Проект наредба за разделно събиране на биоотпадъците глава I общи положениястраница1/6
Дата30.04.2018
Размер0.76 Mb.
#66955
  1   2   3   4   5   6

ПРОЕКТ

НАРЕДБА

ЗА

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците;

2. целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците;

3. методиките за изчисляване и докладване на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

4. разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1 между отделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за биоотпадъците с произход от:


 1. домакинствата и други обекти, които са обхванати от общински системи за разделно събиране;

 2. лица, които образуват биоотпадъци, които не са обхванати от общинските системи за разделно събиране.

(2) Наредбата не се прилага за: 1. естествени неопасни материали от селското или горското стопанство съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО, вкл. оборска тор, слама, растителни остатъци или остатъци от преработка и съхранение на селскостопански продукти, които се използват в земеделието;

 2. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от битови източници.

(3) Наредбата не изключва действието на други нормативни изисквания, свързани със защита на човешкото здраве, както и тези, свързани със здравните и транспортните изисквания.Чл. 3. (1) Притежателите на битови биоотпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 1 ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

(2) Притежателите на биоотпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 2 организират самостоятелни системи за тяхното разделно събиране или ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

(3) Лицата по ал. 2 оползотворяват самостоятелно биоотпадъците си след получаване на съответния документ по чл. 35 от ЗУО или ги предават въз основа на сключен договор на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО.

(4) Лицата по ал. 3, чиито биоотпадъци са странични животински продукти (СЖП), изпълняват изискванията за одобрение и регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно СЖП и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300/1, 14.11.2009 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 1069/2009, и на Закона за ветеринарномедицинската дейност или ги предават въз основа на сключен договор на лице, което е изпълнило тези изисквания.Чл. 4. Забранява се:

 1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;

 2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случаи, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната;

 3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

 4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;

 5. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за отпадъци от опаковки.

ГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

Чл. 5. (1) Системите за разделно събиране обхващат само биоотпадъци по приложение № 1 от наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО относно третирането на биоотпадъците.

(2) Биоотпадъците се събират разделно при източника на образуване.

(3) Биоотпадъците, получени в резултат на механичното сепариране на неразделени при източника смесени битови отпадъци не се считат за разделно събрани.

(4) За разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не повече от 10% от общото количество на разделно събраните при източника на образуване отпадъци.

(5) Събирането, съхраняването и графика за транспортиране на биоотпадъците трябва да са съобразени с техния произход и вид.

Чл. 6. (1) Системите за разделно събиране включват съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване, специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване и специализирана техника за раздробяването и нарязването им, както и площадки за събиране и временно съхраняване, претоварни станции и/или други елементи в зависимост от вида на системата.

(2) Съдовете за многократно използване трябва да са кафяви на цвят, да са влагоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване при нормални условия на ползване, да се затварят плътно и да се почистват лесно.

(3) Съдовете по ал. 2 трябва да са обозначени с ясно видим и незаличим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци.

(4) Съдове по ал. 2, които се използват за разделно събиране на хранителните отпадъци от обекти за производство и търговия с храни, които попадат в категория 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009, трябва да бъдат маркирани и обозначени в съответствие с регламента.

(5) Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и съхраняване на биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини се определят от кмета на съответната община.

Чл. 7. Разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват единствено чрез дейностите, обозначени със следните кодове по приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО:


 1. R 3 - рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) и/или

 2. R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

 3. R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци);

ГЛАВА ІІІ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 8. (1) Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО осигуряват съвместно постигането на следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци:

 1. до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

 2. до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

 3. до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

(2) Разпределението на задълженията между отделните общини в съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО за изпълнение на целите по aл. 1 се определя с решение на Общото събрание на регионалното сдружение на общините (РСО) по чл. 24, ал. 1 от ЗУО.

(3) Регионалното сдружение на общините координира правилното функциониране на общинските системи за разделно събиране и дейностите по оползотворяване на биоотпадъците за постигане на целите по ал. 1.

(4) Дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване на образуването на отпадъците и не се отчита за изпълнение на целите по ал. 1.

(5) Количеството на разделно събраните и оползотворените битови биоотпадъци се зачита при изпълнение на целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО от общините в съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.

(6) Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО извършват на всеки пет години морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 9. Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини по чл. 34, ал. 1 от ЗУО на територията на съответната община.

Чл. 10. (1) Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗУО кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община.

(2) Кметовете на общините, включени в съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО могат да разработят обща регионална програма за управление на отпадъците, съгласно чл. 52, ал. 6 от ЗУО.

(3) За постигане на целите по чл. 8, ал. 1, кметът на общината като неразделна част от програмата по ал. 1 или респективно по ал. 2 включва мерки за предотвратяване на образуването, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и др.).

(4) Мерките по ал. 3, включват най-малко: 1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от общинската система за разделно събиране;

 2. разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени площи, паркове и градини;

 3. план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за третиране;

 4. насърчаване компостирането на място;

 5. повишаване на информираността на населението за ползите и изискванията за разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците.

Чл. 11. Кметовете на общините разработват подробен график за обслужване на съдовете за събиране на биоотпадъци и го оповестяват на интернет страницата на съответната община и/или информират населението по друг подходящ начин.

ГЛАВА IV

ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ.31, АЛ. 1 ОТ ЗУО И ЧЛ. 8, АЛ.1

Чл. 12. (1) Лицата, извършващи дейности с битови отпадъци, в т.ч. биоотпадъци, водят отчетни книги и предоставят годишни отчети съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.).

(2) Когато кметът на общината сключва договор за възлагане изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и/или по чл. 8, ал.1, в договора се определят и сроковете за предоставяне на информация съгласно приложение № 1 и приложение № 2.

(3) Ежегодно, в срок до 15 август изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обобщава и публикува информацията по ал. 1 за предходната календарна година по общини и региони по чл. 49, ал. 9 ЗУО, която е необходима за доказване на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО и чл.8, ал.1.

(4) Методът за изчисляване на изпълнението на целите по чл.31, ал. 1, т.1 от ЗУО по образец 1 от Приложение № 2 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.Чл. 13. Ежегодно, в срок до 10 септември, кметовете на общини изчисляват изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал.1, за предходната календарна година, съгласно изискванията по приложение № 1 и методиката по приложение № 2 и предоставят на председателя на РСО на хартиен и електронен носител:

1. информацията съгласно таблици 1-5 по приложение № 2;

2. отчети за изпълнение на съответните цели по образец 1 и образец 2 на приложение № 2.

3. информация за дела от домакинствата, които не са включени в общинската система за разделно събиране на биоотпадъците и извършват компостиране на място;

4. информация за изпълнението на мерките по чл.10, ал. 3 и 4;

5. информация за изпълнение задълженията по чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО;

6. друга информация, определена с решение на общото събрание на сдружението.

Чл. 14. (1) Ежегодно, в срок до 20 септември, председателят на РСО изчислява изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал.1, за предходната календарна година за съответния регион по 49, ал.9 от ЗУО, съгласно изискванията по приложение № 1 и методиката по приложение № 2 и предоставя на министъра на околната среда и водите доклад на хартиен и електронен носител , които съдържа най-малко следните елементи:


 1. информация за изпълнение на решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО на общото събрание на РСО относно разпределение на задълженията между отделните общини за постигане на целите по чл. 8, ал. 1;

 2. информация за изпълнение на решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО на общото събрание на РСО относно разпределение на задълженията между отделните общини за постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т.1 от ЗУО;

 3. информация за изпълнение на решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО на общото събрание на РСО относно разпределение на задълженията между отделните общини за постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО;

 4. информацията по таблици 1-5 от приложение № 2 за съответния регион;

 5. отчет за количествата и състава на образуваните битови отпадъци, количествата на отпадъците предадени за повторна употреба и рециклиране на територията на съответния регион и изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО, по образец №1 съгласно приложение № 2;

 6. отчет за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, по образец №2 съгласно Приложение № 2;

 7. отчет за изпълнението на целите по чл. 8, ал.1, по образец №2 съгласно Приложение № 2;

 8. изводи относно постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и чл. 8, ал. 1 за региона и по общини съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО.

 9. информация за изпълнение по общини в региона на задълженията по чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО;

 10. копие на документите по чл. 13

(2) Министърът на околната среда и водите може да изисква допълнителна информация и копия на документи, доказващи изпълнението на съответните цели, в т.ч. и копия на първични счетоводни документи и/или кантарни бележки и/или други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с отпадъци.

Чл. 15. (1) Ежегодно в срок до 15 август министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия с представители от ИАОС, РИОСВ, МОСВ за проверка и констатации за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8 от общините в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.

.

(2) Редът и условията за работа на комисията се определя в заповедта по ал. 1.Чл. 16. (1) Комисията по чл. 15 представя на министъра на околната среда и водите мотивиран доклад с констатации за:

1. изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8 за съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО;

2. изпълнение на целите от кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО.

3. изпълнение на задълженията на общините по чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО относно осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.

(2) Целите по чл. 31, ал. 1, от ЗУО и чл. 8, ал.1 се считат за изпълнени за съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО, когато:

1. е представен доклад по чл.14, ал.1;

2. е налице изпълнение на заложения процент по чл. 31, ал. 1, т. 1, съгласно § 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО, чл. 31, ал. 1, т. 2, съгласно § 5 от преходните и заключителни разпоредби и по чл. 8, ал. 1;

(3) Целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и чл. 8, ал.1 се считат за изпълнени от кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО, когато:

1. е представен доклад по чл.13;

2. е налице изпълнение на целта за съответната община, съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО.Чл. 17. (1) Ежегодно в срок до 15 октомври министърът на околната среда и водите издава заповеди, с които:

1. определя общините от съответния регион по чл. 49, ал.9 от ЗУО, които са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал.1, за предходната календарна година.

2. определя общините от съответния регион по чл. 49, ал.9 от ЗУО, които не са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал.1, за предходната календарна година.

3. определя общините от съответния регион по чл. 49, ал.9 от ЗУО, които не са изпълнили задълженията по чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО, за предходната календарна година.

(2) Заповедите по ал.1 се публикуват на интернет страница на МОСВ в тридневен срок от издаването й;

(3) Заповедите по ал. 1 може да се обжалват в 14-дневен срок от оповестяването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За целите на тази наредба:

 1. Биоотпадъци” са биоотпадъците по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗУО.

 2. Биоразградими отпадъци” са биоразградимите отпадъци по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗУО.,

 3. Други обекти по чл.2, ал.1, т.1“ са например магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др.

 4. Компостиране на място“ означава дейност по компостиране на собствените биоотпадъци в количество не повече от 10 куб. м. годишно компост, която се извършва директно от домакинствата и други обекти, като получения компост се използва на мястото на образуване само за собствени нужди.

 5. Лица по чл. 2, ал. 1, т. 2“ са например лица, които извършват озеленяване и поддържане на паркове и градини, предприятия, които преработват или съхраняват земеделски продукти и други, които образуват подобни биоотпадъци.

 6. Общинска система за разделно събиране на биоотпадъци“ означава система за разделно събиране на биоотпадъци организирана от кмета на съответната община.

 7. Оползотворяване” е дейност по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗУО.

 8. Примеси“ са неорганични замърсители, като например стъкло, пластмаси, метал; инертни материали като камъни, глина на гранули; гума и др., вкл. биологично разградими пластмаси и замърсявания, когато са визуално разпознаваеми.

 9. Притежател на отпадъци” е лице по смисъла на § 1, т. 29 от ДР на ЗУО.

 10. Разделно събиране” е дейност по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗУО.

 11. Стабилизирана органична фракция“ означава фракция от процеса механично-биологично третиране на остатъчната фракция от потока битови, която е биологично стабилизирана.

 12. Странични животински продукти“ са странични животински продукти по смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно СЖП и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002.“

 13. Съдове за събиране на биоотпадъците“ са контейнери за многократно използване, кофи, биоразградими торби за еднократна употреба, съответстващи на стандарт БДС EN-13 432, или други подходящи съдове.

 14. Третиране на отпадъците” е дейност по смисъла на § 1, т. 44 от ДР на ЗУО

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2 Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.

§ 3. Разпоредбата на чл. 8, ал. 1 се прилага от 01 януари 2014г.  § 4. Морфологичният анализ на състава и количествата на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община по чл. 8, ал. 6 трябва да бъде извършен не по късно от 10.09.2015 г.  § 5. Целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО се изпълняват поетапно както следва: 1. най-късно до 31 декември 2013 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 50 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

 2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към чл.5, ал.1, чл. 12, ал. 2, чл. 13, чл.14, ал.1
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАННИТЕ КЪМ МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ОТ ЗУО И ЧЛ. 8 И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ СПРЯМО РЕГИОНИТЕ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 9
Това приложение включва основните методически принципи за събиране на данните за изчисляване и оценка на степента на изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци по чл. 8, ал. 1, и целите за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО и целите за ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци по чл. 31 ал. 1 т. 2 от ЗУО.

Минимални изисквания към предоставяните данни

 1. Количествените данни следва да се предоставят в тонове;

Кодовете и наименованията на отпадъците следва да съответстват на наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО за класификация на отпадъците. Основните кодове, които следва да се използват и видовете отпадъци, които включва всеки един от тях са представени в таблица 1. Кодовете на отпадъците, посочени в таблица 1 са предложени въз основа на обичайни практики. Използват се кодовете за отпадъци, които най-добре описват вида и произхода на отделните видове отпадъци. При необходимост се представя допълнително информация за произхода на отпадъците или други уточняващи данни.

 1. Представените данни трябва да съответстват на количествата отпадъци, докладвани по Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

 2. Разликата в количествата на образуваните отпадъци между отделните години на докладване не трябва да надвишава 20%, в противен случай данните няма да бъдат признати.

 3. Стабилизираната органична от механично и биологично третиране (МБТ), която се депонира се приема за целите на отклоняване на биоразградимите отпадъци от депата (100%), в случай , че е изпитана и отговаря на критериите за стабилност – (респирационен индекс АТ4 - <10 mg O2 / g сухо вещество или максимална концентрация на общ органичен въглерод (ТОС) < 5% сухо вещество )


Табл. 1 Пояснителна таблица за минималната задължителна информация, която се представя по реда на чл.13 и чл.14, и за видовете отпадъци и съответните кодове, които са предмет на докладване и се използват при изчисляване на степента на изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1 от наредбата и чл. 31, ал. 1 т. 2 от ЗУО.

Данни

Код на отпадъците по Наредбата Наредба № 3 за класификация на отпадъците

Забележки

Допълнителни изисквания за качеството на представените данни

1. Обща информация за общината и региона за управление на отпадъците

Регион за управление на отпадъците
Попълва се регионът за управление на отпадъците, към който принадлежи общината
Списък на общините включени в система за събиране на отпадъците в рамките на региона за управление на отпадъците
Попълват се общините, членове на регионалното сдружение
Общо население в населените места, общините и региона за годината на докладване
Да се използват официалните данни на НСИ за средногодишно население по области, общини и местоживеене. Данните се публикуват официално към 15 април на електронната страница на Националния статистически институт (НСИ), но могат предварително да се изискат от териториалната дирекция на НСИ (например през м. януари)

Данните по населени места са за градове и села – необходими са когато общините нямат собствени данни от извършен морфологичен анализ на състава на битовите отпадъци и използват стандартизирани данни по „Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци“, утвърдена от МОСВ. В методиката са определени референтни стойности на отделните фракции в състава на образуваните битови отпадъци в зависимост от различните типове населени места.

Общо население в населените места, общините и региона за съответната базовата година
За населението през 2014 г. да се използват данните на НСИ за средногодишно население по области, общини и местоживеене, които ще бъдат публикувани/изготвени през 2015 г.
2. Данни за образуваните количества отпадъци

БОобщо: Общо количество на образуваните битови отпадъци през годината на докладване за всяка община по отделно и общо за региона

20 01 ...

20 02 ...

20 03 ...

15 01 ...Включват се всички отпадъци, включени в определението за битови отпадъци, които се събират от общинската система за събиране на отпадъците. Това са отпадъците от група 20, подгрупи 01, 02 и 03, отпадъци от група 15, подгрупа 01 и др.
ББрОобр: Количество на битовите биоразградими отпадъци, образувани през годината на докладване
Изчисляват се въз основа на морфологичния анализ и общото количество на образуваните отпадъци в общината/региона

% биор. = % харт. + % хран. + % град. + % дърв. + (% текст. х 0,5) – стойностите се взимат от морфологичния анализ

ББрОобр= % биор. х БОобщоББОобр: Количество на битовите биоотпадъци, образувани през годината на докладване
Изчисляват се въз основа на морфологичния анализ и общото количество на образуваните отпадъци в общината/региона

% био = % хран. + % град. + % дърв. – стойностите се взимат от морфологичния анализ

ББОобр= % био х БОобщоRe: Количество на рециклируемите битови отпадъци, образувани през годината на докладване
Изчисляват се въз основа на морфологичния анализ и общото количество на образуваните битови отпадъци в общината/региона

% Re = % харт . + % пласт + % стъкло + % метал. – стойностите се взимат от морфологичния анализ

Re = % Re х БОобщоББрОобр.бг: Количество на битовите биоразградими отпадъци, образувани през 1995 г. (базова година)
Данните за образуваните биоразградими отпадъци от общините през 1995 г. трябва да бъдат включени в таблица – приложение към настоящата наредба
ББОобр.бг: Количество на биоотпадъците, образувани през 2014 г. (базова година)
Изчисляват се в докладите на общините по чл. 13 и чл. 14 през 2015 г., след което за всяка следваща отчетна година данните се пренасят
3. Данни за събраните и предадени за третиране количества отпадъци през годината на докладване (на входа на съоръженията)

Количество на смесените битови отпадъци, събрани и предадени за третиране в съоръжение

20 03 01

20 03 03


20 03 07

20 02 03


Това са отпадъците, предадени на инсталации за МБТ, съоръжение за изгаряне или сепарираща инсталация

Име и местоположение на съоръжението за третиране.


Количество на разделно събраните биоотпадъци от домакинствата, от градини и паркове, пазари и заведения за обществено хранене и предадени за биологично третиране в съоръжение

20 01 08

20 02 01


20 03 02

02 02 03


02 03 04

Събраните биоотпадъци от общинските системи за разделно събиране и предадени на съоръженията за биологично третиране (съоръжение за компостиране или анаеробно разграждане)

Включват всички видове биоотпадъци от общинските системи за разделно събиране (хранителни и градински отпадъци от домакинствата, пазари и подобни, включително от поддръжка на публичните паркове, хранителни отпадъци от заведения за обществено хранене, храна с изтекъл срок на годност)


Количество на разделно събраните битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и предадени в съоръжение за третиране на отпадъците (чл.19, ал.3, т.6 от ЗУО)

20 01 01

20 01 02


20 01 39

20 01 40


20 03 99

Събраните отпадъци от общинските системи за разделно събиране на хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло, различни от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, предадени за предварително третиране в съоръжение/площадка.

Код 20 03 99 – битови отпадъци, неупомената другаде, се използва в случай, че в съответната община се прилага система за разделно събиране, при която четирите вида отпадъци (хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло) се събират общо – с едно превозно средство.


Количество на разделно събираните масово разпространени отпадъци и предадени в съоръжение за третиране на отпадъците (чл.19, ал.3, т.7) от ЗУО

15 01 01

15 01 02


15 01 04

15 01 05


15 01 06

15 01 07


Събраните отпадъци от системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки на организациите по оползотворяване.
Количество на разделно събраните отпадъци в общинските площадки за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, предадени в съоръжение за третиране на отпадъците (чл.19, ал.3, т.11) в т.ч. хартии, картони, пластмаси, стъкло, метали, ЕГО, дървесни, текстилни, биоразградими, ИУЕЕО, ИУБА., ИУГ и др.

15 01 01, 20 01 01

15 01 02, 20 01 39

15 01 04, 20 01 40

15 01 07, 20 01 02

20 03 07

15 01 03, 20 01 38

15 01 09, 20 01 10, 20 01 11

15 01 05


20 01 34, 20 01 33*

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 3616 01 03хартия

пластмаса

метали

стъкло


ЕГО

дървесни отпадъци

текстил

композитни опаковкиИУЕЕО, включва всички кодове от група 1602 ИУБА, включва всички кодове от група 1606

ИУГ

Количеството на предадените отпадъци в пунктове за изкупуване на вторични суровини, в т.ч. хартии, картони, пластмаси, стъкло, метали, ИУЕЕО, ИУБА

15 01 01, 20 01 01

15 01 02, 20 01 39

15 01 04, 20 01 40

15 01 07, 20 01 02

16 02 ...

16 06 ...Предадените битови отпадъци в пунктовете за изкупуване на вторични суровини.
Сумата от събраните и предадени за третиране количества отпадъци през годината на докладване в т.3 трябва да съвпада с ред1 от т.2 (Общо количество на образуваните отпадъци през годината на докладване за всяка община по отделно и общо за региона)

4. Данни за предадените за рециклиране/оползотворяване отпадъци през годината на докладване (на изхода на съоръженията за предварително третиране)

Общото количество на предадените за рециклиране хартии и картони

19 12 01

15 01 01


20 01 01

Включват се всички количества хартии и картони, предадени за рециклиране от операторите на съоръженията за предварително третиране на отпадъци от опаковки и/или рециклируеми материали, на съоръженията за МБТ, пунктовете за изкупуване на вторични суровини и центровете за безвъзмездно предаване на отпадъци от населението.

Отчитат се само битовите и подобните на тях отпадъци.

Общото количество на предадените за рециклиране пластмаси

19 12 04

15 01 02


20 01 39


Включват се всички количества пластмаси, предадени за рециклиране от операторите на съоръженията за предварително третиране на отпадъци от опаковки и/или рециклируеми материали, на съоръженията за МБТ, пунктовете за изкупуване на вторични суровини и центровете за безвъзмездно предаване на отпадъци от населението.
Общото количество на предадените за рециклиране стъклени отпадъци

19 12 05

15 01 07


20 01 02


Включват се всички количества стъклени отпадъци, предадени за рециклиране от операторите на съоръженията за предварително третиране на отпадъци от опаковки и/или рециклируеми материали, на съоръженията за МБТ, пунктовете за изкупуване на вторични суровини и центровете за безвъзмездно предаване на отпадъци от населението.
Общото количество на предадените за рециклиране метални отпадъци

19 12 02, 19 12 03

15 01 04


20 01 40


Включват се всички количества хартии и картони, предадени за рециклиране от операторите на съоръженията за предварително третиране на отпадъци от опаковки и/или рециклируеми материали, на съоръженията за МБТ, пунктовете за изкупуване на вторични суровини и центровете за безвъзмездно предаване на отпадъци от населението.
Общо количество на предадените за енергийно оползотворяване отпадъци

19 12 10

Включват се отпадъците от съоръженията за предварително третиране, предадени за енергийно оползотворяване
5. Данни за предадените за обезвреждане количества отпадъци през годината на докладване (на входа на депото)

Количество на отпадъчната фракция от съоръженията за третиране на отпадъци, предадена за депониране

19 12 12

19 05…...

19 06…..

19 01


Включват отпадъчната фракция от сепариращи инсталации и съоръжения за МБТ и съоръжения за оползотворяване на енергия от отпадъци
Количество на депонираните биоразградими отпадъци през годината на докладване за всяка община по отделно и общо за региона
Включва биоразградимата фракция от отпадъчната фракция от съоръженията за третиране на отпадъци, предадена за депониране


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница