.
Дворът на подстанцията е отделен от площадката на ОРУ с метална ограда. Площадката на ОРУ е разположена на по-високо ниво от двора с около 2,5-3 метра. В резултат на естествения наклон на терена, част от дъждовните води от ОРУ се изтичат към двора. При това се е получило подмиване на оградата, до степен, част от нея да падне. Самата ограда е с окапала от времето боя и значителна корозия.
Бетоновите тротоарни настилки около входа на командно-административния блок, са обрушени и напукани. В това състояние не осигуряват добро отвеждане на повърхностните води и се създават условия за проникване на вода в избените помещения.
3. Обем на поръчката :
За преодоляване на тези проблеми, се предвиждат частични ремонти, обхващащи посочените проблемни участъци. Ремонтните работи са разпределени в четири раздела.

За възстановяването целостта на оградата, се предвижда изграждане на допълнителна подпорна стена, в два участъка, с дължина 7,5 метра и 24 метра, и височина от 1 до 1,6 метра, в съответствие с представен чертеж. Видовете работи, свързани с това, са: разбиване на стари бетонови основи, изкопи в земни почви, кофражи, монтаж армировка и бетониране. Демонтират се паната и колонките от пропадналия участък на оградата, и след изграждането на стената се монтират обратно. В ивица с ширина 1,1 метра между съществуващ бетонов път в ОРУ и новоизградената стена, се изпълнява армирана бетонова настилка. В настилката се оформят наклони за водооттичане, и се монтират дворни подови сифони, като водата се отвежда с PVC тръби ф 110. Металната част на оградата в зоната на новоизградената подпорна стена, и по цялата дължина до входния портал на подстанцията включително, се почиства от ръжда и напукана боя и се боядисва с блажна боя.

Ремонтът по фасадата включва очукване и остъргване на подкожушени мазилки, грундиране на основата, кърпежни мазилки и шпакловки, направа бяла пръскана мазилка. За ЗРУ – първи етап, се предвижда пускането на две нови водосточни тръби. Фугите между метална дограма и подпрозоречни поли, се уплътняват P.U. паста, устoйчива на U.V. лъчи. По терасата на К.З. се предвижда боядисване с фасаген, след възстановявана целостта на мазилката. Масивната част на балконските парапети по южната фасада, се почистват и боядисват с фасаген.

Ремонтните работи по покрива предвиждат: уплътняване фугата между надолучна пола и олук, частично изрязване и демонтаж на хидроизолацията в компроментирания участък, демонтаж на барбакан, кърпежен ремонт на циментовата замазка, доставка и монтаж на нов барбакан, газопламъчно залепване на два пласта хидроизолация, презалепване на отлепени участъци по бордовете.

За обрушените тротоарни настилки около входа на командно-административния блок, се предвижда цялостното им разбиване и отстраняване, след което се изпълняват нови армирани бетонови настилки.

Всички видове работи са подробно описани в приложената количествена сметка.Времетраене на ремонта : Не повече от 45 работни дни
ІІ. Технически изисквания за изпълнение на СМР и спецификации за материалите 1. Технически изисквания за изпълнение на СМР

При изпълнението на строително монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;

- Наредба No. 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството • Наредба № 2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;

Обектът п/ст „Лазур” представлява част от електропреносната мрежа на страната и същият е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и предприеме всички необходими действия, работата на п/ст „Лазур” да не бъде нарушена при изпълнението на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключвания. При авария на съоръжение или изключване в/на подстанцията, дължащи се на липсата на подобни мероприятия от страна на Изпълнителя, ще бъде предявена финансова претенция към същия, съобразно стойността на претърпените вреди. При изпълнение на ремонта на покрива, за периода от разкриването му, до възстановяване на хидроизолацията, Изпълнителя е длъжен, в края на всеки работен ден, да го обезопаси срещу протичане.

Работите на обекта се осъществяват под технческото ръководство на правоспособно длъжностно лице от страна на Изпълнителя, по предварително изготвен линеен график, съгласуван от Възложителя. Графикът и организацията на работата да се съобрази с възможностите за изключване на напрежението на високоволтовите съоръжения, разположени в непосредствена близост, както и обстоятелството, че исканията за изключвания на мрежа и/или съоръжения на „Енерго-Про Варна” ЕООД се заявяват петнадесет дни предварително. Останалите електрически апарати в близост до покрива могат да се обезопасят след съгласуване между възложителя и изпълнителя, за което е необходимо двудневно предварително предупреждение. При нареждане от персонала на Възложителя, работата по покрива на ЗРУ може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.

Използването на специализирана техника (в това число повдигателни съоръжения), работни скелета и строителна механизация, е по преценка на Изпълнителя, който следва да представи точен списък, към момента на откриване на строителната площадка. Всички машини и специализирани инструменти, трябва да се подържат в изправност и да се ползват само от правоспособни специалисти.

Изпълнението на предвидения обем СМР, се извършва на няколко участъка, описани по-горе в т. 3.

Работите,свързани с укрепването на оградата на ОРУ и направата на подпорна стена, се извършват в съответствие с представения чертеж и след уточняване точното местоположение на стената с представител на Възложителя. Изкопните работи започват след изпълнение на временно укрепване срещу пропадане, на металните колонки. В случай, че здравата почва се оказва на по-голяма дълбочина от предвиденото, прекопаните участъци се попълват с подложен бетон. В мястото на пропадналия участък от оградата, преминават два броя тръби, от маслосборна вана към шахта. Изкопите в посочената зона се изпълняват с повишено внимание. Преди демонтажа на метални пана и колонки от пропадналия участък на оградата, оставащите участъци се свързват с временна заземителна връзка, чрез заваряване на арматурно желязо ф10. Ако в хода на изкопните работи, се открие и прекъсне връзка от заземителния контур на подстанцията, контурът следва да бъде незабавно възстановен при спазване на указанията на оторизиран представител на Възложителя. Изграждането на стената става на участъци, като се осигурява снаждане на надлъжната армировка. Преди бетониране, вложената армировка се приема от оторизиран представител на Възложителя. Горният край на стената се отлива едновременно с еднометровата ивица настилка. За връзка на настилката със съществуващия бетонов път, се набиват чопове N 10. Чоповете се набиват под ъгъл срещу измъкване.

При изпълнение на бояджийските работи по металните части, особено внимание се обръща на доброто почистване и подготовка на основата. Между отделните операции, да се изчаква необходимото технологично време, предписано от производителя на съответния материал. Не се допуска изпълнението на бояджийски работи върху влажна основа и неподходящи атмосферни условия.

При ремонта на мазилката по фасадата, особено внимание да се обърне на подготовката на основата. Отстранява се напълно подкожушената мазилка, до достигане на здрава основа. Направата на новата мазилка става след обработката с дълбокопроникващ грунд. Финишната пръскана мазилка се нанася с ръчна машинка, при спазване на следната пропорция на разтвора: 1 кофа грис-мозайка;1,5 кофи бял цимент; 300 грама лепило С – 200. Преди забъркване на материала, мозайката се промива с вода за отстраняване на праховите примеси. Уплътняването на фугите между метална дограма и подпрозоречни поли, става след старателно почистване на основата от прах и други замърсявания. При необходимост се коригира наклона на подпрозоречните поли.

От особено значение за качеството и ефекта от ремонта на покривите са дейностите за надеждното уплътняване на фугата между надолучната пола и олука (за тяло едно на ЗРУ). Уплътняването се извършва чрез облепване с изолационна лента на битумна основа или попълване с полиуретанов силикон. Окончателният избор на начина на изпълнение става след детайлен оглед на място и съгласуване с Възложителя. Обмазването на фугата с P.U. паста, (или облепянето с изолационна лента) се извършва само върху добре почистени и обезпрашени повърхности. С повишено внимание се работи на местата на преминаване на скобите. Уплътняването на фугата между битумната хидроизолация и надолучната пола, се извършва по цялата дължина на покрива, независимо, че отлепянето на мушамата от полата се наблюдава на няколко места. Важно при тази операция е доброто почистване на повърхностите. Не се допуска наличието на влага. Преди полагането на полиуретановата паста, Изпълнителят кани представител на Възложителя, да приеме подготвените участъци. В зоните на отлепена хидроизолация, пастата се поставя между нея и полата, след което се притиска, докато излишният материал излезе навън. За тяло две на ЗРУ, демонтажът на съществуващата хидроизолация в компроментирания участък, се извършва до достигане на здрава основа – циментова замазка, особено в непосредствена близост до проблемния барбакан, предвиден за подмяна. Новият барбакан се монтира върху подложка от прясно положен силикон. Полагането на газопламъчно залепвани битумни мушами, става върху суха предварително грундирана основа. При изпълнение на кърпежни замазки, се изчаква тяхното добро изсъхване, не по-малко от 48 часа, преди грундиране.

Изпълнението на тротоарните бетонови настилки, около входа на командно-административния блок, става с наклон отвеждащ повърхностните води, встрани от сградата. Върху подготвената основа, се разстила полиетиленово фолио, преди монтажа на армировката. Преди бетониране, вложената армировка се приема от оторизиран представител на Възложителя.
Предвидените видовете работи: - ремонта на покрива и мазилките по фасадата се извършват в близост до тоководещи съоръжения, и СМР следва да се изпълняват с повишено внимание и при стриктно спазване изискванията на правилника по БЗРЕУЕТЦЕМ. На площадката на ОРУ, работниците точно спазват указанията на персонала на подстанцията за безопасно придвижване.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред.

За всички видове работи, Изпълнителят следва да даде гаранция не по малко дава гаранция 5 години. 1. Технически спецификации за материалите и стоките

Влаганите материали да са съобразени с изискванията по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) приета с ПМС N0 325 от 6.12.2006 в сила от 01.01.2007г.

Материалите и изделията влагани при изпълнение на поръчката да бъдат придружени със съответните декларации за съответствие на производителя им, като Изпълнителят декларира, че същите са вложени при изпълнение на ремонтните работи на обектa.

В техническото предложение, съобразено с посочената по долу таблица, при оферирането да се декларира вида на материалите, които ще се използват, с приложени сертификати за качество и технически характеристики.Вид материал

Стандарт

Преди доставка

При влагане

1

Цимент бял

БДС 12100 - 89

Съгласуване преди доставка

Сертификат за качество и произход

2

Мозайка

БДС 2958 – 84

Съгласуване преди доставка

Сертификат за качество и произход

3

Обикновен цимент

БДС ЕN 197-1:2011/

NA : 2013
Съгласуване преди доставка

сертификат за качество и произход

4

Пясък

БДС 1097 : 1977

Съгласуване преди доставка

сертификат за качество и произход

5

Лепило Ц – 200

БДС 0945 : 1985

Съгласуване преди доставка

Сертификат за качество и произход

6

Полиуретанова паста (P.U. 40)

EN 15651 – 1:2112

EN 15651 – 4:2112
Съгласуване преди доставка

сертификат за качество и произход

7

Армировъчна стомана АI, А III

БДС EN 10080:2005 БДС 4758 - 2008

Съгласуване преди доставка

сертификат за качество и произход

8

Бетон клас B 12,5; В 20

БДС EN 206:2002

Съгласуване преди доставка

бетонна проба

9

Хидроизолация от СБС модифициран битум с армировка от нетъкан полиестер, както следва:

1-ви слой, без мин. посипка и тегло 3,5 kg/m2

2-ри слой, с мин. посипка и тегло 4,5 kg/m2


БДС EN 13707:2013

или еквивалентенСъгласувано с Възложителя

сертификат за качество и произход

10

Битумни лепила

БДС EN 12597:2014

Съгласувано с Възложителя

сертификат за качество и произход

11

Предварително изготвени принадлежности за покриви.

БДС EN 508-3 : 2003

БДС EN 508-1 :2014Съгласувано с Възложителя

сертификат за качество и произход

12

Вододисперсна боя

БДС EN ISO 2431 БДС EN ISO 2451

Съгласуване преди доставка

Сертификат за качество и произход

13

Блажна боя

БДС ISO 12944 ТД - 0011 - 03

Съгласуване преди доставка

Сертификат за качество и произход

14

PVC - тръби

EN ISO 14001:2000

Съгласуване преди доставка

сертификат за качество и произход

15

Покривни продукти от метални листове

БДС EN 502 : 2013

Съгласувано с Възложителя

сертификат за качество и произход

16

Дълбоко проникващ грунд по мазилки - влаго защитни покрития

БДС 14707-87

Съгласувано с Възложителя

сертификат за качество и произходIII. Други изисквания 1. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд на обекта

При изпълнение на поръчката техническите лица (ръководители) и работниците следва да бъдат инструктирани в отдел ЗБРООС на Възложителя и запознати непосредствено на работното място (от техническия ръководител) с изискванията и задълженията произтичащи от Наредба №2/ 22.03.2004г за видовете работи изпълнявани на обекта.

Всички работници и техническият персонал, които са заети с изпълнението на поръчката да са:

- Запознати със споразумението за здравословни и безопасни условия на труд към Договора


- Всички работници и техническият персонал, които са заети с изпълнението на поръчката да бъдат в добро здравословно състояние и да имат нужната професионална квалификация Да имат придобита втора квалификационна група за безопасност при работа в ел.уредби и носят винаги в себе си съответното удостоверение. Работници без удостоверение не се допускат до обекта. За работа от Автовишка, в непосредствена близост до тоководещи елементи, да се осигури изпълнител и отговорен ръководител по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, за работа в уредби над 1000 V.

Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.

Не се допускат и не се 5разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.

Забранява се на работниците от фирмата - изпълнител да влизат, да складират материали и инструменти вътре в други помещения, освен в определените за това места.

Всички машини и механизирани инструменти, трябва да се подържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността която извършват, съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа строителят е длъжен да извършва оценка на риска.

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, следва до провежда предвидените в нормативната уредба инструктажи и последващи действия за недопускане злополуки на строителната площадка.

Изпълнителят носи пълна отговорност за спазване на правилата по БУТ от назначения от него персонал

Условията за безопасност и здраве при изпълнение на възлаганите работи да се съобразяват с изискванията на следните нормативни документи (Законова уредба касаеща безопасната работа при изпълнение на СМР на обекта):
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

 • Наредба № 14/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

 • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи – 2005 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

 • Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

 • Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Наредба № 7/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

 • Наредба № 3/2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

 • Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

 • Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

 • Наредба № 15/1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа 1. Задължения на страните за осигуряване на безопасни условия по време на изпълнение на СМР на обекта

Опасностите произтичащи от характера на изпълняваните работи се определят и предотвратяват от Изпълнителя.

Изпълнителят отговаря за подбора, подготовката и професионалния опит на персонала си, както и за обучението и квалификацията му по отношение безопасност и здраве при работа.
Преди началото на изпълнение на поръчката, Изпълнителят представя на Възложителя поименен списък на командирования на обекта персонал (включително и на подизпълнители).

Възложителят, чрез свои длъжностни лица проверява лицата от списъка на Изпълнителя и провежда следните инструктажи на персонала на Изпълнителя:

- начален инструктаж, който се провежда в Управлението на Възложителя от длъжностни лица на сектор ЗБРООС с документиране в съответния дневник;

- инструктаж на работното място, който се провежда от местно длъжностно лице на Възложителя (на обекта) с документиране в съответния дневник.

На територията на обектa на Възложителя, персоналът на Изпълнителя безусловно изпълнява указанията на длъжностните лица от местния персонал.

Изпълнителят носи отговорността неговите служители да се движат и работят само в посочените зони.

Когато на обекта се извършва работа с използване на електрическа енергия, Изпълнителят ползва собствени захранващи кабели, отговарящи на съответните нормативни изисквания.

Начинът на електрозахранване, се определя от Възложителя. Изпълнителят няма право да променя предписаното захранване и да включва товар, по-голям от определения от Възложителя.

Във връзка с изпълнението на поръчката, Изпълнителят носи отговорността, относно:


 • транспортирането на хора, материали и оборудване до, от и на територията на обекта;

 • ползването на повдигателни съоръжения и помощни средства;

 • ползваните инструменти, машини, апарати и други пособия.

 • ползва за складиране на материали и инструменти само посочените от Възложителя места;

 • черпи вода за технически нужди от определените от Възложителя източници;

 • ползва определените от Възложителя санитарни възли и източници на питейна вода;

 • ползва за преобличане, хранене и отдих само определените от Възложителя помещения.

3. Пожарна и аварийна безопасност
3.1. Условията за пожарна и аварийна безопасност се съобразяват с изискванията на следните нормативни документи:

 • Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

 • Наредба № I-209/2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

 • Наредба № 30/2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари.

 • Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

3.2. Преди започване на работата, Възложителят запознава персонала на Изпълнителя със: • специфичните опасности на обекта;

 • инструкциите за действие при пожар, бедствия и аварии;

 • пътищата за евакуация;

 • средствата за защита и пожарогасене.

3.3. Изпълнителят организира извършването на работата и съхранението на материалите така, че:

а) да са сведени до минимум възможностите за възникване на пожар, като:


 • огневите работи и такива свързани с образуването на искри и повишена температура се извършват при спазване на условията за пожаробезопасност;

 • лесновъзпламеняващите се материали се складират на пожаробезопасно място, а на работното място се изнасят само нужните количества;

 • леснозапалимите отпадъци се събират в затворени метални съдове;

 • не се унищожават отпадъци чрез изгаряне;

 • стриктно се съблюдават ограниченията за тютюнопушене.

б) да е ограничено разпространяването на пожар към съседни помещения и територии;

в) хората да могат да напуснат мястото на пожара или да бъдат спасени с други средства;

г) да има условия за достъп на спасителните екипи и участниците в гасенето на пожара;

Забранява се използването на средствата от противопожарния инвентар на обекта за несвойствени цели.

При възникване на авария, пожар или бедствена ситуация, поведението на персонала на Изпълнителя се определя от дадените за такива случаи инструкции и указанията на местния персонал.
4. Опазване на околната среда
Опасностите за околната среда и мерките за тяхното предотвратяване, както и характера на отпадъците се определят в техническите изисквания на поръчката. Условията за опазване на околната среда се съобразяват с изискванията на следните нормативни документи:


 • Закон за техническите изисквания към продуктите;

 • Закон за опазване на околната среда;

 • Закон за управление на отпадъците;

 • Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците;

При извършване на възложените работи Изпълнителят е длъжен:

 • да не допуска разпространяване на обичайното за работата замърсяване;

 • да почиства работната площадка от причинените отпадъци ежедневно;

 • да събира и съхранява отпадъците в подходящи съдове съобразно вида и свойствата им;

 • да не допуска смесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими.

Образуваните при изпълнението на поръчката неоползотворяеми отпадъци, Изпълнителят натоварва и извозва до предназначено за целта сметище или предава на лицензирано за третирането им лице за своя сметка.

Оползотворяемите отпадъци се предават от Изпълнителя на Възложителя в склад на МЕР- Варна, след завършване на работата. Измерването и документирането на количеството на оползотворяемите отпадъци се извършват в присъствието на материално отговорно лице на Възложителя.


 1. Организация на работното време и осигуряване на достъп до обекта

Влизането в п/ст „Лазур” става през портал, по предварително представен списъчен състав на работниците от Изпълнителя, включително номерата на колите, които влизат в района.

Лица, незаети с ремонтната дейност, а също и транспортни средства извън представения списъчен състав, не се допускат в обекта.

Работното време, през което МЕР ВАРНА може да осигури достъп до обекта е от 7,45 до 16,30 часа от понеделник до петък и по изключение (след писмено разрешение от Възложителя) в събота и неделя.
I. Обособена позиция 2: „РЕМОНТ ПОКРИВ ЗРУ В П/СТ „СТАРО ОРЯХОВО”
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница