От проф дпн Павлина Стефанова, за дисертационен труд на тема: „внедряване на интегриран модел заДата10.02.2018
Размер37.75 Kb.
#56570
ТипЛитература
СТАНОВИЩЕ

от проф. дпн Павлина Стефанова Стефанова,

за дисертационен труд на тема:

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗАЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НА ИКОНОМИСТИ

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки; Професионално направление 1. 3. Педагогика на обучението по английски език

Докторант: Петър Димитров Тодоров
Темата на дисертационното изследване ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИКОНОМИСТИ отговаря на актуална необходимост на обучението по чужди езици за специфични цели.

Докторантът Петър Тодоров е преподавател в Стопанска академия "Д. А. Ценов" в град Свищов. Той преподава английски език на студенти икономисти в бакалавърски и магистърски програми (редовно и задочно обуение). Завършил е английска филология в ШУ "Епископ Константин Преславкси". Има магистърска степен от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" по Английска филология – Американистика –

Литература и култура на афроамериканци, американско коренно население, културология, история на малцинствата в САЩ.

Петър Димитров владее английски и може да ползва руски и немски език. Притежава серитификат за завършено обучение в Bell Camridge, Кеймбридж (Обединено кралство) в областта на смесено обучение, Web 2.0 инструменти в електронното обучение, Moodle и управление на онлайн съдържание. Има умения за общуване в международна и интеркултурна среда придобити по време на четиримесечен престой в Австрия като студент по програма Еразъм през 2004 г., както и умения за общуване в международна и интеркултурна среда придобити по време на престой в гр.Кеймбридж, Великобритания като участник в индивидуална квалификационна дейност по програма Коменски през 2012 г. Петър Димитров притежава компютърни умения и компетентности за работа с редица компютърни приложения както и умения за създаване и администриране на онлайн съдържание за целите на дистанционно и смесено обучение и за администриране на сайт за електронно обучение: learnblended.mdl2.com. Докторантът има повече от необходимия брой публикации по темата на дисертационния труд както и участия в научни форуми.

Целта на рецензираното изследване е разработване и внедряване на интегриран модел за електронно обучение по английски език на икономисти. Обектът и предметът на изследването са продиктувани от потребността да се осигури качествено обучение по английски език на студенти от специалността международни икономически отношения (МИО), редовно обучение в Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов чрез прилагането на ИКТ в учебния процес.

Дисертационният труд се състои от: съдържание, списък на фигури и таблици, увод, три глави, заключение, научни приноси, списък с публикации, библиография, приложения.

В предложения за рецензиране дисертационен труд изследването се концентрира върху различни дейности на студенти от посочената специалност, създадени специално за тях във виртуална среда.

За постигането на целите на изследването авторът решава следните задачи: проучва научната литература по проблема; подбира дидактически материали, които да бъдат включени в обучението на студентите по икономически английски език на базата на съществуващи учебници, учебни помагала, и онлайн източници; създава авторски дидактически материали, включително аудио-визуално съдържание; разкрива обособява учебни блокове във виртуална среда за обучение, в които се включва подбраното и създадено съдържание; провежда обучение; анкетира студентите преди и след провеждането на експеримента, за да се изяснят техните очаквания и да установи степента на удовлетвореността им от обучението; анализира резултатите от проведения експеримент.

Авторът допуска, че прилагането на електронно езиково обучение осигурява качеството на преподаването и ученето на английски език, което се потвърждава от проведения експеримент. Използвани са адекватни на целта и задачите иследователски методи. Проведеният експеримент е представен много точно и детайлно. Извършен е статистически анализ на резултатите от експеримента и получените стойности са интерпретирани. Изследователските методи са съобразени с характера на изследвания предмет, с целите и задачите на изследването.

Етапите в изследването са представени в отделните глави на дисертационния труд. Изследването е проведено прецизно, получените данни са обработени статистически, анализът е коректен. Заключението на автора за постигане на целите на изследването се потвърждава, задачите са изпълнени, получените резултатите са валидни за проведеното изследване. Приносите на изследването са на методическо и практико-приложно равнище.

Представеният дисертационен труд е доказателство за способността докторанта да работи и мисли самостоятелно и да провежда научни изследвания. Проведеното изследването отговаря на изискванията за разработване на дисертационен труд и притежава безспорни приносни елементи.

Заключение:

Имайки предвид гореизложеното, предлагам на Петър Димитров Тодоров, докторант на СУ, ФКНФ, катедра по Методика на чуждоезиковото обучение с научен ръководител проф. дпн Тодор Шопов, да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужд език, научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по английски език.София, 14.08.2016 г.
проф. Павлина Стефанова Стефанова
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница