Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходстраница1/24
Дата25.07.2016
Размер1.1 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Индивидуален финансов отчет


Асенова крепост АД
31 март 2016 г.


Съдържание


СтраницаОтчет за финансовото състояние

1

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

2

Отчет за промените в собствения капитал

3

Отчет за паричните потоци

4

Пояснения към финансовия отчет

5

Отчет за финансовото състояние


Активи

Пояснение

31 март

31 декември2016

2015000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи


Имоти, машини и съоръжения

6

23 123

23 370

Нематериални активи

5

13

14

Инвестиции в дъщерни предприятия

9

65

65

Аванси за инвестиции

10

3 980

3 980

Дългосрочни финансови активи

7

54

54

Отсрочени данъчни активи

12

18

18

Нетекущи активи
27 253

27 501

Текущи активи


Материални запаси

13

4 619

4 429

Краткосрочни финансови активи

8

16 686

16 546

Търговски и други вземания

14

8 060

7 734

Вземания от свързани лица

32

63

108

Пари и парични еквиваленти

15

167

121

Текущи активи
29 595

29 938

Общо активи
56 848

56 439


Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/


Изпълнителен директор: _______________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_______________

Н.Мишев
Отчет за финансовото състояние (продължение)Собствен капитал и пасиви

Пояснение

31 март

31 декември2016

2015000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Акционерен капитал

16.1

7 638

7 638

Премиен резерв

16.2

19 490

19 490

Други резерви

16.3

16 192

16 158

Натрупана загуба
(18 911)

(19 058)

Общо собствен капитал
24 409

24 228

Пасиви


Нетекущи пасиви


Пенсионни и други задължения към персонала

17.2

951

951

Облигационен заем

18.2

9 388

9 388

Задължения по инвестиционен заем

18.3

47

47

Финансиране за нетекущи активи

19

2 094

2 094

Дългосрочни задължения към свързани лица

32

2 305

2 305

Задължения по финансов лизинг

11

7

7

Нетекущи пасиви
14 792

14 792

Текущи пасиви


Пенсионни и други задължения към персонала

17.2

794

874

Облигационен заем

18.2

2 873

2 662

Краткосрочни заеми

18.1, 18.3

7 901

7 893

Задължения по финансов лизинг

11

56

107

Финансиране за нетекущи активи

19

208

277

Търговски и други задължения

20

3 833

3 320

Краткосрочни задължения към свързани лица

32

1 982

2 286

Текущи пасиви
17 647

17 419

Общо пасиви
32 439

32 211

Общо собствен капитал и пасиви
56 848

56 439
Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/


Изпълнителен директор: ____________________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:____________________

Н.МишевОтчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември
Пояснение

1-во2016

1-во2015


000 лв.

000 лв.


Приходи от продажби

21

9 216

9 599
Печалба от продажба на нетекущи активи

22

8

-
Други приходи

23

151

133Разходи за материали

24

(6 874)

(6 870)
Разходи за външни услуги

25

(191)

(205)
Разходи за персонала

17.1

(1 712)

(1 872)
Разходи за амортизация на нефинансови активи

5,6

( 335)

(330)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи
(80)

(43)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство
210

40
Други суми с корективен характер
68

74
Други разходи

26

(175)

(60)
Печалба от оперативна дейност
286

466
Финансови разходи

27

( 360)

(448)
Финансови приходи

28

255

222
Печалба преди данъци
181

240
Разходи за данъци върху дохода

29


Печалба за годината
181

240Друг всеобхватен доходОбщо всеобхватен доходлв.

лв.
Доход на акция:

30

0.08

0.10Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/

Изпълнителен директор: __________________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_________________

Н.Мишев

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Натрупана загуба

Общо собствен капиталСалдо към 1 януари 2016 г.

7 638

19 490

16 158

(19 058)

24 228

Увеличение на законови резерви

-

-

34

(34)

-

Сделки със собствениците

-

-

34

(34)

-Печалба за периода

-

-

-

181

181

Друг всеобхватна загуба

-

-

-

-
Общо всеобхватен доход за годината

-

-
181

181

Салдо към 31 март 2016 г.

7 638

19 490

16 192

(18 911)

24 409Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/

Изпълнителен директор: __________________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_________________

Н.Мишев
Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение)


Всички суми са представени в ‘000 лв.

Акционерен капитал

Премиен резерв

Други резерви

Натрупана загуба

Общо собствен капиталСалдо към 1 януари 2015 г.

7 638

19 490

15 752

(18 658)

24 222

Увеличение на законови резерви

-

-

562

(562)

-

Сделки със собствениците

-

-

562

(562)

-Печалба за периода

-

-

-

161

161

Друг всеобхватна загуба

-

-

(155)

-

(155)

Общо всеобхватен доход за годината

-

-

(155)

161

6Отписан преоценъчен резерв в неразпределена печалба

-

-

(1)

1

-Салдо към 31 декември 2015 г.

7 638

19 490

16 158

(19 058)

24 228Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/

Изпълнителен директор: __________________

инж.Б.Бибов

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_________________

Н.Мишев

Пояснение

1-во 2016

1-во2015000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Постъпления от клиенти
9 551

10 258

Плащания към доставчици
(7 537)

(8 036)

Плащания към персонал и осигурителни институции
(1 662)

(1 791)

Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода
(86)

(53)

Плащания за данък върху дохода
-
Нетен паричен поток от оперативна дейност
266

378

Инвестиционна дейност


Придобиване на имоти, машини и съоръжения
(51)

(3 980)

Аванси за придобиване на инвестиции58

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения
13
Предоставени заеми
(1)

4 034

Постъпления от предоставени заеми-

Постъпления от финансиране на нетекущи активи
-

78

Получени лихви
115
Получени дивиденти

9

-

190

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
76
Финансова дейност


Получени заеми
-

(187)

Плащания по получени заеми
(182)

(33)

Плащания по финансов лизинг
(56)

(723)

Плащания на лихви и такси
(58)

(943)

Нетен паричен поток от финансова дейност
(296)

(375)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
46

620

Пари и парични еквиваленти в началото на годината
121
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти620

Пари и парични еквиваленти в края на годината

15

167

245
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Съставил: ____________________

/Таня Рашкова/

Изпълнителен директор: __________________

/инж.Б.Бибов/

Дата: 25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:_________________

/Н.Мишев/
Пояснения към финансовия отчет

 1. Каталог: files -> bulletin
  bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
  bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
  bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница