Презентация на последните авиационни събития с помощта на представители от органите, участващи в разследванетоДата20.09.2016
Размер126.63 Kb.
#10304
ТипПрезентация
И Н Ф О Р М А Ц И Я

за

проведена среща на Комитета по въздушна безопасност към Европейската комисияНа 07.09.2005 г., в конгресен център „Боршет” в Брюксел, се проведе среща на Комитета по въздушна безопасност към Европейската комисия, която премина при следния дневен ред:

 1. Приемане на правила за процедури на работа на Комитета по въздушна безопасност.

 2. Последни авиационни произшествия за 2005 г: презентация на последните авиационни събития с помощта на представители от органите, участващи в разследването.

 3. Дискусия за настоящите и бъдещите инициативи на Комисията, насочени към подобряване на авиационната безопасност:

  1. Авиационни произшествия през 2005 г. – как да се подобри авиационната безопасност;

  2. Проект на общи критерии за създаване на единен черен списък на държавите-членки на ЕС.

На срещата присъстваха представители на всички държави-членки на ЕС, с изключение на Латвия, както и специално поканени представители на Република България, Република Румъния, Европейската агенция за авиационна безопасност (European Aviation Safety Agency - EASA), Европейската конференция за гражданска авиация (European Civil Aviation Conference – ECAC), Обединените авиационни власти (Joint Aviation Authorities – JAA, чиито функции поетапно се изземват от EASA), Европейската организация за безопасност на въздушната навигация (EUROCONTROL).

В уводната си част председателят на Комитета по въздушна безопасност (Комитет 3922) направи кратка ретроспекция на инициативите, предприети от Европейската комисия за подобряване на безопасността на полетите.

Бе подчертано, че срещата на Комитет 3922 е следствие от срещата на министрите на транспорта на страните-членки на ЕС, проведена през април и на срещата на генералните директори на гражданските въздухоплавателни администрации на държавите-членки на ECAC, проведена на 27 август в Букурещ, на която е бил набелязан план за действие за подобряване на безопасността на полетите в Европа. Копие от приетия план за действие от срещата в Букурещ е приложен към настоящия отчетен доклад.

Председателят на Комитет 3922 подчерта, че настоящата среща на комитета се явява извънредна и има за цел да разгледа създалата се ситуация с безопасността на полетите, която създава сериозна загриженост във всички европейски институции и в страните-членки.

Бе подчертано, че Европейската комисия и Европейския парламент ще предприемат законодателни мерки, насочени към подобряване на безопасността на полетите.

По т. 1 от дневния ред на всички участници бе раздаден проект на правила за работа на Комитет 3922 и бе предоставено право за изразяване на становище, забележки, възражения и допълнения.

Правилата за работа бяха предмет на широко обсъждане, като първоначалното намерение бе те да бъдат приети на тази среща, но поради възраженията по правилата на някои държави, сред които Великобритания и Холандия, приемането им бе отложено и ще се спази процедурата за възражения, при която крайният срок за възражения е 15 септември 2005 г.

Представителите на JAA, ECAC и EUROCONTROL поискаха техните организации да бъдат включени като наблюдатели в Комитет 3922. Председателят на Комитет 3922 обяви, че такова искане е постъпило и от Международната асоциация за въздушен транспорт (International Air Transport Association – IATA).

С това бяха приключени дебатите по т. 1 от дневния ред и бе преминато към т. 2 от дневния ред, съдържаща актуална информация за последните авиационни произшествия от последните месеци и информация за хода на разследванията. Бе представена статистика на реализираните авиационни произшествия от началото на 2005 г. и бе направен извод, че до настоящият момент 2005 г. е най-лоши показатели по отношение на безопасността на полетите за периода след 1992 г.

Председателстващият заседанието даде думата на държавите, чиито органи за разследване в момента са ангажирани с изясняване на причините за някои от последните авиационните произшествия.

Италианският представител информира присъстващите за хода на разследването на катастрофата на самолет ATR-72 през юни т.г. Първоначалните данни за произшествието сочат, че един от горивомерите на самолета е бил подменен по грешка с такъв от самолет ATR-42, при което горивото е било изчерпано, което е довелодо спиране на двигателя. Като незабавна мярка за безопасност е била наредена проверка на всички горивомери на самолети ATR-72 за съответствие с тези на типа ВС.

Представителката на Франция информира делегатите за двете разследвания, в които в момента Франция участва – произшествието със самолет А340 при кацане на летище Торонто и катастрофата на самолет MD-82 в Южна Америка, при която са загинали всички 152-ма пътници, повечето от които граждани на Франция. На този етап все още няма информация за причината за последната катастрофа и разследването продължава.

Същевременно френската представителка информира присъстващите за мерките, които френската въздухоплавателна администрация е предприела за подобряване на безопасността на полетите, а именно:


 1. Увеличаване на броя на проверките по програма SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft – Оценка на безопасността на чуждите ВС), като при множество такива проверки е позволено да присъстват и представитерли на медиите.

 2. Увеличаване на броя на изискваните от администрацията документи, необходими за получаване на разрешение за опериране от/до летища на територията на Франция.

 3. Публикуване на “черен списък” на авиокомпаниите, които имат забрана за полети до Франция, наложена от френските въздухоплавателни власти.

Френската представителка подчерта, че този списък трябва да стане европейски, а не на отделните държави. Само по този начин би могло да се гарантира, че авиокомпании, които не изпълняват изискванията за безопасност на полетите няма да летят до страните от ЕС.

Представителят на Естония информира участниците за хода на разследването на катастрофата на вертолет Sikorsky S-76 в Балтийско море, при която хеликоптерът е внезапно е загубил скорост и височина.

За вай-вероятна се счита причина от техническо естество, но разследването все още не е приключило, като в него са привлечени екипи от Франция, САЩ, Финландия и Великобритания.

Представителят на Испания направи ретроспекция на някои катастрофи от началото на 90-те години на миналия век в САЩ като подчерта мерките, които Федералната авиационна администрация на САЩ е предприела, за да се гарантира безопасността на полетите. Според него е необходимо ЕС да действа в две посоки – първата, свързана със синхронизиране на инспекциите, за да се увери общественото мнение, че компаниите, които летят до ЕС спазват поне минимални задължителни изисквания за безопасност и втората, свързана със започване на информационна кампания, целяща информираност на пътниците кои компании нямат право да летят до ЕС. Такъв общоевропейски “черен списък”, по думите на испанския представител, би бил много силно оръжие за повишаване на информираността на европейските граждани и за повишаване на безопасността на полетите.

Представителят на Кипър информира участниците за мерките, взети след катастрофата на Boeing 737 на “Helios Airways” в Гърция. На първо място бе посочено, че е взето решение от министерството на транспорта на Кипър за пълна реорганизация на кипърската въздухоплавателна администрация и е започнато обучение на инспектори по програма SAFA. По думите на кипърския представител до края на септември 2005 г. Кипър ще започне да изпълнява инспекции по програма SAFA.

Председателстващият заседанието обобщи основните насоки за работа, които се очертаха от дискусията, а именно: 1. Абсолютно спазване на всички правила за безопасност на ЕС.

 2. Създаване на европейски “черен списък” на авиокомпании, на които е забранено да оперират в рамките на ЕС и създаване на европейска система за ранно предупреждение за самолети от такива авиокомпании.

 3. Подобряване на механизма на програма SAFA и пренасочването й към EASA.

 4. Стандартизиране на инспекциите на EASA.

 5. Увеличаване на правомощията на EASA по отношение на сертифицирането на авиационен персонал и оценка на безопасността на чужди ВС (на ВС от авиокомпании извън Европа), като авиокомпаниите от такива държави трябва да бъдат обект на сертифициране от страна на EASA (по подобие на механизма, използван от Федералната авиационна администрация на САЩ).

Във връзка с последното председателят на заседанието информира участниците, че на 26.09.2005 г. в Брюксел ще се състои заседание на Комитет 1592 на EASA, на което ще се дискутират предложенията на Европейската комисия за общи процедури за одит на авиокомпании, които EASA да следва занапред.

Италианският представител заяви, че “черният списък не” е най-доброто средство за решаване на проблема с информираността на пътниците.

Той посочи също, че SAFA инспекциите също не дават изчерпателна информация за състоянието на безопасността, тъй като техният брой е ограничен. Дори и при 10 000 инспекции на година по тази програма това ще представлява едва 1% от общия брой полети, извършвани до страните от ЕС от страна на авиокомпании от трети страни. Решението на проблема според него се състои в подобряване на механизма на двустранните спогодби за въздушни превози.

Датският представител заяви, че не трябва да се разглеждат отделни авиокомпании от отделни държави, а страните като цяло, както и да се обърне особено внимание при налагане на стандартите на ЕС, което би било в ущърб на ангажиментите, поети от държавите-членки на ЕС, като страна-членка на Международната организация за гражданска авиация (ICAO).

Представителят на EASA заяви, че разследването на авиационните произшествия от последните месеци не са показали пропуски в нормативната база, а по-скоро в начина на нейното прилагане. Същевременно той заяви, че EASA не е получила всички препоръки за безопасност от докладите от разследванията, което би позволило да се констатират и евентуални пропуски в нормативната база.

Представителят на JAA запозна присъстващите на заседанието с основните моменти по отношение на програмата SAFA. Той изтъкна факта, че годишно по тази програма се извършват по около 4000 инспекции, но един “ramp check” на самолет на земя отнема около 30 минути, което е крайно недостатъчно да се придобие пълна представа за авиокомпанията.

Представителят на JAA посочи, че на ограниченият сайт на JAA има информация за всички забрани за опериране на чужди авиокомпании, издадени от държавите-членки на ECAC.

Като механизъм за ранно предупреждение той посочи факта, че тази информация се предоставя на EUROCONTROL, които от своя страна незабавно предупреждава съответната държава, ако самолет на авиокомпания от тази държава, имаща забрана за опериране до конкретна държава, се опитва да влезе в нейното въздушно пространство. Този механизъм за ранно предупреждение все още е в процес на изпитание, но по всяка вероятност съвсем скоро ще бъде приет.

С това дебатите по т. 2 от дневния ред бяха завършени и се премина към т. 3.

Председателстващият заседанието информира участващите, че договореност за единен европейски “черен списък” е постигната на срещата на генералните директори на гражданските въздухоплавателни администрации от страните на ECAC, проведена в Букурещ на 27.08.2005 г.

Според председателят, политическите договорености са такива, че до края на 2005 г. ще има общ европейски списък на авиокомпании, на които е забранено да оперират в рамките на ЕС.

Една от целите на настоящата среща на Комитет 3922 бе да се обсъдят предложените от Европейския парламент критерии, въз основа на които ще се забранява на авиокомпании да оперират в рамките на ЕС.

Председателстващият заседанието обяви, че в Европейския парламент се подготвя резолюция, която ще регламентира законово въпроса с изготвянето на единния “черен списък” на ЕС и парламентът е изискал от Комитет 3922 становище именно по така предложените критерии.

В началото бе дадена думата на държавите, които имат изготвени национални “черни списъци” относно критериите, по които са изготвени тези списъци.

Представителят на Великобритания заяви, че единственият критерий е спазването на минималните задължителни изисквания на ICAO. Само в случай на несъответствие с тези изисквания една авиокомпания се вписва в “черния списък”. Засега в списъка фигурират само отделни авиокомпании с изключение на ВС, регистрирани в Сиера Леоне и Екваториална Гвинея, на които е напълно забранено да извършват търговски полети до Великобритания. Всички авиокомпании обаче имат правото да извършват технически кацания и кацания за зареждане с гориво на територията на Великобритания, без оглед дали са в “черния списък” или не.

Представителката на Франция също потвърди, че въздухоплавателната администрация на страната е създала такъв черен списък и основният критерий също е съответствие с минималните задължителни изисквания на ICAO, произтичащи от Анекси: 1, 6 и 8 на Чикагската конвенция. Като допълнителен критерий обаче е включен и резултатът от извършваните от ICAO одити по безопасността на съответната държава.

В допълнение бяха посочени и още няколко критерия, сред които: как дадена авиокомпания отговаря на препоръките на френската въздухоплавателна администрация.

В случай, че френските въздухоплавателни власти се съмняват в надеждността на превозвача и на въздухоплавателната администрация на неговата държава, то тогава френските власти предлагат независимо бюро, по избор на дадената държава, да извърши одит на безопасността и ако резултатите от одита задоволяват френската администрация, то тя разрешава полетите до/от Франция.

Представителят на Швейцария заяви, че водещият критерий са инспекциите по програма SAFA, както и това дали на една авиокомпания е забранено да оперира до страни-членки на ЕС. Ако такава компания има забрана за опериране до друга държава-членка, то тя автоматично е забранена за опериране и до Швейцария.

Той посочи също, че не съществува изготвена процедура за излизане от “черния списък”.

Представителят на Белгия посочи, че сред водещите критерии са произшествеността на компанията в миналото, отношението на гражданските въздухоплавателни власти на съответната държава към препоръките на белгийската въздухоплавателна администрация.

Италия също има “черен списък”, включващ както авиокомпании, така и отделни самолети.

В последвалата дискусия представителката на Франция заяви, че е неприемливо една авиокомпания да се поставя в каквито и да било черни списъци, преди да са уведомени въздухоплавателните власти на съответната държава за констатираните слабости и името на тази компания веднага да се появи в пресата. Недопустимо е и да няма критерии за излизане от “черния списък”.

Следващата част на дискусията бе по предложения проект на критерии за създаване на единен европейски “черен списък”. Тези критерии са:
 1. Докладите от инспекции по програма SAFA показват сериозни отклонения по отношение на безопасността на полетите.

 2. Негативно отношение или отказ на конкретен авиопревозвач да отстрани нередностите, констатирани при предишни инспекции по програма SAFA.

 3. Липса на прозрачност или неадекватен отговор от страна на превозвача по отношение на разследване от гражданските въздухоплавателни власти на държава-членка относно безопасността на полетите на въпросния авиопревозвач.

 4. Липса на сътрудничество от страна на държава в случай, че авиационен превозвач, регистриран в тази държава е обект на разследване от въздухоплавателните власти на държавата-членка на ЕС.

 5. Недостатъци по отношение на безопасността, констатирани в рамките на придобиването на информация по Чл. 3 на Директива 2004/36 за безопасността на самолети от трети страни.

 6. Съобщение от трета страна за прекратяване или ограничаване на правата за превози по отношение на превозвач, имащ недостатъци по отношение на безопасността на полетите.

Испанският представител посочи, че така предложените критерии са приемливи, но и доста двойнствени и според него държавите, които имат изготвеви “черни списъци” нямат достатъчно ясни критерии за това кога една авиокомпания да бъде включена в такъв списък. Той отправи предложение всяка авиокомпания, която иска да оперира от/в/до ЕС да минава процедура по одит по авиационна безопасност, да има списък на държави, които не спазват минималните задължителни изисквания за безопасност, да има списък с 10-те най-големи нарушители по програма SAFA и да има процедура за излизане от “черния списък”.

Това предложение на испанския представител срещна възражението на представителите на EASA, JAA и Великобритания, които заявиха, че не може да има списък с 10-те най-големи нарушители по програма SAFA, тъй като по своя обем програмата е малка и не може да даде пълната картина за един авиопревозвач.

Дания настоя да се предвиди процедура, по която даден авиационен превозвач да може да се защити и да има законова система за защита на третите страни.

След дискусия се реши към критериите за това дали една компания да попадне в “черния списък” да се добави и резултата от одита по безопасност на ICAO в дадената държава.

Председателстващият заседанието запозна присъстващите с позицията на министрите на транспорта на страните-членки, които са постигнали договореност относно процедурата за поставяне на една авиокомпания в “черния списък”.

Ако една държава-членка предложи забрана за опериране на една авиокомпания в ЕС и това предложение на срещне възражение от останалите държави-членки на ЕС, то тогава компанията се вписва в общия европейски “черен списък”.

Ако постъпи възражение от друга държава-членка относно забраната на дадена авиокомпания в ЕС, то се свиква Комитет 3922. Комитетът ще има и функцията да заличава една авиокомпания от “черния списък”.

Критериите за вписване в “черния списък” ще се разработват от Комитет 3922 на базата на Регулация на Европейския парламент, която се очаква да бъде готова до ноември 2005 г.

Според председателстващият EASA ще управлява списъка и ще извършва проверките по безопасността.

Холандия поиска повече време за дискутиране на правните аспекти от евентуално приемане на тези критерии, а представителят на JAA заяви, че забраната на един авиопревозвач да оперира в рамките на ЕС има огромно политическо и финансово въздействие и е задължително да има процедура за излизане от “черния списък”.

На въпрос от страна на Италия дали в “черния списък” могат да попаднат и авиокомпании от ЕС бе отговорено положително.

Бе взето решение за следваща среща на Комитет 3922 през октомври 2005 г., като допълнително ще бъде обявена датата на тази среща.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.


Изводи от срещата на Комитет 3922:


 1. Значително увеличаване на ролята на Комитет 3922 като орган на Европейската комисия за повишаване на безопасността на полетите. Законовата основа на това са приетите нови правила и процедури за работа на Комитета.

 2. Комитет 3922 ще бъде един от основните органи при вземането на решение кога една авиокомпания да попада в единния европейски “черен списък”. Това в значителна степен увеличава политическата и икономическата тежест на този орган и поради това е изключително важно неговата работа да бъде постоянно следена.

 3. До края на тази година ЕС по всяка вероятност ще има изготвен единен “черен списък” на авиокомпании, които нямат право да извършват полети до страните-членки на ЕС. Предложените критерии с допълнението, направено на срещата по всяка вероятност ще бъдат включени в Регулацията на Европейския парламент по въпроса, която се очаква през ноември 2005 г. Необходимо е да се подчертае, че на този етап няма критерии и процедури за излизане от черния списък.

 4. Необходимо е българските авиационни превозвачи, опериращи от/до летища в страните-членки на ЕС да имат предвид следното:

 • Република България все още не е страна-членка на ЕС. Поради това се очаква увеличаване на броя на SAFA инспекциите на български В.С. на летищата на страните-членки от ЕС.

 • Необходимо е стриктно спазване на всички изисквания на ЕС по отношение на безопасността на полетите.

 1. Необходимо е и увеличаване на броя на SAFA инспекциите на територията на Република България и всички констатирани нередности по програмата SAFA да бъдат оформяни и изпращани по съответния ред с официални писма до гражданските въздухоплавателни власти на съответните държави.

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница