Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горитестраница1/4
Дата30.11.2018
Размер0.63 Mb.
  1   2   3   4
ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, ВЪЗЛАГАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ОХРАНАТА И КОНТРОЛА В ГОРИТЕ, ЗЕМИТЕ И ВОДНИТЕ ПЛОЩИ В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Обн. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията и редът за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост - национални паркове, резервати и поддържани резервати, включени в приложения № 1 и 2 на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

(2) Управлението, използването и мониторингът на водите и водните обекти, както и контролът върху тях и върху водностопанските системи и съоръжения, в защитените територии - изключителна държавна собственост, наричани по-нататък "защитената територия", се осъществяват в съответствие със Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му при спазване на режима на съответната защитена територия.

Чл. 2. Управлението, възлагането на дейностите по чл. 1, охраната и контролът в защитената територия се извършват съгласно националните стратегии, планове и програми в областта на околната среда, изискванията на международните договори в областта на околната среда, по които Република България е страна, и с определените със ЗЗТ, в заповедта за обявяване на защитената територия, в плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия:

1. цели на управление;

2. норми, режими, условия или препоръки за осъществяване на дейностите в горите, земите и водните площи; развитието на инфраструктурата и строителството; организацията на управлението и други, осигуряващи достигането на поставените цели;

3. краткосрочни и дългосрочни програми за действия, свързани с научноизследователската работа и мониторинга на компонентите на околната среда, поддържането на застрашените видове, съобщества и местообитания, екологичното възпитание и образование и др.

Чл. 3. (1) Компетентните органи на прилагане на този правилник са:

1. министърът на околната среда и водите;

2. директорите на дирекциите на националните паркове (ДНП);

3. директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

(2) Регионални органи на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по смисъла на този правилник са директорите на ДНП и на РИОСВ.

Глава втора.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ

Чл. 4. Управлението на защитената територия обхваща разработването на целите и задачите на управление; организацията и инструментариума за осъществяването му; планирането, мониторинга, отчитането, оценката и представянето на резултатите от управлението и координирането на дейностите, свързани със защитената територия, в това число и:

1. разработването, прилагането и отчитането на планове за управление;

2. организирането и осъществяването на охраната на защитената територия;

3. контрола по спазване на режима в защитената територия от физическите и юридическите лица, общините, ведомствата и учрежденията;

4. мониторинга върху качествата на компонентите на околната среда;

5. възлагането и/или извършването на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности в защитената територия;

6. възлагането на туристически дейности в защитената територия;

7. издаването на разрешителни по реда на ЗЗТ, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за лечебните растения (ЗЛР), Закона за водите (ЗВ), Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД) и Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

8. набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните за съответната защитена територия по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за създаването на специализирани карта и информационна система за тях.

Чл. 5. Изготвянето на планове за дейностите в защитената територия обхваща:

1. изготвяне на плана за управление за защитената територия;

2. изготвяне на годишни планове за определяне на обема на дейностите по ползване на природни ресурси, както следва:

а) план-извлечение за поддържащи и възстановителни дейности в горите;

б) план за пашата и ползването на сено;

в) план за ползването на лечебни растения;

г) план за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения;

3. изготвяне на годишни планове за дейностите на компетентните органи в защитената територия;

4. изготвяне на годишен план за мониторинг на компонентите на околната среда.

Чл. 6. Планът за управление се изготвя по реда на ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (ДВ, бр. 13 от 2000 г.).

Чл. 7. (1) Изготвянето на годишните планове за определяне на обема на дейностите по ползване на природни ресурси се извършва в зависимост от състоянието на защитената територия и в съответствие с плановете за управление, устройствените и техническите планове и проекти за съответната защитена територия.

(2) Планът за пашата и ползването на сено, планът за ползването на лечебни растения и планът за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения, се утвърждават със заповед на съответния регионален орган.

(3) Обемът на разрешените ползвания с плановете по ал. 2 за всяка година се определя в зависимост от оценката на състоянието на съответния ресурс, в резултат на анализа на данните, получени от мониторинга (наблюденията), извършван ежегодно от ДНП/РИОСВ.

(4) С годишните планове по ал. 2, в зависимост от тяхната специфика, се определят:

1. местата и площите за паша на домашни животни, ползване на сено, събиране на билки, гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения;

2. видът на домашните животни, лечебните растения и билките, които могат да се събират от тях, гъбите и горските плодове, които не са от лечебни растения;

3. броят или количеството на домашните животни, сеното, билките, гъбите и горските плодове, които не са от лечебни растения;

4. периодът, през който може де се извършва пашата, ползването на сено, събирането на билки, гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения;

5. начинът и средствата за паша, ползване на сено, събиране на билки, гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения.

(5) Плановете за поддържащи и възстановителни дейности в горите със съпътстващ добив на дървесина се изготвят от регионалните органи на МОСВ.

(6) Обемът на поддържащите и възстановителните дейности в горите със съпътстващ добив на дървесина се определя ежегодно от регионалните органи на МОСВ след извършване на оценка на състоянието на горските екосистеми.

(7) Въз основа на оценката по ал. 6 регионалните органи на МОСВ изготвят годишен план-извлечение по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, който се представя в дирекция "Национална служба за защита на природата" при МОСВ за съгласуване.

(8) След съгласуване на годишния план-извлечение регионалните органи на МОСВ изготвят оперативен (технологичен) план за извършване на поддържащите и възстановителните дейности в горите със съпътстващ добив на дървесина за съответната защитена територия.

Чл. 8. Годишните планове по чл. 5, т. 3 за дейностите на компетентните регионални органи в защитената територия обхващат дейностите, финансирани със средства от държавния бюджет; дейностите, финансирани със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), и дейностите, финансирани от други източници.

Чл. 9. (1) Плановете по чл. 5, т. 3 се изготвят съгласно устройствените правилници на регионалните органи на МОСВ.

(2) Планове по чл. 5, т. 4 се изготвят от регионалните органи на МОСВ и се съгласуват с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Чл. 10. (1) Изготвянето и одобряването на частта от годишните планове за дейностите, финансирани със средства от ПУДООС, се извършват по следния ред:

1. планове се изготвят от регионалните органи на МОСВ по образец съгласно приложение № 1 и се представят в ПУДООС в два екземпляра до 30 септември на годината, предхождаща годината, за която се разработва планът;

2. в двуседмичен срок ПУДООС съгласува плановете с дирекция "Национална служба за защита на природата" в МОСВ;

3. при необходимост от изменения и/или допълнения ПУДООС връща плана на съответния регионален орган;

4. в двуседмичен срок регионалните органи извършват промените по т. 3 и връщат плановете в ПУДООС;

5. до 30 декември ПУДООС внася за разглеждане в комисията по инвестиционна политика на МОСВ плановете по т. 1 и 4;

6. до 28 февруари ПУДООС внася годишните планове за приемане от управителния съвет на ПУДООС;

7. след положително решение на управителния съвет, в 3-дневен срок ПУДООС представя годишните планове за одобряване от министъра на околната среда и водите;

8. министърът на околната среда и водите одобрява годишните планове на регионалните органи на МОСВ в двуседмичен срок от представянето им по предходната точка;

9. в 5-дневен срок след одобряването годишният план се изпраща на съответния регионален орган.

(2) За прехвърляне на средства между различните бюджетни параграфи и подпараграфи по одобрения план по ал. 1, регионалните органи на МОСВ уведомяват дирекция "Управление на финансите, собствеността, човешките ресурси и връзки с обществеността" на МОСВ за отразяване на съответните промени.

Чл. 11. (1) В случай на обективна необходимост от изменение, допълване и/или отпадане на дейности в одобрен годишен план регионалните органи на МОСВ внасят в ПУДООС проект на променен план, придружен с мотивирано писмено предложение, включително описание и обосновка на исканата промяна.

(2) Проектът на плана по ал. 1 се изготвя в рамките на общата сума на одобрения годишен план.

(3) Проектът на плана по ал. 1 се съгласува с дирекция "Национална служба за защита на природата" ("НСЗП") и се одобрява от министъра на околната среда и водите. В 5-дневен срок от одобряването планът се изпраща на съответния регионален орган.

(4) За прехвърляне на средства между различните бюджетни параграфи и подпараграфи по одобрения план по ал. 3 регионалните органи на МОСВ уведомяват дирекция "Управление на финансите, собствеността, човешките ресурси и връзки с обществеността" ("УФСЧРВО") на МОСВ за отразяване на съответните промени.

Чл. 12. (1) Възлагане на дейности през текущата година, извън одобрените годишни планове за дейностите, финансирани със средства от ПУДООС, се допуска:

1. в случаи на пожари, каламитети и други природни бедствия;

2. за предприемане на неотложни мерки, свързани с поддържане и/или възстановяване на популации, видове и местообитания;

3. при други непредвидими ситуации от значение за опазването на защитената територия.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 регионалните органи внасят в МОСВ обосновано искане, което се съгласува и одобрява по реда на чл. 11, ал. 3.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 регионалните органи внасят в ПУДООС обосновано предложение, което се разглежда и одобрява по реда на чл. 10, т. 6, 7 и 8.

Чл. 13. (1) Осъществяването на планираните дейности се извършва от регионалните органи на МОСВ или чрез възлагане на трети лица по реда на този правилник.

(2) Възлагането на дейностите съгласно този правилник не отменя задължението на определения за изпълнител кандидат да се снабди със съответните разрешителни/позволителни и/или други документи, които се изискват от специалните закони за извършване на дейността.

Чл. 14. (1) При осъществяването на управлението на защитената територия компетентните органи могат да възлагат на трети лица извършването на следните дейности:

1. разработване на планове за управление и на устройствени и технически планове и проекти;

2. научноизследователска дейност и екологичен мониторинг;

3. издателска, разпространителска и печатна дейност;

4. интерпретативна, информационна, образователна и рекламна дейност;

5. противопожарни дейности;

6. строителство на сгради и съоръжения за нуждите на регионалните органи на МОСВ и за обслужване на посетителите;

7. доставка на стоки и услуги;

8. съхранение и транспортиране на материали и вещи, иззети при образувано административно-наказателно производство;

9. други дейности, разрешени от ЗЗТ и плана за управление и необходими за управлението, охраната и контрола на защитената територия.

(2) Дейностите по ал. 1 се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съответно на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

Чл. 15. (1) Отчетът по изпълнението на годишните планове за дейностите на компетентните органи в защитената територия се извършва съгласно устройствените правилници на регионалните органи на МОСВ.

(2) Директорите на ДНП на всеки четири години организират и осъществяват публично обсъждане на резултатите, ефективността и ефикасността на управленската дейност спрямо поставените цели в съответния план за управление.

(3) Регионалните органи на МОСВ създават необходимата организация за финансов и оперативен вътрешен контрол по изпълнение на възложените дейности.

Чл. 16. Отчетът по изпълнението на частта от годишни планове за дейностите, финансирани със средства от ПУДООС, се извършва посредством справки и/или отчети, изготвяни и предоставяни ежегодно до 30 януари от регионалните органи на МОСВ, както следва:

1. справка за сключените договори по образец съгласно приложение № 2 - на ПУДООС и на дирекция "УФСЧРВО" на МОСВ;

2. отчет за изпълнените през годината дейности по видове и постигнати резултати по образец съгласно приложение № 3 - на ПУДООС и на дирекция "НСЗП" на МОСВ;

3. отчет на приходите и разходите от възложените дейности по пълна бюджетна класификация - на ПУДООС и на дирекция "УФСЧРВО" на МОСВ.

Чл. 17. (1) Контролът по възлагането и отчитането на дейностите в защитената територия се осъществява от дирекция "Финансиране на екологични проекти и дейности" в ПУДООС, финансовите контрольори в системата на МОСВ и инспектората на МОСВ.

(2) Контролът по изпълнението на възложени поддържащи или възстановителни дейности за местообитания и/или видове в защитената територия се осъществява от дирекция "НСЗП" в МОСВ.

(3) Контролът по изпълнението на мониторинговите дейности се осъществява от ИАОС.

Глава трета.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО В ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ

Раздел I.

Общи положения

Чл. 18. По реда на този правилник могат да се възлагат на трети лица следните поддържащи и възстановителни дейности при спазване на българското законодателство, заповедта за обявяване на защитената територия, плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти на съответната територия:

1. събиране на семенен материал;

2. производство на посадъчен материал;

3. залесяване и засаждане;

4. защита от вредители и болести;

5. изграждане на противоерозионни съоръжения и рекултивация на нарушени терени;

6. регулиране на числеността на животинските видове;

7. поддържане и възстановяване на редки и изчезнали растителни и животински видове и на техните местообитания;

8. поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения без съпътстващ добив на дървесина;

9. поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения със съпътстващ добив на дървесина;

10. други дейности, свързани с поддържането и възстановяването в защитената територия.

Чл. 19. (1) Възлагането на поддържащите и възстановителните дейности по чл. 18, т. 1 - 8 и т. 10 се извършва по реда на ЗОП, съответно на НВМОП, от директора на ДНП или на РИОСВ, наричан по-нататък в тази глава "директора".

(2) Възлагането на поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения със съпътстващ добив на дървесина се извършва по предвидения в този правилник ред.

Чл. 20. (1) Поддържащите и възстановителните дейности в горските насаждения със съпътстващ добив на дървесина могат да бъдат възлагани:

1. на трето лице, като добитата дървесина остава в собственост на регионалния орган на МОСВ;

2. на трето лице, като добитата дървесина става собственост на третото лице;

3. на лице от местното население, като добитата дървесина става собственост на това лице.

(2) Директорът преценява за всеки конкретен случай коя от възможностите по ал. 1 ще приложи, като се съобразява с причините и обстоятелствата, наложили извършването на поддържащите и възстановителните дейности в горските насаждения.

(3) Когато вследствие на поддържащи и възстановителни дейности добитата дървесина остава в собственост на регионалния орган на МОСВ, директорът преценява дали тя да бъде продадена по реда на този правилник, или да остане за задоволяване на нуждите на съответната РИОСВ или ДНП.

(4) В случаите по ал. 3 директорът със заповед определя:

1. количеството, вида и категорията дървесина, необходима за изграждане, поддържане и/или ремонт на посетителски центрове, заслони, мостове, огради, маркировка, табла, табели, беседки, навеси, маси, пейки, противоерозионни и други съоръжения за обществено ползване, свързани с туризма, безопасността на посетителите и поддържането на защитената територия;

2. количеството, вида и категорията дървесина, която да бъде продадена по реда на този правилник.

Чл. 21. (1) Възлагането на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 1 се извършва по реда на ЗОП, съответно на НВМОП, от директора.

(2) Възлагането на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се извършва след конкурс, организиран и проведен от директора по реда на този правилник.

(3) Възлагането на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 3 се извършва по реда и при условията на издаването на разрешителните за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите по реда на чл. 50, т. 5 ЗЗТ.

Чл. 22. (1) Не се провежда конкурс по реда на този правилник за възлагане на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2, когато определената съгласно чл. 23, ал. 3 базисна цена на дървесината е до 20 000 лв.

(2) При продажба на дървесина по ал. 1 директорът изпраща покани най-малко до трима кандидати да представят оферти.

(3) В поканата директорът обявява условията, на които трябва да отговаря предложението на кандидата.

(4) Директорът определя купувач, ако са постъпили повече от едно предложение, което отговаря на предварително обявените условия.

(5) За купувач се обявява кандидатът, чието предложение отговаря на условията по ал. 3 и е предложил най-висока цена.

(6) Ако всички кандидати са предложили цени, равни или по-ниски от базисната цена на дървесината, директорът може да не определи купувач и да проведе нова процедура.

(7) При условията на ал. 5, ако всички или няколко кандидати са предложили равни цени, директорът поканва тези кандидати за провеждане на търг с явно наддаване по реда на чл. 52.

(8) Директорът сключва договор с определения за изпълнител кандидат.

(9) Договорът по ал. 8 не се сключва за цена под базисната цена на дървесината.

Раздел II.

Конкурс за възлагане на трето лице извършването на поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения, като добитата дървесина става собственост на третото лице

Чл. 23. (1) Дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се извършват възмездно, като срещу заплащането на определена цена от лицето, определено за изпълнител на поддържащите и възстановителните дейности в горските насаждения, директорът му прехвърля правото на собственост върху добитата дървесина.

(2) Цената на дървесината по ал. 1 не може да бъде по-малка от базисната цена на дървесината.

(3) Базисната цена на дървесина по смисъла на този раздел се определя съгласно очаквания добив и представлява стойността на дървесината, определена съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 46 от 2000 г.).

(4) За извършване на съответните поддържащи и възстановителни дейности по чл. 20, ал. 1, т. 2 в горските насаждения на лицето, определено за изпълнител, не се дължи възнаграждение.

(5) Получените приходи от възложени дейности по чл. 20, ал. 1, т. 2 се внасят в ПУДООС в 20-дневен срок от постъпването им по сметката на съответния регионален орган на МОСВ.

Чл. 24. (1) Директорът открива с решение конкурсната процедура по възлагането дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2.

(2) С решението за откриване на конкурса директорът одобрява поканата и документацията за участие в процедурата.

Чл. 25. (1) Поканата за участие в конкурса съдържа:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на съответната РИОСВ или ДНП и лице за контакт;

2. предмет на дейността - количество и/или обем;

3. място и срок за изпълнение на дейността;

4. изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;

5. размер на гаранцията за участие;

6. критерий за оценка на предложенията;

7. срок, място, цена и начин за получаване на документацията за участие в конкурса;

8. срок и място за подаване на предложенията;

9. срок на валидност на предложенията;

10. място, дата и час на разглеждане на предложенията.

(2) В поканата може да се предвидят и допълнителни условия във връзка с изпълнението на дейностите по чл. 20, ал. 1, т. 2.

(3) Поканата се публикува най-малко в един местен вестник, както и на Интернет страницата на съответната ДНП или РИОСВ.

(4) Срокът за подаване на предложенията не може да бъде по-кратък от 15 календарни дни от публикуване на поканата.

Чл. 26. Документацията за участие в конкурса съдържа:

1. решението за откриване на конкурсната процедура;

2. поканата за участие;

3. описание и технически характеристики на предмета на дейността по чл. 20, ал. 1, т. 2;

4. изисквания към кандидатите;

5. критерий и методика на оценяване на предложенията;

6. образец на предложение;

7. проект на договор.

Чл. 27. (1) В конкурса за възлагане на дейности по чл. 20, ал. 1, т. 2 може да участва кандидат, който:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон;

2. е регистриран в регистъра по чл. 57а от Закона за горите;

3. няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

4. не е обявен в несъстоятелност;

5. не е в производство по ликвидация;

6. не е лишен от правото да осъществява търговска дейност.

(2) Директорът може да постави и други изисквания към кандидатите.

(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 и 6 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

(4) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за подизпълнителите, когато кандидатът е предвидил участието на такива.

Чл. 28. (1) При изготвяне на предложението си всеки кандидат се придържа точно към обявените в конкурсната процедура условия.

(2) До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

Чл. 29. (1) Всеки кандидат в конкурсната процедура има право да представи само едно предложение.

(2) Лице, което участва като подизпълнител в предложението на друг кандидат, няма право самостоятелно да участва в конкурса и да представи предложение.

Чл. 30. (1) Всяко предложение съдържа:

1. удостоверение за актуално състояние;

2. доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени в поканата;


Каталог: assets -> userfiles
userfiles -> О т ч е т на дирекция “национален парк централен балкан” за периода 01. 01. 31. 12. 2011 г
userfiles -> Програма на Школа Път на Мъдростта III триместър (април-юли) на Учебната 2009/10 година
userfiles -> Закон за лечебните растения Обн., Дв, бр. 29 от 04. 2000 г., изм., бр. 23 от 03. 2002 г., бр. 91 от 25. 09. 2002 г., в сила от 01. 2003 г., бр. 30 от 11. 04. 2006 г., в сила от 12. 07. 2006 г., бр. 65 от 11
userfiles -> Епублика българия министерство на о
userfiles -> Стратегия за развитие на устойчив туризъм за региона на национален парк
userfiles -> Програма " околна среда 2007 2013 г." Решения за по-добър живот Дирекция „Национален парк Рила"
userfiles -> Решение на Министерския съвет №122 от 02. 03. 2007 г. (обн. Дв, бр. 21 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Централен Балкан, с идентификационен код bg0000494
userfiles -> План за ползване на лечебни растения 2010 г. І. Основание
userfiles -> Неразделна част от Заповед № рд-118 / 20. 07. 2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница