Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: закупуване на лицензи с включено сервизно обслужване на cisco ironport модел с150 за борба със „спам”Дата25.06.2017
Размер65.12 Kb.
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ С ВКЛЮЧЕНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА CISCO IRONPORT МОДЕЛ С150 ЗА БОРБА СЪС „СПАМ” ТРАФИКА, ГЕНЕРИРАН КЪМ ПОЩЕНСКИЯ СЪРВЪР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Заповед № ФС-173 от 17 ноември. 2011 г. на главния секретар на Министерския съвет, Администрацията на Министерския съвет отправя покана за представяне на оферти за извършване на следното:І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчка:

І.1. Предмет: „Закупуване на лицензи с включено сервизно обслужване на Cisco IronPort модел С150 за борба със „спам” трафика, генериран към пощенския сървър на Министерския съвет”.

І.2. Изисквания към изпълнението на поръчката:

І.2.1. Кандидатът трябва да гарантира време за реакция – 1 (един) час от подаване на сигнала от страна на Възложителя.

І.2.2. Кандидатът следва да гарантира надлежно и регулярно сервизно обслужване със собствен транспорт и поддръжка на място на софтуера и техниката и спазване на всички изисквания и условия на производителя Cisco Systems за поддръжка и експлоатация на оборудване от класа Cisco IronPort модел С150.

І.2.3. Кандидатът трябва да гарантира отстраняване на повредите в рамките на 4 (четири) часа от пристигане на сервизния екип за софтуера и хардуера. При невъзможност за възстановяване на нормалната работа в указания срок, устройството се подменя с резервното по т. І.2.6 от поканата. Ако ремонта на устройството (хардуера) е невъзможен, то се подменя с ново, в рамките на 7 (седем) работни дни с аналогичен или по-нов модел.

І.2.4. Когато постъпи информация за авария, ще се изпълнява стандартен алгоритъм, който гарантира бързо и ефективно отстраняване на всички възникнали повреди. Обслужването и техническата поддръжка ще се извършва на няколко нива в зависимост от характера на проблема и неговата сложност:

а) от техническите специалисти на Изпълнителя съвместно с експерти на Възложителя;

б) от техническите специалисти на локалните представителства на фирмите производители или техни представители;

в) от центровете за техническа поддръжка на фирмата производител на оборудването.

І.2.5. При изпълнението на поръчката ще се спазват следните приоритети:

Приоритет 1: В случай, че критично устройство или модул не функционира нормално или има критично отражение върху функциите на системата – Изпълнителят и Възложителят ще ангажират необходимите ресурси за незабавното отстраняване на проблема и работата ще продължава денонощно до неговото разрешаване.

Приоритет 2: В случай, че критично устройство или модул функционира непълноценно или има силно неблагоприятно отражение върху операциите в следствие на неприемлива производителност – Изпълнителят и Възложителят ще ангажират необходимите ресурси за незабавното отстраняване на проблема и работата ще продължава в нормалните работни часове до неговото разрешаване.

Приоритет 3: В случай, че нормалната производителност на системата или модул от нея, е влошена, но по-голяма част от функционалната й способност е незасегната – Изпълнителят и Възложителят ще ангажират необходимите ресурси за отстраняване на проблема и работата ще продължава в нормалните работни часове до достигане на нормалната работоспособност.

Приоритет 4: Когато Възложителят изисква информация или помощ по въпросите на възможности на продукт, инсталация или конфигурация, налице е малко или незначително отражение върху операциите – Изпълнителят и Възложителят ще ангажират необходимите ресурси за изисканите консултации и работата ще продължава в нормалните бизнес часове.

І.2.6. Кандидатът трябва да гарантира наличие на резервно устройство за подмяна и отстраняване на хардуерни повреди.

І.2.7. В случай, че в срока на договора поддръжката на устройството Cisco IronPort модел С150 бъде преустановена от производителя, същото следва да бъде подменено с по-нов модел устройство за сметка на изпълнителя. Изпълнителят следва да осигури преносимост/валидност на предоставените на възложителя лицензи, без да се дължат допълнителни плащания за това.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

ІІ.1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, като минималното изискване е да се докаже най-малко 1 година опит в областта на сервизното обслужване и поддръжка на Cisco оборудване от класа IronPort, през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.).

За доказване на това изискване се представя справка-декларация (свободен текст) за изпълнени услуги с предмет, аналогичен на предмета на настоящата обществена поръчка през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.). В приложената справка-декларация за всяка услуга се посочва – описание на услугата, период през който е изпълнявана, контрагент, стойност. Към справката-декларация се прилагат заверени от кандидата копия на референции, договори и др. документи, по преценка на кандидата.

ІІ.2. Кандидатът следва да е оторизиран да разпространява на територията на Рeпублика България, лицензи за устройства от типа IronPort. За доказване на това обстоятелство се представя оторизационно писмо от Cisco Systems – България.

ІІ.3. Кандидатът следва да разполага с минимум един експерт, с придобита квалификация в областта на Cisco оборудване от класа IronPort.

За доказване на това изискване се прилага списък на експертите (свободен текст), които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, с посочване на професионалната им квалификация, релевантна към изпълнението на поръчката. Списъкът трябва да е придружен със заверени от кандидата копия на сертификати или дипломи за придобита квалификация в областта на Cisco оборудване от класа IronPort на лицата, посочени в него.ІІІ. Съдържание на офертата:

ІІІ.1. Ценово предложение по образец – приложение № 2 към настоящата покана, (поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”), както и оригинално пълномощно на лицето, подписало офертата, ако последната е подписана от различно от представляващия кандидата лице. В плика с Ценовото предложение се поставя и подписан и подпечатан проект на договор, съгласно приложения образец.

Ценовото предложение трябва да обхваща закупуване на 500 (петстотин) лиценза, с включено сервизно обслужване на Cisco IronPort модел С150 за 36 (тридесет и шест) месеца, с включено ДДС. В цените посочени в ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи по изпълнение на поръчката, вкл. всички транспортни разходи, такси, мита и застраховки по изпълнението на поръчката до мястото на изпълнение.

ІІІ.2. Техническо предложение по образец – приложение № 1 към настоящата зпокана, подписано от кандидата за изискванията по т. І.2.1., І.2.2., І.2.3., І.2.4., І.2.5., І.2.6. и І.2.7. от поканата. В техническото предложение, кандидатът следва да гарантира осигуряването на цялостната поддръжка на 500 адреса от пощенския сървър на Министерския съвет, в това число и сервиз на място 7х24х365.

ІІІ.3. Заверено от кандидата копие от единния идентификационен код (ЕИК) или от удостоверение за актуално състояние на фирмата, когато кандидата е юридическо лицe или едноличен търговец. Кандидатите – физически лица представят заверено копие от документ за самоличност.

ІІІ.4. Справка-декларация (свободен текст) за изпълнени услуги с предмет, аналогичен на предмета на настоящата обществена поръчка през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.). с приложени заверени от кандидата копия на референции, договори и др. документи, по преценка на кандидата.

ІІІ.5. Списък на експертите (свободен текст), които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, с приложени заверени от кандидата копия на сертификати или дипломи за придобита квалификация в областта на Cisco оборудване от класа IronPort.

ІІІ.6 Оторизационно писмо от Cisco Systems – България.

ІІІ.7. Подписан и подпечатан от кандидата проект на договор, по образец – приложение № 3 към настоящата покана.

ІV. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път на банковата сметка на изпълнителя, на 18 (осемнадесет) равни вноски след изтичане на всеки два месеца от подписване на договора, в срок от 10 (десет) работни дни след представяне на фактура от Изпълнителя и приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни.

V. Прогнозна стойност на поръчката: 60 000 (шестдесет хиляди) лв. с вкл. ДДС.

VІ. Срок за изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест месеца) след активиране на лицензионните ключове, за което се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

VІІ. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. „Дондуков” № 1.

VІІІ. Критерий за оценка на офертите: „Най-ниска предлагана цена”.

ІХ. Начин и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в запечатан плик с надпис „Оферта за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лицензи с включено сервизно обслужване на Cisco IronPort модел С150 за борба със „спам” трафика, генериран към пощенския сървър на Министерския съвет”. Върху плика се отбелязва името/фирмата на участника, адрес, лице за контакт, телефон и факс.

Срокът за подаване на офертите е до 16.00 ч. на 9 декември 2011 г. Офертите се подават на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 1, дирекция „Административно обслужване”.Х. Срокът за валидност на офертите е 90 дни от крайния срок за тяхното подаване.

ХІ. Лица за контакт: Веселин Рачев – тел. 940 2255; Вяра Панайотова – 940 2707.

Приложения:

1. Образец на техническо предложение;2. Образец на ценово предложение;

3. Проект на договор.
Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница