Приложение VI нетърговски полети с въздухоплавателни средства със сложна моторна тягастраница1/6
Дата08.09.2017
Размер0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6


D021888/02

ПРИЛОЖЕНИЕ VI


НЕТЪРГОВСКИ ПОЛЕТИ С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА СЪС СЛОЖНА МОТОРНА ТЯГА


[Част-NCC]

Подчаст A — Общи изисквания

NCC.GEN.100 Компетентен орган

Компетентният орган е органът, определен от държавата членка, където е регистрирано въздухоплавателното средство.
NCC.GEN.105 Отговорности на екипажа

а) Всеки член на екипажа е отговорен за правилното изпълнение на своите задължения, които:

(1) са свързани с безопасността на въздухоплавателното средство и лицата на борда; или

(2) са посочени в инструкциите и процедурите в ръководството за експлоатация.

б) По време на критичните фази на полета и винаги, когато това се счете за необходимо от командира на въздухоплавателното средство по съображения за безопасност, членът на екипажа седи на определеното му/ѝ работно място и не извършва никакви други дейности освен необходимите за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство.

в) По време на полет всеки член на полетния екипаж остава със закопчан и затегнат предпазен колан, докато е на своето място.

г) По време на полет поне един квалифициран член на полетния екипаж управлява въздухоплавателното средство през цялото време.

д) Членът на екипажа не изпълнява задължения на въздухоплавателно средство:

(1) ако той/тя е или предполага, че е изморен(а), както е посочено в точка 7.е от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/20081 или се чувства по друг начин непригоден(на) до степен, в която безопасността на полета може да бъде застрашена; или

(2) когато се намира под въздействие на психоактивни вещества или алкохол, или по други причини, както е посочено в точка 7.ж от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008;

е) Член на екипажа, който поема задължения за повече от един оператор:

(1) поддържа свои индивидуални записи относно времето за полети и дежурства, както и за периодите на почивка, както е посочено в приложение III (част-ORO), подчаст FTL, към Регламент (ЕС) № xxx/XXXX; и

(2) предоставя на всеки оператор необходимите данни за определяне на разписанието на дейностите в съответствие с приложимите изисквания за ограничаване на полетното време (FTL).

ж) Членът на екипажа докладва на командира за:

(1) всяка грешка, отказ, неправилно функциониране или дефект, които според него/нея могат да повлияят върху летателната годност или безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, включително аварийните системи; и

(2) всеки инцидент, който застрашава или би могъл да застраши безопасността на експлоатацията.

NCC.GEN.106 Отговорности и права на командира

а) Командирът е отговорен за следното:

(1) безопасността на въздухоплавателното средство и на всички членове на екипажа, пътниците и товара, намиращи се на борда по време на експлоатацията на въздухоплавателното средство, както е посочено в точка 1.в от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008;

(2) започването, продължаването, прекратяването или отклонението на полета в интерес на безопасността;

(3) да гарантира, че всички инструкции, експлоатационни процедури и проверки са изпълнени в съответствие с ръководството за експлоатация и съгласно посоченото в точка 1.б от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008;

(4) да започва полет само ако е убеден/а, че са изпълнени всички експлоатационни ограничения, посочени в точка 2.a.3 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, както следва:

i) въздухоплавателното средство е летателно годно;

ii) въздухоплавателното средство е надлежно регистрирано;

iii) iii) приборите и оборудването, необходими за осъществяването на полета, са инсталирани във въздухоплавателното средство и са функциониращи, освен ако списъкът на минималното оборудване (MEL) или равностоен документ не разрешава експлоатация с нефункциониращо оборудване съгласно NCC.IDE.A.105 или NCC.IDE.H.105;

iv) масата и центърът на тежестта на въздухоплавателното средство са такива, че позволяват полетът да бъде осъществен в границите, предписани в документацията за летателна годност;

v) целият ръчен багаж, предаден багаж и товарът са правилно подредени и обезопасени;

vi) експлоатационните ограничения, определени в ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство (AFM), няма да бъдат превишени нито веднъж по време на полета;

vii) всеки член на полетния екипаж притежава валидно свидетелство за правоспособност в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/20112; и

viii) членовете на полетния екипаж са подходящо квалифицирани и отговарят на изискванията за компетентност и скорошен опит;

(5) да не започва полет, ако член на полетния екипаж е възпрепятстван да изпълнява задълженията си поради причини като нараняване, заболяване, умора или въздействието на психоактивно вещество;

(6) да не продължава полета след най-близкото подходящо по отношение на метеорологичните условия летище или експлоатационна площадка, когато способността на член на полетния екипаж да изпълнява своите задължения е значително намалена поради причини като умора, заболяване или липса на кислород;

(7) да решава дали приема или не приема въздухоплавателно средство, допуснато до полет в отклонение и противоречие със списъка с отклонения от конфигурацията (CDL) или със списъка на минималното оборудване (MEL), според случая;

(8) да записва данни за използването и за всички известни или подозирани дефекти на въздухоплавателното средство след приключване на полета или поредица от полети в техническия борден дневник на въздухоплавателното средство или полетния борден дневник за въздухоплавателното средство; и

(9) да гарантира, че полетните записващи устройства:

i) не са деактивирани или изключени по време на полет; и

ii) в случай на произшествие или инцидент, за което/който задължително се докладва:

А) записаното в тях не е умишлено изтрито;

Б) не са деактивирани веднага след приключването на полета; и и

B) се активират повторно само със съгласието на разследващия орган.

б) Командирът има право да откаже превоз или да свали от борда всяко лице, багаж или товар, които могат да представляват потенциална опасност за безопасността на въздухоплавателното средство или на лицата на борда.

в) Командирът възможно най-бързо докладва на съответния орган за обслужване на въздушното движение за всички възникнали опасни метеорологични или полетни условия, които биха могли да засегнат безопасността на други въздухоплавателни средства.

г) Независимо от разпоредбата на буква a), подточка (6), при експлоатация от многочленен екипаж командирът може да продължи полета след най-близкото подходящо по отношение на метеорологичните условия летище, ако има установени подходящи процедури за намаляване на рисковете.

д) В критична ситуация, която изисква незабавно решение и действие, командирът предприема всички действия, които прецени за необходими според обстоятелствата, в съответствие с точка 7.г от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008. В такъв случай той/тя може да се отклони от правилата, експлоатационните процедури и методите в интерес на безопасността.

е) Командирът представя незабавно на компетентния орган доклад за действия на незаконна намеса и информира определените местни органи.

ж) Командирът уведомява най-близкия подходящ орган с най-бързите налични средства за всяко произшествие с въздухоплавателното средство, довело до сериозно нараняване или смърт на лице, или до сериозна повреда на въздухоплавателното средство или на имущество.

NCC.GEN.110 Спазване на законовите и подзаконовите актове и процедурите

а) Командирът трябва да спазва законовите и подзаконовите актове и процедурите на тези държави, в които се осъществява експлоатацията на въздухоплавателното средство.

б) Командирът трябва да е запознат със законовите и подзаконовите актове и процедурите, които се отнасят до изпълнението на неговите/нейните задължения, предписани за зоните, които ще бъдат пресечени, летищата и експлоатационните площадки, които е планирано да бъдат използвани, и свързаните с тях аеронавигационни съоръжения, както е посочено в точка 1.а от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008.


NCC.GEN.115 Общ език

Операторът гарантира, че всички членове на екипажа могат да комуникират помежду си на общ език.
NCC.GEN.120 Рулиране на самолети

Операторът гарантира, че самолетът извършва рулиране по пистите на летище само ако лицето, което го управлява:

а) е подходящо квалифициран пилот; или

б) е определено от оператора и:

(1) е обучено да рулира самолета;

(2) е обучено да използва радиотелефонното оборудване, ако са необходими радиокомуникации;

(3) е получило инструкции по отношение на летището, маршрутите, обозначенията, маркировката, светлините, сигналите и инструкциите за контрол на въздушното движение, фразеологията и процедурите; и

(4) е в състояние да спазва експлоатационните стандарти, изисквани за безопасно движение на самолета по летището.

NCC.GEN.125 Използване на носещите витла — вертолети

Носещите витла на вертолетите се задвижват само за целите на управлението на полет от квалифициран пилот.
NCC.GEN.130 Преносими електронни устройства

Операторът не допуска никое лице на борда на въздухоплавателното средство да използва преносимо електронно устройство (PED), което би могло да въздейства неблагоприятно върху работата на системите и оборудването на въздухоплавателното средство.
NCC.GEN.135 Информация за аварийно-спасителното оборудване на борда

Операторът поддържа списъци с информация за аварийно-спасителното оборудване на борда, които могат незабавно да бъдат предоставени по всяко време на центрове за координация на спасителни дейности (RCC).
NCC.GEN.140 Налични на борда документи, ръководства и информация

а) Освен ако е определено друго, посочените по-долу документи, ръководства и информация са налични по време на всеки полет в оригинал или копие:

(1) ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство (AFM), или еквивалентен(ни) документ(и);

(2) оригиналът на сертификата за регистрация;

(3) оригиналът на сертификата за летателна годност;

(4) сертификат за шум;

(5) декларацията, посочена в приложение III (част-ORO), 0R0.DEC.100, към Регламент (ЕС) № xxx/XXXX;

(6) списък на специалните одобрения, ако е приложимо;

(7) разрешението за използване на бордните радиостанции, ако е приложимо;

(8) сертификат(и) на застрахователна полица „Отговорност към трети лица“;

(9) полетния дневник или негов еквивалент за въздухоплавателното средство;

(10) подробности от попълнения полетен план за обслужване на въздушното движение (ОВД), ако е приложимо;

(11) актуални и подходящи аеронавигационни карти за маршрута на предлагания полет и всички маршрути, по които е разумно да се очаква, че може да се отклони полетът;

(12) информация за процедурите и визуалните сигнали, които следва да бъдат използвани от прехващач и от прехващано въздухоплавателно средство;

(13) информация относно обслужването по търсене и спасяване за зоната на планирания полет;

(14) валидните части на ръководството за експлоатация, отнасящи се до задълженията на членовете на екипажа, които следва да бъдат лесно достъпни за членовете на екипажа;

(15) списъкът на минималното оборудване (MEL) или списъкът с отклонения от конфигурацията (CDL);

(16) съответната документация с инструкции по системата NOTAM за известия за въздухоплавателите и по аеронавигационното информационно обслужване (AIS);

(17) съответната метеорологична информация;

(18) декларации за товара и/или пътниците, ако е приложимо; и

(19) всяка друга документация, която може да се отнася до полета или се изисква от държавите, към които полетът има отношение.

б) В случай на загуба или кражба на документите, посочени в буква а), подточки 2—8, е разрешено експлоатацията да продължи, докато самолетът достигне своето местоназначение или място, където може да се извърши подмяна на документите.

NCC.GEN.145 Съхраняване, предоставяне и използване на записи от полетните записващи устройства

а) След произшествие или инцидент, за което/който задължително се докладва, операторът съхранява оригиналните записани данни в продължение на 60 дни, ако не е определено друго от разследващия орган.

б) Операторът извършва функционални проверки и оценки на записите от полетното записващо устройство (FDR), записите от гласовото записващо устройство в пилотската кабина (CVR) и записите за линия за предаване на данни, за да гарантира постоянната надеждност на записващите устройства.

в) Операторът съхранява записите за периода на експлоатация на полетното записващо устройство, както се изисква по NCC.IDE.A.165 или NCC.IDE.H.165, освен в случаите на изпитване и обслужване на полетното записващо устройство, когато се допуска изтриване на до 1 час от най-старите записи към момента на изпитване.

г) Операторът съхранява и поддържа актуална документация, която предоставя необходимата информация за превръщане на първичните данни от полетното записващо устройство в параметри, изразени в технически мерни единици.

д) Операторът предоставя на разположение всички записи от полетното записващо устройство, които са съхранени, ако компетентният орган ги поиска.

е) Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 996/2010:

(1) записите от гласовото записващо устройство в пилотската кабина се използват за цели, различни от разследването на авиационно произшествие или инцидент, за което/който задължително се докладва, само ако всички засегнати членове на екипажа и техническият персонал са съгласни с това; и

(2) записите от полетното записващо устройство или записите за линия за предаване на данни се използват за цели, различни от разследването на авиационно произшествие или инцидент, за което/който задължително се докладва, само ако тези записи:

i) се използват от оператора само за целите на поддържането на летателната годност или техническото обслужване;

ii) са представени без данните за самоличност; или

iii) са разкрити при процедура, чиято сигурност е гарантирана.

NCC.GEN.150 Превоз на опасни товари

а) Превозът на опасни товари по въздуха се извършва в съответствие с приложение 18 към Чикагската конвенция, последно изменена и разширена с техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, ICAO Doc 9284- AN/905), включително съответните допълнения и други добавки или поправки.

б) Опасните товари се превозват единствено от оператори, одобрени в съответствие с приложение V (част-SPA), подчаст Г, към Регламент (ЕО) № xxx/XXXX, освен в случаите когато:

(1) те не са предмет на техническите инструкции съгласно част 1 от същите инструкции; или

(2) те се пренасят от пътници или членове на екипажа, или са в багаж, в съответствие с част 8 от техническите инструкции.

в) Операторът установява процедури, за да гарантира, че са предприети всички необходими мерки, за да се предотврати пренасянето на опасни товари на борда по невнимание.

г) Операторът предоставя на персонала необходимата информация, даваща му възможност да изпълнява своите отговорности, както се изисква от техническите инструкции.

д) В съответствие с техническите инструкции, операторът незабавно докладва на компетентния орган и на съответния орган на държавата, на чиято територия е настъпило събитието, в случай на произшествия или инциденти с опасни товари.

е) Операторът гарантира, че на пътниците се предоставя информация за опасните товари в съответствие с техническите инструкции.

ж) Операторът гарантира, че в точките на приемане на товар са осигурени уведомления, които предоставят информация за превоза на опасни товари, в съответствие с изискванията на техническите инструкции.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница